7 år gammal fordran

2007-07-26 i Preskription
FRÅGA |Har fått en underrättelse om sökt utmätning Sökande är AK Kontotjänst AB de påstår att skulden avser kontokortsköp enligt faktura. datum står det 2000-08-09 och målets ankomstdag är 2007-06-19har bet om kopia på fakturan då jag ej fått någon.Men kan de verkligen ta några pengar på mig nu efter så här många år
Martin Andersson |Hej!I normalfallet preskriberas en fordran efter 10 år, enligt 2 § preskriptionslagen (http://www.lagen.nu/1981:130). Verkan av preskription är att en fordran inte kan göras gällande rättsligt. Det finns dock en specialregel som säger att fordringar som en näringsidkare har på en konsument preskriberas efter tre år, se 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Om det är en sådan fordran, så finns det möjlighet att de inte kan åstadkomma någon utmätning hos dig om du bestrider det med hänvisning till preskription. Har det skett kontinuerliga s.k. preskriptionsavbrott, d.v.s. att du fått löpande fått krav, eller betalt på skulden så preskriberas den inte, se 5 § preskriptionslagen. Om du tror att fordringen är preskriberad kan du bestrida betalningsskyldighet till kronofogden, via det papper som du fått därifrån när företaget ansökt om utmätning. Då får företaget ta saken till domstol för att kunna kräva dig på pengar och då kan saken bli prövad.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning,

Hur får jag ut mina tillhörigheter?

2007-07-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur gör jag för att kunna hämta mina saker hos föregående hyresvärd/x pojkvän som vägrar ge mej dem tillbaka och hittar hela tiden på nya anledningar till att jag inte ska kunna hämta dom tex att jag är skyldig pengar som jag inte är etc.
Jonas Öjelid |Hej,jag skulle rekommendera Dig att först och främst skicka ett kort brev till personen där Du kräver att få de saker som tillhör Dig. Var tydlig med namnen, datum och vilka saker Du anser tillhör Dig och spara en kopia av brevet.Om detta inte hjälper är nästa steg att ansöka om s.k. handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att du får hjälp av kronofogden med att hämta sakerna från personen. Blanketten finns att hämta http://www.kronofogden.se/download/18.3d6c82f21107cfb119f80001885/901208.pdf och uppgifter om egendomen som tillhör Dig skall fyllas i under punkt 9.Lycka till!Vänlig hälsning,

Utmätning av TV

2007-06-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har en begagnad 40 tums tv, min dotter en bagagnad 20 tums tv. Vid utmatning av kfm tar de dessa tvapparater? Då har vi ingen tv varken vi eller barnen. Enligt kfm kan vi köpa en vanlig tv, men säljs sådana idag? 40 tumm betalade vi för 10 månader sedan 3300, 20tum gav vi ca 1900, min son har själv lagt 1000:- på sin tv. Känns obehagligt att han ska få lida för mina misstag.
Hanna Adamson |Hej! Regler om vad som kan utmätas finns i Utsökningsbalken (UB) se http://ww.lagen.nu/1981:774. Som utgångspunkt kan lös egendom utmätas om den inte undantas genom en speciell regel (se 4 kap 2§ och 5 kap UB). Det som inte kan utmätas är det som man behöver för att leva, driva hushållet, för sin försörjning mm. Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem, och så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning. Om man däremot har flera tv-apparater eller en TV av större värde kan utmätning bli aktuell. Det finns då en regel som anger att den dyrare TV:n utmäts men man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan tv av mindre värde (se 5 kap 4§ UB). Utmätning får alltid bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.När man ser till vad som behövs i hemmet och därmed ska undantas från utmätning tar man även hänsyn till barnens behov. Om din son skulle vara myndig råder han dock själv över sin egendom som han köpt eller fått (se Föräldrabalken 9 kap). Utmätning kan då hindras, se UB 4 kap 19. I annat fall finns tyvärr inget ytterligare skydd för tv:n är de regler om familjens behov som beskrivits.I dagsläget kan nya TV-apparater (typ platt-TV) ha ett betydande värde även begagnade, och det kan därför anses motiverat att utmäta dessa mot att man, som du skriver, får köpa en ”vanlig” TV som ju trots allt finns kvar på marknaden. Det är alltså möjligt att era två tv-apparater kommer att utmätas om det inte finns någon annan egendom som är mer lämplig.Lycka till!

Verkställighet av tredskodom

2007-06-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min huvudman har genom tredskodom fått rätt i sin stämningsansökan mot sin motpart om återbetalning av 200 000 kr av förskingrat kapital. Kan jag med stöd av Utsökningsbalken kap. 3 § 5:2 omedelbart kräva betalning av tilldömt skadestånd eller måste jag vänta tills tidsfristen för återvinning löpt ut? I tredskodomen ålägges motparten som vägrat svara på tingsrättens föreläggande att betala ett visst belopp till käranden, som är min huvudman. Jag är god man och ombud för käranden som är dement. Motparten har ine hörts av inom föreskriven tid.
Anna Wallerman |Hej!Du behöver inte vänta tills återvinningsfristen löpt ut, utan kan kräva verkställighet av domen direkt. Skrivningen i 3:5 utsökningsbalken innebär att det finns en möjlighet för domstol att skjuta upp verkställandet av domen i de fall som ansökan om återvinning har gjorts. Eftersom detta inte har skett i ditt fall (och domstolen följaktligen inte förordnat om något avsteg från huvudregeln om omedelbar verkställighet) kan du begära att få betalt med en gång.Vänliga hälsningar

Sälja skulden och ev bedrägeri?

2007-07-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejJag har privat lånat ut pengar till en person som jag haft en relation till. Bl a gick pengar till ett bilköp. Jag äger bilen men den som lånat pengarna brukar bilen till 100%. Förra våren skickade jag pengar för att inköpa färg o material till mitt hus som skulle renoveras. Det har efter 1,5 år framkommit att inget material är köpt och i samband med det har jag fått tillbaka en del av de pengarna. Vi har ett avtal och betalning sker enligt plan. Jag har svårt att få kontakt, vet var personen är skriven men endast mailkontakt. Konstateras att jag blivit rejält lurad. Lånet på ca 250 Tkr ska lösas i sin helhet mars 2008 men jag har små förväntningar att det kommer att ske. Finns det någon möjlighet för mig att 1) sälja skulden till något inkassoföretag 2) kan jag anmäla personen för bedrägeri och i så fall är det någon idé.Tacksam för svar.
Martin Andersson |HejDu har full rätt att sälja skulden till ett inkassoföretag, det framgår bl.a. indirekt av 27 § Skuldebrevslagen (http://www.lagen.nu/1936:81). Förhoppningsvis har du ett skriftligt avtal på att personen är skyldig dig pengar enligt betalningsplan, annars kan inkassoföretaget ju av rent praktiska skäl vara ovilliga att köpa. Rättsligt sett spelar det emellertid ingen roll om det finns ett skriftligt avtal eller inte, du kan överlåta skulden ändå. Brottet bedrägeri regleras i 9:1 Brottsbalken (http://www.lagen.nu/1962:700) som består av tre moment:- ett vilseledande- som förmår någon till handling eller underlåtenhet- som innebär förmögenhetsöverföring från någon till gärningsmannenDet är inte självklart att det personen har gjort kan räknas som bedrägeri, eftersom han faktiskt löpande betalar tillbaka på lånet. Så länge som han gör det enligt de förutsättningar som ni har avtalat så har han ju inte lurat dig till något som inneburit en förmögenhetsöverföring från dig till honom. Du kan naturligtvis kontakta polis om du vill och fråga om detta är något som de skulle kunna ta upp en brottsanmälan om. Min mening är att det borde vara svårt att fälla någon till ansvar enbart på grund av det som du har angett i frågan. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Köp till underpris av skuldsatt.

2007-06-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar en sak om lägenhetsköp. Vad finns det för risk om jag köper en lägenhet som är värd ca 40-50 000 kr för 4 000kr av en person som har skulder hos kronofogden? Finns risken att kronfogden tar lägenheten ändå även fast jag köpt den? Finns risken att säljaren kan hävda att köpet är oskäligt och försöka häva det?Om säljaren fortsätter att bo i lägenheten kan kronofogden då hävda besittning och beslagta lägenheten trots köpet?jag skulle även vilja ha någon slags rekommendation över hur jag bör gå till väga med köpet.tack på förhand! /Johan
Gustaf Lidegran |Rådet är mycket enkelt: Köp absolut inte lägenheten för ett uppenbart underpris! Både att sälja och att köpa lägenheten är med största sannolikhet ett brott. Eventuellt ses det så allvarligt att det skulle leda till fängelse. Lägenhetsköpet kommer att betraktas som en gåva och återvinnas. På det sättet skulle kronofogden komma åt lägenheten. Köpet är helt klart oskäligt och säljaren kommer att kunna hävda att köpet är ogiltigt. Några råd för hur ni ändå kan genomföra affären kan inte lämnas eftersom det skulle utgöra medhjälp till brott. Mitt råd är istället att inte genomföra affären. Det är inte troligt att kronofogden kommer att ta en lägenhet med ett så ringa värde så länge den används som bostad. Skadan att förlora sin bostad anses vara så mycket större än borgenärernas intresse att få in pengarna från lägenheten att någon utmätning inte bör ske. Brottsbalkens elfte kapitel är relevant lagstiftning. Brottsbalken finner du http://lagen.nu/1962:700 .Vänlig hälsning,

Preskriptionstid för skuld från tredskodom?

2007-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hur lång preskriberingstid är det för en skuld som har uppstått genom en tredskodom?
Sara Forslund |Hej,Det beror på vilken typ av "skuld" det är. Huvudregeln när det gäller preskription av fordringar är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §.Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Med vänlig hälsning,

Utmätning och konkurs

2007-06-21 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan!Jag skulle behöva hjälp med att få förklarat vad utmätning är. Är det samma som konkurs eller???Vad är i såfall skillnaden?
Jenny Lindskog |Hej!Med utmätning menas att en borgenär, som inte fått betalt kan begära att kronofogdemyndigheten skall ta egendom från gäldenären, så att den skuld som skall drivas in blir betald.För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs någon form av exekutionstitel (t.ex. ett betalningsföreläggande eller en dom), som fastställer skulden.Ifall det finns något att mäta ut vid utmätningstillfället tar kronofogdemyndigheten hand om egendomen och säljer den, normalt vid en offentlig auktion. Som grundregel kan all gäldenärens egendom utmätas, dock finns flera undantag, bland annat ett antal skyddsregler till förmån för gäldenären. Misslyckas kronofogdens att utmäta tillräckligt med egendom för att täcka skulderna, t.ex. om gäldenären helt saknar utmätningsbara tillgångar måste borgenären, för att få betalt för sin fordran, gå vidare med en konkursansökan. Utmätning ska dock inte förväxlas med konkurs. Även om båda förfarandena syftar till att den person man är skyldig pengar ska få betalt, skiljer de sig åt.Vid konkurs förlorar nämligen gäldenären förfoganderätten till hela sin egendom, allt tas i anspråk på en gång till betalning av skulderna, medan det vid utmätning endast gäller viss egendom.Vänligen