Kan pension utmätas?

2007-01-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag har förtidspension. Kan man trots min pension göra utmätning på min pension som ligger på netto 8355:- Sek? Jag har läst någonstans att man inte kan göra en pensionär betalningsskyldig om han/hon har pension.
Linnea Ljung |HejUtmätning kan göras hos en person även om denne har pension. Däremot får rätten till pension inte utmätas om rättigheten behövs för pensionärens försörjning. Det stadgas i 5:8 § utsökningsbalken.Tanken är att utmätning inte skall göras i egendom som den betalningsskyldige behöver för att kunna leva ett drägligt liv. Jag kan inte svara på om din pension kan utmätas. Det beror på din hyra och om du har bostadsbidrag. Förenklat kan man säga att den del av din pension som inte kan utmätas är din hyra + ett förbehållsbelopp som ligger på ca 4000 kr. Kontakta kronofogdemyndigheten för mer information. Undantag från utmätning hittar du i 5 kap utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774Vänligen

Rätt att återkräva utlånade pengar

2007-01-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vilka möjligheter har jag för att få tillbaks pengar efter att jag har lånat till en bekant say 10 000 kronor.Personen har lovat att betala tillbaka det för ett havlt år sedan, men jag har inte fått ett öre sedan dess.Jag har ett skuldbrev på beloppet. Men den som har lånat pengarna har inget jobb eller inkomst. Gift men har inga synliga bokförda tillgångar. Vilka sätt kan jag får tillbaks pengarna. Via kronofogden? Vilken är det bästa sättet för att få tillbaks pengarna? Om jag har något säkerhet say smycken som är värt 5000 kronor, vilken rätt kan jag sälja smyckena för att delvis få pengarna?Vilken ränta kan man begära för utebliven betalning?Finns det limit på ränta eller kan man kräva vilken ränta som helst i efterhand om det inte framgår av skuldbrevet.
Filip Skoglund |Hej!Förutsatt att ni kom överens om att du skulle få tillbaka pengarna för ett halvår sedan var din bekant skyldig att betala pengarna till dig vid den tidpunkten. Då han inte har gjort detta befinner han sig i dröjsmål. Om ni inte har avtalat om dröjsmålsränta bestäms denna istället av räntelagen (http://lagen.nu/1975:635). Dröjsmålsränta på fordringar med bestämd förfallodag utgår enligt 3§ från förfallodagen (dvs. fr.o.m. dagen efter förfallodagen). Ränta utgår enligt 6§ med referensräntan plus åtta procentenheter.Om du har fått smyckena som pant för de utlånade pengarna har du rätt att sälja dem för att täcka skulden helt eller delvis. Du och din bekant kan även komma överens om att du får behålla dem och räkna av deras värde från skulden.Vad du kan göra för att få dina pengar är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (http://lagen.nu/1990:746). Alternativt kan du lämna in en ansökan om stämning till rätten (http://lagen.nu/1942:740#k42).Vänligen,

Skuldsanering

2007-01-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Efter en konkurs av mitt företag för flera år sedan har mina skulder blivit stora och KF har gett mig rådet att söka skuldsanering. Jag har en tjänst på socialförvaltningen och vill därför inte ta hjälp av kommunens konsumentombudsman eller rådgivare eftersom de tillhör socialförvaltningen. Kan jag vända mig till en jurist för hjälp och råd i detta? Är det skillnad på en ekonomisk jurist och jurist? Vem bör jag vända mig till? Hoppas ni kan ge mig ett råd i detta!!
Andreas Heed |Hej,Det är möjligtvis inte nödvändigt för dig att uppsöka jurist. På kronofogdemyndighetens (KFM) hemsida finns mycket information och även ansökningsblanketter angående skuldsanering. Du börjar med att kolla om du uppfyller kraven för skuldsanering. Du kan få skuldsanering om * du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens). *det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. *du är folkbokförd i Sverige.*Du får inte ha pågående näringsförbud.Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll(Källa http://www.kronofogden.se)Efter detta så fyller du i en ansökan som finns att ladda ner från hemsidan. Kronofogden gör sedan en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden samt en skälighetsprövning bestående i en samlad bedöming av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Uppfyller du kraven för skuldsanering beslutar kronofogden att inleda skuldsanering. Beslutet innebär i praktiken att KFM upprättar ett förslag innehållande en betalningsplan som grundas på din betalningsförmåga. Om du godkänner detta förslag skickas det till alla fordringsägare. Nämnas kan att KFM kan besluta om skuldsanering trots att inte alla borgenärer samtycker. För mer info och ansökningsblanketter se KFM:s hemsida om skuldsanering http://www.kronofogden.se/navigering/grupp3/skuldsanering/skuldsanering.106.7459477810df5bccdd4800032667.html Angående din fråga om ekonomisk jurist, det finns ingen titel som heter "ekonomisk jurist". Det torde endast innebära att en viss jurist har mer ekonomiska kunskaper än jurister i allmänhet.

Preskriptionstid för kontokortsskuld

2006-12-28 i Preskription
FRÅGA |Min fråga avser preskriptionstiden beträffande fordringar såsom kontokort och betalkort; bensinkort, VISA kort m m. Är dessa normalt att anse som konsumentfordringar med 3 års preskriptionstid eller sedvanlig 10 års preskriptiontid ev. därför att kontokrediten oftast är att anses som "löpande skuldebrev" då fordringsägaren vill kunna enkelt belåna lånestocken.
Kristine Erlandsson |Hej!Om ett kreditkort används och ger upphov till en skuld hos användaren till kortutgivaren gäller treårig preskriptionstid eftersom denna skuld ej i sig är ett löpande skuldebrev. Det är däremot möjligt att knyta kreditutrymmet till ett löpande skuldebrev. Enligt 17 § konsumentkreditlagen ( http://lagen.nu/1992:830 ) får näringsidkaren dock inte ta emot löpande skuldebrev av konsument vid kreditköp.Om löpande skuldebrev trots förbudet har utfärdats är det trots allt giltigt och kan göras gällande av en godtroende borgenär. Näringsidkare som tagit emot ett löpande skuldebrev av konsument kan dömas till böter. Det konkreta svaret på din fråga är alltså att fordringar som uppstår pga. kreditkort, betalkort etc. är konsumentfordringar så länge konsumenten inte utfärdat ett löpande skuldebrev för sin fordran.Med vänliga hälsningar

Utmätning från makas konto

2007-01-12 i Utmätning
FRÅGA |Har en fråga anngående pengar som jag har på min frus konto,kan staten ta pengarna om jag tex får en skatte skuld efter mitt företag som jag drev tidigare..
Daniel Waerme |Varje make svarar för sina skulder. (1:3 ÄktB) Din fru kan alltså inte bli skyldig att betala dina skulder. För att egendomen skall kunna utmätas måste egendomen tillhöra gäldenären. (4:17 UB) Till sin hjälp har kronofogdemyndigheten vissa presumtionsregler. Gäldenären anses vara ägare om han har egendomen i sin besittning. (4:18 UB) Om gäldenären är gift och varaktigt sammabor med sin make anses gäldenären som ägare till egendomen som finns i gemensam besittning, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendom och det ej heller framgår att egendom tillhör den andre eller någon annan. (4:19 UB)Bevisbördan åligger i dessa situationer gäldenären. Om pengarna inte kan utmätas enligt 4:17-19, men sannolika skäl föreligger att egendomen tillhör gäldenären, får egendom utmätas med förbehåll för tredje mans rätt. Viss tvekan kan råda om pengarna på din frus konto är i din besittning. Avgörande kan vara om du t ex haft möjlighet att förfoga över kontot, dvs ta ut och sätta in pengar. Om pengarna inte anses vara i din besittning tvingas kronofogdemyndigheten använda 4:17. Angående beviskravet vid tillämpning av 4:17 se NJA 1983 s. 436 (virkespartier), NJA 1984 s. 45 (arrenderätt), NJA 1984 s. 73 och RH 1986:26 (båda angående försäkringsersättning), NJA 1984 s. 595 (medel på postgirokonto hos ännu ej registrerat aktiebolag, jfr RH 1986:20), NJA 1987 s. 56 (fordran på räntebidrag). Mvh,

Vad händer om man inte betalar skatteskuld?

2007-01-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli straffad om man inte betalar sin skatteskuld? Vad händer?
Vilma Herlin |Det som troligtvis kommer att hända är att skatteverket, via kronofogdemyndigheten kommer att ta dina tillgångar i mät som betalning för skulden.

Preskription

2006-12-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!För ungefär 4 ½ år sen hade mina föräldrar en hantverkare hos sig som hjälpte dem med köket. Det är en son till en granne i gatan som gjort det och han SADE att han skulle ta betalt. De första månaderna efter han varit och jobbat hos dem påminde mina föräldrar om att de inte fått en faktura ännu. Men till slut så gick tiden och ingen faktura har blivit skickad. Nu efter snart 4 år damp det ner en faktura! Behöver mina föräldrar betala fakturan? Kan verkligen en hantverkare skicka en faktura på ett arbete så långt i efterhand?!Tacksam för svar! God Jul!
Markus Larsson |Hej,till att börja med så är huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. För konsumentfordringar gäller dock en kortare, treårig preskriptionstid. För att en fordring ska betraktas som konsumentfordring gäller att den tjänst som fordringen i det här fallet avser har: (i) tillhandahållits av en näringsidkare (ii) denne har utfört tjänsten i sin yrkesmässiga näringsverksamhet(iii) den som näringsidkaren utfört tjänsten åt är en konsumentsamt (iv) konsumenten har tillhandahållit den för huvudsakligen enskilt bruk. Allt som nämnts ovan framgår av 2 § Preskriptionslagen För dina föräldrars del tycks inte kriterierna (iii)-(iv) vålla några problem. Vad gäller (i) så framgår det av frågan att han är hantverkare. Om jag förstår detta uttryck rätt så innebär det att grannens son är hantverkare till yrket. I så fall är givetvis även detta villkor uppfyllt. Begreppet näringsidkare ska tolkas vidsträckt. Även en person som på sin fritid utför tjänster åt andra, mot betalning i kontant eller in natura, bör betraktas som näringsidkare, så snart det inte rör sig om enstaka uppdrag. Detta framgår av proposition 1984/85:110, s 140-141. Slutligen så kommer vi då till villkor (ii). Syftet med detta är att undanta sådana tilllfällen då en person, som i och för sig är att betrakta som näringsidkare, utför en tjänst åt någon bekant eller liknande, under sådana förhållanden att han måste anses handla i egenskap av privatperson. Detta framgår av propositionen ovan, s 141. Som du kanske förstår så är uppfyllandet av detta villkor beroende av omständigheterna i ditt fall. Är det så att näringsidkaren har utfört tjänsten under sin arbetstid, och således har valt bort andra uppdrag? Har han haft medarbetare med sig? Har han gjort förtjänst på det ? Min gissning är att att även detta villkor är uppfyllt, och att således en treårig preskriptionstid gäller. I så fall så är fordringen preskriberad och hantverkaren förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. (8 § Preskriptionslagen) Detta förutsätter dock att inte något preskriptionsavbrott har skett de närmaste tre åren. Vad som utgör preskriptionsavbrott framgår av 5 § preskriptionslagen. Hit hänförs b.la. det att gäldenären (dina föräldrar) erkänner fordringen gentemot borgenären (grannens son), såsom t.ex. då de påminde om att de inte fått någon faktura. Om ett preskriptionsavbrott skett så löper ny preskriptionstid (6 § preskriptionslagen). Det måste alltså ha tre år sedan det att dina föräldrar senast påminde om fakturan, eller annat preskriptionsavbrott har skett, för att hantverkaren inte skall ha rätt att göra fordringen gällande mot dina föräldrar (vilket då skulle innebära att dina föräldrar inte behöver betala). Preskriberad fordran kan dock i vissa fall användas till kvittning enligt 10 § preskriptionslagen.vänliga hälsningar

Betalningsanmärkning

2006-12-23 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Betalningsanmärkning eller ejOm jag blir krävd på en gammal skuld genom kronofogdemyndigheten (exekutuinstitel finns) och gör preskriptionsinvändning avgörs ju frågan ev. i tingsrätten. Om jag förlorar ett sådant mål och därefter betalar in kravet via kronofogdemyndigheten kommer jag då ändå, trots att jag betalat när frågan juridiskt avgjorts, att få en betalningsanmärkning. Beloppet är inte så stort och inför risken att få en betalnings-anmärkning betalar jag förmodligen hellre. Å andra sidan känns det fel att riskera betalningsanmärkning bara för att man vill ha frågan opm preskription juridiskt prövad. Det handlar ju inte om jag har råd att betala eller inte.
Anna Bergman |HejEn betalningsanmärkning är uppgifter som kreditupplysningsföretagen registrerar och som betyder att man inte har betalt sina skulder i tid. Kreditupplysningslagen (http://lagen.nu/1973:1173 ) reglerar kreditupplysningsverksamheten och Datainspektionen utövar tillsyn och meddelar tillstånd. För privatpersoner får endast betalningsförsummelser som har slagits fast av domstol eller annan myndighets avgörande registreras, samt om betalningsförsummelsen har lett till inställda betalningar, ansökan om konkurs eller ackord. Om du bestrider din betalningsskyldighet och frågan blir rättsligt prövad, är det ingen försummelse från din sida att du inte betalar förrän domstolen fastställer att du ska betala. Du får därmed ingen betalningsanmärkning om du betalar i tid när domstolen väl har dömt att du är skyldig att betala. En annan sak är det ifall du inte närvarar vid domstolsförhandlingen så att det meddelas en tredskodom. Domstolen slår då fast din betalningsförsummelse och du får en betalningsanmärkning. Läs mer om betalningsanmärkningar i Datainspektionens informationsblad som du hittar http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/betanm.pdf .Vänliga hälsningar,