Avskuren rådighet

2007-06-14 i Konkurs
FRÅGA |HejJag har en fråga som gäller konkurser.Vi har en hyresgäst som under 2002 fick en del ekonomiska problem varför de under en period låg efter med ett antal hyror. För att hjälpa vår hyresgäst att komma på fötter igen köpte vi en maskin av dem i början av 2002.Denna maskin hade både de och vi användning för och därför lät vi den stå kvar i våra lokaler som vi hyr ut till dem. Ett par månader senare försattes de trots detta i konkurs.De startade om verksamheten i ett nytt bolag och fortsatte hyra av oss.Till min fråga: Har vi förlorat denna maskin till konkursboet i samband med deras konkurs när vi lät maskinen stå kvar i lokalen de hyr av oss?Jag inser att det mesta innanför väggarna i en konkurs tillfaller konkursboet men just i detta fall när maskinen står i våra lokaler vad gäller då?Tacksam för snabbt svar innan de tar bort maskinen.Mvh
Mårten Andersson |Hej!I mina ögon tyder tyvärr det mesta på att maskinen kommer att ingå i konkursboet. För att ett sakrättsligt giltigt förvärv skall vara för handen krävs nämligen att gäldenären (säljaren) åtminstone avskurits rådigheten över egendomen, vilket följer av den så kallade traditionsprincipen. Då er hyresgäst efter köpet alltjämt kunnat använda maskinen är rådigheten inte avskuren, trots att den står i era lokaler.Detta regelverk kanske kan verka hårt och svårförståeligt, men det motiveras främst av att man inte skall kunna göra skentransaktioner och på så sätt undandra konkursborgenärerna tillgångar. Med vänlig hälsning,

Tar kronofogden arvet?

2007-06-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!har skuld hoss kronofogden som jag betalar per månmin mor lämnad efter sig ett mindre arv.vi är fyra syskon,kommer kronofogden att ta det arvet.
Martin Andersson |Hej!Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning

Beräkning av dröjsmålsränta

2007-05-09 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag har vunnit ett mål där gäldenären ska ersätta mig med en viss summa samt ränta sedan 2005-15-11 enligt räntelagen 6§. Hur vet jag hur stor räntan blir?
Cecilia Johansson |Hej, I 6§ Räntelagen sägs att i fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. 3§ är den paragraf som talar om dröjsmålsränta. Räntelagen hittar du http://lagen.nu/1975:635. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken, se 9§ Räntelagen. Dessa beslut hittar du på Riksbankens hemsida. För att räkna ut räntan i ditt fall får vi alltså göra en särskild beräkning för varje halvår sedan den 15/11 2005. Ränta utgår inte på ränta när det gäller dröjsmålsränta enligt 3§. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan addera du dem.Nu vet jag inte hur stort belopp som har utdömts men om vi säger att det är 10 000kr så ska du räknas så här:15/11-05 – 31/12-5: ((0.095 x 10 000 kr/12) x 1,5) = 119 kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-01-01 – 2006-06-30: ((0.095 x 10 000 kr)/2 = 475kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-07-01 – 2006-12-31: (0.105 x 10 000 kr)/2 = 525 kr (Referensränta 2.5% + 8%)2007-01-01 – 2007-05-31: ((0.11 x 10 000 kr)/12) x 5) = 458 kr (Referensränta 3% + 8%)Du får alltså själv sätta in det belopp som har blivit utdömt men du kan använda denna ”mall” för att beräkna det totala beloppet som ska betalas. När du har fått tillbaka hela beloppet slutar räntan att löpa. Om en del av beloppet har återbetalts räknas det av. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan man bli av med en gåva om man har skulder?

2007-05-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |om man har skulder och får en gåva kan man bli av med den då?
Julia Asplund |Till att börja med kan sägas att skulder i sig inte utlöser någon rätt för borgenären (den som har en fordran mot dig) att ta en gåva som betalning för skulden. Om däremot borgenären har fått betalningsskyldigheten fastslagen genom en dom eller ett betalningsföreläggande kan han eller hon begära utmätning hos gäldenären (den som har skulden). Beroende på vad det är för slags gåva kan man bedöma om den kan utmätas eller inte. I 5 kap utsökningsbalken (http://www.lagen.nu/1981:774) står det om egendom som är undantagen från utmätning. Bland annat får inte egendom som används för privat bruk, såsom kläder och möbler, utmätas. Inte heller får pengar utmätas i den mån de behövs för gäldenären och hans eller hennes familjs försörjning. Saker av mer personligt värde, såsom ärvda smycken, är undantagna från utmätning. Det har dock betydelse hur pass värdefull egendomen är – personliga ägodelar av lyxkaraktär kan bli föremål för utmätning. Med vänlig hälsningJulia Asplund

Återbetalning av hyra

2007-05-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag har ett beslut från Hyresnämnden ang återbetalning av oskälig hyra. Beslutet är ej överklagat och har vunnit laga kraft. Jag undrar hur jag går till väga för att få till stånd återbetalningen? Skickar jag ett kravbrev och finns det i så fall mallar eller tips för utformning av sådant?Mvh
Lova Unge |Hej!Hyresnämnden är en förvaltningsmyndighet. Det innebär att deras beslut utgör en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 6 punkten utsökningsbalken (1981:774), UB, förutsatt att det i beslutet särskilt föreskrivs att beslutet får verkställas. Om Hyresnämndens beslut i Ditt fall utgör en exekutionstitel kan den verkställas genom Kronofogdemyndighetens försorg enligt 4 kap. 1 § UB. Lagen finner Du på www.lagen.nu.Lycka till!Med vänlig hälsning

Preskription och avskrivning av skulder

2007-05-11 i Preskription
FRÅGA |hej! ang preskipitionslagen.. OM man som i mitt fall har skulder tack vare mina föräldrar som missbrukat mitt personer, skulderna är rätt gamla o fodringsägare är trafikförsäkringsföreningen fortum telia mm.. kan man få skulderna avskrivna me hjälp av denna lagen? vet någon som fått det men jag vet inte hur man gör.. tacksam för svar mvh andreas
Daniel Waerme |Hej,Preskriptionslagen anger när en fordran preskriberas. Detta innebär att borgenären, fordringshavaren, inte längre kan göra fordringen gällande mot gäldenären. En preskriberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskriberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Enligt 2 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument som avser en vara eller en tjänst som en näringsidkare tillhandahållit preskiberas dock efter tre år. Om preskriptionen har avbrutits, s.k. preskriptionsavbrott, genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt ovan från dagen för avbrottet. Vissa möjligheter att få skulder "avskrivna" finns enligt Skuldsaneringslagen, se http://www.lagen.nu/2006:548.Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid i konsumentförhållanden

2007-05-17 i Preskription
FRÅGA |En firma utförde byggarbeten åt mig april 2004, trots att jag påtalat vid flera tillfällen har jag inte erhållit någon faktura. Om jag får en faktura nu mer än 3 år efter utfört arbete måste jag enligt lagen betala den??
Joel Wickman |Hej,Är du en näringsidkare gäller 10 års preskriptionstid. Är du en konsument är preskriptionstiden 3 år. Har det gått mer än tre år är därmed fordran preskriberad och du behöver inte betala den, såvida firman inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kan göras genom en skriftlig påminnelse eller ett krav.Lycka till!

Hur uppnås giltig pantsättning av lös egendom?

2007-04-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag pantsätta min traktor som säkerhet för ett lån. Jag har en näringsverksamhet där jag använder traktorn varje dag. Den är 2 år gammal och fullbetald. Vilka lagar är det som gäller?
Rebecka Boholm |Hej!En traktor är lös egendom. För att en pantsättning av lös egendom skall vara giltig måste den ha fullbordats. Med fullbordan menas dels att det krävs en pantförskrivning (själva pantavtalet) och dels tradition av det aktuella objektet, se handelsbalken (HB http://www.lagen.nu/1736:0123_2) 10 kap. 1 §. Uppnås giltig panträtt får borgenären utdelning ur det pantsatta godset före övriga borgenärer vid konkurs eller utmätning, enligt förmånsrättslagen (FRL http://lagen.nu/1970:979) 4 §.Det framgår inte direkt i lagen vad traditionskravet faktiskt innebär. Av praxis på området framgår dock att giltig tradition förutsätter en besittningsövergång av panten, samt att denna förblir i panthavarens (borgenärens) vård. En besittningsövergång behöver inte betyda att borgenären faktiskt måste få panten i sin besittning, utan det räcker att pantsättarens rådighet över panten blivit avskuren (se bl.a. rättsfallen NJA 1996 s 52 http://lagen.nu/dom/1996/6438). Det kan t.ex. innebära att pantsättaren ger panthavaren samtliga nycklar till panten så att gäldenären inte kan förfoga över denna längre. Dessutom krävs alltså att besittningsförändringen består under hela pantsättningstiden. Det räcker således inte att en godkänd tradition sker vid pantsättningen, om panten sedan återgår till panthavaren efter en tid. I praxis har dock godtagits att pantsättaren fått tillgång till panten för rent tillfälliga syften, såsom provtagning och tillsyn av panten med panthavarens medgivande (se NJA 1956 s 485 och NJA 1986 s 409 http://lagen.nu/dom/1986/4969). Om du fortfarande skall använda traktorn i näringsverksamhet är pantsättning troligen inte ett alternativ eftersom detta kräver att du lämnar över traktorn i panthavarens besittning, med följden att du inte kan använda denna under hela pantsättningstiden. Vänliga hälsningar,