Preskription av banklån

2006-02-14 i Preskription
FRÅGA |Hej,Om man har en skuld på ett banklån sedan 1994, den enda påminnelse man fått är att skulden står upptagen i deklarationen varje år, kan banklånet då räknas som preskiberat?
Andreas Heed |En fordran preskriberas antingen tre eller tio år efter fordringens tillkomst beroende på om fordringen gäller mot en konsument eller mot en näringsidkare. Dock är vanligtvis banklån grundat på löpande skuldebrev, för vilka preskriptionstiden är tio år. Förutsättning för preskription är att preskriptionstiden inte avbrutits genom s.k. Preskriptionsavbrott.Enligt 5 § Preskriptionslagen avbryts preskription genom att (för lagtext se http://lagen.nu/1981:130)1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om skulden endast noterats i deklarationen bör sannolikt alltså inte det utgöra något preskriptionsavbrott, varför skulden mycket väl kan vara preskriberad. Detta skulle innebära att borgenären förlorat rätten att kräva ut sin fordran.

Upphörande av preskripitonsavbrytande brev

2006-01-24 i Preskription
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga avseende preskriptionstid. Fordran avser hyresskuld (1999) - borgenären hänvisar till en "tredskodom per 2000-03-24". Vad jag kunnat lista ut på egen hand är att preskriptionstiden för näringsidkares fordran på konsument är 3 år, för hyresskuld 2 år. Hur kan jag få fordringsägaren (att om möjligt) upphöra att skicka kravbrev? Jag är bosatt utomlands och har inga tillgångar, jag försattes i konkurs i juni 2000
Sandra Bolle |Hej!Det är tyvärr nog svårt att få fordringsägaren att upphöra att skicka kravbrev då det ligger i dennes intresse att du betalar din skuld och det finns heller inget lagligt stöd för du skall kunna få honom att sluta skicka dessa brev. Du nämner att du försatts i konkurs. När en privatperson försätts i konkurs finns fordringarna kvar då den fysiska personen fortfarande finns kvar. Ditt alternativ skulle kunna vara att ansöka om skuldsanering, där ditt första steg får bli att själv kontakta fordringsägaren och försöka komma överens om en uppgörelse. Skuldsaneringslagen och dess bestämmelser hittar du http://lagen.nu/1994:334Lycka till!

Ska skuld hos CSN avskrivas?

2006-03-05 i Preskription
FRÅGA |Finns någon som vågar sig på en tolkning av SFS 1987:303? Vad jag undrar över är nedanstående. 16 § Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag. Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518). Vad jag kan uttyda är detta en form av preskription, vilket jag vill tolka såsom att årsbeloppet skall gallras från kfm, men efter samtal med CSN upplystes jag att dessa belopp då återgår till ursprungskulden hos CSN. Vad lagstiftaren hade för avsikt med denna paragraf är i så fall för mig en gåta. Hoppas någon kan ge mig ett entydigt svar eller ännu bättre en ref. till nägot rättsfall där detta belyses. Tack på förhand
Sofie Olofsson |Om en lånetagare hos CSN inte betalar av sitt lån i rätt tid skickas först ett antal påminnelser. Om lånetagaren fortfarande inte betalar skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Den lagtext som du citerar i frågan (”årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder”) är inte menat som en form av preskription. Det lagstiftaren menar är helt enkelt att Kronofogdemyndigheten efter tre år ska upphöra med indrivningsåtgärderna. Den del av skulden som inte har kunnat drivas in genom dessa åtgärder återgår då till ursprungsskulden hos CSN. Att vidare indrivningsåtgärder inte ska föranledas hos Kronofogden betyder inte att skulden ska skrivas av hos CSN. Mellan dig och CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år. För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år.

När försvinner betalningsanmärkning för skatteskuld?

2005-11-30 i Preskription
FRÅGA |Kommer betalningsanmärkningen för en skatteskuld att strykas efter preskriptionstiden? Tack på förhand
Sofie Olofsson |En betalninganmärkning stryks normalt tre år efter att den registrerats hos kronofogdemyndigheten. Detta framgår av 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173), se http://lagen.nu/1973:1173 . Betalningsanmärkningen stryks alltså alltid efter tre år, oavsett preskriptionstid på skulden.