Kritiska tidpunkten vid bodelning

2010-03-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om Pensionsfärsäkring vid Bodelning. Jag har fått ett kontoutdrag från SEB trygg Liv som meddelar att den 15/11-06 (som var den kritiska tidpunkten) fanns 6.133:- på min f.d mans pensionskonto. Däremot sattes följande in efter detta datum; 2006-11-28 40" 2006-12-04 22" 2006-12-04 18" Först meddelade Bodelningsförrättaren mig att min f.d mans Pensionsförsäkring INTE skulle ingå för det var en Tjänstepension. Då kollade jag upp det, och eftersom min f.d man har enskild firma, så visste jag att den skulle ingå, varpå bodelningsförrätteren backade. Nu påstår Bodelningförrättaren att min f.d man har en Pensionsförsäkring på 86.133:-. Vilket skulle innebära att 50% av dessa skulle sättas upp som hans tillgångar. Jag hävdar att 6.133:- som fanns på kontot den 15/11-06 skall tas upp som pensionssparande. Av de övriga 80" har min f.d man tagit ut 40" den 8/11-06 från ett av våra gemensamma konton (för att senare sätta in på sitt eget pensionsspar) De andra 40" har stått på ett "slaskkonto" enligt SEB, och således inte bokförts som pensionssparande förrän efter den kritiska tidpunkten. Alltså anser jag att de måste anses som att min f.d man haft dessa som kontanta medel. Han tog för övrigt även ut 60" av våra gemensamma sparpengar samtidigt den 8/11-06 för att reglera en "skuld till sin mor"!? Detta har ej kunnat verifierats på något annat sätt än två handskrivna lappar från henne. Detta är helt klart en efterhandskonstruktion och ett solklart bedrägeri. Men Bodelningsförrätarentycker inte det är något att ta reda på! Så då är det väl bara att släppa det! Nu till min fråga; Har jag rätt att hävda att det är den kritiska tidpunkten på ALLA konton, som skall gälla? Tacksam för ett svar
|Hej, Tack för din fråga. Den kritiska tidpunkten, eller brytdagen som den också brukar kallas, är namnet på den dag som utgör utgångspunkten för bodelningen. De tillgångar och skulder som finns på brytdagen skall ingå i den förestående bodelningen, och såna som uppkommer efter den kritiska tidpunkten skall i princip lämnas utanför bodelningen. Vid brytdagen uppkommer enligt 9 kap. 3 § Äktenskapsbalken ett redovisningsansvar för de tillgångar och skulder som skall ingå i bodelningen, och syftet med det är främst att undvika att en make för ut egendom ut boet för att på något sätt missgynna den andre maken. Att en make efter brytdagen betalar en skuld som denne haft innan den kritisa tidpunkten är ett exempel på en handling som kan vara otillåten. I 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken stadgas att bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Den kritiska tidpunkten infaller således den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten. Det är alltså den dagen som gäller som brytdag för samtliga tillgångar som skall ingå i bodelningen. Jag delar uppfattningen att det är 6133 kronor som skall tas upp som värde på pensionsförsäkringen då det var värdet vid den kritiska tidpunkten. Vad särskilt gäller de 40 000 kronorna från "slaskkontot" så är det ju ett belopp han fört över till försäkringen efter den kritiska tidpunkten. Han har alltså fört ut pengar ur boet då han haft redovisningsplikt. När bodelningen görs torde därför åtminstone dessa 40 000 kronor sättas upp som en tillgång på din makes sida, och ingå till fullt belopp i bodelningen. Med vänlig hälsning

Värdering av fastighet vid bodelning

2010-03-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! håller på med en bodelning där även ett hus ingår, jag ska lösa ut frun har fått huset värderat,vad gör man avdrag på? mäklararvode? energibesiktning? skatt? frun vill göra avdrag på skatten för förbättringsutgifter kvitton på ca 100000-: måste jag gå med på det eller har hon bara rätt till hälften? MVH Sören
Andreas Vinqvist |Hej, Vid värdering av fastighet vid bodelning ska fastighetens marknadsvärde användas. Ett problem med just fastigheter är att vid en framtida försäljning drabbas ägaren av en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har Högsta domstolen i NJA 1975 s. 288 uttalat att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. En exakt uträkning av skatten borde dock inte krävas utan en förenklad beräkning får göras utifrån antagande, att den make som tillskiftas fastigheten genast säljer den till ett pris som motsvarar det antagna marknadsvärdet. Utöver detta ska inga andra avdrag göras. Vänligen,

När ska fördelning av kvarlåtenskap ske?

2010-02-18 i Bodelning
FRÅGA |Hur lång tid efter bodelning har man rätt att hämta sakerna
Anton Strandberg |Hej! När skiftet av tillgångarna med anledning av bodelning ska ske finns inte reglerat i någon egentlig mening. Arvsskiftet är vanligtvis en skriftlig handling där tillgångarna fördelas och undertecknas av samtliga arvingar. Har arvingarna problem att komma överens kan utses en skiftesman som hjälper till att fördela kvarlåtenskapen. Arvsskiftet behöver inte registreras men är nödvändig för att tillgångarna ska föras över till arvingarna och dödsboet upphöra. Således skulle jag vilja säga att som tidigast går det att ”hämta sakerna” då arvsskiftet blivit upprättat och undertecknat av samtliga arvingar. Vänligen,

Bodelning

2010-02-08 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid skilsmässa.Det finns en del i ett dödsbo, som ev. ska räknas som giftorättsgods. Att det gått mer än 4 år sedan dödsfallet har det någon betydelse. Det som finns kvar i det oskiftade dödsboet är ett fritidshus.
Bo Olsson |Hej! Enligt 9kap. 1§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1 ) ska egendomen fördelas genom bodelning när ett äktenskap upplöses. I 9kap. 3§ finns en regel som stadgar makarnas skyldighet att redovisa för sin egendom. I denna redovisningsplikt ingår att kunna visa på vilket sätt egendomen påverkats av försäljning, gåva, reparationer osv. Bodelningen ska förrättas av makarna gemensamt och över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas under av makarna. En bodelning måste alltså ske av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom enligt 7kap 1§. En bodelning är således inte över innan makarna skrivit under bodelningsavtalet. Vänligen

Försäljning av samägd fastighet efter äktenskap

2010-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min dåvarande fru köpte hennes mammas hus, hon äger lite mer än hälften, efter skilsmässan har jag bott kvar. Nu har det gått 1½ år och hon vill lägga ut huset på budgivning medans jag vill köpa ut henne. Har jag rätt att köpa ut henne och hur värderas huset?
Andreas Vinqvist |Hej, Då ni köpte huset medans ni var gifta blev det giftorättsgods, om inget annat avtalades i t.ex. äktenskapsförord. Vid ett äktenskaps upplösning ska det ske en bodelning där den gemensamma egendomen delas lika mellan makarna. Rätt till bodelning anses inte kunna bli preskriberad och din rätt till bodelning finns således kvar. Vid en bodelning ska den make som bäst behöver bostaden rätt att få den på sin lott om det kan anses skäligt. Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan ni i rätten begära att en bodelningsförrättare utses. Vid värderingen av fastigheten i samband med bodelning ska fastighetens marknadsvärde användas. Ett problem med just fastigheter är att vid en framtida försäljning drabbas ägaren av en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har Högsta domstolen i NJA 1975 s. 288 uttalat att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. En exakt uträkning av skatten borde dock inte krävas utan en förenklad beräkning får göras utifrån antagande, att den make som tillskiftas fastigheten genast säljer den till ett pris som motsvarar det antagna marknadsvärdet. Om bodelning redan skett eller fastigheten inte varit giftorättsgods blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt lagens 2 § krävs samtliga delägares samtycke för förfogande av godset i sin helhet. Med "förfoga" åsyftas främst varje rättslig disposition, inklusive försäljning. Detta innebär att du varken har rätt att bli utköpt eller att din dåvarande fru kan tvinga dig försäljning. Däremot stadgas i 6 § att varje delägare kan ansöka till rätten att den gemensamma egendomen ska säljas genom offentlig auktion. Ansökan om detta sker till den tingsrätt där fastigheten är belägen. För att undvika försäljning kan en delägare åberopa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl är ett högt rekvisit, men då du stadigvarande bor i fastigheten är det möjligt att du lyckas med en sådan invändning. Vänligen,

Egendom som ingår vid bodelning

2010-03-02 i Bodelning
FRÅGA |Två frågor angående bodelning vid skilsmässa. Fråga 1: Skall makens enskilda firma tas med vid bodelning? Firman startades när vi fortfarande var gifta. Fråga 2: Om maken/makan köper en fastighet innan ansökan om skilsmässa är inskickad till Tingsrätten eller bodelning har gjorts, ingår då den köpa fastigheten i bodelningen? Tack på förhand för en toppensite!
Andreas Vinqvist |Hej, Vad angår den enskilda firman ska den ingå i bodelningen om den inte gjorts till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord. Vad gäller fastigheten stadgas i 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Med detta menas den dag då ansökan om skilsmässa inkom till rätten. Egendom som införskaffats innan denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen, medans egendom som make förvärvar efter den dag då talan väcks om äktenskapsskillnad i princip ska lämnas utanför bodelningen. Då fastigheten i exemplet införskaffats innan ansökan om skilsmässa ska den ingå i en senare bodelning. Vänligen,

Ogiltigförklaring av bodelning

2010-02-16 i Bodelning
FRÅGA |bor i göteborg hur gör jag för att upphäva en bodelning
Carina Persson |Hej! En bodelning är ett avtal mellan makarna som normalt inte går att ändra utan bådas samtycke. Bodelningen skulle dock kunna ogiltigförklaras om den uppkommit under tvång eller genom att den ena maken har vilselett den andra, avtalslagen 28 - 30 §§ https://lagen.nu/1915:218. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet kan jag inte uttala mig om en ogiltigförklaring är möjlig. Om du vill ta reda dina möjligheter att ogiltigförklara bodelningen bör du kontakta en jurist. Vänlig hälsning

Villkor om enskild egendom undantar från bodelning

2010-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en segsliten bodelning sedan nov-06. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att min f.d man tog ut 100.000 kr från ett gemensamt konto straxt innan den kritiska tidpunkten, och undanhållit värde av pensionsförsäkringar m.m. Vi har varit tillsammans i 33 år och varit gifta i 23 år. Nu till min fråga. Vad gäller vid bodelning om min f.d. man fick hälften av en bostadsrätt av sin mor för ca 10 år sedan. Det kan skrivits på ett papper att den skulle vara enskild egendom. Nu har jag läst i en bok av Margareta Brattström att ett visst värde av denna egendom ändå skall tas med vid bodelning, förutsatt att det inte är skrivet något äktenskapsförord. Vad är det egentligen som gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej, Inledningsvis kan sägas att, såvida din f.d. makes mor +i samband med+ gåvan angav att den skulle vara din makes enskilda, ska den också vara det, och följaktligen ska +hela+ dess värde undantas från er bodelning. Möjligheterna att göra egendom till enskild med följd att den inte ska ingå i en framtida bodelning anges i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Föreligger det inget äktenskapsförord (som är det första alternativet enligt 1 punkten i nämnda lagrum) kan egendom också göras till enskild genom villkor när egendomen överlåts - av en givare som inte är den andre maken, eller en testator - att den ska vara just enskild. Då detta som sagt verkar vara fallet vad gäller den aktuella bostadsrätten ska +hela+ dess värde undantas från bodelningen (enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Skulle det emellertid inte finnas något villkor, eller om din f.d. makes mor ställt upp det efter att hon givit bort bostadsrätten, är egendomen att betrakta som giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods) vilken ska ingå i er bodelning. Vad Brattström syftar på är svårt att säga när jag inte vet exakt vilket avsnitt du hänvisar till, men jag kan inte tänka mig att hon skulle avse något annat. Makars enskilda egendom kan visserligen i vissa fall _påverka_ bodelningen, men då handlar det om fall där en make som har betydligt mer giftorättsgods än den andre maken vill slippa ifrån en exakt likadelning genom så kallad _jämkning_. Det finns då en möjlighet till detta om den andre maken har betydande egendom som är enskild och det därigenom skulle anses oskäligt att maken som bara har giftorättsgods skulle behöva dela med sig fullt ut av detta (12 kap 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Märk dock att den enskilda egendomen inte heller i detta fall tas med i bodelningen, utan endast att den andre maken, om den har betydligt mer giftorättsgods får undanta en del av detta. Av din fråga verkar det dock inte som att denna situation är för handen. Vänliga Hälsningar