Adoptivbarns arvsrätt

2015-02-14 i Adoption
FRÅGA |Kan ett bortadopterat barn ärva sin biologiska far om han inte har några andra arvingar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom adoptionen juridiskt sett medför att ett adoptivbarn anses som adoptantens barn och inte längre som barn till sin biologiska far så innebär det att alla rättsliga band mellan barnet och den biologiske fadern klipps av, inklusive rätt att ärva den biologiske fadern, oavsett om den biologiske fadern saknar arvingar eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 4:8 första stycket. Eftersom adoptivbarnet anses som adoptantens barn så jämställs det juridiskt sett med adoptantens eventuella biologiska barn, varav adoptivbarnet får samma rätt att ärva adoptanten som sina syskon enligt Ärvdabalk (1958:637) 2:1. Dock kan den biologiske fadern fortfarande, om han vill, testamentera egendom till det bortadopterade barnet.När adoptionsinstitutet infördes i Sverige i början av 1900-talet så rörde det sig om så kallad "svag adoption", vilket innebar att adoptivbarnet efter adoptionen fortfarande hade kvar vissa rättsliga band till sina biologiska föräldrar. Genom lagstiftning år 1970 övergick dock Sverige till att införa s.k. "stark adoption" som innebar att adoptionen klippte av alla rättsliga band mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Lagändringen fick tillbakaverkande kraft och därmed gjordes äldre, "svaga", adoptioner "starka". Med andra ord så existerar numera endast "starka" adoptioner. Med vänlig hälsning

Rättsliga konsekvenser av adoption

2015-01-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag vill blir adopterat som vuxen av min styvfar som har fungerat som fader och levt med mig sedan jag var 3 år). Jag har tidigare frågat hur det fungera att blir adopterat som vuxen och har nu en följdfråga.Om jag blir adopterat av min styvfar då tappar jag alla "arvsrätter" från min biologiskas fars sida. Jag utgår att detta gäller även för minna barn? Alltså att min styvfar då blir morfar för mina barn?Genom en adoption ändra man "arvsrätten mm"? inget men???MVH
|Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Adoptioner och dess rättsverkningar regleras i Föräldrabalkens fjärde kapitel, vilket du hittar här. Det stämmer att du tappar arvsrätten från din biologiska far eftersom det endast utförs så kallade starka adoptioner i Sverige. En stark adoption innebär att alla rättsliga band som tidigare funnits till din biologiska pappa försvinner och istället anses du helt och hållet vara din styvfars barn (se https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1). Det är inte enbart arvsrätten som förändras genom en adoption, utan alla bestämmelser som ger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse påverkas. Vad gäller arvsrätten likställs adoptivbarn med biologiska barn och de har därför arvsrätt i samma utsträckning. Du har därför samma arvsrätt efter din styvfar som du skulle haft om han var din biologiska far. Eftersom alla dina rättsliga band till din biologiska far klipps, har inte heller dina barn någon arvsrätt efter honom. Det blir istället, precis som du menar, din styvfar som blir morfar till dina barn. Jag vill avslutningsvis uppmärksamma dig på att om din styvfar inte är gift med din mor, förlorar du arvsrätten även från henne eftersom en adoption klipper banden med adoptivbarnets båda biologiska föräldrar. Är de å andra sidan gifta anses du som deras gemensamma barn och du har då arvsrätt från såväl din styvfar som din biologiska mor. Med vänliga hälsningar

Upphörande av adoption

2015-01-18 i Adoption
FRÅGA |kan jag upphäva adoptionen med min son som är 64 år och blev adopterad när han var 18 år. Den biologiska fadern död.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga.Vad gäller upphörande av adoption stadgar 4 kap. 7 § föräldrabalken att när det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och dennes släktingar upphör all verkan av adoptionen om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make. Din adoption skulle alltså kunna brytas om en annan person (som inte är den nuvarande adoptantens make)adopterar din adoptivson. Vänligen

Adoption av en myndig person

2014-12-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan adoptera en vän som är på 25år och jag är 38år. Hon är som en dotter för mig. Och har en diagnos och utredning vilket jag fått ställa upp och hjälpa till då vi litar på varandra.
|Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om adoption finns i föräldrabalken (1949:381) kap. 4, se här. När du vill adoptera en myndig/vuxen person så ska du vända dig till den tingsrätt där du bor med ansökningen av adoptionen och posta ett ansökningsbrev dit. Tingsrätten kommer då att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. I prövningen tittar tingsrätten bland annat på om adoptionen är till fördel för den som ska adopteras, om du har uppfostrat den som du vill adoptera eller om det annars på grund av ert personliga förhållande finns särskild anledning till adoptionen. Tingsrätten får inte godkänna en adoption om det finns någon typ av ersättning mellan den som ska adopteras och den som vill adoptera. En adoption får alltså inte göras av ekonomiska skäl.I ett ansökningsbrev ska du skriva att det rör en adoption av en myndig person och både personnummer och namn på dig som vill adoptera och den som du vill adoptera ska finnas med i brevet. Båda två ska också skriva under brevet. Du måste också skriva varför du vill adoptera den här personen. Till exempel om du har uppfostrat henne, att ni har en förälder-/dotterrelation och liknande. Du måste också skriva att det inte har utgått eller lovats någon ersättning mellan dig och den som ska adopteras. Du ska också ange kontaktuppgifter till den/de biologiska föräldrarna eftersom tingsrätten kommer att kontakta dem angående adoptionen, även om de inte kan stoppa adoptionen eftersom den som ska adopteras är myndig. Personbevis från Skatteverket ska också bifogas.Hoppas detta var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar 

Kan man behålla sitt efternamn vid adoption

2015-01-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag heter A** med efternamn, min mor heter A** med efternamn hon är gift med min styvfar som heter B**** med efternamn. Jag vill blir adopterat av min styvfar.Kan jag behåller min efternamn, alltså A**?
|Hej och tack för din fråga! I namnlagen regleras bl.a. vad som händer med efternamnet vid adoption. I 3 § anges - "Om en make adopterar den andra makens barn, medför det dock inte någon ändring av barnets efternamn." Du kommer alltså att behålla ditt nuvarande efternamn.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Hur går vuxenadoption till?

2015-01-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har levd hela (sedan jag var 3 år) mitt liv tillsammans med min mor och en ny pappa (styvfar). Jag anse att denne mannen är min far och vill väldig gärna att han adoptera mig. Jag är nu 34 år. Christian (styvfadern) är nu gift med min mor i över 10 år.Hur gör vi och kan är min moder fortvarande min mor efter adoptionen?Jag är både svensk och tysk medborgare, spelar detta ngt en roll?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!De bestämmelser som reglerar vad som står här i svaret finns i 4 kap. Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4), men då det blir lite komplicerat att ange de enskilda bestämmelserna nedan avstår jag från det.Det finns inga direkta hinder för att adoptera en vuxen person, så länge det inte sker av ekonomiska skäl. Eftersom styvfadern under nästan hela ditt liv har fungerat som din förälder borde det inte vara några problem. Att din styvfar adopterar dig påverkar heller inte att din mor är din förälder, så det kommer hon fortsatt att vara!Medborgarskapet skall heller inte spela någon roll i det här fallet.För att adoptera skall ni vända er till den tingsrätt som ansvarar för det område där din styvfar har hemvist (om ni vänder er till fel tingsrätt kan de ändå tala om vilken det är som är rätt domstol). Själva ansökan, som skall skickas dit, kan skrivas som ett vanligt brev som båda ni undertecknar. Både namn och personnummer skall naturligtvis finnas med för båda, och dessutom skall motivet för adoptionen finnas med (här skriver ni helt enkelt att det är för att din styvfar har fungerat som far för dig under över 30 år och har varit tillsammans med din mamma). Vidare kan det vara bra om även din mor skriver under på brevet, och att det står med att hon samtycker till adoptionen. Domstolen kommer också att vilja ha kontaktuppgifter till din biologiske far om han lever, eftersom han skall höras i ärendet. Han kan dock inte hindra adoptionen eftersom du är myndig.Lycka till! Om det är något mer du undrar kring det här är det bara att höra av dig igen!Hälsningar,

Möjlighet att upphäva adoption

2015-01-01 i Adoption
FRÅGA |Min man adopterade sin första frus syster många år sen, då var systern mindreårig och bodde i Polen och adoption var en krav från Migrationsverket i Sverige. Han har ingen kontakt med henne, och han han 4 biologiska barn- 2 med första frun och 2 med mig. Vi är orolig att i framtiden kanske hans adopterad dotter kommer kräva någonting (T.ex arv) och vill därför veta om det finns något man kan göra (T.ex anulera adoptionen)??? 'Dottern' är en vuxen, 24år.
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler kring adoption finns i Föräldrabalken(FB), den hittar du https://lagen.nu/1949:381 och bestämmelser kring arv finns i Ärvdabalken(ÄB), https://lagen.nu/1958:637. Adoption innebär att den som adopteras ska anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Ett adoptivbarn har samma rättigheter som ett biologiskt barn och de rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt. Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptivföräldrarna och deras släktingar med stöd av samma regler som ett biologiskt barn(FB 4 kap 8 §). Detta innebär exempelvis att adoptivdottern har rätt till sin laglott när din make avlider(ÄB 2 kap 1§ och 7 kap 1 §).Din man kan inte få adoptionen upphävd men skulle adoptivbarnet däremot adopteras av någon annan så bryts dock rättsverkningarna av din mans adoption(FB 4 kap 7 §). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Mvh

Vuxenadoption

2014-12-23 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag har en fråga gällande min mammas änkeman? Vi har varit som far och son sedan han träffade min mor för 25 år sedan. Min mamma har varit död i åtta år nu. Men min styvfar lever och vi har kontakt som far och son samt mina barn kallar honom för farfar. Min fråga är kan han adoptera mig så att jag blir hans son på papper? Min biologiska far dog 1999. Tacksam för svar
|Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Bestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken och vuxenadoptioner är enligt svensk rätt möjliga. En förutsättning för att din styvfar ska få adoptera dig är dock att allmän domstol, d.v.s. tingsrätten beviljar adoptionen (se https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1).Tingsrätten kommer att bevilja adoptionen om de finner att den vore lämplig. Ett tillstånd att adoptera ges enligt 4 kap. 6 § Föräldrabalken endast om adoptionen är till fördel för barnet och den som ansöker om adoptionen har, eller vill, uppfostra barnet eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det särskilt det senare man tittar på, alltså att det finns en särskild anledning till adoption med tanke på det personliga förhållandet. För att tillstånd ska kunna ges krävs också att det inte har förekommit någon överenskommelse om ersättning i samband med den eventuella adoptionen (se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S2). Vid avgörandet om det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet ska det framgå att förhållandet i stort sett är detsamma som det som i allmänhet råder mellan föräldrar och barn och att adoptionen är till för att befästa detta förhållande. Vuxenadoptioner är i regel inte helt lätta att få igenom, men er nära och långa relation till varandra talar emellertid för att en adoption kommer att beviljas. Ytterligare ett tungt vägande skäl för att er önskan om adoption skulle komma att beviljas är om ni tidigare har bott tillsammans. Angående vad som ska finnas med i ansökan till tingsrätten, hänvisar jag dig till en tidigare besvarad fråga här på Lawline (se här). Med vänliga hälsningar,