Makars egendom samt underhåll under betänketid

2012-07-01 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Sedan min fru tagit initiativ till separation, har vi sökt om äktenskapsskillnad. Vi har två minderåriga barn så betänketid löper sedan slutet av april. Min fru köpte sig en bostadsrätt. Den ena sonen bor växelvis medan den andra bor i princip enbart hos mamman. Jag har en betydligt högre lön än min fru. Hon har fast arbete. Vi är överens om att underhållsbidraget för den sonen som bor hos mamman är efter studiebidrag 3 600 kr inklusive standardtillägg. När jag tillämpar försäkringskassans beräkningsmodell står det klart att jag ska stå för någonstans mellan 2 500 och 3 000 kr av bidraget. Följdaktligen har min fru ett visst överskott. Min fru gör nu gällande att jag ska under betänketiden dela med mig av mitt överskott så att vi har samma överskott båda två. Min fråga är om detta är riktigt att - trots att hon kan försörja sig - hon ska ha del av mitt överskott under betänketid. Äktenskapet har varat i många år.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om äktenskap samt upplösande av äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 6 kap ÄktB regleras underhåll mellan makar. Då ni fortfarande är gifta gäller underhållsskyldigheten i 6 kap 1-6 §§ ÄktB för er. Där regleras i 1 § att var och en av makarna efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som krävs för att tillgodose deras personliga och gemensamma behov. I 2 § står det att om den ena maken har problem att tillgodose dessa behov ska den andre maken skjuta till de medel som behövs. Kan maken försörja sig själv ska dessa regler alltså inte bli aktuella. Precis som du skriver tillgodoses detta behov vid särboende genom underhållsbidrag. För henne är det svårt att vinna en eventuell tvist i frågan då hon som du skriver kan försörja sig, men det är inte omöjligt. I slutänden kan det handla om vem som kan bevisa sin ståndpunkt och inte nödvändigtvis vem som har rätt. Det rådet jag kan ge dig är att försöka diskutera detta utifrån de regler som finns och komma fram till en lösning. Att gå till domstol är förstås den yttersta lösningen på problemet men oftast inte varken en smidig eller billig sådan. Lycka till! Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning,

Rätt för myndig att bo hos förälder

2012-06-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är 18 år och mina föräldrar skiljde sig i julas. Har sedan dess bott varannan vecka men vill nu endast bo hos pappa då jag inte trivs hos mamma. Mina föräldrar låter mig dock inte och säger att jag antingen får bo varannan vecka eller så får jag flytta hemifrån och själv betala hyra, mat, etc. Jag går fortfarande i skolan och det är inte möjligt för mig att flytta hemifrån och själv betala för det. Jag undrar om mina föräldrar verkligen har rätt att bestämma över var jag ska bo när jag är myndig? Och hur kan jag gå vidare med detta ifall det inte löser sig, utan att behöva betala för dyra advokater etc?
Ingrid Faxing |Hej, Grundregeln är att föräldrarna enbart är underhållsskyldiga tills dess du fyller 18 år enligt 7 kap. 1§ föräldrabalken (FB) [http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm]. Men eftersom du fortfarande går i skolan är dina föräldrar skyldiga att utge underhåll för dig så länge du går i skola/gymnasium men enbart tills du fyller 21 år. Dina föräldrar är alltså skyldiga att ta hand om dig. Det bästa vore om du och dina föräldrar kunde komma överens om en situation som fungerar för alla, men det finns ingen skyldighet för ena föräldern att ta hela kostnaden för dig utan detta är något de ska dela på. /Ingrid

Underhållsskyldighet

2012-06-03 i Underhåll
FRÅGA |Min fru har barn sedan en tidigare relation (de var inte gifta). Barnen bor nu 50% hos pappan och 50% hos oss. I nuläget delar de rakt av kostnader för barnen i form av försäkringar, kostnad för skola/dagis, delvis kläder (t ex skor, jackor). Jag tycker det inte är rättvist att min fru, som har hälften så stor inkomst som pappan, ska betala lika mycket som han gör. Tycker detta borde vara kopplat till inkomstnivå. Vad finns det för riktlinjer/lagar kring detta?
Sofia Linder |Hej. Av föräldrabalken 7 kap 1 § framgår att föräldrar är underhållskyldiga för sina barn. Enligt 3 st. i denna paragraf skall varje förälder bidra efter sin ekonomiska förmåga. Detta torde innebära att om den ena föräldern har en avsevärt högre inkomst skall denne också bidra mer än den andra. Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381. Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Underhållsskyldighet efter skilsmässa

2012-05-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar ska skiljas efter ett långt äktenskap. Min mor har pga sjukdom inte jobbt mer än 3 år under sitt yrkesverksamma liv och är nu förtida sjukpensionär på 50 %. Hennes ersättning är därmed väldigt låg och nu vid separationen kommer hon inte kunna stå på egna ben, rent ekonomiskt. Är hon då hänvisad till försörjningsstöd eller kan min far bli underhållsskyldig för henne även efter skilsmässan?
|Hej! Egentligen innebär skilsmässan att även de ekonomiska banden mellan makarna ska upphöra (6 kap 7 § 1 st ÄktB). Men, den ena maken kan ha rätt till underhållsbidrag från den andre maken under en övergångstid efter skilsmässan (6 kap 7 § 2 st ÄktB). I 6 kap 7 § 3 st ÄktB finns också en regel som säger att om en make har svårigheter att försörja sig efter upplösningen av ett långvarigt äktenskap, eller om det finns andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag från den andre maken under en längre tid än enbart en övergångsperiod. Ena makens behov av bidrag och andre makens förmåga att utge bidrag är av grundläggande betydelse. Om den make som är i behov av underhållsbidrag har sociala förmåner ska dessa beaktas. Detta gäller dock inte försörjningsstöd eftersom sådant anses utgå om inte underhållsbidrag kan ges av den andre maken. Detta betyder att sociala förmåner så som sjukpenning, pension och bostadsbidrag ska beaktas vid bedömandet av vilket behov av underhållsstöd den ena maken har. En annan sak som ska beaktas är ena makens behov av att skaffa sig pensionsskydd. En förutsättning för att ena maken ska ha rätt till underhållsstöd från den andre är att oförmågan att försörja sig själv ska ha orsakats av äktenskapet. Ett typfall på detta anses vara det fallet att ena maken avstått från eget förvärvsarbete för att istället vara hemma och sköta hushåll och barn. På grund av detta krav på orsakssamband mellan äktenskapet och försörjningssvårigheten skulle det kunna anses att om försörjningssvårigheterna enbart beror på sjukdom så är det inte äktenskapet som är orsaken till försörjningssvårigheten, utan i själva verket sjukdomen. I ett sådant fall kan det alltså inte anses föreligga ett behov av underhållsbidrag till följd av äktenskapet. Eftersom även "andra synnerliga skäl" kan innebära rätt till underhållsbidrag skulle kunna hävdas att sjukdom i förening med vård av hem och barn bidragit till att ena maken efter skilsmässan har svårt att försörja sig. Det ska påpekas att domstolar brukar vara relativt stränga i bedömningen om ena maken ska ha rätt till underhållsbidrag från den andre maken efter en skilsmässa. Eftersom jag inte vet så mycket om omständigheterna i ditt fall kan jag inte säga om din mamma kommer att vara berättigad till underhållsbidrag eller inte, men jag hoppas att de allmänna förutsättningarna som jag här redogjort för har klargjort situationen lite! Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Undehållsskyldighet pga våldtäkt

2012-06-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Om en kvinna våldtar en man, genom att först droga ner och binda fast honom, och kvinnan sedan blir gravid och föder barnet, är mannen då försörjningspliktig?
Johan Wahlbom |Hej. Tack för din annorlunda men samtidigt intressanta fråga. Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrarbalk (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm) 7 kapitlet. I 10 § framgår att tidigare avtalat underhållsbidrag i flera situationer kan jämkas. Denna bestämmelse tar dock uteslutande sikte på redan ingånget avtal om underhållsbidrag och är således inte tillämplig på din fråga. Om Föräldrarbalken studeras närmare finnes inget som talar för att mannen inte ska bli underhållsskyldig. Det finns avtalsrättsliga principer, som till exempel den i avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) 36 §, vars syfte är att jämka oskäliga avtalsvillkor. Dessa principer kan dock bli svåra att tillämpa i, den i din fråga beskrivna, situationen eftersom det inte rör sig om ett avtal. Även om det inte finns ett uttalat lagstöd som talar för att mannen inte ska bli skyldig att betala underhållsbidrag i den aktuella situationen är det ändå möjligt att rätten (antagligen HD för frågan bör drivas hela vägen dit) jämkar skyldigheten till 0 kronor. Anledningen till denna jämkning bör vara att en underhållsskyldighet skulle ha varit allt för oskälig med tanke på omständigheterna. Men som sagt, det är inget som framgår svart på vitt i lagboken. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Försörkningsplikt mellan makar samt underhållsskyldighet till barn

2012-06-05 i Underhåll
FRÅGA |Min man och jag är nygifta och ska så snart det går skriva förord. Vi har ett hus som tidigare var hans men som jag kommer att skrivas in i, så långt klart... Jag undrar, han har ett minderårigt barn som bor växelvis ca 2/3 av tiden hos oss och resterande tid hos mamman. Pappan(även jag) står för ALLA barnets kostnader vad gäller kläder, barnomsorg,barnförsäkring, nöjen, aktiviteter, cyklar, dator osv. Mamman bidrar med någon mindre present då och då i form av tex en t-shirt, mer är det inte.... Hon har hela barnbidraget och inget underhåll är med i bilden. Jag kan tycka det är lite snett fördelat då det indirekt berör även "min" ekonomi. Jag bidrar till det löpande såsom mat och annan fördyring med tvätt osv. Det är helt och fullt OK från min sida såklart. Det jag kan tycka är att, eftersom vi som makar har försörjningsplikt gentemot varandra, känns det fel att han då, av snällhet pga mammans felbeslut mm, tar alla kostnader för barnet. Det blir ju så att när hans pengar pga det är slut, så måste jag skjuta till (inte till barnet men för övriga kostnader i vår familj). Är detta min skyldighet? Hon har en kass privatekonomi med lån osv, har heller inget ekonomiskt kunnande och har försettt sig i situationen själv. Det är därför han gör så här. Känns inte rätt mot "vår" familj att han betalar så mycket mer för att hon ska klara sig, det är väl ett eget ansvar man borde ta? Hans/vårt ansvar ligger ju att tillse barnets behov men det finns ju faktiskt en förälder till... Jag har dessutom två egna barn, dock ej hemmaboende men känns ju inte heller så bra att mina pengar läggs på någon annans barn och inte räcker till presenter mm pga minskad marginal i vardagen. Kan vi kräva att få åtminstone barnbidraget då vi faktiskt står för alla kostnader? Kanske tänkter vi helt fel och hakar upp oss på den sk. försörjningsplikten gentemot varandra som makar?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Makars försörjningsplikt regleras i Äktenskapsbalken (ÄB) 6 kap 1-2 §§. Där framgår det att makar var och en efter sin egen förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att de gemensamma och personliga behoven ska tillgodoses. Om det som den ena maken ska bidra till inte räcker för den makens personliga behov eller de betalningar som den maken annars gör för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som behovs för att täcka dessa kostnader. Det stämmer alltså att försörjningsplikten medför att du ska skjuta till de kostnader som behövs för att täcka de gemensamma och personliga behoven för din make, om hans pengar inte räcker för detta. Som personliga behov räknas bl.a. kläder, hygienartiklar etc. medan gemensamma behov innefattar t.ex. kostnader för mat och boende. Vad gäller underhållsskyldigheten till din makes barn regleras dessa frågor i Föräldrabalken (FB). Enligt FB 7 kap 1 § ska föräldrarna svara för underhåll enligt vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med föräldrars ekonomiska förmåga avses föräldrarnas förvärvsförmåga som vanligen bestäms med utgångspunkt i inkomsten. Du skriver att mamman till barnet har försatt sig själv i en dålig ekonomisk situation. Om det är så att hon utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomst för att kunna bidra till barnets underhåll, ska hennes ekonomiska förmåga bedömas som om hon hade utnyttjat sin förvärvsförmåga. Detta framgår av förarbetena till FB, se prop. 1978/79:12 s.401. Föräldrarna ska ta del av underhållet var och en efter egen förmåga, se FB 7 kap 1 § 3 st. Detta innebär att underhållsskyldigheten ska fördelas mellan föräldrarna enligt en kvotdelningsprincip. Kvotdelningsprincipen framgår t.ex. av det verktyg som finns på Föräkringskassans hemsida för att räkna ut underhållsbidrag. Vem som ska få barnbidraget regleras i Socialförsäkringsbalken. Enligt 16 kap 8 § kan ni anmäla till Försäkringskassan att ni ska dela på barnbidraget. Det krävs att båda föräldrarna är ense om detta. Om ni har svårt att komma överrens i denna fråga kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Ovan nämnda lagar återfinns enligt följande: Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Socialförsäkringsbalken: https://lagen.nu/2010:110 Vänligen Amanda Harrysson

Umgängesresor

2012-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Har läst igenom en del av frågorna och blir osäker då det gäller betalningansvaret vid umgängesresor. Jag är en pappa som har gemensam vårdnad om en 8-årig dotter och jag har nu flyttat till en annan stad, 50 mil bort. Varannan helg hämtar jag min dotter och enligt den advokat som jag pratat med så är det mitt ansvar att betala. Dessutom har hon nu hela barnbidraget och kräver också att jag betalar 1273/mån till henne. Detta kommer att bli för dyrt för mig och därför kommer jag inte att kunna träffa min dotter. Hur gör man? Vilka regler gäller egentligen?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Av 6 kap. 15 b § föräldrabalken framgår det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Detta innebär att ansvaret för kostnaderna läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, vilket i detta fall blir du. Det ska i detta fall göras en skälighetsbedömning med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena kan beaktas. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Men det är ett godtagbart skäl att flytta om exempelvis en arbetslös förälder har fått ett arbete på en annan ort. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Det är endast kostnader av någon betydelse som ska beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet är relativt stort. En riktpunkt kan vara att avståndet överstiger 10 mil, vilket är uppfyllt i detta fall. Det ska även göras en bedömning i det enskilda fallet. Hänsyn måste exempelvis tas till om det är möjligt att använda månadskort samt till antalet umgängesresor som görs. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

När upphör underhållsskyldigheten för myndiga barn?

2012-04-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en undran ang hur länge socialen kan kräva att jag som förälder ska försörja min vuxna son? Min son är född 91 och bor hemma, då han inte har fått något arbete efter gymnasiet,han har ingen inkomst. Han har sökt bidrag från soc, men fick till svar att vi föräldrar är fortfarande underhållsskyldiga. Nu ska han och hans flickvän som är 17 år bli föräldrar i sept 2012. Min son sökte bostad och bidrag från soc, men fick svaret att så länge han bor hemma och vi inte är trångbodda, så tänker de inte hjälpa till. Nu bor både min son och hans flickvän här hemma hos oss. Vilka rättigheter har de att få hjälp från socialen? Måste de bo hos någon av föräldrarna med sitt nyfödda barn? Flickvännens föräldrahem är 3 rum på 73m2 och de bor 5 personer i det hemmet, så de är trångbodda. Jag har MS och orkar inte ha dem boende hos mig. Hur ska vi göra? Vilka rättigheter har vi? Vilka skyldigheter har socialen? tacksam för svar
Fanny Olsson |Hej! Tack för din fråga. Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken upphör föräldrarnas underhållsskyldighet för sitt barn när barnet fyllt 18 år om det då inte längre går i skolan. Går barnet i skolan upphör underhållsskyldigheten när barnet slutar skolan alternativt fyller 21 år. Även om barnet fortfarande går i skolan (till detta räknas inte högre studier utan endast grundskola och gymnasiet samt jämförbara utbildningar)när de fyller 21 år upphör alltså underhållsskyldigheten då, annars upphör den när barnet fyller 18 år alternativt har fyllt 18 år och sedan slutar skolan. Din son är vad jag förstår det 20-21 år gammal och har slutat skolan. Du har därför ingen underhållsskyldighet gentemot honom och har därmed ingen laglig skyldighet att länge betala för hans boende, mat osv. Jag kan inte på rak arm säga på vilka grunder socialtjänsten i er kommun fattat sitt beslut då de gör ett beslut utifrån flera olika kriterier i det enskilda fallet och jag skulle därför rekommendera dig eller din son att kontakta socialtjänsten i er kommun för att få mer information om hur de fatta sitt beslut samt hur de skulle kunna hjälpa din son, hans flickvän och deras framtida barn att ex. ha råd att ha ett eget boende och vilka krav som då skulle ställas på din son och hans flickvän. Men du har alltså ingen underhållsskyldighet längre och din son har därför ingen rätt att bli försörjd av dig. Lycka till! Vänligen,