Rätten till gemensam bostad vid upphörande av samboförhållande

2011-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller när ett samboförhållande uphör.Det finns en villa där bägge står för lånet. Det finns ett gemensamt barn och två barn i ett tidigare förhållande som är den kvinnliga partens. Det är mannen som vill att samboförhållandet skall upphöra.Han vill att hon skall flytta. Kan kvinnan ha rätt att kräva att fastighetn säljs, och att ingen av dom bor kvar eller har kvinnan rätt om det finns ekonomisk möjlighet att hon bor kvar i fastigheten eftersom det finns minderåriga barn.
Sophie Andersson Wetterwik |Hej, Tack för din fråga! I detta fall är sambolagen tillämplig ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm ). Villan är samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning, 3 §. Det avgörande är om avsikten med köpet var att den skulle användas för gemensamma ändamål. När samboförhållandet upphör ska samboegendomen fördela genom bodelning, om någon av samborna begär detta, 8 §. Vid en bodelning beräknas sambornas andelar i samboegendomen, 12 §. Vid denna beräkning ska det från vad en sambo äger av egendomen avräknas så mycket att det täcker de skulder som den sambon hade vid förhållandets upphörande, 13 §. Det som därefter återstår av samboegendomen ska läggas samman och därefter delas lika, 14 §. När andelsberäkningen har gjorts ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter. Vad gäller villan är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt till den, då i avräkning på sin lott, 16 § 2 st. Om kvinnan ska bo tillsammans med sina tre barn är det en omständighet som kan tala för att hon har bättre rätt till villan. En förutsättning för övertagandet att den andra sambon kan lösas ut från det lån som bägge två står för, 16 § 3 st. Om kvinnan inte har bättre rätt till villan kan hon inte kräva att mannen ska flytta, utan han har då istället rätt att betala motsvarande belopp i pengar till henne, i den utsträckning hon inte tillgodoses genom egendom ur samboegendomen, 17 § 2 st. Med vänliga hälsningar,

När omfattas man av sambolagen?

2011-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag hade en flickvän som skulle flytta till mig som sambo från Makedonien, hon fick uppehållstillstånd kom hit och bodde hos mig i 5 dagar, hon var folkbokförd hos mig eftersom hon inte trivdes här återvände hon hem. Jag äger en bostadsrätt som jag har sjäv köpt, vi har inga gemensama barn hon har inte bidragit ekonomskt alls. kan hon göra anspråk på min bostad??
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. För att omfattas av sambolagen krävs enligt 1 § att det är fråga om två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll. Eftersom din före detta flickvän inte ens bodde i en vecka hos dig och dessutom inte bidrog ekonomiskt torde ni inte omfattas av sambolagen. Detta trots att hon var folkbokförd hos dig. I propositionen till nya sambolagen står nämligen följande: "Även om gemensam folkbokföringsadress som regel är en omständighet som talar för att parterna har en gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet som talar emot det." Även om ni skulle omfattas av sambolagen tolkar jag din fråga som att bostaden inte förvärvats för gemensamt bruk enligt 5 §. Således kan din före detta flickvän inte komma åt bostaden i det fallet heller. Det finns dessutom vissa jämkningsmöjligheter enligt sambolagen för till exempel väldigt kortvariga samboförhållanden, se 15 §. Med bakgrund av ovanstående är min bedömning att din före detta flickvän inte kan göra anspråk på din bostad. (Länk till sambolagen: https://lagen.nu/2003:376) Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Förutsättningar för sambolagens tillämplighet vid kortvarigt förhållande

2011-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man bott ihop i hyresrätt i knappt 3 månader gäller då sambolagen när man flyttar isär? Hyran har varit delad lika mellan båda parter men det mesta bohaget tillhör part 1. Nu kräve part 2 att få bo kvar i bostaden, och få hälften av hyran betald av part 1, samt få hälften av bohaget. Part 2 har det sämre ställt ekonomiskt eftersom hon valt att inte jobba. Inga barn finns med i bilden.
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Enligt sambolagen kan en sambo vid förhållandets upphörande begära bodelning och i vissa undantagsfall överta en gemensam bostad som innehas med bostadsrätt eller hyresrätt trots att bostaden är skriven i den andre sambons namn. Någon skyldighet för den andre partens hyra kan inte bli aktuellt. Ett övertagande av bostad kräver inte bara att ett samboförhållande föreligger utan också att synnerliga skäl talar för ett övertagande (gemensamma barn kan vara en anledning). För att part 2 ska ha rätt till bodelning, samt rätt till bostad krävs således först att ett samboförhållande har förelegat. När man avgör om ett samboförhållande har förelegat tar man ställning till om de två personerna stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ sambolagen). Med parförhållande avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Med gemensamt hushåll avses att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete. Vad det gäller tidsaspekten brukar sex månader fungera som vägledning. En tillfällig förbindelse är inte ett samboförhållande, men det finns fall då förhållanden enligt domstol har bedömts vara samboförhållanden trots att tiden för sammanboendet varit kortare än tre månader. I de fallen var det dock andra mycket starka skäl som talade för att de två personerna, den korta tiden till trots, var sambor – förekomsten av gemensamma bankkonton, ett inbördes testamente samt inköp av en ny bostad där bägge bidrog med pengar. Domstolen gör alltså en helhetsbedömning av omständigheterna för att avgöra om ett samboförhållande föreligger. Enligt den information som du delat med dig av verkar det knappast troligt att ett samboförhållande har förelegat och därför kan sambolagen inte tillämpas. Någon bodelning blir således enligt sambolagen inte aktuell och part 2 har heller inte rätt att bo kvar i bostaden. Har du några fler frågor eller om det är något annat som du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning, Maria

Rätt till lägenhet vid separation, sambo

2011-11-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo tänker separera. Han köpte en lägenhet i april, vi flyttade in och gjorde adressändringen samtidigt. Innan bodde han i studentkorridor men var skriven hos sin mamma (och jag hos min). Så nu till min fråga, vi har bråkat en hel del och han har bett mig att flytta och tagit ifrån mig nycklarna, så säger han att han släpper in mig när jag ska hämta mina saker, vilket inte kommer att hända på 3 timmar. Vad har jag för rättigheter då? Kan han bara sparka ut mig när han vill och neka mig inträde till lägenheten där alla mina saker finns? Mitt namn står inte på köpekontraktet och det gör inget, jag vill egentligen inte få en del av egendomen, jag vill bara bli behandlad som en människa och inte bli tillsagt hela tiden att det här är inte mitt hus och därmed har jag ingen rätt till det (han betalar hyran och jag står för inhandling av mat) Tacksam för råd!
Fanny Olsson |Hej! Då din sambo köpte lägenheten med tanke att ni skulle bo där tillsammans och ni sedan gjort detta är denna er gemensamma bostad i sambolagens mening enligt 5 § 1 st. 3 p. sambolagen och därmed samboegendom enligt 3 § sambolagen. Du har därför laglig rätt till halva lägenheten om du begär bodelning enligt 8 § sambolagen då ert förhållande upphört. Detta så länge ni inte skrivit något samboavtal om annat enligt 9 § samma lag. Att du inte står med på köpeavtalet spelar ingen roll utan du har rätt till lägenheten i alla fall om inget samboavtal finns som säger annat. Hur ni valt att fördela era gemensamma utgifter sinsemellan spelar inte heller någon roll. Vill du ha rätt till halva lägenheten bör du därmed begära bodelning då ingen sådan sker automatisk mellan sambor när de separerar (till skillnad från om ni vore gifta). Här verkar ju dock så inte vara fallet utan du vill endast ha tillgång till lägenheten för att hämta dina saker, detta har du som jag förstår det full rätt till då lägenheten är er gemensamma bostad och du enligt vad jag angivit ovan har lika mycket rätt till denna som din sambo. Lycka till! Vänligen,

Vill sälja hus som ägs 50/50 med sambo, sambon vill inte sälja

2011-12-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Pga urusel relation där mina barn mår mycket dåligt vill jag sälja huset och separera. Min sambo vill pga dåliga tider inte sälja och han kan inte heller lösa ut mig pga betalningsanmärkningar. Jag har inte råd att bo kvar själv och vill flytta direkt då både jag och mina barn far väldigt illa, men är rädd för att jag kommer åka på alla kostnader för både det nya boendet och det gemensamma. Att han ska bo kvar gratis medans jag hamnar hos kronofogden. Vad ska jag ta mig till?
Fanny Olsson |Hej! Tack för din fråga. Du samäger ju huset med din sambo och därmed blir Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig avseende ert samägande av fastigheten.Enligt 6 § i denna lag har varje samägare till en fastighet rätt att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas till försäljning (vilket generellt då sker när ägarna inte är överens om huruvida fastigheten ska säljas) och de ska då förordna att fastigheten ska utbjudas till försäljning om inte den andre samägaren kan visa att det finns synnerliga skäl för att fastigheten inte ska utbjudas till försäljning. Sådana synnerliga skäl har i rättspraxis inte ansetts kunna vara av social karaktär (såsom exempelvis att ett barn skulle fara illa av att tvingas flytta från det hus där denne är uppväxt och har sina kamrater, se NJA 1979 s. 562) utan de ska vara av ekonomisk karaktär. I NJA 1974 s. 490 angavs att med uttrycket synnerliga skäl måste främst avses "ett särskilt dåligt konjunkturläge eller eljest speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande", domstolen baserade sig då i förarbeten och litteratur på området. Så om din sambo har rätt i att det är ett väldigt dåligt läge ekonomiskt att sälja nu kan han få rätt och tingsrätten kommer då inte att förordna att fastigheten utbjuds till försäljning. Dock så måste man komma ihåg att detta är ett undantag, att det vid synnerliga skäl kan bli så att en ansökan av en samägare om att fastigheten ska försäljas inte leder till ett förordnande om försäljning, och att huvudregeln är det motsatta. Så som huvudregel ska du kunna ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas och tingsrätten förordnar då att så ska ske. Går din sambo då emot och säger att det finns synnerliga skäl mot att försäljning ska ske p.g.a. dålig konjunktur el.dyl. kan han eventuellt hindra en försäljning men detta ska då vara ett väldigt extremt fall då som sagt huvudregeln är att du ska få din vilja igenom. Lycka till! Vänligen,

Samäganderätt till fritidshus efter samboförhållandets upphörande.

2011-11-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag ska gå isär. Tillsammans äger vi en frit.hus. Inget samäg.avtal är upprättat. Nu undrar jag: Han har stått för alla renov. kostn. då han har mer i inkomst och jag har betalat lånet i alla år. Har jag rätt till hälften vid ev. utlösande/förs./off.aukt? Mvh/Gullan
|Hej Gullan, Enligt sambolagen delas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag när samboförhållandet upphör ifall någon av er begär det.. Ett fritidshus ingår emellertid inte i det gemensamma bostaden eller bohaget. Jag tolkar din situation så att du och din före detta sambo äger fritidshuset ihop i den bemärkelsen att bådas namn står på köpekontraktet. I så fall äger ni fritidshuset med samäganderätt enligt samäganderättslagen(https://lagen.nu/1904:48_s.1), och denna påverkas inte av ert samboförhållande eller dess upplösande. Därmed kommer ni fortfarande äga fritidshuset tillsammans efter förhållandets upphörande. Precis som du frågar, kommer du alltså att ha rätt till din andel enligt köpekontraktet vid utlösande, försäljning eller offentlig auktion. I det fall att du inte står med som ägare på kontraktet, är det väldigt stor sannolikhet att du ändå räknas som dold samägare ifall fritidshuset inköpts för gemensam användning, att du bidragit ekonomiskt till köpet och att både du och din före detta sambo hade för avsikt att fritidshuset skulle ägas tillsammans. Att båda hjälpt till att betala kostnaderna för fritidshuset torde tyda på att en sådan gemensam avsikt fanns. Med vänliga hälsningar, Linda

Samboegendom

2011-11-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en lägenhet i December 2010 och vill nu bo tillsammans med min flickvän. För att undvika eventuella komplikationer ifall att det skulle bli så att vi separerar i framtiden skulle jag vilja skräddarsy ett giltigt avtal för att lägenheten är och förblir min medans resten utav sakerna går som vanlig bodelning. Vad behöver jag göra för att få till ett sådant avtal? Mvh Patrik
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! För att bostadsrätten skall utgöra samboegendom krävs att den har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom du köpte den själv för ca ett år sen, ses den inte som förvärvad för gemensamt bruk och kommer således inte att ingå i bodelningen vid en eventuell separation, se 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Om ni ändå vill, kan ni upprätta ett samboavtal. Då kan ni själva bestämma om bodelning ska ske och vilken egendom som skall ingå vid en bodelning. Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknas av båda parter, se 9 § sambolagen. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Samboegendom

2011-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska bli sambo. Hon flyttar in i min bostadsrätt, hon kommer att skriva sig där men inte köpa in sig i bostadsrätten. Med andra ord kommer jag fortfarande att äga den 100%. Då har väl inte denna anskaffats för gemensamt boende eftersom jag har haft den många år innan vi träffades? Hur fungerar det med möbler som man har skaffat tidigare? Är det också så att detta inte är gemensamt då eller? Så länge vi bor i min bostadsrätt så behöver man väl inte skriva ett samboavtal? När man väl säljer min bostadsrätt och flyttar till något gemensamt, det är väl först då som man behöver detta och eventuellt skuldebrev?
Alexander Wagner |Hej! Tack för din fråga. För att egendom ska utgöra samboegendom (3-4 §§ Sambolagen) respektive sambors gemensamma bostad (3, 5 §§ Sambolagen), krävs att egendomen har _förvärvats_ för gemensamt bruk, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Eftersom du har haft såväl såväl bostadsrätten som möblerna innan du och din blivande sambo ens träffats, kan egendomen inte sägas ha förvärvats för gemensamt bruk. Egendomen kommer alltså inte anses vara samboegendom. Det är således inte nödvändigt att skriva ett samboavtal (jfr 9 § Sambolagen). Vid en framtida bodelning, kan det dock vara bra att ha samboavtalet som "bevis" för att möblerna inte utgör samboegendom. Med vänlig hälsning