Fly Me:s konkurs

2007-03-11 i Konkurs
FRÅGA |Vi har köpt flygbiljetter med FlyMe till Malaga. De har nu ansökt om att företaget ska försättas i konkurs. Hur stor är chansen att få tillbaka hela summan man betalt för biljetterna om man betalt hela summan med kreditkort. Den enda info jag hittar i lagen om detta är pragraf 16 i Konsumentkreditlagen, men den ger mig inget konkret svar.Tack på förhand!
Anna Mann |Hej!Tråkigt att ni har blivit försatta i den här situationen. Jag kan inte säga hur stor chans ni har att få tillbaka pengarna. Utdelningen ur konkursboet sker i den ordning som Förmånsrättslagen tar upp. Det ni kan göra är att dels vända er till er bank och dels till konkursförvaltaren, Rickard Ström på Advokatfirman Lindahl. Adressen är www.lindahl.se. Alla som har krav i konkursen måste rikta sina anspråk mot konkursboet.Vänliga hälsningar

Personlig konkurs

2006-11-17 i Konkurs
FRÅGA |Vad menas med personlig konkurs.Vad händer och hur länge gäller det?
Lovisa Elardt |Hej!Om en person går i personlig konkurs innebär det att denne inte får bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som ser till att skulderna betalas med personens tillgångar. Försätts man i konkurs innebär inte detta att man blir skuldfri, utan de skulder som blir kvar efter konkursen kan personen krävas på senare.Är man på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan man själv ansöka om konkurs. Ansökan kan även göras av en fordringsägare, d.v.s. den som har en skuld att driva in. Alla konkurser beslutas av tingsrätten och beslutet kungörs i bl.a. ortstidningar. Försätts man i konkurs får man inte längre förfoga över sin egendom eller sluta avtal om egendomen. Det innebär bland annat att en skuld till någon som är i konkurs inte ska betalas till gäldenären personligen utan till konkursförvaltaren - den som betalar direkt till gäldenären riskerar att krävas på betalning en gång till.Om man blivit försatt i personlig konkurs är man enligt lag skyldig att medverka till att förvaltaren får all den hjälp och de upplysningar som denne behöver. Man måste också avlägga ed på konkursbouppteckningen. Är man försatt i personlig konkurs får man heller inte bedriva bokföringspliktig verksamhet. För ytterligare information om personlig konkurs föreslår jag att Du vänder Dig till tingsrätten eller domstolsverket. Med vänliga hälsningar,

Ingår en genom skenavtal såld bil i köparens konkurs?

2006-05-28 i Konkurs
FRÅGA |Jag köpte en bil och ställde den på min far. Nu kanske han går i konkurs. Hur ska jag skriva överlåtelsen / skriva kontrakt med honom nu, så att konkursen inte stjäl min bil?Jag kan visa att jag tog ut pengarna från mitt konto, förra ägaren vet dessutom vem som köpte bilen. Den står i mitt garage.
Sara Edström |Huvudregeln vid konkurser är att konkursförvaltaren skall se till att dra in den egendom som tillhörde gäldenären vid konkursutbrottet. Det innebär att det förmodligen är svårt att hindra att bilen dras med i en eventuell konkurs, om din far står som ägare till den. Vad gäller förhållandet att din far inte fått besittning över bilen så kan förvaltaren kräva att ofullgångna avtal fullgörs, han har samma position och behörighet som gäldenären (din far) själv hade före konkursen. Att överlåta bilen tillbaks till dig blir också svårt p g a reglerna om återvinning i konkurslagen. De innebär i korthet att överlåtelser som ägt rum innan konkursen kan krävas åter till konkursboet under vissa omständigheter. Att "göra sig av med" egendom till närstående är i hög grad en sådan omständighet. Möjligen skulle du istället kunna försöka möta konkursförvaltarens eventuella krav med bevisning om att den första överlåtelsen skedde genom ett skenavtal men det kan vara svårt.Konkurslagen hittar du http://lagen.nu/1987:672

Fortsatt drift av rörelse i konkurs

2007-01-23 i Konkurs
FRÅGA |Om en av delägarna i ett aktiebolag går i personlig konkurs, hur påverkar detta bolaget? Räknas denna delägares aktier som en tillgång? Finns det möjlighet att det görs en utmätning i bolaget?
Daniel Waerme |Hej!Ett aktiebolag svarar inte för dess delägares skulder. Delägarens aktier räknas som en tillgång i konkursboet och skall realiseras. Försäljningen skall ske så snart det lämpligen kan ske och inbringa högsta möjliga betalning. (8 kap. 1 § Konkurslagen, se http://www.lagen.nu/1987:672)Konkursförvaltaren har olika former under vilka han kan försälja egendomen i konkursboet, se 8 kap. 6 och 8 §§. I 8 kap. 2 § föreskrivs att förvaltaren för boets räkning får fortsätta driften av en rörelse (aktiebolaget i detta fall) om det kan anses ändamålsenligt. I många fall är det bättre att sälja ett företag "i drift" och det är ofta det bästa sättet att förhindra en kraftig värdeminskning av företaget/aktierna. Med vänliga hälsningar

Juridiska personers ägares ansvar efter konkurs.

2006-10-24 i Konkurs
FRÅGA |När borgenärer av olika slag fått göra förluster, tex i en konkurs eller i ett ackord, så vill man kanske ställa någon till svars för gjorda förluster. Är det möjligt att kräva ut ansvar av ägare till juridiska personer?
Cornelia Svensson |Hej,Jag utgår här från att du menar delägare till sådana juridiska personer där ägarna inte har något personligt ansvar, t ex aktiebolag eller kommanditdelägare i ett kommanditbolag. (I annat fall har ägarnas personliga tillgångar redan använts för att täcka bolagets skulder)Att de inte är personligt ansvariga innebär just att de inte personligen ansvarar för bolagets skulder och förpliktelser. (Naturligtvis finns det undantag då t ex ägarna har försökt skaffa undan bolagets egendom etc. Detta skulle dock ha upptäckts i samband med en konkurs varför det inte blir aktuellt i detta fall).Besök gärna kronofogdens hemsida www.kronofogden.se för mer information om verkan av konkurser och ackord.Med vänliga hälsningar