Adoption av avliden makes särkullbarn och fråga angående makes arvsrätt

2012-03-19 i Adoption
FRÅGA |Hej, har några frågor när det gäller arv av makes död. Det är en tjej som heter Lilly och är tillsammans med en tjej som heter Sophie, Lilly har barn sen tidigare och sen har de ett gemensamt barn(barnen är omyndiga) De har precis köpt hus och bil och tagit ett gemensamt lån på det. Lilly dör i en bilolycka kort efteråt. Lilly har hela vårdnaden av dotter, då hennes pappa är helt borta ur bilden, finns det chans för Sophie att adoptera dottern eller blir det Lillys föräldrar som får vårdnaden? Paret har bara varit gifta ett år och har inte skrivit något äktenskapsförord. Ärver Sophie hälften och deras gemensamma barn och Lillys dotter hälften? Hur blir det med deras gemensamma bostad, får Sophie ta över bostaden och bilen helt? Tack på förhand!
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Först angående Sophies möjligheter att adoptera Lillys dotter. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 4 kap. 5 § 1 st. FB gäller att den som har fyllt tolv år inte får adopteras utan eget samtycke. I andra stycket anges undantag från kravet på samtycke från den adopterade. Vidare följer av 4 kap. 5 a § 1 st. FB att den som inte har fyllt arton år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. I detta fall kan inte moderns samtycke inhämtas. Som huvudregel krävs då den andra förälderns samtycke för att adoption ska kunna äga rum. Enligt andra stycket följer dock att samtycke inte behövs av den som bl.a. är utan del i vårdnaden. Detta verkar vara fallet här. Det finns alltså en chans för Sophie att adoptera Lillys dotter. Detta beslut tas av rätten, som ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum, se 4 kap. 6 § FB. Angående arvsfrågan gäller följande. Eftersom Sophie och Lilly var gifta kommer Sophie att ärva Lillys kvarlåtenskap jämlikt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB). Detta med undantag för Lillys dotter, som är särkullbarn, som kommer att få ut sin laglott direkt. Laglotten utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. När det kommer till bostaden och bilen gäller följande. Ett arvskifte ska alltid föregås av en bodelning, när den avlidne var gift, se 23 kap. 1 § 2 st. ÄB. En bodelning avslutas med en s.k. lottläggning, där egendomen fördelas på lotter mellan makarna. Som huvudregel gäller att varje make har rätt att på sin lott få egendom som under äktenskapet tillhörde denne, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 11 kap. 8 § 1 st. ÄktB gäller att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna i avräkning på sin lott. Denna rätt gäller enbart den efterlevande maken, se 11 kap. 8 § 3 st. ÄktB. Sophie har alltså rätt att få den gemensamma bostaden i avräkning på sin lott redan vid lottläggningen. När det kommer till bilen gäller huvudregeln att den make som ägde egendomen har rätt att få denna på sin lott. Eftersom Sophie ärver Lilly, med undantag för särkullbarnets laglott, kommer också bilen att tillfalla Sophie. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Arvsrätten till de biologiska föräldrarna vid adoption

2011-11-30 i Adoption
FRÅGA |Hej, hur blir det med arvsrätten för ett barn som först adopteras bort och sedan hävs adoptionen, återfår den bortadopterade sin arvsrätt efter sina biologiska föräldrar i och med att adoptionen hävs?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Reglerna om adoption återfinns i Föräldrabalkens (FB) 4 kapitel. Precis som du skriver försvinner arvsrätten till de biologiska föräldrarna när man adopteras, då vi i Sverige tillämpar den starka adoptionen. Däremot kan en laga kraft vunnen adoption sedan 1 januari 1971 inte hävas. Inte heller adoption som skett innan 1971 kan idag upphöra att gälla. För att återfå de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna krävs därför att barnet blir adopterat igen, av de biologiska föräldrarna. Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Adoption och arv

2011-09-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min mor och styvfar är skilda. Jag är 37 år och vill nu att han adopterar mig. Blir jag av med ev arvsrätt till min mor då? Vill ju ha båda mina föräldrar i lagens namn.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om adoption finner du i Föräldrabalken (FB). I 4:1 FB stadgas att det är allmän domstol som beslutar om adoption får ske. Då du är över 18 år behöver inte dina biologiska föräldrar samtycka, men rätten kommer inhämta åsikter från dem. Avgörande för bedömningen om adoptionen är lämplig är det personliga förhållandet mellan dig och din styvfar, det vill säga om er relation kan anses som den mellan far och dotter. Det bör sägas att det inte är helt lätt att få igenom en vuxenadoption. Eftersom din mamma och din styvfar är skilda kommer din styvfar ensam adoptera dig. Det påverkar arvsrätten på så sätt att du efter adoption inte längre anses som avkomling till någon av dina biologiska föräldrar utan endast som avkomling till din nuvarande styvfar, 4:8 FB. Det innebär att du även förlorar arvsrätten till din biologiska mor. Du kan därför efter genomförd adoption endast ärva henne om hon testamenterar egendom till dig. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K4 Lycka till! Med vänlig hälsning,

Adoption och arv

2011-05-23 i Adoption
FRÅGA |Hej jag har en fråga, vi säger att "Pär" tidigare varit tillsammans med en tjej som han omedvetet gjort gravid och han lämnar sedan henne utan att veta om att hon är gravid, tjejen bestämmer sig då för att adoptera bort barnet. Men Pär har skaffat sig en ny fru och de har ett gemensamt barn. vad händer om både "Pär" och hans fru plötsligt dör och den adopterade dottern dyker upp? Hur blir det med arvet då? hoppas min förklaring går att förstå
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! I Sverige finns den så kallade starka adoptionen. Den innebär att alla band till den biologiska familjen klipps, även de rättsliga. När en adoption gått igenom är man därför rent rättsligt inte barn till de biologiska föräldrarna längre. Därför kan man heller inte ärva de biologiska föräldrarna efter genomförd adoption. Den adopterade dottern ärver alltså inte "Pär" när han avlider. Med vänlig hälsning,

Adoption

2012-03-06 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min plast pappa vill adoptera mig. Jag är 30 år idag och har några enkla frågor om vuxen adoption: 1. Min riktiga mamma är död och jag fick ett arv av henne då hon dog. Blir jag återbetalnings skyldig då jag blir adopterad av någon annan, av hennes arv som jag fick för länge sedan? 2. Kan jag behålla mitt efternamn då jag blir adopterad? Min plast pappa har ett annat efternamn än mig. 3. Om jag blir adopterad och min far dör och han har lån på bil m.m, ärver jag då hans lån? Jag tänker att pengar går från hans dödsbo direkt till lånet, men vad händer om dödsboet inte täcker hans lån? Blir jag betalningsskyldig för resten av lånen då? Svara gärna tillbaka till min email. Tack för hjälpen!
Kerstin Eifrém |Hej och tack för dina frågor! 1. Nej, du kommer inte att bli återbetalningsskyldig för pengarna du ärvde av din mamma. 2. Det är allmän domstol som beslutar om adoption, och domstolen kan besluta att du får behålla ditt efternamn. 3. Nej, som dödsbodelägare blir du inte personligt ansvar för den avlidnes skulder. Hoppas du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Adoptivbarns arvsrätt

2011-11-29 i Adoption
FRÅGA |Arvsfråga: Enda arvvingar efter min farbror är mina halvsyskon och jag. När min far lämnade familjen gifte sig min mor med en annan man och jag blev adopterad av denne. Bryter denna adoption min arvsrätt till min biologiska farbror, eller måste arvet noteras i testamente eller gåvobrev för att bli giltigt?
Carina Persson |Hej! En adoption innebär att adoptivbarnet skall anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Om en make adopterar den andre makens barn eller adoptivbarn ses barnet som makarnas gemensamma. Se 4 kap 8 § föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K4). Adoptivbarnet får efter adoptionen samma arvsrätt som adoptantens biologiska barn. Adoptionen innebär även att de rättsliga banden mellan adoptivbarnet och dess biologiska föräldrar. Adoptivbarnet har därmed ingen arvsrätt efter efter de biologiska föräldrarna. Om din farbror vill att du skall ärva honom måste han föra in dig i sitt testamente. Vänliga hälsningar

Adoption av styvbarn

2011-09-06 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har en son som är 16 år. Han har ej träffat sin biologiska pappa dom senaste 14 åren pga.att vi levt under skyddad identitet och gömda. detta pga. biologiska pappan. Är gift med en ny man sedan 3år,vi har levt tillsammans drygt 8 år. Så det är "pappan" till sonen. Sonen mår fruktansvärt dåligt för att han inte har någon "riktig" pappa så bla.därför vill min man adoptera honom. Hur fungerar det?
Elin Karlsson |Hej! För att adoptera sitt styvbarn måste man ansöka hos tingsrätten. Bestämmelser om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken (FB) se: https://lagen.nu/1949:381 Om barnet är under arton år kan det krävas samtycke av den biologiska föräldern. Det krävs dock inte om föräldern inte har vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. (5 § 2 st. FB) Samtycke krävs även av barnet själv om det är över tolv år. När adoptionen gått igenom så bryts de juridiska banden till den biologiska föräldern, i ert fall pappan. Det handlar om frågor som boende, vårdnad, att rätten till arv upphör mm. På MIA:s hemsida finns en blankett man kan använda sig av vid ansökan om adoption och den hittar ni här: http://mia.eu/blanketter/svenska/tillsan.pdf Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Vuxenadoption och arvsrättsliga konsekvenser

2011-05-05 i Adoption
FRÅGA |Hej. Vad gäller vid en adoption av vuxen? Min styvfar, numera skild från mor, och jag vill att han ska adoptera mig. Hur går vi tillväga? Försvinner arvsrätten till båda de biologiska föräldrarna? Tacksam för svar..
Alexander Wagner |Hej! *Adoptionen* _Hur_ _ni_ _ska_ _gå_ _till_ _väga_ Det är Tingsrätterna som behandlar adoptionsärendena. Det är alltså dit ni ska vända er för att ansöka om adoption. Det är sedan rätten som avgör om adoptionen är lämplig. Sveriges domstolar hittar du på: http://www.domstol.se/. _Övrig_ _information_ Eftersom du är vuxen (över 18 år), så krävs inte din biologiska moders samtycke för att adoptionen ska få äga rum, se https://lagen.nu/1949:381#K4P5aS1. Rätten kommer dock inhämta din mors åsikt i frågan, se https://lagen.nu/1949:381#K4P10S3. Rätten kommer även pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum, se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1. Meningen är att det ska föreligga ett samband mellan adoptant och adoptivbarn. Rätten fäster stor vikt vid om adoptanten har uppfostrat eller ämnar uppfostra adoptivbarnet eller om det föreligger ett särskilt personligt förhållande mellan dem båda och att det därför finns en särskild anledning till adoptionen. Hänsyn tas även till barnets vilja men det kan vara ganska svårt att få en adoption av vuxen till stånd. Om din styvfar har gift om sig, krävs att hans nuvarande maka också kan adoptera dig. Makar får nämligen inte adoptera annat än gemensamt, se https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1. *Arvsrätten* I Föräldrabalken 4 kap. 8 §, se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1, regleras de rättsliga följderna av att ett barn då barn adopterats. Enligt denna reglering anses man vara barn till den som är adoptant, det vill säga din nuvarande styvfar. Adoptanten träder, enligt lagens mening, i de biologiska föräldrarnas ställe. Detta innebär att lagen, efter en genomförd adoption, bortser ifrån ditt släktskap till din biologiska mor. Konsekvensen blir att du efter adoptionen inte längre anses som din mors bröstarvinge (barn). Din arvsrätt i din biologiska mors dödsbo bortfaller eftersom du, i lagens mening, inte längre anses vara hennes avkomling, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 och ovan nämnda 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Efter en genomförd adoption, kan du bara ärva din biologiska mor om hon har testamenterat egendom till dig. Med vänliga hälsningar