Adoptivbarns arvsrätt

2010-08-12 i Adoption
FRÅGA | Hej! Jag undrar om min bortadopterade son har någon arvsrätt efter mig?
|Hej! Regler om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381. I 4 kap 8 § FB finns den bestämmelse som reglerar adoptivbarns rättsliga ställning. Denna bestämmelse innebär att i frågor om t.ex. rätten till arv ska ett adoptivbarn ses som barn till den som har adopterat barnet (adoptanten) och inte som barn till de biologiska föräldrarna. I och med att adoptivbarnet i rättsligt hänseende ska behandlas som adoptantens eget barn finns det alltså inte någon arvsrätt mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänligen,

Samtycke när omyndigförklarad person avser adoptera

2010-05-09 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller Föräldrabalken om adoption kap.4 § 2. Det står att lagen är upphävd. Vad stod det där innan den blev upphävd? Vad betyder det att den är upphävd? Vad gäller nu?
Josefina Blom |Hej, 4:2 Föräldrabalken (FB) upphävdes genom lag 1988:1251, vilken trädde i kraft den 1 januari 1989. Att en lag upphävs innebär helt enkelt att den upphör att gälla. Bestämmelsen i 4:2 FB stadgade att förmyndare skulle lämna sitt samtycke när en omyndigförklarad person ville adoptera. Det finns ingen motsvarighet till 4:2 FB idag, men enligt 4:6 FB ska rätten pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum i det enskilda fallet. _Vänligen, _

Adoption mot biologisk förälders vilja

2009-11-29 i Adoption
FRÅGA |Hur fungerar det om min man vill adoptera min son? Min sons biologiska pappa och jag har gemensam vårdnad men bor 25 mil från varandra. Min son är idag 2 år. Nu undersöker vi möjligheten för min man att adoptera då min son har en närmre kontakt med honom. Min man engagerar sig varje dag till 100 proent för min son och uppfostrar honom och vill vara en del av hans liv! Nåot hans pappa aldrig gjort på samma sätt. Jag vet att min sons biologiska far kommer motsätta sig en adoption. Är en adoption omöjlig då?
Andreas Vinqvist |Hej,För att adoptera bort ett barn under 18 år krävs enligt 4 kap. 5a § föräldrabalken båda föräldrarnas samtycke. Samtycke behövs dock ej av den föräldern som är utan del av vårdnaden. Har föräldrarna gemensam vårdnad anses också båda föräldrarna ta del i barnets vårdnad. Således kan ni inte adoptera er son utan den biologiska faderns godkännande. Vanligen,

Adoptivbarns arvsrätt

2009-11-23 i Adoption
FRÅGA |min man vill adoptera en person som är 27 år, det är ett halvsyskon till hans barn,(ej biologiskt barn till honom) jag är inte så intreserad av det, kan han göra det utan mitt godkännande? om så är fallet visst kan jag be att få vårat testamente ändrat så att det som vi har gemensamt innan adoptionen har personen inget med att göra alltså ingen arvsrätt.
Ulrika Lundgren |Hej,Tack för din fråga!Adoption regleras i 4 kap. Föräldrabalken. I 4 kap. 3 § Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1, anges att makar inte får adoptera annat än gemensamt. Detta betyder därmed att din man inte kan adoptera personen i fråga utan ditt samtycke.Skulle ni däremot tillsammans bestämma er för att genomföra en adoption skulle personen ni adopterar anses vara ert barn. Detta framgår av 4 kap. 8 § Föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1. Denna bestämmelse medför att en sådan ändring av arvsrätten du föreslår inte kan bli aktuell. I 2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1, anges nämligen att en arvslåtares närmaste arvingar är dess avkomlingar. Dessa kallas även bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1. Oavsett vad som anges i ett testamente har en bröstarvinge denna rätt. Tilläggas kan även att bröstarvingar inte ärver sina föräldrar förrän båda har gått bort, under förutsättning att de var gifta. Vid den ene makens bortgång tillfaller kvarlåtenskapen nämligen först den efterlevande maken. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Efter det att båda har gått bort inträder bröstarvingens rätt att få ut sin laglott. Vänliga hälsningar,

Biologiske faderns samtycke vid styvbarnsadoption

2010-07-18 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag flyttade ifrån min pappa för 2½ år sedan och har sedan dess inte haft någon kontakt med honom. Jag bor hos min mamma och hennes nya man nu. Jag vill att min styvfar ska adoptera mig nu och så mycket jag vet samtycker min mamma och styvfar. Min fråga är hur lång tid processen tar. Ifall min biologiska far inte skulle samtycka, skulle det gå ändå? Måste biologiska band brytas vid adoptionen? Tack på förhand.
Georg Dellborg |Hej. Det du vill är att en s.k. styvbarnsadoption skall genomföras, dvs. att din styvfar adopterar dig och att du i fortsättningen kommer att vara din styvfars och din mammas gemensamma barn. Till att börja med krävs då att din mor och din styvfar är gifta. Personer som är sambo kan nämligen inte adoptera varandras barn. Detta framgår av 4:3-4 Föräldrabalken. När det gäller samtycke är utgångspunkten att så länge det rör sig om ett barn under 18 år, måste båda föräldrarna samtycka till adoption (5a§ Föräldrabalken). Från den här regeln finns några undantag. Om en förälder inte har någon del i vårdnaden, behövs inte dennes samtycke (5a§ 2st. Föräldrabalken). Detta innebär att om din biologiska pappa inte har vårdnad om dig är det inte nödvändigt att han samtycker. Däremot skall även en förälder som inte har del i vårdnaden höras och få komma med synpunkter innan beslut om adoption tas (4:10 3st. Föräldrabalken). I övrigt går processen till så att din styvfar ansöker hos tingsrätten i den ort där ni bor om att han skall adoptera dig. Socialnämnden gör sedan en utredning där de bland annat kommer att höra dina synpunkter och undersöka era sociala förhållanden. Även din biologiske far får här komma med synpunkter. Därefter fattar tingsrätten beslut i frågan. Hur lång tid processen tar varierar och är ingenting jag kan svara på exakt, men rent allmänt kan man säga att ju mer överens de inblandade parterna är (du, din mamma och styvfar samt din biologiske pappa), desto enklare blir det för rätten att ta ställning. När det gäller din sista fråga så innebär adoptionen att de juridiska banden mellan dig och din biologiske far bryts. Han är då inte längre din legale förälder. Han kommer inte att kunna ha vårdnaden om dig och du ärver honom inte. Däremot är det naturligtvis ingenting som hindrar att du träffar din biologiske pappa igen om du vill. Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan länkar jag till Föräldrabalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm Vänligen,

Återadoptering

2009-12-15 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag bortadopterades som nyfödd. För 2 år sedan hittade jag min biologiska mor. Vi har kommit att hålla mycket av varandra och hon skulle vilja adoptera mig tillbaka. Mina adoptivföräldrar är döda sedan länge. Min fråga: Är det möjligt?
Martin Fridh |Reglerna kring adoption finns i 4 kap föräldrabalken (1949:381). Huvudreglen är att när ett adoptivförhållande väl etablerats kan det inte hävas, detta med hänsyn till att adoptivbarnets trygghet tillgodoses bäst genom att sådan möjlighet inte finns. Av 4 kap 7 § FB framgår dock att en tidigare adoption kan ersättas av annan, till exempel genom att den biologiska föräldern adopterar tillbaka barnet, se https://lagen.nu/1949:381#K4P7S1 Om denna regel kan tillämpas på dig som vuxen när du på ett symboliskt sätt vill återknyta banden till din mor är inte helt klart. En nästan identisk situation prövades dock av högsta domstolen för ett par år sedan i en dom med referensnummer NJA 2002 s. 425, se https://lagen.nu/dom/nja/2002s425Domen gav en moder tillstånd att adoptera sin tidigare bortadopterade 52-åriga dotter. Rätten skall pröva om adoption är lämpligt enligt de kriterier som finns i 4 kap 6§ FB, se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1 I domen sägs att det krävs att det klart framgår att ett personligt förhållande befästs genom adoptionen. Det framgår även att avlidna adoptivföräldrar är ett starkt skäl för att tillåta adoptionen. En adoption är alltså enligt 4 kap 7 § FB samt praxis ifrån högsta domstolen fullt möjlig. Lycka till!

Krävs samtycke till adoption i äktenskap

2009-11-17 i Adoption
FRÅGA |Hej Min man och jag har inga barn tillsammans men vi har 2 vardera. Det finns ett vuxet barn och som vill att min man ska adoptera honom, han är min mans förra frus barn. Kan min man adoptera honom utan att jag godkänner det
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Reglerna om adoption återfinns i föräldrabalkens (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381. Till att börja med så krävs det för att kunna adoptera att man är 25 år gammal. Möjlighet i vissa fall finns även vid 18 års ålder men det ska då föreligga särskilda skäl därför om adoptionen inte avser eget eller ens makas barn (1kap 1§ FB). Märk här att då det rör en ex-makes barn omfattas det inte av det stadgandet utan kräver i så fall särskilda skäl. Något som även bör påpekas är att om barnet är över 12 år krävs enligt 4 kap 5§ FB dennes samtycke till adoptionen om nu inte barnet pga. av psykisk störning eller liknande är förhindrad att ge ett sådant samtycke. Det framgår av förutsättningarna att det är ett vuxet barn men skulle nu det vuxna barnet vara under 18 år krävs även barnets föräldrars samtycke till adoptionen enligt 4 kap 5a§. Samtycke behövs dock inte av den förälder som är allvarligt psykiskt störd, vistas på okänd ort eller inte har del i vårdnaden. Vad sedan gäller ifall din man kan adoptera barnet utan ditt samtycke stadgas det i 4kap 3§ FB att så inte får ske om du nu inte skulle ”vistas på okänd ort” eller ha någon form av allvarlig psykisk störning. Med andra ord kan inte adoption ske om du motsätter dig det.Med vänlig hälsning

Adoptera utan samtycke från fadern

2009-10-26 i Adoption
FRÅGA |Hej kan min särbo få adoptera min dotter utan att den bioloiska fader beviljar det. Jag har enskld vårdnad och den biologiska fadern gör allt för att jag och min dotter ska må dåligt. kan min sambo adoptera henne utan den biologiske faderns tillstånd. vad gäller?
Karin Hellander |Hej!Reglerna om adoption finns i Föräldrabalkens 4 kapitel. Först kan man konstatera att man ska vara över 25 år för att få adoptera. Det finns möjlighet att få adoptera från att man fyllt 18 år, men då ska det finnas speciella skäl till detta.Om din dotter är över 12 år krävs även hennes godkännande för att din sambo ska kunna adoptera henne. Huvudregeln är även att samtycke från i detta fall fadern ska infås, men undantaget att detta inte behövs när han inte har del i vårdnaden finns i 4 kap 5a§ andra stycket. Så i detta fall verkar det alltså som att samtycke inte ska behövas då du har ensam vårdnad.Rätten ska dock dessutom avgöra om adoptionen är lämplig, så det är många steg att gå innan en adoption kan göras. Mitt råd för dig är att ni tar kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa mer med alla detaljer och frågor som uppkommer kring adoption. Vill du läsa mer själv om adoptioner så hittar du Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381Med vänlig hälsning