Rätten att betala andra skulder vid sidan av Kronofogdemyndighetens anspråk

2010-08-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Om man har skulder reg hos KFM är det då ok att privat betala av andra skulder man ådragit sig efteråt och strunta i dem som är registerade hos KFM?
Anna Eriksson |Hej Ingrid, Att ens borgenär skickar skulden till Kronofogdemyndigheten kan ha två anledningar, antingen vill man ha ett betalningsföreläggande där gäldenärens skuld till borgenärens fastslås genom ett utslag eller så vill man begära verkställighet med stöd av ett tidigare meddelat betalningsföreläggande. Naturligtvis har man rätt att, och bör väl också i vis mån, försöka hålla undan nya skulder som uppstår för att inte även de ska hamna hos kronfogdemyndigheten. Och det är inte heller olagligt att betala andra skulder än de hos Kronofogdemyndigheten. Till exempel är det vanligt att gäldenären upprättar avbetalningsplaner med sina inkassobolag trots att det finns ärenden hos Kronofogdemyndigheten. Problemet är ju att borgenären med största sannolikhet kommer att begära verkställighet om det finns pengar eller andra tillgångar att betala med och då kan det bli svårt i praktiken att betala på andra skulder eftersom Kronofogdemyndigheten då tar så mycket av gäldenärens överskott som man bedömer rimligt, genom t ex löneutmätning eller försäljning av eventuell egendom och gäldenären har då inte längre någon möjlighet att strunta i skulderna. Sedan kan det även nämnas att som ett led i skälighetsbedömningen vid beslut om skuldsanering så ser man även till gäldenärens försök att göra rätt för sig och de ansträngningar de gjort för att betala sina skulder. Reglerna kring utmätning och verkställighet finns i Utsökningsbalken och reglerna kring skuldsanering återfinns i Skuldsaneringslagen, se 4§, https://lagen.nu/2006:548#P4S1, där förutsättningarna för att bevilja skuldsanering anges. Jag hoppas att Du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Skuldfällan

2010-04-01 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Vi är en familj som under årens lopp dragit på oss stora skulder, dock inte för konsumtion utan för att överleva helt enkelt. Skulderna uppgår till ca 800 000 kr och känns inte realistiskt att kunna betala tillbaka dessa till alla fodringsägare. Vi "äger" tillsamman en fastighet som är fullt belånad till ca 3 milj. kronor och inget övervärde finns. Banken har sagt upp lånen och vill ha in 60000 kr omgående för att förhindra exekutiv auktion. Min fru har ett företag där vi har behållit alla intäkter och vi har till och med struntat i att betala både skatter och avgifter för att kunna ha mat på bordet. Vi är väldigt bekymrade över vad som kan komma att hända vid en utmätning, för det har vi redan fått flera brev om. Det enda som känns tryggt är att vi inte har något att utmäta. Det finns säkert risk för min fru att åka dit för ekonomisk brottslighet om Skatteverket börjar syna vår ekonomi. Jag arbetar också för hennes företag och vi registrerar ingen uttag av lön till Skatteverket. Har ni något tips på hur vi kan börja ta oss ur det här "ekorrhjulet" utan att bli lynchade? Vi har allvarligt funderat på att sälja huset och flytta utomlands för att börja om på nytt.
Anna Fahlman |Hej Daniel, Tack för din fråga. Jag skulle vilja rekommendera dig att börja med att läsa information på Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se där problematiken med svårigheten att betala av sina skulder och tillvägagångssätt för att lösa detta behandlas väldigt detaljerat. Naturligtvis kan du ringa till Kundcenter och få personlig service på tel. 0771 - 73 73 00. Vidare kan du kan kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Där kan du få kostnadsfri hjälp med att lägga upp en budget. Om du behöver en avbetalningsplan hos dem du är skyldig pengar så kan en budget- och skuldrådgivare informera dig om hur du går till väga. Du kan även hitta råd och tips på Konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se. Ansökan om skuldsanering och information om vad som krävs för att bli aktuell för skuldsaneringen hos Kronofogden hittar du här: www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketter/9150.4.3a7aab801183dd6bfd380003379.html. Börja i den ändan och återkom gärna tillbaka om du har följdfrågor. Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman

Hur ifylla och beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen

2010-02-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Enligt domslut skulle min dotter få ersättning på 9000,- kr jämte ränta enligt 6 § från den 1 juli 2008 till dess betalning sker. Nu vill vi skicka in blanketten till Kronofogden för indrivning och vet inte hur vi skall fylla i blanketten. Hur kan vi räkna ut räntan? Är den 8 + 4,5 %? Hur räknar vi period när det står "tills betalning sker" ? Räknar vi fr o m den 1.7.2008 till o med den dagen vi lämnar in ansökan till Kronofogden och skriver "tills betalning har skett" eller? Tacksam för hjälp!
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du på riksbankens hemsida ( http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 ). Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta. Då räntan enligt 6 § Räntelagen förändras med tiden räknar ni lättast ut räntebeloppet med den tjänst som kronofogden har på sin hemsida ( http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h ). På blanketten till kronofogden beräknas ni inte själva beloppet utan skriver helt enkelt att ni yrkar ränta enligt 6 § Räntelagen fr.o.m. 2008-07-01 tills betalning sker. Med vänlig hälsning,

6 § Räntelagen

2009-12-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har fått ett skadestånd på 19.298kr som jag skall försöka kräva tillbaka via Kronofogden, i blanketten jag skall fylla i frågar det efter Kapital kr, antar att detta är 19.298kr sedan skall jag fylla i ränta i kr samt ränta i %.Jag har försökt att förstå mig på 6 § räntelagen (1975:635) men jag förstår inget som vanlig Svensson. Räntan skall räknas från 18/4 2009. Vad blir den?
Andreas Vinqvist |Hej,Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 . Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.hEnligt min beräkning kommer räntan uppgå till 1093 kr om den belöper tills idag.Vänligen,

Kronofogdemyndigheten

2010-05-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag och min sambo bestred våren 2007 till KF ett skuldebrev då vi ansåg att preskription inträtt, borgenären bemötte inte vår bestridan. Kronofogden beslutade då att fordran var att betrakta som preskriberad. Efter ca 6månader inlämnar borgenären fordran på ett annat kontor hos kronofogdemyndigheten och plötsligt anses inte fordran som preskriberad. Jag/vi anser att borgenären förlorat rätten till fordran då de valda att inte bemöta vår bestridan. Vad är rätt?
Josefina Blom |p. Hej, p. Betalningsföreläggande regleras i Lag (1990:746) om Betalningsföreläggande och handräckning. p. Kronofogdemyndigheten prövar aldrig en fråga i sak, utan meddelar endast utslag i enlighet med en ansökan om denna inte bestrids i sin helhet. p. Om svaranden bestrider ansökan underättas sökanden om bestridandet, enligt 33 §. Bestrider svaranden ansökan har sökanden möjlighet att överlämna yrkandet om betalning till tingsrätten enligt 34 §. Kronofogdemyndigheten avslår en ansökan som inte bifallits till någon del enligt 41 §. p. När ni bestred ansökan avslog Kronofogdemyndigheten den utan att pröva om den var preskriberad eller inte. Sökanden kan efter det att Kronofogdemyndigheten avslagit en ansökan välja att lämna in en ny ansökan om betalningsföreläggande utan hinder. Bestrider ni ansökan igen är det dock möjligt att sökanden väljer att överlämna målet till tingsrätten för att få en dom på huruvida fordran är preskriberad eller inte. p. Vänligen,

Utmätning av skuld från avliden förälder

2010-03-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min pappa gick bort 2008 och efterlämnade sig en skuld på 113 000 kr för utebliven skatt. Detta kan inte min mamma betala och kronofogden ska kräva dem. Nu min fråga: kan kronofogden kräva mig på pengar? Har ett eget bankkort som inte har någon som helst koppling till min mammas. Är under 18 förresten.
Lina Radovic |Kronofogden kan bara utmäta egendom som tillhör dödsboet. Om dödsboet har tillgångar så ska skulderna betalas med dessa medel. Man kan inte ärva skulder. Kronofogden kan inte kräva dig på skulden från din pappa.

Vräkare

2010-02-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |vem kan tillsättas som stadens vräkare? en kille i örebro ansökte men han fick inte
Tobias Andersson |Hej! Enligt Utsökningsbalkens 1 Kapitels 3 § (https://lagen.nu/1981:774#K16) är det Kronofogdemyndigheten som ansvarar för verkställighet däribland Avhysning (vräkning) enligt lagens 16 Kapitel. Här kan du se exempel på en anställningsannons för tjänst som kronofogde och de kraven som ställs: Kronofogde/kronofogdeaspirant till Västerås - hantera kvalificerade juridiska frågor inom ett flertal rättsområden Vi söker kronofogde/kronofogdeaspirant till Kronofogdemyndighetens verkställighetsprocess med placering i Västerås. Ditt nya jobb innebär att du arbetar med kvalificerad juridik inom ett flertal rättsområden, främst inom obestånds-, utsöknings- och sakrätt. I arbetet ingår bl.a. att göra rättsutredningar, upprätta yttranden till domstolar, lämna förslag med anledning av remisser och klagomål samt delta vid försäljning av fast och lös egendom. Du ger även juridiskt stöd till handläggare och chefer samt närvarar vid behov vid förrättningar. Du svarar också för en kontinuerlig kompetensutveckling av övriga handläggare samt tillämpar och utvecklar de juridiska styrsignalerna. Du kvalitetsgranskar enhetens arbete och återkopplar resultatet till enskilda medarbetare och team. Hos oss har du möjlighet att fortsätta utveckla dig till specialist eller satsa på ledarskap. Vi arbetar teambaserat, vilket innebär att du tillhör ett team som ansvarar för resultat, planering och fördelning av arbetet. Du kommer att genomgå vår internutbildning där teori varvas med praktik. Vi söker dig som är jur.kand. med notariemeritering är svensk medborgare har körkort för bil har gott omdöme och förmåga att uppträda förtroendeingivande har god analytisk förmåga, samt förmåga att lösa problem och åstadkomma resultat är utåtriktad och flexibel samt har god social kompetens är empatisk och har en utpräglad samarbetsförmåga kan uttrycka dig väl i tal och skrift anpassat efter situationen kan förmedla information och kunskap till andra. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från annat juridiskt arbete med krävande kontakter. Vi vill att du delar våra värden offensiv, pålitlig och hjälpsam Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Lyckat till! Med vänlig hälsning Tobias

Depositionsavgift betalades till fel konto

2009-12-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan. Jag betalade en depositionsavgift på 5000kr för en lägenhet som jag flyttade ut från i oktober 2006 och som jag aldrig fick tillbaka. Ägarinnan till lägenheten påstår att hon varit på banken och överfört pengarna till mig, men att pengarna överförts till fel konto.Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar?Jag har alla kontrakt kvar men är osäker på om min bank har kvar kontohistoriken så att jag kan styrka att pengarna aldrig kom in på mitt konto. Jag har dock kvar alla mail där hon uppger att pengarna satts in på fel konto.
Jonathan Nirmark |Hej!Så tråkigt att pengarna råkat föras över till fel konto! Som tur är verkar som om du har ganska bra bevisläge för att hon är skyldig dig pengar. Det är den som påstår att betalning har erlagts som har bevisbördan för detta. Du bör därför på nytt vända dig till henne och begära betalt. Om hon vägrar betala kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Läs mer http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/villfabetalt.4.7b610ded10741da92fa8000822.html . Lycka till!Med vänlig hälsning