Preskriberade fordringar

2006-11-16 i Preskription
FRÅGA |Hej igen! Nu har jag en annan fråga. Jag har under en tid betalat på olika ärenden som ligger hos olika inkassobolag/KFM. Jag har efter nogrannare granskning konstaterat att dessa skulder egentligen var preskriberad redan vi datum för första betalning. Nu vet jag att jag gjort preskriptionsavbrott vid första betalningen på skulden/skulderna. Men går det att hävda preskription i efterhand när man har rätten på sin sida (tidsmässigt). Jag har inga större förhoppningar om att det skulle gå, men ni vet detta bättre än jag.Tack på förhand.Mvh Danne
Daniel Waerme |Hej!Innebörden av preskription är att fordran inte längre kan göras gällande. En preskiberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskiberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Mvh

Preskription av fordran

2006-10-01 i Preskription
FRÅGA |För snart fem år sedan blev jag avhyst från en andrahandslägenhet i Stockholm på grund av obetalda hyror, cirka en månad senare upprättade jag och hyresvärden ett skuldebrev där jag skrev under på att jag var skyldig pengar men det fanns inga uppgifter om framtida betalningar utan endast en bekräftelse på att jag var skyldig pengar.Hyresvärden gick till KFM med ärendet men eftersom han inte fick betalt via dom så förnyades aldrig konsumentfordran och misstänkligtvis är den preskriberad idag eftersom jag inte har drabbats av utmätning och ej hört av KFM.Frågan gälller om skuldebrevet som undertecknades i stockholmslägenheten kan räcka för hyresvärden för att åter väcka liv i en preskriberad skuld om borgenären pånytt skulle ansöka om betalningsföreläggande.Tacksam för svar./Carlos
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV FORDRINGAR OCH SÄRSKILT OM KONSUMENTFORDRINGAR Inledningsvis kan betonas att huvudregeln beträffande preskription av fordringar är den att fordringar preskriberas 10 år efter fordringens uppkomst (2 § Preskriptionslagen). Uppenbarligen kan dock fordran vara preskriberad om den anses vara en konsumentfordran eftersom dessa preskriberas tre år efter fordrans uppkomst. För att fordringen som hyresvärden har på dig ska anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att hyresvärden agerat som näringsidkare. Det är alltså endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne kan anses vara näringsidkare. Detta innebär i princip att då hyresvärden hyr ut lägenheter till mer än ett fåtal personer är denne att anse som näringsidkare och om det är klart att hyresvärden hyr ut lägenheten som privatperson kan denne ej anses vara näringsidkare ( RH 2006:17, NJA 2000 s. 569 och NJA 2004 s.499). Här kan göras några förtydliganden. Om det är så att din hyresvärd egentligen är förstahandshyresgäst så är det antagligen ej fråga om någon konsumentfordran då förstahanshyresgäster sällan har möjlighet eller faktiskt bedriver någon uthyrningsverksamhet. Men om din hyresvärd som har en fordran på dig är fastighetens ägare talar mycket för att det är fråga om en konsumentfordran eftersom fastighetsägare i regel bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Vidare bör det betonas att reglerna om treårig preskriptionstid för konsumentfordringar ej äger tillämpning på löpande skuldebrev. Detta innebär att om din skuld finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev så kan du ej göra gällande att det är en konsumentfordran (2, 12 §§ Preskriptionslagen).PRESKRIPTIONSAVBROTT I det fallet att en fordran är preskriberad och ej kan återupplivas så kan inte fordringen heller göras gällande inför KFM, domstol eller liknande. Denna regel gäller dock bara i det fallet att fordran faktiskt är preskriberad. Preskription innebär ju att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran ( 8 § PreskL) Frågan är då om preskriptionsavbrott ägt rum. Preskriptionsavbrott innebär att det sätts ut en ny preskriptionstid av samma längd som den tidigare. Denna preskriptionstid löper från den dag då preskriptionsavbrott skedde (6 § PreskL).Sammanfattningsvis så har fordran mot dig ej preskriberats om den ej har karaktären av konsumentfordran. Vidare har den inte heller preskriberats om den finns nedtecknad i ett löpande skuldebrev. Om fordran mot dig är en treårig konsumentfordran kan dock denna ha undgått preskription om den drabbats av preskriptionsavbrott. Det kan här klargöras att preskriptionsavbrott kan ha ägt rum utan att din borgenär,hyresvärden fått betalt genom dom. Uppenbarligen är det tillräckligt att hyresvärden gör gällande fordringen inför KFM och du underrättas om hyresvärdens framställning för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett. Enligt min mening så kan preskriptionsavbrott mot denna bakgrund ha skett vid framställningen inför KFM eftersom du synes ha underättats om det rättsliga förfarandet mot dig (5, 7 §§ PreskL). Detta innebär att en ny treårig eller tioårig preskriptionstid löper för din fordring från den dag domstolen meddelade dom eller KFM fattade beslut. Fordringen kan således fortfarande göras gällande av hyresvärden under dessa förutsättningar.RÄTTEGÅNGSHINDER OCH RÄTTSKRAFTOm fordringen prövats av domstol och den i dom underkänts rättslig giltighet kan inte domstolen pröva fallet igen enligt huvudregeln om en doms rättskraft (17 kap 11 § rättegångsbalken). Detta torde innebära att KFM också kommer att avvisa ansökan som ogrundad eller obefogad. Anledningen att jag tar upp denna fråga är att du antyder att skuldebrevet endast innehåller uppgift om att du är skyldig hyresvärden pengar. Detta resonemang har således endast tillämplighet under de förutsättningar som jag nu kommer att behandla. För att domstolen ska kunna pröva fallet och hyresvärdens begäran om betalning så måste antingen skuldebrevet innehålla en bestämd summa eller hyresvärden kunna bevisa på annat sätt att denne har en fordring på ett visst bestämt belopp. Annars kommer hyresvärdens talan ej prövas av domstol ( 42 kap 3,4 §§ Rättegångsbalken). Hyresvärden måste i sin talan inför domstolen ange ett bestämt belopp som denne vill ha betalt med och kunna bevisa att han har rätt att fordra denna summa. Om denne misslyckas med detta i sin talan eller redan inför domstol misslyckats med att bevisa sin fordran så kan denne ej utkräva någon betalning. Om skuldebrevet dock innehåller en bestämd summa och utvisar dig som skyldig att betala fordran så kommer dock denne att utan problem kunna utkräva betalning. Detta resonemang är emellertid i högsta grad hypotetiskt och jag har tolkat in mer förutsättningar i din fråga en som tydligt angivits.

Preskription vid trafikskadeförsäkring

2006-07-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga avseende preskription. Under 2001 stod jag som ägare för en bil i två månaders tid och hade ingen trafikförsäkring. Trafikförsäkringsförening har därför debiterat mig för denna period. Betalningsskyldigheten fastslogs av KFM genom betalningsföreläggande 2002-02-28. Sedan utslaget har jag inte fått några krav riktade mot mig förrän 2006-06-05 då en betalningsuppmaning kom med posten. Är denna fordran preskriberad enligt konsumentregeln i presklagen då det gått gått mer än tre år mellan kraven eller räknas inte Trafikförsäkringsföreningen som en näringsidkare i detta fallet vilket ger en preskriptionstid på 10 år?Tacksam för svar
Mathias Ehrhardt |Hej! Preskriptionslagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om det finns en särskild lag som föreskriver något annat, så har den företräde framför preskriptionslagen (se 1 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130) . Det är generellt rätt vad du säger att preskriptionstiden som huvudregel är tio år och i konsumentfallet tre år (se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130). Vid försäkringar så är huvudregeln att försäkringsavtalslagen ska tillämpas och i de fall det är fråga om trafikförsäkringar så gäller i första hand trafikskadelagen och om där inte den aktuella frågan är reglerad så blir försäkringsavtalslagen tillämplig (se 1 kap. 3 § försäkringsavtalslagen http://lagen.nu/2005:104). Här handlar det om avsaknad av trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som varit registrerat i bilregistret men ej avställt. I detta fall så regleras vad som gäller i 34 § trafikskadelagen (se http://lagen.nu/1975:1410). Däri står att trafikförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse för den tid den försäkringspliktige inte fullgjort sin försäkringsplikt. Med gottgörelse avses trafikförsäkringsavgift och den försäkringspliktige är den som är ägaren till bilen. Ägaren måste inte nödvändigtvis vara den som står registrerad som ägare, även om det är den registrerade ägaren som presumeras vara den verklige ägaren. Kan den registrerade ägaren genom övertygande bevisning styrka att någon annan är den verklige ägaren, så är enligt rättsfallet NJA 1986 s 758 den registrerade ägaren ej försäkringspliktig. I 34 § trafiskadelagen sägs också att de preskriptionsregler som gäller är de som återfinns i 31 § 1st trafikskadelagen. Däri står att preskription avbryts genom att talan väcks, inom tre år från det att trafikförsäkringsföreningen fick kännedom om deras rätt till ersättning. Preskriptionstiden börjar löpa från det att trafikförsäkringsföreningen erhållit information om att bilen varit oförsäkrad. Preskriptionen avbryts genom att trafikförsäkringsföreningen väcker talan, vilket också har skett då du har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten. Till skillnad från i preskriptionslagen så finns i trafikskadelagen ingen regel om att preskriptionstiden skulle börja löpa på nytt efter det att kronofogdemyndigheten fastställt betalningsskyldighet. I förarbeten till preskriptionslagen så sägs att frågor som inte regleras av speciallagstiftningen ska regleras av preskriptionslagen. Preskriptionsregeln i 7 § försäkringsavtalslagen (se http://lagen.nu/2005:104) tillämpas på så sätt att om preskriptionstiden avbryts enligt vad som står i paragrafen så gäller preskriptionslagens regler om vad som gäller för ny preskriptionstid. Enligt vad jag kan bedöma så borde samma sak gälla för 31 § trafikskadelagen och således borde preskriptionslagens regler, dvs. i detta fall främst 7 § och även 2 § preskriptionslagen, vara tillämpliga. I förarbeten till denna lag konstateras att även offentliga organ som agerar som näringsidkare kan ses som näringsidkare enligt preskriptionslagen. Hit räknas dock inte sådana fordringar som härrör från ren myndighetsutövning så som exempelvis återbetalning av studielån. Trafikförsäkringsföreningen torde dock bedömas som näringsidkare. 7 § preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130) säger att preskriptionstiden löper från det att dom eller slutligt beslut meddelats eller att det rättsliga förfarandet avslutats på annat sätt. När det gäller kronofogdemyndigheten så löper preskriptionstiden, enligt förarbeten till preskriptionslagen, från det att kronfogdemyndigheten skiljer målet ifrån sig. I detta fall i samband med att kronofogdemyndigheten skickat beslut om betalningsföreläggande, vilket innebär att fordran enligt min bedömning bör ses som preskriberad enligt 8 § preskriptionslagen. Vänligen

Preskription av banklån

2006-02-14 i Preskription
FRÅGA |Hej,Om man har en skuld på ett banklån sedan 1994, den enda påminnelse man fått är att skulden står upptagen i deklarationen varje år, kan banklånet då räknas som preskiberat?
Andreas Heed |En fordran preskriberas antingen tre eller tio år efter fordringens tillkomst beroende på om fordringen gäller mot en konsument eller mot en näringsidkare. Dock är vanligtvis banklån grundat på löpande skuldebrev, för vilka preskriptionstiden är tio år. Förutsättning för preskription är att preskriptionstiden inte avbrutits genom s.k. Preskriptionsavbrott.Enligt 5 § Preskriptionslagen avbryts preskription genom att (för lagtext se http://lagen.nu/1981:130)1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om skulden endast noterats i deklarationen bör sannolikt alltså inte det utgöra något preskriptionsavbrott, varför skulden mycket väl kan vara preskriberad. Detta skulle innebära att borgenären förlorat rätten att kräva ut sin fordran.

Preskriptionstid

2006-10-25 i Preskription
FRÅGA |När börjar en fordrans presskriptionstis att ticka? Om vid avtal inte finns någon avtalad tid för betalning och inget krav på betalning skickas till köparen. Börjar då klockan ticka vid avtaletsslut.
Daniel Waerme |Hej!En fordrans preskriptionstid börjar löpa när fordran eller förpliktelsen uppstår. Det är alltså dagen för förpliktelsens uppkomst (tillkomst) som är den relevanta utgångspunkten för beräkningen av när preskription inträder. Förfallodagen saknar således i detta sammanhang betydelse. När en förpliktelser uppstår beror på hur den specifika situationen ser ut. I de flesta fall är det emellertid inte svårt att ange. En förpliktelse att erlägga betalning uppkommer när köpeavtalet ingås. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år. Fordringar mot konsumenter preskiberas emellertid efter 3 år (om inte fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev). (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130)Med vänliga hälsningar

Kan studieskulder preskriberas?

2006-09-28 i Preskription
FRÅGA |Jag är utvandrad sedan över tio år. Under studietiden tog jag studielån. Detta togs för ca elva år sedan. Jag har inte fått ett enda inbetalningskrav eller brev under denna tid. Kan jag hävda preskription?
Sara Edström |Mellan dig och csn gäller bestämmelserna i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst, förutsatt att prekriptionen inte bryts dessförinnan. Att preskriptionen bryts innebär enligt 6 § att en ny preskriptionstid börjar löpa från brytningstidpunkten. Lagens 5 § reglerar preskriptionsavbrott. Där stadgas följande förutsättningar:1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Förutsatt att minst 10 år har passerat sen fordringarnas tillkomst och att inget preskriptionsavbrott enligt ovan inträffat kan du alltså hävda preskription.Preskriptionslagen hittar du http://lagen.nu/1981:130

Preskription av fordringar

2006-04-03 i Preskription
FRÅGA |hej jag är 29 år och jag har skulder som är sen 1993, då var jag 16 år och inte myndig, skulderna är 13 år gamla och jag undrar om de inte är preskriberade?
Nahale Karimi |Innebörden av preskription är att en preskriberad fordran inte längre kan göras gällande. En preskriberad fordran är inte ogiltig utan preskriptionen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut fordran. De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen. Förutsatt att dina skulder regleras av Preskriptionslagen torde de vara preskriberade. Dock finns det regler om preskriptionsavbrott som måste beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Borgenären kan avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas.

Ska skuld hos CSN avskrivas?

2006-03-05 i Preskription
FRÅGA |Finns någon som vågar sig på en tolkning av SFS 1987:303? Vad jag undrar över är nedanstående. 16 § Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag. Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518). Vad jag kan uttyda är detta en form av preskription, vilket jag vill tolka såsom att årsbeloppet skall gallras från kfm, men efter samtal med CSN upplystes jag att dessa belopp då återgår till ursprungskulden hos CSN. Vad lagstiftaren hade för avsikt med denna paragraf är i så fall för mig en gåta. Hoppas någon kan ge mig ett entydigt svar eller ännu bättre en ref. till nägot rättsfall där detta belyses. Tack på förhand
Sofie Olofsson |Om en lånetagare hos CSN inte betalar av sitt lån i rätt tid skickas först ett antal påminnelser. Om lånetagaren fortfarande inte betalar skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Den lagtext som du citerar i frågan (”årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder”) är inte menat som en form av preskription. Det lagstiftaren menar är helt enkelt att Kronofogdemyndigheten efter tre år ska upphöra med indrivningsåtgärderna. Den del av skulden som inte har kunnat drivas in genom dessa åtgärder återgår då till ursprungsskulden hos CSN. Att vidare indrivningsåtgärder inte ska föranledas hos Kronofogden betyder inte att skulden ska skrivas av hos CSN. Mellan dig och CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år. För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år.