Tolkning inbördes testamente

2011-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! vi har levt som sambor i 40 år och upprättat innebördes testamente med fri förfoganderätt av all egendom Gäller detta då bankmedel och fonder Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Testamentets betydelse är helt beroende på dess formulering. Det normala när man upprättar ett inbördes testamente och beslutar att ens sambo skall motta "all egendom" med fri förfoganderätt, i fall att någon av samborna avlider, måste anses syfta till just all egendom. Det skulle då innebära att även enskild egendom, bankmedel och fonder skulle ingå i den egendomsmassa som efterlevande sambo mottar med fri förfoganderätt. Att egendomen mottas med fri förfoganderätt innebär att sambo har möjlighet att förfoga över denna efter tycke under sin livstid men inte har möjlighet att testamentera den vid sin död. Egendomen kommer vid efterlevande sambos död att fördelas genom efterarv till den först avlidna sambons arvingar. Om sambo vid tillfället då denne avlider har bröstarvingar har dessa alltid möjlighet att påkalla jämkning av testamentet för att få ut egendom som motsvarar värdet av dennes laglott. Laglotten består av halva arvslotten. Om det finns två bröstarvingar består laglotten om en fjärdedel av kvarlåtenskapen, vardera. Vänligen,

Sambo vill ej genomföra bodelning

2011-01-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur gör man för att "skiljas" från sin sambo om denne inte har egen försörjning och vägrar medverka? Kan sambon förhindra försäljning av bostad och bodelning?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler kring samboförhållanden finns i Sambolag(2003:376), SamboL (https://lagen.nu/2003:376) . Enligt 26 § SamboL är äktenskapsbalkens (ÄktB) regler för bodelningsförrättare tillämpliga även på ett samboförhållande. I 17 kap. 1 § ÄktB stagas att om makar inte kan enas om bodelning skall domstolen, på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Enligt 17 kap. 5 § ÄktB skall bodelningsförrättaren se till att en bouppteckning förrättas. Makarna är då skyldiga att uppge nödvändiga upplysningar. Om en make underlåter att lämna upplysningar får domstolen, på ansökan av bodelningsförrättaren, förelägga och döma ut vite för att förmå maken att lämna upplysningar. Om makarna inte kan komma överens skall bodelningsförrättaren pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen. I sådant fall skall han i en av honom underskriven handling själv bestämma om bodelning, utefter äktenskapsbalkens regler. Sammanfattningsvis är mitt råd att om din sambo även fortsättningsvis är motvillig till genomförandet av en bodelning bör du hos tingsrätten ansöka om bodelningsförrättare. Vänligen,

Samboegendom

2011-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Undrar om när man blir sambor om en kvinna flyttar in hos mig. Jag står för huset som jag ägt själv 21 år först som gift sen ensam i 11år. Om mitt nya förhållande spricker har hon nån rätt till huset på nåt vis? O vad gäller.Jag står som ensam ägare. Tacksam för svar
Mathias Gunnervald |Hej, När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § Sambolag (2003:376) (SamboL). Vad som hänförs till begreppet samboegendom är enligt 3 § SamboL sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. I ditt fall har du ägt huset sedan innan du ingått en relation med din sambo vilket gör att ditt hus inte är en del av samboegendomen. Sambor har även möjlighet att teckna ett samboavtal mellan sig där de avtalar om att sambolagens regler inte gäller dem. På så vis kan man i förväg komma överens om hur det ska bli vid en eventuell separation. Vänligen,

Familjerättsliga avtal - övertagande av bostad och vårdnadsfrågor

2010-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej - fråga huruvida ett juridiskt avtal bär kraft utan att kunna överklagas gällande dessa tre frågor. Fråga 1. Kan man skriva giltigt avtal mellan kvinna och man som lever ihop - där kvinnan avsäger sig rätten till besittningrätt av hyres-rätten vid eventuell separation. Om så möjligt - kan då det juridiska avtalet överklagas - ifall separationen blir ett faktum. Ponera att det ska gälla även om dom båda har skaffat barn tillsammans. Fråga 2. Kan man likt ovan även skriva juridiskt avtal att full delad vårdnad ska gälla vid eventuell framtida separation - innan ens ett barn är fött utan planerat ? Fråga 3. Om möjligt - vad på en höft kostar det att skaffa sig ett sådant avtal utformat ?
|Hej Då du nämner ”lever ihop” uppfattar jag situationen som att personerna inte är gifta utan att det är fråga om två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Detta innebär att sambolagen (2003:376) (SamboL) blir tillämplig (se 1 §). Besittningsrätt är något som förekommer i hyresförhållandet mellan en hyresgäst och en hyresvärd när en hyresrätt upplåts till hyresgästen för självständigt bruk. Detta innebär bland annat att den starkare rätten för hyresgästen att få ett hyresavtal förlängt inte gäller då lägenheten utgör en del av hyresvärdens bostad (se jordabalken [1970:994] (JB) 12 kap 45 § punkten 3). Besittningsrätt blir därför inte aktuellt i förhållandet mellan samborna. Det kan dock upplysas om att i de fall den ena sambon har besittningsrätt i förhållande till hyresvärden ”smittar” den av sig på den andra sambon på så sätt att denne har rätt att ta över hyresrätten om hyresvärden eller sambon med hyresavtalet skulle säga upp avtalet (se JB 12 kap 47 §). Vad gäller förhållandet mellan samborna i de fall de skulle separera finns en bestämmelse om övertaganderätt i SamboL 22 §. Rätten innebär att om någon av samborna har en bostadsrätt eller hyresrätt som utgjort sambornas bostad kan den andra sambon ha rätt att ta över bostaden. Denna bestämmelse är tvingande och kan alltså inte avtalas bort. På grund av bestämmelsens tvingande karaktär är denna rätt dock begränsad till de fall samborna har eller har haft barn tillsammans. Trots att det finns barn med i bilden krävs dock för det första att den övertagande sambon har ett större behov av lägenheten, för det andra måste övertagandet vara skäligt. Det måste alltså finnas goda skäl för övertagandet. Även om samborna saknar gemensamma barn gäller denna tvingande bestämmelse, dock är rätten ännu mer begränsad i detta fall och bör användas enbart i exceptionella fall till exempel om kvinnan skulle vara gravid. Vårdnaden om ett barn sammanfaller ofta med det rättsliga föräldraskapet. Är barnets föräldrar sambor har modern ensam vårdnad. Mannen kan få sitt faderskap bekräftat genom en faderskapsbekräftelse. Denna bekräftelse kan göras innan barnets födelse och det uppställs vissa formkrav som skriftlighet, vittnen, moderns godkännande samt socialnämndens godkännande. (se föräldrabalken [1949:381] (FB) 1 kap 4 §). När det uppkommer tvister om vårdnad, boende och och umgänge gäller att barnets bästa ska vara avgörande (se FB 6 kap 2 a §). Vårdnaden handlar alltså inte om att ge en slags rättvisa mellan föräldrarna. Det kan dock sägas att när en vårdnadsfråga bedöms ska domstolen ta särskild hänsyn till att det i regel ligger i barnets intresse att ha en nära och god relation med båda föräldrarna. När det gäller avtal om vårdnad, boende och umgänge kan föräldrar avtala om detta, men detta hindrar inte att en förälder väcker talan om denne anser att barnets bästa är en annan lösning än vad som förekommit i avtalet. Ett avtal ska även godkännas av socialnämnden (se FB 6 kap 6 §, 14 a § och 15 a §). Jag har svårt att se att socialnämnden skulle godkänna ett avtal vilket rör ett ännu inte avlat barn då tillämpningen om barnets bästa inte kan avgöras för ett hypotetiskt fall så som om ett par skulle få barn i framtiden. Sammanfattningsvis kan sägas att det enligt min mening inte går att genom avtal förplikta en sambo att avstå sin övertaganderätt eller att inför framtiden reglera barnets bästa. Om du vill ha en kvalificerad juridisk bedömning och hjälp med att utforma ett avtal kan du hitta en advokat genom advokatsamfundet (http://www.advokatsamfundet.se/templates/FramedPage.aspx?id=3836). Priset kan variera varför jag råder dig att fråga den du väljer att kontakta. mvh

Fritidshus ingår i samboegendom

2011-01-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo flyttade ihop till en lägenhet. Innan vi träffades hade han en sommarstuga. Vi beslutade att flytta in i den och bygga om den till ett permanenthus. Vi har tagit gemensamma lån och min sambo har byggt ut huset. I dag är det ett permanentboende. Om vi separerar i framtiden. Har jag rätt till halva huset eller har min sambo hela ägenderätten utifrån att han ägde fritidshuset innan vi blev sambo?
Louise Modin |Hej! Som huvdregel när sambos separerar så räknar man bara in bostad och bohag som paret har bott i, alltså i ert fall er lägenhet och möblerna i den. Ni måste också ha köpt lägenheten och möblerna för att gemensamt använda dem, 3 paragrafen sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Bestämmelser om vad som är den gemensam bostad finns i 5 paragrafen och vad som är det gemensamma bohaget i 6 paragraferna sambolagen. Enligt 7 paragrafen sambolagen så räkans inte egendom som tills största del används till fritidsändamål. Att fritidsbostaden kan användas permanent har ingen direkt betydelse, utan det är bara den bostaden som ni bor permanent i, alltså där ni är folkbokförda som ska räkans som gemensam bostad. Det finns andra möjlighet att dela på bostaden förutom enligt sambolagen och det är om du kan bevisa att ni äga bostaden gemensamt även om den sambo står som ägare. Det kan du göra genom att bevisa att det finns dold äganderätt och då anses ni båda vara ägare och då tillämpas lag om samäganderätt (https://lagen.nu/1904:48_s.1). För att bevis att du har dold äganderätt till fastigheten ligger bevisbördan på dig och det görs en individuell bedömning för just ert fall. Det som talar för att ni skulle ha dold samäganderätt är att ni har tagit gemensamma lån och att du därmed har varit med och finansierat huset. Det är svårt att säga hur det skulle gå i ditt fall men det finns några rättsfall som behandlar det här. I ett fall som har avgjorts av hösta domstolen så stod kvinnan som ägare av en fritidsfastighet och hade betalat hela huset men hon och hennes sambo stod båda på lånet och säkerheten för lånet. I det fallet hade de gemsamt betalat räntor och amorteringar på lånet, mannen hade också utfört arbete på fastigheten men det tog inte domstolen hänsyn till utan bara lånet och betalningen. (Målnummer T 2684-07) Det är som sagt svårt att bedöma hur det skulle gå för dig men jag hoppas att du har fått lite klarhet och att det löser sig. Med vänlig hälsning

Gåva av bil

2011-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min pojkvän köpte en bil åt mig, han ägde den vid köpet, men skrev över bilen på mig, så nu är jag ägare. Vi har nu gjort slut och han vill sälja bilen och ha pengarna, men vad gäller egentligen, jag är ju bilens ägare,har han rätt till den för att han har betalat den? Vi var inte sambos, utan bodde var för sig. Behöver råd, för jag vill inte göra fel och få skulden för nånting
Lina Radovic |Även om din före detta pojkvän betalat för bilen, så är han inte dess ägare längre. Han gav bilen till dig såsom gåva när han skrev över bilen på dig. Bilen är alltså din med full äganderätt och du bestämmer huruvida du vill sälja den eller behålla den. Du har ingen skyldighet att ge honom pengar vid en eventuell försäljning då bilen inte är hans.

Avtal om övertagande av bostad vid samboendes upphörande

2011-01-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej För snart ett år sedan separerade jag och min dåvarande sambo sedan lite mindre än ett år. Jag stod på kontraktet men skrev över lägenheten på honom pga ultimatum m.m men nu mår jag bättre och undrar om man har någon rätt att häva en sådan överskrivning? Tacksam för svar
Angelica Hage |Hej När ett samboförhållande upplöses så måste den sambo som vill att en bodelning (uppdelning av det gemensamma bohaget, dvs bostad och det bohag som införskaffats för gemensam användning) dem emellan ska ske, begära bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upplöstes. Se 8 § Sambolagen (2003:376) (https://lagen.nu/2003:376). En sambos rätt att begära bodelning försvinner däremot om samborna tidigare har avtalat bort rätten till delning av värdet av samboegendomen, dvs. bostad och bohag. Denna typ av avtal är bara giltig om det är upprättat i skriftlig form och undertecknat av båda samborna. Se 9 § 2 st Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Ett sådant avtal kan även ingås efter det att samborna separerat. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen, enligt 9§ 3 st Sambolagen. Jag kan inte bedöma om din situation är sådan att den faller inom den typen av omständigheter som innebär att avtalet kan anses vara oskäligt, för att detta ska vara troligt så krävs normalt att speciella omständigheter förelegat samt att även avtalets innehåll på något sätt anses vara oskäligt. Om det däremot är så att du av särskilda skäl behöver bostaden mer än din före detta sambo så kan regeln i Sambolagens 16 § 2 st (https://lagen.nu/2003:376) ge dig rätt att få denna egendom i avräkning på din lott. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Denna regel kan inte sättas ur spel med hjälp av ett sådant avtal som beskrivits ovan enligt Sambolagen 9 § 2 st. Med Vänliga Hälsningar

Samboavtal

2010-12-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min man var gifta i ett par år. Sedan skiljde vi oss för ett år sedan. Vi har efter det haft ett särboförhållande. Vi skulle vilja flytta ihop igen om det är möjligt att upprätta ett avtal, som innebär att var och en har separat ekonomi. Det enda vi ekonomiskt vill dela är bostadskostnaden. Är det möjligt att göra så? Vi är vuxna människor och har inga gemensamma barn. Det är viktigt att avtalet är juridiskt giltigt då min ev. tilltänkta sambo har skulder hos Kronofogden som uppkommit innan vi lärde känna varandra. Han har uppmanats att söka skuldsanering och kommer att göra det. Avtalet ska i så fall upprättas innan vi flyttar ihop och registreras (vart? post-och inrikes eller tingsrätt) Jag vill inte på något sätt ansvara för min ev. sambos skulder eller vara tvungen att försörja honom.
Lina Radovic |Enligt 9 § sambolagen får avtal upprättas om sambos egendom. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Se https://lagen.nu/2003:376 I avtalet kan ni reglera att var och en har separat ekonomi och vilken egendom som är enskild respektive gemensam. Avtalet behöver inte registreras. Med vänlig hälsning