Samboavtal innan införskaffande av gemensam bostad

2010-11-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Skall flytta till en bostadsrätt som jag införskaffat. Min tjej kommer att flytta in samtidigt som jag så jag vill att vi skriver ett samboavtal. Min fråga är om det är nödvändigt för mig att vända mig till jurist för detta eller om det är fullt tillräckligt att ladda ned någon av alla dessa "mallar" som ligger ute på nätet och själv skriva detta tillsammans med min sambo? Om ni anser det vara onödigt att jag anlitar en jurist vad skall jag tänka på att få med, vad får ej missas för att det skall vara juridiskt bindande? Kan ni hänvisa till någon mall ni anser vara lämplig? Det är som ni förstår viktigt för mig att det blir korrekt, även om kärleken spirar idag vet man inte hur det ser ut om några år och då vill man inte förlora halva sin bostad man själv tagit lån på...
Mathias Gunnervald |Hej, Är man sambor tillämpas sambolagen (2003:376) (SamboL) istället för äktenskapsbalken som blir aktuell då man är gift. (https://lagen.nu/2003:376) Som sambo har man inte samma juridiska skyddsnät som man har som gift. Bland annat så ärver inte sambor varandra, de har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra vid en separation och vid en bodelning är det endast den gemensamma bostaden och bohaget, som införskaffats för gemensamt användande, som fördelas. Att upprätta ett samboavtal är ett bra och förhållandevis smidigt sätt att kontrollera hur det ska bli vid en eventuell separation. Möjligheten till samboavtal regleras främst i 9 § SamboL. Där stadgas att avtalet skall vara skriftligt och att det skall undertecknas av båda parter. Det finns inget krav på registrering. För upprättande av samboavtal är det som alltid, då man upprättar avtal, viktigt att vara så tydlig som möjligt för att undvika att avtalet kan tolkas på ett icke önskvärt vis. Ett vanligt avtalsinnehåll är att man avtalar om att SamboL regler inte gäller de båda parterna och att egendom som var och en av samborna införskaffat är dennes enskilda. För en exakt formulering vill jag dock hänvisa till en verksam jurist. För att komma billigare undan går det självklart att använda någon av de färdiga mallar som finns att tillgå på Internet. För att vara helt säker på dess giltighet skulle jag välja ett alternativ som hålls tillhanda av en advokatbyrå. Vänligen,

Samboavtal inför bostadsköp

2010-11-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt. Jag kommer att stå för handpenningen och undrar hur jag ska göra för att skydda mig ifall vi separerar? Kan vi skriva ett papper på att jag stått för hela handpenningen och att jag skall få tillbaka hela summan vid ev. separation? Mvh
Lina Hjorter |Hej, För samboende gäller Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376. Enligt 1 § definieras sambor som två personer som stadigvarande sammanbor i ett parförhållande under äktenskapsliknande förhållanden. I 8 § anges att bodelning skall göras på begäran av någon part i förhållandet vid ett samboförhållandes upphörande och samboegendom skall då delas upp. Vad som avses med samboegendom anges i 3 §. Samboegendom utgörs av gemensamt bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Viss egendom undantas en eventuell bodelning enligt 4 §. Ett exempel är egendom som den ena sambon ärvt med villkoret om att denna skall utgör enskild egendom. Sambor kan avtala om att viss egendom inte skall utgöra samboegendom, 9 §, ett sk samboavtal. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Enligt 14 § skall värdet på samboegendomen, efter avräkning på skulder enligt 13 §, delas lika mellan samborna. Detta oavsett vem som bekostat inköpet. Står den ena parten för en större del av köpeskillingen för en bostad avsedd för gemensamt bruk bör ett samboavtal därför upprättas. Med Vänlig Hälsning

Bodelning och arvsrätt

2010-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min far och hans sambo hade ett hus som de bodde i på Thailand. Hans sambo bodde 2-3 månader i Sverige per år medans far endast bodde 1månad per år i Sverige. Här i Sverige hade min far en kolonistuga som sambon och han bodde i tillsammans med sitt gemensamma barn, stugan stod på hans namn. Nu dog min far för 3 månader sedan och jag undrar vem som har rätt till kolonistugan om det blir tvist. Det finns inget annat att ärva förutom kolonistugan i Sverige. Han hade ett barn ihop med sambon och 2 barn från ett tidigare äktenskap, mig inkluderat.
Jens Lidén |Hej! Regler om bodelning vid samboförhållandens upphörande finns i sambolagen. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 8 § sambolagen ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning vid samboförhållandets upphörande, om någon av samborna begär det. Märk väl att en begäran om bodelning måste framställas senast när bouppteckningen förrättas, 8 § 2 st sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår vidare att det endast är sambornas samboegendom som ska ingå i bodelningen. Vilken egendom som utgör samboegendom framgår av 3-7 §§ sambolagen. Som utgångspunkt gäller att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Märk väl att samborna kan avtala om att samboegendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § sambolagen. Vad som avses med gemensam bostad framgår av 5 § sambolagen. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad, se 7 § sambolagen. Den avgörande frågan huruvida kolonistugan ska ingå i bodelningen (vilket innebär att din fars sambo har rätt till hälften av kolonistugans värde) är om kolonistugan utgör gemensam bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Bedömningen är till stor del beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min mening är det i detta fall tveksamt om kolonistugan utgör gemsensam bostad, med tanke på att den användes endast 2-3 månader om året (jämför fritidshus 7 § sambolagen). Huruvida kolonistugan har förvärvats för gemensamt bruk kan jag inte ta ställning till. Om kolonistugan inte ingår i bodelningen kommer hela kolonistugan ingå i din fars kvarlåtenskap. Din fars sambo har inte rätt till någon del av kvarlåtenskapen, eftersom sambor inte ärver enligt ÄB. Kvarlåtenskapen ärvs av arvlåtarens bröstarvingar, som delar lika på kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ÄB. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Gäller sambolagen för mig och min pojkvän?

2010-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Gäller sambolagen för mig och min pojkvän trots att jag var skriven på annan ort när vi köpte bostadsrätt?: Lång historia kort: 2005 flyttade jag in i killens hyresrätt, 2006 blev jag skriven på annan ort pga studier men bodde hos han på helger och sommarlov, 2008 köpte han en bostadsrätt där vi båda har bott tills nu, jag var dock skriven på annan ort fram till 2009 men bodde hos honom (oss) på helgerna. Vi har gemensam ekonomi men han har betalat bostadsrätten. Vad gäller för oss? Tack för svar!
Dennis Carlsson |Hej! Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta innebär att kravet för att räknas som sambor är ni skall ha bott tillsammans under en längre tid samt ha en gemensam ekonomi och dela vardagliga sysslor. Vad jag förstår har ni i alla fall bott tillsammans sedan 2009 och ni har en gemensam ekonomi och därmed gäller sambolagen se https://lagen.nu/2003:376 mellan er. Dock behöver det nödvändigtvis inte innebära att bostadsrätten ingår vid en eventuell bodelning då en bostad endast utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning vilket följer av 3 § sambolagen se https://lagen.nu/2003:376. Eftersom du endast bodde där relativt sporadiskt innan köpet av bostadsrätten och även efter köpet torde det vara svårt att påvisa att en intention om gemensam användning existerade. Mvh

Bodelning samboförhållande

2010-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo. Jag köpte en bostad för 20 år sedan. Jag står på lagfarten och betalade allting - upprättade även lån till mig själv. Jag har även stått för huvuddelen av allting. Min sambo flyttade in samtidigt men betalade inget. Han har under åren viserligen renoverat. Nu ska vi flytta ifrån. Har jag ensamrätt till huset? Han har köpt bil, båt och det förstår jag att jag ej har rätt till.
Mathias Gunnervald |Hej, För regler gällande samboförhållande är sambolag (2003:376), SamboL tillämplig. (https://lagen.nu/2003:376) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta framgår av 8 § SamboL. Vad som innefattas av begreppet samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om ni alltså anskaffat bostaden i fråga för att ni ska flytta ihop, eller gör så i direkt anslutning i tid, så ska bostaden och bohaget ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett hur den gemensamma bostaden förvärvats. Den skuld du nämner kommer du att kunna räkna av vid en bodelning. Vänligen,

Samboegendom

2010-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska bli SAmbo och jag äger ett hus + bil. Han har kapital och skulle kunna "köpa" in sig hos mig. Hur gör man på rätt/bäst sätt?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler kring samboförhållanden hittar du i sambolagen (2003:370), SamboL. (https://lagen.nu/2003:376) Enligt 8 § SamboL ska då ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. I 3 § SamboL stadgas vad som är samboegendom och således kommer att ingå i en bodelning. Där sägs att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen införskaffats för gemensam användning. Om din sambo flyttar in hos dig i ett hus som du ägt sedan innan ni blev sambor och som alltså införskaffats utan avsikt att bostaden skulle utgöra bostad åt er båda kommer den inte att ingå i en bodelning. Din bil kommer inte heller att ingå i en bodelning eftersom inte heller den klassas som samboegendom. En möjlighet som SamboL erbjuder för att sambor ska kunna undvika ett oväntat resultat vid en separation är möjligheten att upprätta samboavtal, 9 § SamboL. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå vid en bodelning. Det krävs då att avtalet upprättas skriftligen och undertecknas av samborna alt. de blivande samborna. En försäljning av halva din fastighet är alltså inte en nödvändighet för att undkomma att behöva "skänka" bort halva fastigheten vid en separation. Vänligen,

Efterlevande sambos rätt

2010-10-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vem ärver katten efter min fars död. Katten köptes under tiden som han var gift med en kvinna. Han betalade hon stod som ägare då hon kontaktade säljaren. Paret separerade och skiljdes. Eftersom katten i realiteten var pappas stannade den hos honom. Paret flyttade efter ett par år ihop igen och levde som sambos. Nu är pappa död och frågan är vem som ärver katten? Kan vi som barn hävda rätten till katten? Vi är oroliga för att den här kvinnan inte är i skick att ta hand om katten hon kan knappt ta hand om sig själv.
Ulrika Lundgren |Hej, Då din far och hans respektive inte var gifta vid den tid han gick bort återfinns de aktuella bestämmelserna i Sambolagen. Då en sambo avlider kan den efterlevande sambon begära att bodelningen skall göras. Detta sker enligt 18 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P18S1. 8 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P8S1, fastslår att det endast är samboegendom som skall ingå i bodelningen. Samboegendom utgörs enligt 3 § Sambolagen av sambors gemensamma bostad och bohag. Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet. En katt ingår således inte här. I och med att er far tilldelats katten efter det att paret tidigare skiljt sig bör denna räknas som hans. Då den inte skall ingå i bodelningen sambona emellan kan ni antagligen som bröstarvingar ärva katten enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Vänliga hälsningar

När ingår bostadsrätt i bodelning mellan sambor och vilken betydelse har en ombildning?

2010-10-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag införskaffade min lägenhet 2003. Samma lägenhet ombildades till bostadsrätt sommaren 2005 och inledde en relation på hösten 2005. Efter avslutad relation har denne man nu ansökt om bodelning. Om jag har förstått det rätt så ska inte bostadsrätten inte blir samboegendom. Då bostaden fanns med från början och inte förvärvad för gemensamt användande, även om den ändrar upplåtelseform till bostadsrätt. Stämmer detta? Och var kan jag isåfall hitta denna källa, lagrum edyl?
Sofie Bjärtun | Hej, Om vid ett samboförhållandes upphörande någon av samborna, som i ditt fall, begär bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna, se 8 § Sambolagen. En bostad utgör samboegendom endast om den förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen. Som jag förstår ditt fall så fanns det vid ditt införskaffande av (hyres)lägenheten ingen plan på att du och din sambo skulle bo där tillsammans. I detta avseende ska således lägenheten inte ingå i bodelningen, oavsett om ni sedermera bott i den tillsammans. Vad gäller ombildningen till bostadsrätt föranleder dina tidsangivelser en något mer ingående bedömning. Jag tolkar det nämligen som att du vid tidpunkten för ombildningen ännu inte träffat din sambo och att det därför rimligtvis inte heller då fanns någon plan på gemensam användning. Är så fallet, ska lägenheten inte ingå i bodelningen i enlighet med det ovan anförda. I det fall denna min tolkning är fel, och ombildning alltså skedde (eller rättare sagt avslutades) efter det att du träffat in sambo, blir frågan om själva ombildningen skall betraktas som ett nytt förvärv och i så fall om detta nya förvärv gjordes med syftet att ni skulle använda bostadsrätten gemensamt. Frågan är inte lagreglerad och även om spörsmål med vissa beröringspunkter uppkommit till prövning så finns det ingen klockren ledning att hämta i domstolspraxis. Enligt min bedömning medför inte ombildningen ett förvärv för gemensam användning. Bostaden fanns från början och det är detta som bör tillmätas avgörande betydelse. Även om denna tolkning av dina tidsangivelser skulle vara den rätta är således mitt svar att lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning,