Vuxenadoption

2013-07-01 i Adoption
FRÅGA |Hejsan! när jag var nyfödd tog socialen hand om mig och jag kom till en ny familj. Min biologiska pappa skrev på papper för adoption men min biologiska mamma vägrade detta så jag har bott med mina föräldrar som jag kom till när jag var liten i 21 år men alltså aldrig blivit adopterad. Nu vill jag att denna adoptionen ska blir på "riktigt" och undrar hur jag och mina föräldrar ska gå tillväga? tacksam för svar!
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då du är vuxen krävs det inte längre ett samtycke av din biologiska mor för att åstadkomma en adoption. Förutsatt att du under lång tid inte haft någon kontakt med din biologiska mor och inte heller vill ha det bör hennes vilja inte kunna förhindra adoptionen. En vuxenadoption får ske om den är till fördel för barnet och det finns särskild anledning till den. Då du i ditt fall har bott hos dina föräldrar nästan hela ditt liv och uppfostrats av dem borde det inte vara något problem att visa på att särskild anledning till adoption föreligger. Dessutom kommer domstolen lägga stor vikt vid din inställning till adoptionen vilket därför inte heller bör bereda några svårigheter. Rent praktiskt får du och dina föräldrar vända er till tingsrätten med er adoptionsansökan. För att få mer information kan du besöka din närmaste tingsrätts-hemsida och söka på ”ansökan om adoption”. Hoppas svaret varit till hjälp och lycka till!  Vänligen, 

Samtycke från biologisk förälder vid adoption

2013-03-05 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har en son på 13 år. Jag har ensam vårdnad och bio pappan har inte funnits i hans liv på många år. Min nuvarande man har nu ansökt om att få adoptera min son. Min undran är om familjerätten anser att en adoption inte bör godkännas kan då tingsrätten döma annorlunda och vise versa? Bio pappan vill dock inte att sonen ska adopteras av min man. Detta pga att han vill "jävlas" med mig Min son har sagt att han vill bli adopterad (eftersom han är över 12år)
|Hej! Aktuella bestämmelser om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Enligt 3 § har en make rätt att adoptera den andre makens barn om samtycke finns. Att din son själv påstår sig vilja bli adopterad är av betydelse då detta är ett krav för barn över 12 år enligt 5 §. Av 6 § framgår vidare att domstolens hänsyn till barnets vilja baseras på dennes mognad och ålder. Det framgår även att det vid domstolens bedömning av om adoption ska genomföras görs en lämplighetsbedömning baserad på relationer till barnet, barnets bästa etc. Huvudregeln är att samtycke krävs från båda de biologiska föräldrarna. Undantag från denna regel återfinns i 5a § 2 st. där det framgår att samtycke inte krävs av förälder som är utan del i vårdnaden. Även om en biologisk förälder inte har del i vårdnaden brukar denne höras av domstolen innan adoption beslutas. Vad domstolen slutligen kommer fram till är svårt att bedöma. En grundläggande princip i svensk familjerätt är att barnets bästa ska prioriteras. Detta kommer med största sannolikhet vara ledande vid en eventuell domstolsprövning. Lycka till!

Adoption och uppehållstillstånd

2012-11-29 i Adoption
FRÅGA |Kan min fru adoptera sin systers dotter som nu är 16 år. Systern har bott i Sverige under ett år nu,gift med en svensk man. Systern har blivit sjuk och är orolig att det värsta skall hända, systern går bort innan hon och dottern varit i Sverige mer än ett år. Vad händer då med hennes "barn" , där av funderingen om adoption till sas min fru.
Nathalie Ståhl |Hej och tack för dina frågor! Adoption: I 4 kapitlet Föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler gällande adoption som genomförs i Sverige, lagen finner du under följande länk https://lagen.nu/1949:381#K4. Enligt 4 kap. 1 § FB föreskrivs att man eller kvinna, som fyllt 25 år, med rättens tillstånd får antaga adoptivbarn. I 3 § samma kapitel sägs vidare att makar endast får adoptera gemensamt. Det krävs dessutom enligt 4 kap. 5 § ett samtycke från barnet om detta fyllt tolv år, likaså krävs enligt 4 kap. 5a § ett samtycke från föräldrarna om barnet är under 18 år. Det ligger sedan på rätten att pröva om en adoption är lämplig, se 4 kap. 6 § FB. Tillstånd får endast ges om en adoption är till fördel för barnet. Vid en bedömning av om det är lämpligt att genomföra en adoption ska rätten ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Uppehållstillstånd: Vad gäller uppehållstillstånd finns regler om detta i 5 kapitlet Utlänningslagen (2005:716) (UtlL), lagen finner du under följande länk https://lagen.nu/2005:716#K5. I 5 kap. 2a § UtlL stadgas att permanent uppehållstillstånd ska ges till den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige. I 5 kap. 3 § UtlL stadgas vidare att uppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning. Sådant uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 § p.1 UtlL till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Vidare ska sådant uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 § p.2b UtlL till ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL ska gälla minst ett år och uppehållstillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Således erhåller dottern uppehållstillstånd så länge hennes mamma kan beviljas uppehållstillstånd i landet. Uppehållstillstånd kan inte bara ges enligt ovan angivna bestämmelser utan även enligt 5 kap. 3 § p.3 UtlL. Där stadgas att uppehållstillstånd kan ges till ett utländskt barn som är ogift och som adopterats av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och som fortfarande är bosatt i Sverige. Detta under förutsättning att barnet inte omfattas av 5 kap. 3 § p.2 UtlL och om adoptionsbeslutet har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol och gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, eller gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Hoppas att du fått svar på dina frågor. Vänligen,

Vuxenadoption och arvsrätt

2012-11-17 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har sedan 10 år tillbaka en kvinna i mitt liv som jag kallar mamma och mina barn kallar mormor, min riktiga mor har jag i stort sätt ingen kontakt med. Vill inte ha det heller. Jag och min "mamma" har pratat om adoption, har har ganska långgående planer pådet. Men jag undrar hur det blir på min fars sida. Om jag blir adopterad av min nya mamma, kommer han att fortfarande vara min pappa på papprerna? Det vill säga har jag arvsrätt efter honom?
|Hej! Tack för din fråga och vad roligt att du hittat en ny "mamma". Beträffande din fråga om du vid en adoption bibehåller arvsrätten efter din biologiska pappa så är svaret nekande. I Sverige utförs endast starka adoptioner. Detta innebär att alla rättsliga band mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna klipps av. Därför kommer din biologiska pappa varken vara din pappa på pappret och du kommer inte heller ha kvar din arvsrätt efter honom.

Adoption ej möjligt utan biologiska moderns godkännande

2013-03-18 i Adoption
FRÅGA |Jag blev i min ungdom gravid till följd av en våldtäckt.(1986).Jag beslöt att adoptera bort det.Det togs direkt så jag inte skulle se det ,veta kön etc..Ca 1 år senare blev jag kontaktad av bla advokat som berättade att barnets far begärt vårdnaden så nu fick jag plötsligen reda på kön,var barnet befann sej samt blev underhållsskyldig. Att jag lämnat ut faderns namn till kuratorn beror på att de tyckte att barnet borde ha rätt att ev i framtiden veta vem den biologiska fadern var.De nämnde inget om att de skulle kontakta honom med frågan om han ville ha vårdnaden. Barnet bodde hos de tänkta adoptivföräldrarna till fadern tog sitt beslut efter ca 1 år. Jag anmälde aldrig våldtäckten samt har aldrig haft kontakt med fadern eller barnet. Nu är min fråga.Kan jag på något sätt göra detta barn arvslöst samt dennes ev barn ? Jag har idag ett barn och det känns inte kul att det ska behöva "dela med sej" av ett arv till någon vi inte har någon som helst kontakt med. Hur kan jag ev få veta om barnet är adopterad av faderns fru/sambo? För då behöver jag ju inte fundera på ett ev arv till denne. MVH
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!Av vad jag förstår så hinner den första adoptionen inte gå igenom till de tilltänkta adoptivföräldrarna innan pappan dyker upp och vill ha barnets vårdnad. Eftersom adoptionen då inte hunnit gå över har dina rättsliga förpliktelse till barnets inte klipps varför du varit tvungen att betala underhåll för barnet.Om barnet som numera är vuxet hade blivit närståendeadopterat av barnets pappas fru hade du varit tvungen att godkänna detta som barnets biologiska mamma. Det formella beslutet fattas alltid i tingsrätten där de prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Eftersom du inte godkänt någon adoption är du juridiskt sett fortfarande mor till detta barn. Man kan inte göra sina barn helt arvslösa, men man kan begränsa dess arv så att de endast kan kräva ut sin laglott (vilket är 50 % av den behållning barnet egentligen hade haft rätt till). Kontakta gärna en verksam jurist för att få hjälp med att utforma ett testamente där detta regleras. Vänligen

Upphäva adoption?

2013-02-22 i Adoption
FRÅGA |Hej, Min hustru i sin tidigare äktenskap adopterade f.d makens son. De skilldes år 1976 och sedan dess den adoptive sonen har inte kommit i kontat med med hans mamma. Vi gifte oss samma år som skillsmässan skede. min hustru vill upphäva adoptionen: kan hon göra detta ? tacksam för ett svat
Erik Yderstedt Karlsson |Hej. Enligt föräldrabalkens 4 kap. 7 § (https://lagen.nu/1949:381#K4) kan en adoption "upphävas" endast om en ny person (som inte är make till den nuvarande adoptanten) adopterar barnet. Man kan alltså inte "ta bort" en förälder utan att en ny träder in i den personens ställe.

Adoption av vuxen

2012-11-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har häromdagen vid 41 års ålder, fått reda på att min pappa, ej är min biologiska far. På min födelseattest står det fader okänd. Kan min pappa adoptera mig?
Emily Töyrä |Hej! Reglerna om adoption finns i Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Enligt 4 kap 1 § är det domstolen som avgör om adoption ska ske och de är inte bundna av dina biologiska föräldrars samtycke. Bedömningen kommer istället grundas på huruvida ni har en far- och sonrelation och om adoption är lämpligt med tanke på detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att om inte din pappa och din biologiska mamma är gifta så kommer du inte längre ses som hennes barn rent juridiskt, då vi i Sverige endast tillämpar s.k stark adoption som innebär att banden till de biologiska föräldrarna skärs av. Det innebär bland annat att du förlorar arvsrätten efter henne. Med vänlig hälsning,

Symbolisk adoption möjlig?

2012-10-28 i Adoption
FRÅGA |Jag vill adoptera min styvson men det hela ska vara som en rent symbolisk handling, dvs inga pengar ska vara inblandade. Kan man göra så att han varken ärver mig eller mina föräldrar och hur går det i så fall rent praktiskt till?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Adoptioner regleras i fjärde kapitlet av föräldrabalken. I 4:8 föräldrabalken stadgas att _"[v]id tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar. Har make adopterat andre makens barn eller adoptivbarn, skall dock barnet anses som makarnas gemensamma"_. Denna bestämmelse innebär att vi i Sverige bara utnyttjar s.k. stark adoption. En sådan stark adoption leder b.la. till att (i) den adopterade får samma arvsrätt som eventuella barn i den "nya" familjen, (ii) den adopterades arvsrätt efter "bortadopterade" biologiska föräldrar, syskon och föräldrars släkt upphör helt (dvs. i din styvsons fall, den ena sidan av hans biologiska släkt),(iii) den adopterade får vid adoptionen efternamn efter den "nya" familjen i stort sett enligt samma regler som tillämpas vid födsel och (iv) adoptionen kan inte hävas. (Andra stycket av 4:8 föräldrabalken tar sikte på regler där avsaknaden av biologiska band ändå måste tillmätas betydelse såsom vid t.ex. sexualbrott). Det finns alltså i princip inget utrymme enligt föräldrabalken för att genomföra en mer symbolisk adoption (en s.k. svag adoption). Det finns dock upplägg som kan göra er adoption mer neutral i arvshänseende. _För det första_ kan ni se till att din styvson tecknar arvsavsägelser där han avsäger sig sin rätt till arv gentemot dig och dina föräldrar (17:2 ärvdabalken). _För det andra_ kan din styvson behålla sin arvsrätt hos den "bortadopterade" föräldern och dess släkt genom att dessa tecknar testamenten till förmån för honom (9:1 & 10:1 ärvdabalken). Mvh Mattias Föräldrabalken finns på https://lagen.nu/1949:381 Ärvdabalken finns på https://lagen.nu/1958:637