Bodelning, sambo

2010-12-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte 2009 en lägenhet för eget bruk, jag var sambo under detta tillfälle. Vi flyttade in tillsammans. Däremot var min sambo på annan ort när jag skrev kontrakt. Jag var ensam spekulant på bostadsrätten, samt ensam ägare med 100% och ensam medlem i BRF. Det tog för ca: ett halvår sedan slut. Idag när jag vill sälja kommer hon och begär halva vinster. Hur och vad gör jag? Har min fd. sambo någon rätt till detta?
Mathias Gunnervald |Hej, Samboförhållanden finns reglerade i sambolagen (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376 ) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra skall, på begäran av någon av samborna, en bodelning genomföras, 8 § SamboL. Vid en bodelning skall samboegendomen fördelas mellan parterna. Vad som är samboegendom defineras i 3 § SamboL som sambornas gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vid bedömningen av huruvida en lägenhet är införskaffad för gemensamt bruk läggs ingen som helst vikt vid vem som egentligen genomfört eller bekostat själva köpet. Att ni flyttat in tillsammans i lägenheten då du köpt den talar för att den kommer att ingå vid en bodelning. Din föredetta sambo har vid en bodelning rätt till halva värdet av samboegendomen ihopräknad, med beaktande av skulder som är att hänföra till samboegendomen. Hon har alltså inte enbart rätt till halva värdet av en eventuell vinst. Vänligen,

Samboavtal

2010-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambo och äger huset tillsammans. Om jag lägger 500 000 på en tillbyggnad av mina sparade slantar, kan man då upprätta ett dokument som "säkrar" min investering så jag "får tillbaka" mina pengar vid ev försäljning? MVH
Frida Larsson |Eran gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom (3§ Sambolag). Det står er fritt att avtala om vad som ska gäller er emellan angående samboegendomen. Ni kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av er båda (9§). Ni kan skapa ett samboavtal under pågående samlevnad eller efter att det avslutats. Genom ett samboavtal kan ni alltså fritt sinsemellan avtala om vad ni vill ska gälla (med undantag för osäkliga villkor, men det är det inte fråga om här).

Bodelning samboförhållande

2010-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo. Jag köpte en bostad för 20 år sedan. Jag står på lagfarten och betalade allting - upprättade även lån till mig själv. Jag har även stått för huvuddelen av allting. Min sambo flyttade in samtidigt men betalade inget. Han har under åren viserligen renoverat. Nu ska vi flytta ifrån. Har jag ensamrätt till huset? Han har köpt bil, båt och det förstår jag att jag ej har rätt till.
Mathias Gunnervald |Hej, För regler gällande samboförhållande är sambolag (2003:376), SamboL tillämplig. (https://lagen.nu/2003:376) När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta framgår av 8 § SamboL. Vad som innefattas av begreppet samboegendom framgår av 3 § SamboL. Där sägs att sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Om ni alltså anskaffat bostaden i fråga för att ni ska flytta ihop, eller gör så i direkt anslutning i tid, så ska bostaden och bohaget ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett hur den gemensamma bostaden förvärvats. Den skuld du nämner kommer du att kunna räkna av vid en bodelning. Vänligen,

Samboegendom

2010-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska bli SAmbo och jag äger ett hus + bil. Han har kapital och skulle kunna "köpa" in sig hos mig. Hur gör man på rätt/bäst sätt?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler kring samboförhållanden hittar du i sambolagen (2003:370), SamboL. (https://lagen.nu/2003:376) Enligt 8 § SamboL ska då ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. I 3 § SamboL stadgas vad som är samboegendom och således kommer att ingå i en bodelning. Där sägs att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen införskaffats för gemensam användning. Om din sambo flyttar in hos dig i ett hus som du ägt sedan innan ni blev sambor och som alltså införskaffats utan avsikt att bostaden skulle utgöra bostad åt er båda kommer den inte att ingå i en bodelning. Din bil kommer inte heller att ingå i en bodelning eftersom inte heller den klassas som samboegendom. En möjlighet som SamboL erbjuder för att sambor ska kunna undvika ett oväntat resultat vid en separation är möjligheten att upprätta samboavtal, 9 § SamboL. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå vid en bodelning. Det krävs då att avtalet upprättas skriftligen och undertecknas av samborna alt. de blivande samborna. En försäljning av halva din fastighet är alltså inte en nödvändighet för att undkomma att behöva "skänka" bort halva fastigheten vid en separation. Vänligen,

Ägande av fastighet, samboende

2010-12-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej. jag och min sambo hade en bostadsrätt som vi köpte gemensamt. Min mor dog och jag köpte ett fritidshus. jag tog lån och löste ut mina syskon och jag ägde då allt till 100%. Sedan ungefär 6 månader efter så flyttade vi till min mors gamla fastighet som jag ägde. Nu efter 15 år så undrar jag om jag fortfarande är ägare till huset. Jag har betalat det mesta på huset. min sambo står för bilen och båten och det är ju hans. Men huset? jag skrev en fråga alldeles nyss men denna är den som jag önskar svar på.
Lina Hjorter |Hej, För samboende gäller Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376. Samboegendom, dvs egendom som delas vid bodelning i samband med ett samboskaps upphörande av annan anledning än äktenskap, utgörs av gemensam bostad och egendom som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3§. Från samboegendom undantas egendom som är enskild, exempelvis genom testamente. Denna typ av egendom ingår således inte i en eventuell framtida bodelning. Dock skall en bodelning vid samboskaps upphörande endast genomföras om någon av samborna begär detta, 8§. Med gemensam bostad avses bostad förvärvad för gemensamt bruk enligt 5§. Äger den ena sambon en bostad innan samboskapet inleds och avsikten inte varit att de blivande samborna tillsammans permanent skall bo där är denna inte införskaffad för gemensamt bruk och utgör därför inte samboegendom. Fritidshus är undantagna från samboegendomen då dessa inte utgör permanentbostad enligt 7§. Sammanfattningsvis, bostad som inte är förvärvad för gemensamt bruk ingår inte vid uppdelningen av samboegendom vid en eventuell bodelning. Även fritidshus är undantagna. Äganderätten är därför oförändrad. För att reglera utfallet av en eventuell framtida bodelning kan samborna teckna ett sk. samboavtal enligt 9§. Egendom kan genom ett sådant avtal undantas från samboegendomen. Vänlig Hälsning,

Samboavtal innan införskaffande av gemensam bostad

2010-11-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Skall flytta till en bostadsrätt som jag införskaffat. Min tjej kommer att flytta in samtidigt som jag så jag vill att vi skriver ett samboavtal. Min fråga är om det är nödvändigt för mig att vända mig till jurist för detta eller om det är fullt tillräckligt att ladda ned någon av alla dessa "mallar" som ligger ute på nätet och själv skriva detta tillsammans med min sambo? Om ni anser det vara onödigt att jag anlitar en jurist vad skall jag tänka på att få med, vad får ej missas för att det skall vara juridiskt bindande? Kan ni hänvisa till någon mall ni anser vara lämplig? Det är som ni förstår viktigt för mig att det blir korrekt, även om kärleken spirar idag vet man inte hur det ser ut om några år och då vill man inte förlora halva sin bostad man själv tagit lån på...
Mathias Gunnervald |Hej, Är man sambor tillämpas sambolagen (2003:376) (SamboL) istället för äktenskapsbalken som blir aktuell då man är gift. (https://lagen.nu/2003:376) Som sambo har man inte samma juridiska skyddsnät som man har som gift. Bland annat så ärver inte sambor varandra, de har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra vid en separation och vid en bodelning är det endast den gemensamma bostaden och bohaget, som införskaffats för gemensamt användande, som fördelas. Att upprätta ett samboavtal är ett bra och förhållandevis smidigt sätt att kontrollera hur det ska bli vid en eventuell separation. Möjligheten till samboavtal regleras främst i 9 § SamboL. Där stadgas att avtalet skall vara skriftligt och att det skall undertecknas av båda parter. Det finns inget krav på registrering. För upprättande av samboavtal är det som alltid, då man upprättar avtal, viktigt att vara så tydlig som möjligt för att undvika att avtalet kan tolkas på ett icke önskvärt vis. Ett vanligt avtalsinnehåll är att man avtalar om att SamboL regler inte gäller de båda parterna och att egendom som var och en av samborna införskaffat är dennes enskilda. För en exakt formulering vill jag dock hänvisa till en verksam jurist. För att komma billigare undan går det självklart att använda någon av de färdiga mallar som finns att tillgå på Internet. För att vara helt säker på dess giltighet skulle jag välja ett alternativ som hålls tillhanda av en advokatbyrå. Vänligen,

Samboavtal inför bostadsköp

2010-11-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo ska köpa en bostadsrätt. Jag kommer att stå för handpenningen och undrar hur jag ska göra för att skydda mig ifall vi separerar? Kan vi skriva ett papper på att jag stått för hela handpenningen och att jag skall få tillbaka hela summan vid ev. separation? Mvh
Lina Hjorter |Hej, För samboende gäller Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376. Enligt 1 § definieras sambor som två personer som stadigvarande sammanbor i ett parförhållande under äktenskapsliknande förhållanden. I 8 § anges att bodelning skall göras på begäran av någon part i förhållandet vid ett samboförhållandes upphörande och samboegendom skall då delas upp. Vad som avses med samboegendom anges i 3 §. Samboegendom utgörs av gemensamt bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Viss egendom undantas en eventuell bodelning enligt 4 §. Ett exempel är egendom som den ena sambon ärvt med villkoret om att denna skall utgör enskild egendom. Sambor kan avtala om att viss egendom inte skall utgöra samboegendom, 9 §, ett sk samboavtal. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Enligt 14 § skall värdet på samboegendomen, efter avräkning på skulder enligt 13 §, delas lika mellan samborna. Detta oavsett vem som bekostat inköpet. Står den ena parten för en större del av köpeskillingen för en bostad avsedd för gemensamt bruk bör ett samboavtal därför upprättas. Med Vänlig Hälsning

Bodelning och arvsrätt

2010-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min far och hans sambo hade ett hus som de bodde i på Thailand. Hans sambo bodde 2-3 månader i Sverige per år medans far endast bodde 1månad per år i Sverige. Här i Sverige hade min far en kolonistuga som sambon och han bodde i tillsammans med sitt gemensamma barn, stugan stod på hans namn. Nu dog min far för 3 månader sedan och jag undrar vem som har rätt till kolonistugan om det blir tvist. Det finns inget annat att ärva förutom kolonistugan i Sverige. Han hade ett barn ihop med sambon och 2 barn från ett tidigare äktenskap, mig inkluderat.
Jens Lidén |Hej! Regler om bodelning vid samboförhållandens upphörande finns i sambolagen. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 8 § sambolagen ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning vid samboförhållandets upphörande, om någon av samborna begär det. Märk väl att en begäran om bodelning måste framställas senast när bouppteckningen förrättas, 8 § 2 st sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår vidare att det endast är sambornas samboegendom som ska ingå i bodelningen. Vilken egendom som utgör samboegendom framgår av 3-7 §§ sambolagen. Som utgångspunkt gäller att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Märk väl att samborna kan avtala om att samboegendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § sambolagen. Vad som avses med gemensam bostad framgår av 5 § sambolagen. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad, se 7 § sambolagen. Den avgörande frågan huruvida kolonistugan ska ingå i bodelningen (vilket innebär att din fars sambo har rätt till hälften av kolonistugans värde) är om kolonistugan utgör gemensam bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Bedömningen är till stor del beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min mening är det i detta fall tveksamt om kolonistugan utgör gemsensam bostad, med tanke på att den användes endast 2-3 månader om året (jämför fritidshus 7 § sambolagen). Huruvida kolonistugan har förvärvats för gemensamt bruk kan jag inte ta ställning till. Om kolonistugan inte ingår i bodelningen kommer hela kolonistugan ingå i din fars kvarlåtenskap. Din fars sambo har inte rätt till någon del av kvarlåtenskapen, eftersom sambor inte ärver enligt ÄB. Kvarlåtenskapen ärvs av arvlåtarens bröstarvingar, som delar lika på kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ÄB. Sambolagen hittar du här: https://lagen.nu/2003:376 ÄB hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,