Betalningsföreläggande efter 15 år?

2007-08-24 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en underrättelse om sökt utmätning på en gammal skuld från kronefogden. Skulden är 15 år gammal och det handlar om en gammal hyrbil jag hyrde för 15 år sedan. Är det inte lite försent för en biluthyrningsfirma att ansöka om betalningsförläggande efter så många år? Kan jag överklaga det här, det finns väl preskriptionstid för skulder?
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 . Huvudregeln som står i 2 § säger att fordringar preskriberas tio år efter att de har uppkommit. Specialregler gäller för fordringar som en näringsidkare har mot en konsument, om det är så att fordringen avser en vara eller en tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit konsumenten som privatperson.Hyrde du bilen från en firma som hyr ut bilar för att använda den till enskilt bruk är preskriptionstiden för din skuld alltså tre år, i annat fall är den tio år.Preskription kan dock när som helst under preskriptionstiden avbrytas på sätt som står i 5 §, till exempel genom att gäldenären (den skyldige) betalar eller avbetalar skulden eller att borgenären (den gäldenären är skyldig) framställer krav mot gäldenären. Sker preskriptionsavbrott under preskriptionstiden börjar en ny preskriptionstid löpa från början igen, så preskriptionstiden förlängs varje gång ett avbrott sker, se 7 §.Har inget preskriptionsavbrott skett under 15 års tid är din skuld preskriberad oavsett om det var en konsumentfordring eller en annan typ av fordring.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för skuld från tredskodom?

2007-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hur lång preskriberingstid är det för en skuld som har uppstått genom en tredskodom?
Sara Forslund |Hej,Det beror på vilken typ av "skuld" det är. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §.Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid i konsumentförhållanden

2007-05-17 i Preskription
FRÅGA |En firma utförde byggarbeten åt mig april 2004, trots att jag påtalat vid flera tillfällen har jag inte erhållit någon faktura. Om jag får en faktura nu mer än 3 år efter utfört arbete måste jag enligt lagen betala den??
Joel Wickman |Hej,Är du en näringsidkare gäller 10 års preskriptionstid. Är du en konsument är preskriptionstiden 3 år. Har det gått mer än tre år är därmed fordran preskriberad och du behöver inte betala den, såvida firman inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kan göras genom en skriftlig påminnelse eller ett krav.Lycka till!

Preskriptionsavbrott och krav på ränta

2007-04-09 i Preskription
FRÅGA |Hej kan preskriptionstiden förlängas mer en en gång(finns det några undantag).Så vitt jag har förstått så finns skulden kvar även om den är preskriberad men får borgenären fortsätta att räkna ränta?(ett ex är en 14 årgammal elskuld som rimligtvis borde vara preskriberad)Mvh
Mikael Ekdahl |Hej,Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten enligt 2§ 1 st preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130. Preskriptionstiden är dock tre år för en fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet, se 2§ 2 st preskL.För att en preskription skall anses avbruten enligt 5§ skall någon av följande situationer vara uppfyllda:1. Du har erlagt betalning2. Du har fått ett skriftligt krav eller påminnelse om betalning (Observera att det inte räcker att borgenären har skickat ut ett skriftligt krav till dig, utan du måste ha tagit del av detta för att det skall få verkan som ett preskriptionsavbrott. Detta är ett strängt beviskrav som framgår i ett HD-mål NJA 1996 s 809.3. Borgenären har väckt talan mot dig.Om någon av ovanstående situationer är uppfylld, så är preskriptionstiden bruten och en ”ny preskriptionstid” börjar löpa från dagen för avbrottet, se 6§ PreskL. Är det så att fordringen är preskriberad, så förlorar elbolaget sin rätt att kräva ut sin fordran, se 8§ 1 st PreskL. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta se 8§ 2 st PreskL. Det innebär att när din fordran är preskriberad, så kan borgenären inte heller kräva ränta för denna.Med vänlig hälsning,

7 år gammal fordran

2007-07-26 i Preskription
FRÅGA |Har fått en underrättelse om sökt utmätning Sökande är AK Kontotjänst AB de påstår att skulden avser kontokortsköp enligt faktura. datum står det 2000-08-09 och målets ankomstdag är 2007-06-19har bet om kopia på fakturan då jag ej fått någon.Men kan de verkligen ta några pengar på mig nu efter så här många år
Martin Andersson |Hej!I normalfallet preskriberas en fordran efter 10 år, enligt 2 § preskriptionslagen (http://www.lagen.nu/1981:130). Verkan av preskription är att en fordran inte kan göras gällande rättsligt. Det finns dock en specialregel som säger att fordringar som en näringsidkare har på en konsument preskriberas efter tre år, se 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Om det är en sådan fordran, så finns det möjlighet att de inte kan åstadkomma någon utmätning hos dig om du bestrider det med hänvisning till preskription. Har det skett kontinuerliga s.k. preskriptionsavbrott, d.v.s. att du fått löpande fått krav, eller betalt på skulden så preskriberas den inte, se 5 § preskriptionslagen. Om du tror att fordringen är preskriberad kan du bestrida betalningsskyldighet till kronofogden, via det papper som du fått därifrån när företaget ansökt om utmätning. Då får företaget ta saken till domstol för att kunna kräva dig på pengar och då kan saken bli prövad.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning,

Preskription och avskrivning av skulder

2007-05-11 i Preskription
FRÅGA |hej! ang preskipitionslagen.. OM man som i mitt fall har skulder tack vare mina föräldrar som missbrukat mitt personer, skulderna är rätt gamla o fodringsägare är trafikförsäkringsföreningen fortum telia mm.. kan man få skulderna avskrivna me hjälp av denna lagen? vet någon som fått det men jag vet inte hur man gör.. tacksam för svar mvh andreas
Daniel Waerme |Hej,Preskriptionslagen anger när en fordran preskriberas. Detta innebär att borgenären, fordringshavaren, inte längre kan göra fordringen gällande mot gäldenären. En preskriberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskriberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Enligt 2 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument som avser en vara eller en tjänst som en näringsidkare tillhandahållit preskiberas dock efter tre år. Om preskriptionen har avbrutits, s.k. preskriptionsavbrott, genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt ovan från dagen för avbrottet. Vissa möjligheter att få skulder "avskrivna" finns enligt Skuldsaneringslagen, se http://www.lagen.nu/2006:548.Med vänliga hälsningar

Preskription av skadeståndsfordran

2007-04-30 i Preskription
FRÅGA |HejFrågan gäller en skadeståndsfordran som ligger hos ett försäkringsbolag sedan min son utfört ett brott-skadegörelse som djurrättsaktivist-och som han avtjänat ett 8 månader långt fängelsestraff för. 3 personer blev ådömda skadeståndet, solidariskt.Finns någon chans under rimlig tid att detta krav preskiberas.Finns någon vedertagen praxis?Beloppet, över 1 miljon idag förefaller omöjligt att betala.
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter att de har tillkommit, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 §). Fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas inte heller tidigare än ett år efter den dag som domen slutligen meddelades (se 3 §). Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att betalar eller avbetalar på fordringen eller erlägger ränta eller på något annat sätt erkänner fordringen, eller att borgenären framställer ett skriftligt krav eller påminnelse till gäldenären (se 5 §). Om preskriptionen avbryts genom till exempel ett sådant här erkännande eller ett krav leder det till att preskriptionstiden börjar löpa från början igen räknat från dagen för preskriptionsavbrottet (se 6 §).Om någon betalar hela den skuld för vilken flera är solidariskt betalningsskyldiga, som i Ert fall, får den personen en regressfordran gentemot de andra betalningsskyldiga. Den betalande personen kan i sin tur kräva in de andra betalningsskyldigas del av dem. En sådan här regressfordran kan aldrig preskriberas tidigare än ett år efter betalningen av huvudfordringen (se 4 §). Precis som med huvudfordringen kan även denna fordrings preskriptionstid avbrytas och på så sätt förlängas.Den som är djupt skuldsatt och har haft problem med ekonomin under en längre tid, samt att det är skäligt med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena kan ansöka om skuldsanering. Information om skuldsanering finns på kronofogdens hemsida, se http://www.kronofogden.se/skuldsanering.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran

2007-03-03 i Preskription
FRÅGA |Branchavtal ALEM 95, § 35 talar om preskribtionstid. Är tiden 10år enligt preskribtionslagen?
Jacob Öberg |PRESKRIPTIONDet är uppenbart att preskriptionstid för fordringar i allmänhet regleras i 2 § Preskriptionslagen. Av denna bestämmelse framgår det att huvudregeln för preskription av fordringar är 10 år. Undantag från denna regel gäller konsumentfordringar och fordringar på skadestånd i anledning av brott (2,3 §§ PreskL). Vidare är det klart att preskriptionstiden gäller från den dag då branschavtalet formellt slöts eller vid en gemensam överenskommelse blev bindande. Denna preskriptionstid gäller om inte preskriptionen avbryts på något av de sätt som anges i 5 § PreskL. Preskriptionsavbrott kan ske bland annat genom utfästelse av betalning, skriftligt krav från borgenär eller genom att väcka talan inför domstol eller på annat sätt åberopa fordringen. Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid kommer att löpa från den dag den preskriptionsavbrytande handlingen skedde.Sammanfattningsvis är ditt antagande helt korrekt och preskriptionstiden för avtalsgrundande anspråk och fordringar är normalt 10 år. Eftersom det i din kontext verkar vara fråga om ett branschavtal som används mellan två näringsidkare, affärsidkare så är det nog så att det knappast kan vara fråga om en konsumentfordran. För att det ska vara en konsumentfordran krävs det att du eller din kund har handlat utanför näringsverksamheten och för personlig konsumtion,bruk (Prop 1979/80:119 s 90). Det är också klart att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för ett anspråk eller en fordran som en konsument har mot en näringsidkare. Vidare krävs att en av parterna har handlat inom sin affärsverksamhet för att kunna rubriceras som näringsidkare. Om du dock skulle vara konsument och en näringsidkare använder detta branschavtal så kan du dock räkna med en treårig preskriptionstid vad gäller eventuella fordringar,anspråk som näringsidkaren skulle ha mot dig. Eftersom branschavtalet också hänvisar till allmän preskriptionstid i lag så råder det ingen tvekan om att Preskriptionslagen är tillämplig.