Egendom som ingår vid bodelning

2010-03-02 i Bodelning
FRÅGA |Två frågor angående bodelning vid skilsmässa. Fråga 1: Skall makens enskilda firma tas med vid bodelning? Firman startades när vi fortfarande var gifta. Fråga 2: Om maken/makan köper en fastighet innan ansökan om skilsmässa är inskickad till Tingsrätten eller bodelning har gjorts, ingår då den köpa fastigheten i bodelningen? Tack på förhand för en toppensite!
Andreas Vinqvist |Hej, Vad angår den enskilda firman ska den ingå i bodelningen om den inte gjorts till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord. Vad gäller fastigheten stadgas i 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Med detta menas den dag då ansökan om skilsmässa inkom till rätten. Egendom som införskaffats innan denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen, medans egendom som make förvärvar efter den dag då talan väcks om äktenskapsskillnad i princip ska lämnas utanför bodelningen. Då fastigheten i exemplet införskaffats innan ansökan om skilsmässa ska den ingå i en senare bodelning. Vänligen,

Ogiltigförklaring av bodelning

2010-02-16 i Bodelning
FRÅGA |bor i göteborg hur gör jag för att upphäva en bodelning
Carina Persson |Hej! En bodelning är ett avtal mellan makarna som normalt inte går att ändra utan bådas samtycke. Bodelningen skulle dock kunna ogiltigförklaras om den uppkommit under tvång eller genom att den ena maken har vilselett den andra, avtalslagen 28 - 30 §§ https://lagen.nu/1915:218. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet kan jag inte uttala mig om en ogiltigförklaring är möjlig. Om du vill ta reda dina möjligheter att ogiltigförklara bodelningen bör du kontakta en jurist. Vänlig hälsning

Villkor om enskild egendom undantar från bodelning

2010-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en segsliten bodelning sedan nov-06. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att min f.d man tog ut 100.000 kr från ett gemensamt konto straxt innan den kritiska tidpunkten, och undanhållit värde av pensionsförsäkringar m.m. Vi har varit tillsammans i 33 år och varit gifta i 23 år. Nu till min fråga. Vad gäller vid bodelning om min f.d. man fick hälften av en bostadsrätt av sin mor för ca 10 år sedan. Det kan skrivits på ett papper att den skulle vara enskild egendom. Nu har jag läst i en bok av Margareta Brattström att ett visst värde av denna egendom ändå skall tas med vid bodelning, förutsatt att det inte är skrivet något äktenskapsförord. Vad är det egentligen som gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej, Inledningsvis kan sägas att, såvida din f.d. makes mor +i samband med+ gåvan angav att den skulle vara din makes enskilda, ska den också vara det, och följaktligen ska +hela+ dess värde undantas från er bodelning. Möjligheterna att göra egendom till enskild med följd att den inte ska ingå i en framtida bodelning anges i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Föreligger det inget äktenskapsförord (som är det första alternativet enligt 1 punkten i nämnda lagrum) kan egendom också göras till enskild genom villkor när egendomen överlåts - av en givare som inte är den andre maken, eller en testator - att den ska vara just enskild. Då detta som sagt verkar vara fallet vad gäller den aktuella bostadsrätten ska +hela+ dess värde undantas från bodelningen (enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Skulle det emellertid inte finnas något villkor, eller om din f.d. makes mor ställt upp det efter att hon givit bort bostadsrätten, är egendomen att betrakta som giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods) vilken ska ingå i er bodelning. Vad Brattström syftar på är svårt att säga när jag inte vet exakt vilket avsnitt du hänvisar till, men jag kan inte tänka mig att hon skulle avse något annat. Makars enskilda egendom kan visserligen i vissa fall _påverka_ bodelningen, men då handlar det om fall där en make som har betydligt mer giftorättsgods än den andre maken vill slippa ifrån en exakt likadelning genom så kallad _jämkning_. Det finns då en möjlighet till detta om den andre maken har betydande egendom som är enskild och det därigenom skulle anses oskäligt att maken som bara har giftorättsgods skulle behöva dela med sig fullt ut av detta (12 kap 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Märk dock att den enskilda egendomen inte heller i detta fall tas med i bodelningen, utan endast att den andre maken, om den har betydligt mer giftorättsgods får undanta en del av detta. Av din fråga verkar det dock inte som att denna situation är för handen. Vänliga Hälsningar

Gåva/förskott på arv

2010-01-18 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par. Min frus föräldrar har givit oss gåvor / förskott på arv vid två tillfällen. När gåvorna gavs fanns inget vilkor om enskild egendom i föräldarnas testamente, ej heller skrevs gåvobrev. När vi nu skall skiljas har min fru fått tillstånd en ändring i svärföräldrarnas testamente där arvet skall vara enskild egendom. Svärföräldrarna är äldre och har i viss mån tvingats till denna ändring. Vad gäller nu? Är gåvan min frus enskilda egendom eller gäller det som gällde då gåvorna gavs?
Andreas Vinqvist |Hej, En gåva eller förskott av arv kan innehålla villkor om att den givna egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ett sådant villkor ska dock ställas när egendomen lämnas och har inte ansetts kunna föreskrivas i efterhand. Gåvan är således inte din frus enskilda egendom. Vänligen

När ska fördelning av kvarlåtenskap ske?

2010-02-18 i Bodelning
FRÅGA |Hur lång tid efter bodelning har man rätt att hämta sakerna
Anton Strandberg |Hej! När skiftet av tillgångarna med anledning av bodelning ska ske finns inte reglerat i någon egentlig mening. Arvsskiftet är vanligtvis en skriftlig handling där tillgångarna fördelas och undertecknas av samtliga arvingar. Har arvingarna problem att komma överens kan utses en skiftesman som hjälper till att fördela kvarlåtenskapen. Arvsskiftet behöver inte registreras men är nödvändig för att tillgångarna ska föras över till arvingarna och dödsboet upphöra. Således skulle jag vilja säga att som tidigast går det att ”hämta sakerna” då arvsskiftet blivit upprättat och undertecknat av samtliga arvingar. Vänligen,

Bodelning

2010-02-08 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid skilsmässa.Det finns en del i ett dödsbo, som ev. ska räknas som giftorättsgods. Att det gått mer än 4 år sedan dödsfallet har det någon betydelse. Det som finns kvar i det oskiftade dödsboet är ett fritidshus.
Bo Olsson |Hej! Enligt 9kap. 1§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1 ) ska egendomen fördelas genom bodelning när ett äktenskap upplöses. I 9kap. 3§ finns en regel som stadgar makarnas skyldighet att redovisa för sin egendom. I denna redovisningsplikt ingår att kunna visa på vilket sätt egendomen påverkats av försäljning, gåva, reparationer osv. Bodelningen ska förrättas av makarna gemensamt och över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas under av makarna. En bodelning måste alltså ske av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom enligt 7kap 1§. En bodelning är således inte över innan makarna skrivit under bodelningsavtalet. Vänligen

Äktenskapsförord, bodelning och arv

2010-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är lite nyfiken på vad som händer med egendom vid en makes död. Och blir det någon skillnad om makarna hade tecknat äktenskapsförord? Om makarna hade tecknat äktenskapsförord innan giftermålet, och den ena sedan avlider, vad händer då med den avlidnes egendom? Och vad kommer att hända om den som avled inte har några barn eller andra släktingar? Och i fall den efterlevande maken har ett barn, har det barnet någon ärvsrätt? Dessa tre frågor hänger samman. Och hur påverkas allt av ett äktenskapsförord?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att försöka besvara samtliga av dina frågor så bra som möjligt ska jag dela upp svaret lite nedan. Till att börja med är all egendom som makar äger antingen så kallat giftorättsgods, eller enskild egendom. Skillnaden mellan dessa slag är att giftorättsgods ingår i bodelningen mellan makarna när ett äktenskap upplöses, exempelvis vid ett dödsfall (10 kap 1§ Äktenskapsbalken, förkortad ÄktB, sehttps://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det är här äktenskapsförordet kommer in i bilden. Genom ett äktenskapsförord kan man nämligen komma överens om att viss egendom ska vara den ene makens enskilda och därmed inte behöva ”delas” i en framtida bodelning (7 kap 2 § 1 st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Sådan enskild egendom kan även uppkomma om någon utomstående person, ger eller testamenterar egendom till den ene maken med ett villkor att egendomen ska vara den makens enskilda (enligt 7 kap 2§ 2st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Dör en make ska alltså bodelning ske enligt huvudregeln (9 kap 1§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det giftorättsgods som finns (det vill säga allt som inte är enskild egendom) läggs då efter skuldavräkning samman och delas sedan lika mellan makarna. (Dock finns en möjlighet för en efterlevande make som har mer giftorättsgods än den avlidne att begära att vardera sidan behåller detta och att någon delning inte sker, enligt 12 kap 2§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) Den efterlevande maken får alltså hälften av giftorättsgodset plus sin enskilda egendom, och samma sak gäller för den avlidnes dödsbo. Säger äktenskapsförordet att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att dela och var och en behåller då sin egendom. Efter att bodelning skett återstår arvsdelen och fördelningen av den dödes tillgångar. I detta läge spelar det ingen roll om det tidigare har existerat något äktenskapsförord eller inte eftersom äktenskapet är upplöst och egendomen därur redan fördelad. Enligt 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken (förkortad ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ska den dödes tillgångar tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller såvida den avlidne inte har några så kallade _särkullbarn_, det vill säga barn tillsammans med någon annan än den efterlevande maken. Beträffande din fråga där den avlidne inte har varken barn eller andra släktingar går således all egendom till den efterlevande maken, och som sagt spelar det ingen roll i detta läge om egendomen tidigare under äktenskapet var enskild eller giftorättsgods. Vad gäller den sista frågan, har ett barn till den efterlevande maken (som inte är den avlidnes barn) ingen arvsrätt i den avlidnes egendom. Emellertid har det såklart arvsrätt efter den efterlevande när denne dör (2 kap 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Slutligen bör tilläggas att fördelningen av arvet givetvis påverkas av om det finns något testamente, eller om det finns föräldrar, syskon eller syskonbarn till den avlidne. Hoppas att du fick svar på det du undrade. Vänliga Hälsningar

Studieskuld tas med i bodelning?

2010-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man har bestämt oss för att separera, under vårt 15-åriga äktenskap har jag studerat och tagit studielån, pengar som har täckt kostnader för hushållet, barnomsorg etc. undrar nu om dessa skulder ska ingå vid en bodelning? Tack på förhand.
Anton Strandberg |Huvudregeln är att studieskulder ska tas med i bodelningen som en skuld och avräknas från den gemensamma egendomen men det kan ha betydelse om studielånen togs före samboendet och skulderna inte står i proportion till boet i övrigt. Generellt ska de dock tas med och därutöver gäller bara de vanliga jämkningsreglerna som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1.Med vänlig hälsning,