Man misstänker att han är far till ett barn vars mor är gift med en annan man

2014-06-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, min bror misstänker att han är pappa till ett barn som idag är två år gammal. Mamman till barnet är gift (hon var endast sambo när barnet föddes) men var otrogen med min bror. Vi har räknat och det är mycket möjligt att han är far till barnet men mamman nekar. Jag har sagt till min bror att han bör kontakta familjerätten och berätta att han tror sig vara far till barnet men han är rädd att han förstör familjen om han har fel. Hur går det till om han ringer familjerätten och berättar om sin misstanke när barnet nu är två år? Kontaktar de paret då och startar en utredning? Tack på förhand
Cecilia Berne |Hej och tack för din fråga.Reglerna kring faderskap finns i föräldrabalken, FB, https://lagen.nu/1949:381.Hade kvinnan varit gift när barnet föddes hade hennes make förutsatts vara far till barnet 1:1 FB. När man är sambos måste man gå till socialen och bekräfta att sambon är far till barnet, 1:3 FB. Detta gör man efter det att barnet har fötts, vilket de antagligen har gjort. På pappret är då hennes dåvarande sambo (numera make) far till barnet.Det är bara barnet som kan föra talan om fastställelse av faderskap. Om barnet är minderårigt får mamman föra dess talan, 3:5 FB. Men eftersom hon nekar till att din bror kan vara fadern antar jag att hon inte är intresserad av detta.Det finns alltså tyvärr ingen möjlighet för din bror att initiera en utredning om faderskap. Om din bror kontaktar familjerätten och berättar om sina misstankar kommer de inte starta en utredning om faderskap. Vänligen,

Hur man avsäger sig faderskap

2014-06-07 i Faderskap
FRÅGA |Är frånskild med 3 barn. Den äldsta flickan är inte jag far till men står som fader registrerad. Hur kan man avsäga sig ett faderskap enklast? Måste det gå via domstol eller kan man göra på något annat sätt undrar jag... Hon vet vem hennes riktiga far är och känner honom.
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du skriver att du är frånskild och jag utgår från att din äldsta dotter föddes under ditt tidigare äktenskap. Du har två alternativa vägar för att häva faderskapet varav en av dem sker utanför domstol.Alternativ 1: Det enklaste sättet är om barnets biologiska pappa skriftligen bekräftar att han är fadern och du och mamman godkänner detta. Men det krävs också att mamman eller barnet själv, om hon är myndig, ger sitt godkännande till att den biologiska pappan nu ska ses som fadern.Alternativ 2:Du kan också väcka talan i domstol om att faderskapet ska hävas om du kan visa att barnets mamma haft sex med en man vid den tidpunkt då barnet blev till och det är sannolikt att han är pappan. Eller så kan du visa att du genetiskt sett, med ett DNA prov, inte kan vara fadern.Det enklaste sättet är om du diskuterar igenom saken med de som berörs och ni gemensamt upphäver faderskapet samtidigt som den biologiska pappan bekräftar att han är fadern.Bestämmelserna om detta hittar du i Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381Om du har fler frågor så får du gärna återkomma!

Anhörigs rätt att kräva faderskapstest

2014-04-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej. En fråga ang faderskapstest Min fd svärmor försöker få till ett faderskapstest då hon tror att någon annan är far till min dotter. Min dotters pappa lever inte längre. Han har skrivit på faderskapet. Kan hon som farmor få igenom ett faderskapstest? Hon vill också stämma mig för bedrägeri.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om faderskap behandlas i Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381.Släktingar som har rätt att ärva efter den avlidne har i vissa fall rätt att kräva faderskapstest. För att din dotters farmor ska kunna kräva ett faderskapstest krävs att förutsättningarna i FB 3:1 2st är uppfyllda. För att hon ska ha rätt att kräva faderskapstest skall mannen, det vill säga hennes son, inte varaktigt ha sammanbott med barnet, din dotter, och inte heller efter barnets födelse bekräftat att det är hans. Du skriver att mannen har skrivit på faderskapet, om detta innebär att han efter att din dotter föddes bekräftade faderskapet på det sättet som framgår i FB 1:4 så har barnets farmor inte rätt att kräva faderskapstest. Detsamma gäller om han bodde med din dotter varaktigt innan han avled. Gällande stämningen för bedrägeri har jag svårt att se att din före detta svärmor kan nå framgång med en sådan talan baserat på omständigheterna du beskriver. Det är dock inte möjligt att göra en fullständig bedömning utan att ha alla omständigheter. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Faderskapsutredning

2014-02-06 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Det är så att jag kommer få barn till sommaren men eftersom jag inte vet vem pappan är och därför kommer uppge fader okänd så undrar jag bara lite hur själva faderskapsutredningen kommer gå till? Jag vet att de kommer fråga mig om det jag vet men vad får de annars lov att göra? Jag tänker uppge min familj som de kan ringa till och några få nära vänner som vet om min graviditet. Men jag tänkte mer vilka andra de får lov att kontakta, för andra släktingar har jag knappt kontakt med. Och när det kommer till att försöka hitta denna kille och det inte går, kommer de kontrollera min mejl, begära samtalslista och utdrag från bank? Eller vad får de lov att göra? Tacksam för svar!
Hanna Lundqvist |Hej Malin, och tack för din fråga!Precis som du verkar veta är socialnämnden skyldig att utreda vem fadern till ett barn kan vara, om fadern är okänd. Detta enligt föräldrabalken (FB) 2 kap 1 §. Socialnämnden har rätt att prata med dig som moder (FB 2 kap 4 §). Socialnämnden kommer troligen fråga dig frågor som kan upplevas som integritetskränkande, till exempel vem eller vilka du haft sexuellt umgänge med och när detta skedde. Dessa frågor är tillåtna enligt lagen, då barnets behov av att få veta vem fadern är anses vara viktigt. Dock får inte nedsättande eller kränkande frågor ställas, det är viktigt att de är sakliga och objektiva.Du kan inte tvingas att medverka i faderskapsutredningen, men om du inte medverkar har socialnämnden rätt att prata med andra personer som kan vara av betydelse för utredningen. Detta kan till exempel vara din familj eller nära vänner, precis som du nämner. Socialnämnden kan däremot inte kontrollera mail, bankutdrag och så vidare. Du bör vara medveten om att du inte har rätt till underhållsstöd om du inte medverkar till faderskapsutredningen, enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 18 kap 8 §. Socialnämnden ska verka för att blodundersökning äger rum, det vill säga att DNA-prov görs (FB 2 kap 6 §). Det innebär att om socialnämnden skulle hitta en man som möjligen eller troligen är far till ditt barn kommer de verka för att DNA-prov görs. De kan inte tvinga någon att genomgå DNA-prov, men frågan kan om någon part vägrar medverka lämnas över till domstol. Domstolen kan besluta att blodundersökning ska ske (lag om blodundersökning m.m vid utredning om faderskap 1 §). Om part fortfarande vägrar kan denne tvingas betala vite och/eller biträde av polis kan förordnas av domstolen. Det betyder att polis kommer och hämtar den som är aktuell för provtagning. Detta är dock en yttersta utväg, och kommer inte beslutas om det finns minsta misstanke om att barnet kan lida skada.Du nämner att du inte vet vem fadern är. Det kan därför framstå som omöjligt att få reda på vem fadern är. Om socialnämnden bedömer att det är omöjligt och framstår som utsiktslöst att fastställa faderskapet får de lägga ner utredningen (FB 2 kap 7 §). I ditt fall verkar kan utredningen således komma att läggas ner. Om nya uppgifter framkommer, till exempel om du hittar fadern, kommer utredningen öppnas igen.FB hittar du https://lagen.nu/1949:381, SFB hittar du https://lagen.nu/2010:110#K18R2 och lag om blodundersökning m.m vid utredning om faderskap hittar du https://lagen.nu/1958:642.

Faderskapsbekräftelse

2014-06-19 i Faderskap
FRÅGA |Min far vill skriva testamente och det visar sig att han påstås ha en dotter. Han har aldrig träffat henne och aldrig betalat underhåll. Faderskapet är heller ej uträtt. Nu undrar jag skall hon tolkas som särkullsbarn. Eller finns det andra omständigheter där faderskapet kan ifrågasättas. Hur ser arvsrätten ut och vad kan han göra. Han vill testamentera allt till mig som ende bröstarvinge
|Hej och välkommen till Lawline!Om mamman är gift, anses mannen i äktenskapet automatiskt som barnets far. Det gäller en så kallad faderskapspresumtion, se i 1:1 Föräldrabalken (FB). I ditt fall drar jag utifrån de uppgifter du lämnat den slutsatsen att denna presumtion inte är tillämplig.Om modern är ogift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En faderskapsbekräftelse är en helt och hållet frivillig handling. Den ska vara skriftlig och bevittnas av två personer m.m, se vidare 1 kap. 4 § FB. I ditt fall tycks det som om ingen har bekräftat faderskapet till denna påstådda dotter och att din far inte heller vill göra en sådan bekräftelse.Har ingen bekräftat faderskapet till ett barn, måste det fastställas genom dom i en rättegång mot den man som det finns anledning att stämma in. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att en man skall förklaras vara far till ett barn (2 kap. 5 § FB). Den första är att det ska vara utrett att mannen har haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat (konceptionstiden). Som bevis kan åberopas t.ex. parternas egna uppgifter, dagboksanteckningar och vittnesmål. Den andra förutsättningen för att en man skall förklaras vara far är att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom. Det krävs då inte att domstolen skall vara övertygad i vanlig mening om att barnet verkligen är avlat av mannen. Vad som skall bevisas är i stället att barnet sannolikt är avlat av mannen.Så länge ingen väcker talan mot din far om faställande av faderskap till denna dotter behöver ni inte oroa er; hon anses då inte som hans barn (i vart fall juridiskt).Behöver du/ni vidare rådgivning om en eventuell talan är att vänta rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Faderskap efter privat insemination

2014-05-18 i Faderskap
FRÅGA |Min fru (jag är man) är gravid efter insemination i egen regi. Donatorn är vår gemensamma vän. Vad krävs för att jag ska bli juridisk förälder till detta barn och att det inte har några rättigheter från donatorn (exempelvis arv)? Jag har samtyckt till inseminationen, måste detta göras skriftligt? Kan jag förlita mig på faderpresumtionen eller måste jag göra en närståendeadoption för att bli juridisk förälder? Barnet kan komma ett se asiatiskt ut då donatorn är av asiatiskt ursprung, kan faderskapspresumtionen sättas ur spel på grund av det och hur gör vi i så fall för att jag ska bli juridisk förälder och att donatorn inte kommer att ha några juridiska skyldigheter?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om faderskap behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Precis som du säger gäller när ett gift kvinna föder ett barn en presumtion om att hennes make är barnets far, FB 1:1. Föräldraskapet fastställs så att säga automatiskt och ingen närmare utredning behöver göras, utan det antas helt enkelt att maken är barnets far om inget annat framkommer. Den här huvudregeln gäller även er, och du kommer att ses som barnets far enligt 1:1 så länge ingen klandrar faderskapet. Det finns dock en bestämmelse i FB 1:2 2 p. som säger att rätten kan förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om ”det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader”. Här kan alltså den omständigheten att barnet har ett helt annat utseende än mannen i äktenskapet falla in. Men i fall som rör just insemination finns det en regel i FB 1:6 som säger att om maken i äktenskapet har lämnat samtycke till en insemination, och det är troligt att barnet har avlats genom denna, så ska mannen i äktenskapet (det vill säga du i detta fall) anses vara far till barnet. Den här regeln gör alltså att du som har lämnat samtycke kommer att anses vara barnets far, även om barnet har ett annat arvsanlag än du, och regeln i FB 1:2 2p kommer inte att bli aktuell. Regel i 1:6 har egentligen tillkommit till skydd för barnet, så att mannen som lämnat samtycket inte långt efter barnets födsel skall kunna ”komma undan” faderskapet genom att hävda att han inte är barnets riktiga far, med stöd av till exempel 1:2 2p. Det här innebär att du både juridiskt sett fullt ut kommer att ses som barnets far. Donatorn kommer inte att ha några juridiska rättigheter eller skyldigeter gentemot barnet. Regeln gäller även om donationen skett i egen regi. Gällande samtycket är ett muntligt samtycke tillräckligt, men för barnets säkerhet rekommenderar jag att du dokumenterar ditt samtycke även skriftligt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till med föräldraskapet!

Faderskap och arv

2014-03-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är har bestämt mig för att avsluta mitt förhållande med min flickvän som är gravid. Vi är varken gifta eller sambos. Jag vet att jag blir skyldig att betala underhåll i 18 år på en viss summa som beror på min inkomst. Jag vill inte ha någon kontakt med barnet eller min flickvän. Så jag undrar om jag äger en bostadsrätt och har olika tillgångar och om jag dör kommer barnet att ärva något? Jag vill inte att en enda krona ska till barnet eller min flickvän utan de ska gå till min framtida kompletta familj. Ska jag skriva ett testamente att alla mina tillgångar ska till min familj såsom syskon och föräldrar? Ingen utomstående. Tack för hjälpen!
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga.Genom att du och din flickvän inte är gifta så måste faderskapet fastställas genom dom eller bekräftelse enligt 1 kap 3 § Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Bekräftelse sker skriftligt, med två vittnen och ska godkännas av socialnämnden och modern enligt 1 kap 4 §. Ska faderskapet fastställas genom en dom sker en genetisk undersökning enligt 1 kap 5 §. Om faderskapet ej fastställs så föreligger ingen arvsrätt för barnet. Om faderskapet däremot fastställs så föreligger arvsrätt för barnet. Bröstarvingar är de närmsta arvingarna enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Oavsett vad du skriver i ett testamente har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap 1 §. Det är alltså inte möjligt att utesluta en bröstarvinge genom ett testamente. Laglotten är halva arvlotten som barnet annars skulle ärvt. Om du således har tre stycken barn är deras arvlott en tredjedel var. Har du testamenterat bort ena barnets arvsrätt så har det barnet alltid rätt till hälften av en tredjedel.Med vänlig hälsning, 

Fastställande av faderskap

2014-02-04 i Faderskap
FRÅGA |Jag är sambo och ska får barn om tre månader. Hur länge måste man vara gift för att slippa skriva faderskapsbekräftelse? Utifrån vad jag kan läsa i föräldrabalken 1949:381, 1 kap 2§ 3e punkt så kan man bli tvungen att fastställa faderskap fast man är gift om "barnet har avlats före äktenskapet". Vad menas med avlats?
|Hej! Är modern gift med en man när barnet föds presumeras (antas) mannen vara fader till barnet enligt den s.k. pater-est-regeln och 1 kap. 1§ Föräldrabalken (1949:381). Det saknar då betydelse ifall barnet är avlat före eller under äktenskapet, så länge äktenskapet är bestående när barnet föds. Med andra ord är det tillräckligt att man är gifta med varandra när barnets föds.1 kap. 2§ är tillämplig endast när det gäller hävande av faderskap till barn för mannen i ett äktenskap. Med "avlats" menas då tidpunkten för när barnet kom till genom samlag (eller konstgjord befruktning).Om faderskapspresumtion ej föreligger fastställs faderskapet genom dom eller bekräftelse, se 1 kap. 3§. Enligt 1 kap. 4§ ska en skriftlig bekräftelse bevittnas av två personer och insändas till Socialnämnden för godkännande. Denna bekräftelse kan lämnas redan innan barnet är fött, se 3 st. samma lagrum.Vänligen