Underhåll för barn över 21 år

2011-07-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Skild 2005. 22-årig son som är arbetslös. Han har bott 1 månad i taget hos pappan resp. mig. Nu ska pappan sälja sitt hus och flytta till flickvän. "Du får flytta hem till mamma". Jag är arbetslös och går på timvikariat. Pappan vägrar betala någon typ av underhåll. Är det möjligt?
Fanny Olsson |Hej! Gällande föräldrars underhållsskyldighet stadgas i 7 kap. 1 § 2 st. Föräldrabalken att denna upphör när barnet fyller 18 år eller, om barnet fortfarande går i skolan (grundskolan eller gymnasium eller därmed jämförlig utbildning) när barnet fyller 21 år. Då din son är 22 år gammal har du och hans pappa därmed inte längre någon skyldighet att försörja honom enligt lag. Enligt 7 kap. 2 § Föräldrabalken ska visserligen den förälder som barnet inte varaktigt bor med betala underhåll till den förälder som barnet bor med när underhållsskyldighet för barnet finns, men då din och din sons pappas underhållsskyldighet upphört då din son nu är 22 år gammal så bör således inte heller någon skyldighet för din sons pappa att betala underhåll finnas. Varken du eller pappan har alltså någon underhållsskyldighet gentemot sonen utan underhållsskyldigheten för er båda gentemot sonen har upphört sedan han fyllde 18 alternativt 21 år. Vänligen,

Föräldrars underhållsskyldighet efter det att barnet fyllt 18 år.

2011-06-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min dotter bor i Tjeckien Prag. Hon är 19 år och tog studenten i maj. Hon ska jobba nu hela sommaren och sedan eventuellt läsa två ämnen på distans. Jag undrar om vi är skyldiga att betala underhållsbidrag för henne än? Är det inte tills hon tar studenten?
Elin Sjörén |Hej, I föräldrabalkens 7 kap. 1 § föreskrivs att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet fortfarande i skolan efter denna tidpunkt kvarstår dock underhållsskyldigheten, som längst tills barnet fyllt 21 år. Det är emellertid inte alla former av studier som föranleder underhållsskyldighet enligt ovannämnda bestämmelse. Det föreskrivs nämligen att skyldigheten att betala underhåll, efter det att barnet fyllt 18, främst gäller då barnet inte slutfört sin grundutbildning (alltså grundskolan och gymnasiet). Bestämmelsen omfattar således ungdomar som exempelvis tagit studieuppehåll under gymnasietiden och sedan återupptagit studierna senare. Underhållsskyldigheten inträder då när studierna påbörjas igen, även om ungdomarna fyllt 18 år. Utlandsstudier, som påbörjas efter studenten, har dock inte ansetts föranleda underhållsskyldighet enligt praxis. Detta eftersom sådana studier företas då grundutbildningen redan avslutats. Därmed bör ni rimligtvis inte vara underhållsskyldiga för er dotter längre. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Resekostnader vid umgänge m.m

2011-04-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej! min situation är som följer; i nuläget bor jag i umeå och pluggar. Min dotter, 5 år gammal (anledningen till att jag bor i umeå, från sthlm ursprungligen) bor i skellefteå med sin mamma. Jag har henne varannan helg, och detta umgänge består i nuläget av att jag allena står för samtliga transportkostnader(bensin). Skellefteå ligger ungefär 13 mil bort, i runda tal 52 mil per helg. Det jag hittar angående detta är: 15 b § "Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter" Så hur ställer man sig till en sån här fråga, och hur vad är ekonomisk förmåga(mamman bor med en ny man, som sambo antar jag) räknas han in i bilden, vad gäller ekonomisk förmåga och är det skäligt att jag ensam stå för samtliga resekonstnader? Hon har för övrigt tillfället ensam vårdnad för tillfället, bara pga att jag inte har tagit tag i det. Till övrig information kan tilläggas att hon inte jobbar och är hemma med nytt barn för tillfället. En sak till, vårdnaden. Finns det rimliga skäl till varför det inte skall vara en gemensam vårdnad? Tack på förhand
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Jag ser att du redan hittat den aktuella lagen och är relativt insatt i frågan. Föräldrabalken (FB) 6:15b anger precis som du säger föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den här förmågan utgår från hur mycket man kan bidra till resekostnaderna. Huvudansvaret ligger dock på den förälder som inte bor med barnet, i det här fallet blir det alltså du. Angående den ekonomiska förmågan att bidra till resorna kan parallell dras till underhållsskyldigheten, där sambon till ditt barns mamma kan bli underhållsskyldig till ditt barn om han har barn med mamman, eller är gift med henne. (FB 7:5) Hans inkomst skulle därför kunna räknas med i mammans även vad gäller resekostnaderna. Jag råder dig dock till att vända dig till Försäkringskassan för ytterligare information. Som jag förstår det motsätter sig inte mamman till barnet att ni har gemensam vårdnad. Vill båda föräldrarna att det ska bli gemensam vårdnad kan ni ansöka om detta hos tingsrätten där barnet bor, eller kontakta Skatteverket (FB 6:4 och 6:16-17). Det som huvudsakligen gäller är att man alltid utgår från barnets bästa. Är det inte ”uppenbart oförenligt” med barnets bästa kan man alltså få gemensam vårdnad. Sådant som talar mot gemensam vårdnad är missbruk och övergrepp till exempel. Oftast är det ju faktiskt bäst för barnet att umgås lika mycket med båda sina föräldrar. Samtidigt som ni tar upp saken om gemensam vårdnad kan ni också ta upp frågan om resekostnaderna.

Förälders underhållsskyldighet

2011-04-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är 19 år och studerar sista året på gymnasiet. Min mamma kräver att jag ska betala hyra om jag ska bo kvar hemma. Jag har fått höra från olika håll att så länge jag studerar, så har hon inte rätt till hyra förän jag fyller 21. Hur ligger det till?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i Föräldrabalken (FB) ( https://lagen.nu/1949:381 ). Av 7 kap. 2 § FB, går att utläsa att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sitt barn så länge barnet studerar på gymnasieskola, dock inte om barnet har fyllt 21 år. D.v.s. i.o.m. att du fortfarande studerar på gymnasiet och inte har fyllt 21 år, är din mamma underhållsskyldig gentemot dig. Den närmre lagregleringen angående underhållsskyldighet tar inte sikte på situationen att barnet lever tillsammans med sina föräldrar. Lever barnet tillsammans med sina föräldrar är dock föräldrarna skyldiga att fullgöra sin underhållsskyldighet inom ramen för familjelivet. I underhållsskyldigheten ingår att föräldrarna ska svara för kostnader för barnets utbildning och uppehälle ( kostnader för; mat, kläder, bostad, förströelse, utbildning etc.). Omfattningen av underhållsskyldigheten bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Omständigheter som minskar barnets behov av ekonomiskt stöd från sina föräldrar är sociala förmåner som barnet erhåller ( t ex studiebidrag) och om barnet har egna inkomster. Mindre inkomster som t ex inkomster från ett sommarjobb påverkar dock inte föräldrarnas underhållsskyldighet, utan för att dina inkomster ska påverka din mammas underhållsskyldighet, ska du förvärvsarbeta i större omfattning, än enbart under ferier. Eftersom boende, på samma sätt som mat är ett väldigt grundläggande behov, torde din mamma oavsett hennes ekonomiska situation vara skyldig att bekosta ditt boende, fram till dess att du tar studenten. Har du inte egna inkomster i någon större omfattning kan hon alltså inte kräva att du ska betala hyra för ditt boende, så länge du studerar på gymnasiet. Med vänliga hälsningar

Fråga om fortsatt underhållsskyldighet vid komplettering av gymnasiekurs

2011-06-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Min fästmans dotter fyller 18 år om en månad. Hon har tagit studenten men själv valt att inte fullfölja matematiken då hon fann den svår. Så till hösten skall hon komplettera denna kurs genom att läsa 1 alt 2 timmar i veckan. Samtidigt har hon fått arbete, visserligen timanställd men vet med säkerhet att hon får arbeta mycket. Frågan gäller huruvida min fästman fortfarande måste betala underhåll då hon inte läser heltid eller ens halvtid under en termin????
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Sedan den 1 januari 2002 är rätten till underhåll för barn mellan 18 och 21 år endast knuten till den enda förutsättningen att barnet går i skolan. Så länge barnet går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet gör ett uppehåll i sin skolgång, är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet. Men underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. I 7 kap. 1 § andra stycket FB (se här: https://lagen.nu/1949:381#K7P1S2) står att ”till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning”. Frågan är nu om din fästmans dotters kompletteringskurs om 1-2 timmar i veckan innebär skolgång och därmed berättigar henne till fortsatt underhåll. Om jag uppfattat frågan korrekt är den kurs som flickan planerar att komplettera till hösten en kurs som också ingick i gymnasieutbildningen, det är alltså inte fråga om någon fristående kurs utan om en kurs som tillhör grundutbildningen. Det är alltså fråga om ett återupptagande av gymnasiestudierna (jfr här NJA 1990 s. 49). HD har i NJA 1990 s. 49 också konstaterat att underhållsskyldigheten kvarstår även om det skulle vara så att barnet redan fullföljt utbildningen på en gymnasielinje eller att studiemedel utgått. Observera att det avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan. Det räcker alltså inte, om barnet har avbrutit skolgången, med ett antagningsbesked eller liknande (jfr NJA 1992 s. 256). Sammanfattningsvis är min tolkning att din fästman är fortsatt underhållsskyldig till hösten eftersom det rör sig om kurs som tillhör gymnasieutbildningen. Det går inte att utläsa varken av förarbetena eller av praxis att underhållsskyldigheten skulle bero av i vilken takt denna gymnasiekurs kompletteras. Hoppas att mitt svar varit till hjälp. Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson

Underhåll för dotter utomlands

2011-05-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min kompis har precis flyttat tillbaka hem till sverige efter många år i Canada, och har sin 16-åriga dotter kvar hos mamman där. Skall han betala underhållsbidrag enligt svenska regler eller canadensiska? Om han ska betala enligt svenska regler, hur tar man reda på hur mycket man ska betala?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det är här fråga om ett internationellt privaträttsligt förhållande. Enligt dessa regler skall din vän betala underhåll för sin dotter enligt kanadensiska regler, eftersom det är där hans dotter bor. Hoppas mitt korta svar hjälpte dig!

Rätt att få ersättning för utbetalt underhåll

2011-04-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min bror tog hand om sin så kallade dotter i ca 8 år men det kom fram sen att han ej är fader med ett faderskapstest. Tingsrätten upphävde faderskapet men vi undrar nu om vi kan stämma mamman på skadestånd eftersom om alltid har vetat att min bror ej va fadern men lura honom under alla dessa år? kan vi på något sätt få tillbaka allt vi la ut på flickan som mamman krävde av oss?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Den som tagit emot underhållet kan inte bli skyldig att betala tillbaka det. Att stämma modern skulle därför inte ge framgång. Däremot finns det möjligheter att få ersättning av staten för utbetalt underhåll när det visar sig att man inte är fader till barnet. Det regleras i Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag (https://lagen.nu/1969:620). Ansökan om ersättning görs hos Länsstyrelsen. Det finns också en liten möjlighet att få ersättning av den "riktiga" pappan, under förutsättning att denne nu är fastställd fader till barnet. Det krävs dock särskilda skäl, exempelvis om det är så att den riktiga pappan misstänkt att han är far, men undvikit att få det prövat. Om jag vore din bror skulle jag ta kontakt med Länsstyrelsen i länet som faderskapstalan väcktes i och tala om att han vill ansöka om ersättning för de utbetalda underhållsbidragen. Tänk även på att preskriptionstiden är tio år, alltså tio år efter utbetalat underhållsbidrag går det inte längre att söka ersättning. Vänligen,

Underhåll vid växelvis boende

2011-03-15 i Underhåll
FRÅGA |Jag har just separerat. Vi sålde vår gemensamma bostadrätt med rätt stor vinst. Jag ville hämta in vinsten så jag skaffade en hyreslägenhet. Min ex-fru har valt att köpa en ny bostadrättslägenhet för vinsten, men hon måste också låna en del. Jag vill att barnen, 18 och 14, ska bo halva tiden hos mig och har en bra lägenhet, med varsitt rum till dem. Den äldste sonen har nästan bara bott här den senaste tiden och så lär det nog fortsätta, men den yngste vill åtminstone till en början vara hos mamma må-to och hos mig fre-må. Alltså fyra dagar hos henne och tre hos mig. Men med tiden kommer också han säkert att bo här minst halva tiden. Nu vill hon att jag ska betala underhåll. Hon hävdar att vi är gemensamt ansvariga för barnen och att jag, som har lägre omkostnader, är skyldig att betala henne. Jag hävdar att jag inte är ansvarig för hennes boendekostnader. Självklart vill jag betala minst hälften av allt som barnen kostar, kläder, mat, resor och vad det nu kan vara. Men jag fattar inte riktigt varför jag ska dela hennes boendekostnader om jag har en son mer än hälften och en son typ 40% av tiden. Jag är inte snål. Jag vill mina barn väl och har alltid tagit mitt ansvar för dem. Jag har inget intresse av att "sätta dit" henne, utan vill verkligen samarbeta. Men jag fattar bara inte hur hon tänker. Hon tjänar rätt bra, bättre än jag, men är sjukskriven en tid, och får då ut lite mer än jag. Tänker jag så fel om jag tycker att hon får ta ansvar för att hon har skaffat ett dyrt boende? Hon kunde lätt ha köpt en billigare lägenhet som motsvarar min. Ett fullgott hem för en förälder med två barn.
Lina Radovic |Föräldrarna svarar för barnens underhåll tills den dag barnen fyller 18 år. Går barnet fortfarande i gymnasiet när hon eller han fyller 18 år har föräldrarna en fortsatt underhållskyldighet under skoltiden, dock längst tills barnet fyller 21 år. Se 7 kap. 1 § föräldrabalken. https://lagen.nu/1949:381 Enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra. Det verkar utifrån din beskrivning som om det ena barnet bor i stort sett hela tiden hos dig och att det andra barnet har ett s.k. växelvis boende. Växelvis boende behöver inte innebära att barnet bor 50% hos varje förälder, utan andra faktorer kan ha betydelse t.ex. att barnet verkligen har ett "hem" hos båda föräldrarna och att barnet vistas i båda hemmen så mycket att barnet kan anses varaktigt bo hos båda föräldrarna. Huvudreglen vid växelvis boende är att ingen av föräldrarna ska betala underhåll. Eftersom ditt ena barn bor hos dig hela tiden är det snarare din exfru som ska betala underhåll till dig eftersom det ena barnet inte bor med henne. Då det andra barnet bor något mindre hos dig kanske det tar ut sig i längden. Om något av barnen skulle besluta sig för att bo mindre hos dig skulle du kunna bli underhållsskyldig. Beloppet du eventuellt skulle betala bestäms utifrån era respektive inkomster med avdrag för era egna levnadskostnader och barnens behov. Med vänlig hälsning