Vem har rätt till hyresrätten?

2010-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo sedan 4 år tillbaka vill separera och anser sig ha rätt att neka mig tillträde till hemmet, en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans i oktober förra året. Hon står på kontraktet, men enligt sambolagen skall inte detta spela någon roll. Hon har tagit min hemnyckel och dessutom givit bort vår katt mot min vilja. Det har endast gått några dagar men hon vägrar att släppa in mig i lägenheten, vad kan jag göra för att hävda min rätt? Är min sambo föremål för egenmäktigt förfarande?
Cajsa Hansen |Hej! Sambolagen (2003:376) (SL) reglerar hur och vilken egendom som skall delas vid en eventuell separation, se https://lagen.nu/2003:376. En bodelning kan ske enligt 8 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Det som ingår i bodelningen är samboegendomen. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget enligt 3 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Hyresrätten som avskaffats för er gemensamma användning utgör samboegendom enligt 5 § 1 st 3 p SL, se https://lagen.nu/2003:376#P5S1. Detta gäller trotts att endast en av er skrivit under hyreskontraktet. Vid en bodelning skall den som är i bäst behov av bostaden få denna på sin lott enligt 16 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P16S2. Här görs alltså en intresseavvägning. 23 § SL föreskriver vissa inskränkningar i förfoganderätten över den gemensamma bostaden/hyresrätten, se https://lagen.nu/2003:376#P23S1. Din sambo får således inte hyra ut lägenheten eller på något annat sätt upplåta denna utan ditt samtycke. Paragrafen säger dock inget om förhållandet du beskriver. Det skulle kunna bli fråga om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § 2 meningen Brottsbalken (1962:700)(BrB) om det visar sig att din sambo rubbar en besittning till lägenheten som du har rätt till, se https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1. Frågan är om du efter er separation (innan bodelningen) juridiskt fortfarande har rätt till att kvarstanna i lägenheten. Innan separationen skulle man kunna se det som att du och din sambo avtalat (tyst/konkludent) om att du fått bo i lägenheten. Från och med separationen till en bodelning där bostadsfrågan löses ser jag det som att du inte har en rätt till att bo kvar vilket gör att det inte blir frågan om egenmäktigt förfarande i förhållande till hyresrätten. Man torde dock med större lätthet kunna argumentera för att det föreligger egenmäktigt förfarande angående dina saker som finns i lägenheten. Av vad som ovan sagts om samboegendom framgår att katten inte räknas dit. Det förhållande du beskriver finner jag inte utgöra något specifikt brott. Du skulle dock kunna stämma din sambo på civilrättslig grund.

samboförhållande - rätt till bostad

2010-04-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |min flickväns väninna har precis fått ett brev hem där hennes sambo vill bryta deras samboförhållande och har påkallat bodelning. och hävdar att hon skall flytta från gemensamma bostaden omgående. annars kommer att begära kvarsittanderätt hos tingsrätten. han ägde bostadsrätten innan de träffades. men hon är skriven där. dock så är hon inte från sverige utan han tog med henne hit. hon har ingenstans att ta vägen nu. vad har hon för rätt i ett sånt här ärende? hur ser sambolagen ut i det här fallet? mvh
Hanna Rehn |Hej, Som du själv anger så regleras sambors förhållanden i sambolagen (SamboL), den kan du hitta här https://lagen.nu/2003:376 . Det som kan komma att delas mellan sambor vid en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör (av annan anledning än att samborna gifter sig) är den sk samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bohag och deras gemensamma bostad om egendomen förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Med gemensam bostad avses bl a byggnad eller del av byggnad som någon av samborna innehar med bostadsrätt om denna är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § SamboL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. I och med att den sambo som äger bostadsrätten ägde den redan innan samboförhållandet inleddes, och redan innan de ens träffats, utgör den inte samboegendom och skall således inte delas mellan samborna vid upphörande av samboförhållandet. Att den sambo som inte äger bostadsrätten är skriven där har ingen betydelse. Inte heller att man betalat hyra är en omständighet som gör bostaden gemensam i sambolagens mening. Kvarsittningsrätt aktualiseras bara då bostaden utgör samboegendom (28 § SamboL). Eventuellt kan förhållandet mellan samborna också ses som ett hyresförhållande därför att någon form av ersättning utgår till ”hyresvärden”, dvs den som äger bostaden. Ersättningen eller hyran utgår i regel i pengar men kan utgå även i nyttigheter, exempelvis arbetsprestation, varor eller liknande. Om förhållandet mellan samborna avseende boendet är att se som att hyresförhållande, är hyreslagen, 12 kap jordabalken (HL) är tillämplig. Den kan du hitta här https://lagen.nu/1970:994 Huvudregeln är i sådant fall att hyresavtal gäller på obestämd tid och att sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, se 3 § HL. För hyresvärden, dvs ägandesambon, gäller då enligt 4 § ,1 punkten HL en uppsägningstid på tre månader. Den sambo som inte äger har då rätt att bo kvar under uppsägningstiden om tre månader. Med vänlig hälsning,

Innebär ena sambons utlandsstudier att man flyttat isär?

2010-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När upphör egentligen ett samboskap? Om ena parten ( i detta fallet den som äger den gemensamma bostaden och står på lånet) bor utomlands och studerar och andra parten bor kvar i lägenheten räknas man fortfarande som sambor då? Kan den som bott utomlands undvika en bodelning enligt sambolagen och hänvisa till att den studerat på annan ort de sista tre åren av förhållandet och att man därmed rent tekniskt sett inte bott tillsammans? (det finns ju en tidsfrist på att kräva bodelning ett år från det att samboskapet upphör.) I detta fallet har ju "partnerskapet" upphört efter många år av samboskap men där just de sista tre har råkat vara enligt "distansmodellen" på grund av nämnda uttlandsstudier. Under dessa tre sista år av förhållandet har den kvarboende parten (som alltså inte är den som står på lån eller inheav) bott kvar och betalat hyra. Under lov/semestrar har man dock bott båda två som sambos "som vanligt" i lägenheten. Likaså har båda parternas gemensamma såväl som enskilda bohag under dessa tre år stått kvar "orört" i lägenheten. Så i detta fallet: skulle man säga att samboskapet upphörde 1. När ena parten flyttade tillfälligt utomlands för att studera eller 2. När förhållandet bröts upp och man började "dela på sig" genom att plocka ut sina grejer etc ur lägenheten ?
|Hej! Hur ett samboförhållande upphör regleras i 2 § sambolagen. Ett av de sätt det kan upphöra på är om samborna flyttar isär. Frågan är hur begreppet "flytta isär" ska tolkas. I regeringens förslag till sambolagen, som används vid tolkning av lagen, framgår att det inte alltid är klart när man flyttat isär. Om man inte faktiskt bott ihop bör man ta hänsyn till parternas avsikter. *Om parterna avsåg att samboförhållandet skulle fortgå trots att man inte bodde ihop en tid är de fortfarande sambor* (se prop. 2002/03:80 s 46, vilken kan läsas i fulltext här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GQ0380 ). Högsta domstolen har uttalat, i ett avgörande som refereras i NJA 1994 s 61, att [d]et saknas […] stöd för att ett samboförhållandes upphörande skulle vara beroende av att någon av parterna uttryckligen har förklarat att han eller hon bryter samboförhållandet eller gjort annat liknande tillkännagivande." Parternas avsikt måste alltså inte dokumenteras eller manifesteras utåt på något sätt för att beaktas. En annan sak är att bevisläget kan vara sämre om så inte gjorts. Att parterna en gång flyttat ihop i kombination med att _man bott tillsammans när den studerande parten var i Sverige_ tyder på att avsikten var att samboförhållandet skulle fortgå. Alltså: om den ena parten vistas utomlands tillfälligt pga studieskäl, och detta är anledningen till att man inte bor tillsammans en tid är, enligt min uppfattning, utgångspunkten att man _inte_ flyttat isär på det sätt som avses i 2 § 1 st 2 p sambolagen. Samboförhållandet har inte upphört på den grunden utan upphör i stället enligt ditt alternativ 2. Hoppas jag lyckades svara på alla dina frågor. Med vänlig hälsning

Gemensam bostad sambo

2010-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo ska separera. Jag flyttade in i min sambos lägenhet (bostadsrätt) för 5 år sedan. Det är min sambo som äger lägenheten men jag har naturligtvis varit skriven där. Under de här åren har jag betalt halva hyran och halva räntan på lånet, dock har vi ej amorterat någonting. Under den här tiden har vi bla renoverat hela köket där jag hjälpt till kvällar och nätter. Vi ökade även lånet med 100 000 kr när vi gjorde detta detta har jag varit med och betalt på. Nu när vi ska separera undrar jag vad jag har för rättigheter enligt sambolagen? Vi har inte skrivit några egna kontrakt under den här tiden. Mvh Anna
Anton Strandberg |Som du är inne på är Sambolagen tillämplig. Där sägs att det som är föremål för bodelning är samboegendomen som i sin tur består av det gemensamma bohaget och bostad. Vidare finns en inskränkning nämligen att det endast räknas som samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. I detta fall framgår det inte när din sambo förvärvade bostadsrätten och heller inte om det var tänkt för er gemensamma användning. Bara det faktum att din sambo köpte bostadsrätten innebär inte att det inte är samboegendom utan om din sambo hade som syfte att det skulle vara er gemensamma bostad hade den räknats som samboegendom och varit inkluderad i er eventuella bodelning. Är det så att din sambo redan innan ni blev tillsammans ägde och bodde i sin bostadsrätt kommer bostadsrätten inte att vara att anse som er gemensamma bostad och vidare inte ingå i en eventuell bodelning. Emellertid är Sambolagen dispositiv. Detta innebär att lagen inte är tvingande och att man kan skriva ett samboavtal. Dock får bara samboavtalet inskränka rätten till bodelning och aldrig utöka samboegendomen. Att du betalat hyra är inte en omständighet som gör bostaden gemensam enligt Sambolagens mening. Vidare vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Detta innebär att skulderna du har avräknas på samboegendomen som finns för att därefter lika fördelas mellan er. Vänligen,

Bodelning mellan sambor

2010-04-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Familjerätt/bodelning (sambo). Jag har varit sambo i drygt fem år och ska nu separera. Vår gemensamma bostad har varit en bostadsrätt som införskaffades av henne innan vi blev sambos. Jag har betalat 3.000 i månaden till henne och förstår det som att jag är att betrakta som inneboende och inte kan kräva del i bostadsrätten. Men vad gäller med övriga saker? Kan jag kräva del i saker som införskaffats av henne innan vi blev sambos? Exempelvis möbler, hushållsprylar, tavlor, maskiner osv? Jag har bidragit med saker som handlar om renovering och ombyggnad av bostadsrätten som idag har ökat värdet rejält. Vidare är jag den som i högre grad har stått för de löpande kostnaderna under samboskapet, liksom att jag i dagsläget behöver handla upp ett kompletrt nytt möblemang. mvh
Andreas Vinqvist |Hej, Vid bodelningen mellan sambor ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, om de förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Precis som du skriver så ingår inte bostadsrätten i bodelningen då den införskaffats innan ni blev sambos. Vad angår möbler och annat bohag gäller samma sak och ska således inte heller ingå i bodelningen om de har införskaffats innan ni flyttade ihop. Att du har bidragit med renoveringar eller andra investeringar förändrar inte läget. Vänligen,

Vilken egendom har man rätt till när samboförhållandet upphör?

2010-04-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus 1997 där vi gemensamt har bott sedan 1999. Jag betalade handpenning på 10 %, 38 000 och han resten. Vi står båda som hälftenägare och nu skall jag flytta ifrån huset och vill bli utlöst. Jag har bett att få 100 000 för värdeökning och vissa investeringar. Han tycker att det räcker med min handpenning. Inga större reparationer har gjorts och det är en del som bör åtgärdas vid ev försäljning. Han skall bo kvar. Vad kan jag kräva? Vi har inget skrivet om att vi är sambo och har haft skild ekonomi men delat på driftskostnader. Tacksam för råd. M v h
Emelie Gärde |Hej! Enligt sambolagens 1 § anses två personer som stadigvarande bor ihop i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll som sambos, se https://lagen.nu/2003:376. Med gemensamt hushåll menas att det ska finnas ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. När ett samboförhållande upphör har var en och rätt att få halva samboegendomen. Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning vilket framgår av 3 § sambolagen. Som samboegendom räknas bland annat fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål samt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Se även 4 § sambolagen för ytterligare undantag. När bostad eller bohag anskaffats av den ena parten men för sambornas gemensamma användning, är det vanligast att anskaffningen sker när samboendet redan inletts. Ingenting hindrar dock att även egendom som förvärvas dessförinnan skall medtas i bodelningen, om det kan utrönas att avsikten varit att egendom skall begagnas gemensamt under den kommande samlevnaden. Det har heller ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, det som räknas är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk. I 8 § sambolagen stadgas att när ett samboförhållande upphör skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran skall ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas enligt 13 § sambolagen, skall läggas samman och därefter delas lika mellan samborna. I den mån en likadelning skulle vara oskälig med hänsyn till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, skall bodelning dock i stället göras så att sambo med störst behållning får behålla mer av sin egendom, se 15 § sambolagen. Med vänliga hälsningar

Försäljningsvinst samboegendom

2010-03-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag och min partner skaffade en lägenhet ihop men inte skrev något avtal så har hon rätt till 50% av lägenhetens värde vid försäljning (med stöd av sambolagen eftersom vi skaffade den tillsammans för att bo i). Detta oavsett det faktum att jag själv står på lånet. Detta vet jag. Om det däremot är så att jag OCH min far (som aldrig bott i lägenheten) står på lånet och som lägenhetsinnehavet tillsammans, hur ser uppdelningen ut då? 1. Att min fars namn på banklån och lägenhetsinnehav inte spelar nån som helst roll (då han aldrig varit samboende i lägenheten) utan att jag och min tjej delar på hela vinsten/förlusten vid en försäljning. ELLER 2. Att min far, i egenskap av lägenhetsinnehavare, får 50% av vinst/förlust och att jag och min tjej får ta 25% var av vinst/förlust (dvs delar lika, enligt sambolagen, på min halva andel i lägenheten)
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! I det fall att både du och din pappa står som ägare till lägenheten, är det endast den del som ägs av dig som är samboegendom och som din partner har rätt till hälften utav vid en försäljning. Från vinsten skall skulder och lån avräknas och det som återstår efter det skall delas lika mellan dig och din partner. Detta stadgas i SamboL 3§,5§ , 8§ samt 13§, se här https://lagen.nu/2003:376#R3.

Bodelning efter samboförhållande

2010-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger två fastigeter och ett företag allt i mitt namn den ena fastigheten är en fritidsbostad.Jag har varit sambo i ca 19år vi har en son tillsammans. Nu har jag bestämt mig för att avsluta samboförhållandet,han har inte investerat en krona i annat än i lösöre. Hur kommer delningen att bli jag ägde den ena fastigheten innan jag blev sambo.Fritidshuset köpte jag under förhållandet men såg till att jag ensam även har lagfarten på den också.Måste jag dela allt jag äger?
Maria Holme |Hej, Sambors egendom och förmögenhetsförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas genom bodelning om någon av samborna begär det enligt 8 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376. Bodelning är alltså inte obligatorisk, utan det krävs att en sambo begär det. Om bodelning sker är det som sagt samboegendomen som ska delas. Vad som utgör samboegendom definieras i 3 § SamboL som sambors gemensamma bostad och bohag, se https://lagen.nu/2003:376. En förutsättning för att egendomen ska utgöra samboegendom är att den förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär att fastigheten du köpte innan ni blev sambo inte kommer ingå i bodelningen. Vad gäller fritidsfastigheten anses inte heller den utgöra samboegendom då jag förmodar att den huvudsakligen används för fritidsändamål enligt 7 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376. Ingen av de två fastigheterna kommer alltså att ingå i bodelningen. Vad gäller bohag definieras det i 6 § SamboL som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se https://lagen.nu/2003:376. Kravet att egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk kvarstår och egendom som uteslutande är används för den ena sambons bruk undantas (exempelvis hobbyutrustning). Med vänliga hälsningar