driva in fodran

2009-01-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag skrev ett enkelt skuldebrev mellan mig som borgenär och en bekant som gäldenär båda är privatpersoner.Hur går jag juridiskt tillväga för att få tillbaka min skuld i händelse av att jag nekas betalning?Summan är på 3000 krMvh Erik Johansson
Klas Eklund |HejEn väg att gå är att vända sig till kronofogden för hjälp med att driva in din fodran.En enklare men mer kostsam väg är att sälja fodran till ett inkassobolag dessa ger dig då mindre betalt än vad fodran faktiskt är värd som en avgift för att de driver in fodran åt dig.lycka tillMed vänliga hälsningar

Enkelt skuldebrav

2007-11-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har en skuld till någon. Hur formulerar man skuldebrevet?SkuldebrevJag, HH har lånat av BB på 100.000kr.Som jag avser att betala löpande per månad med minst 1.500kr.Lånet ska vara betalat till fullo senast 2011-11-30.
Ludvig Lagerkranz |Hej!Ett vanligt enkelt skuldebrev kan exempelvis formuleras enligt följande:”Till N.N. betalar jag 2011-11-30 etthundratusen kronor (100 000). Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid”Skuldebrevet ska förses med datum personnummer och namnteckning. Det behöver inte bevittnas, men det är naturligtvis bra att låta göra det.Exemplet ovan tar inte specifikt upp den planerade avbetlningen om 1 500 kr/mån, istället ges du som gäldenär möjlighet att betala delvis i förväg, men inte med ett särskilt angivet belopp. Du ges alltså möjlighet att delbetala lånet med valfritt belopp. För varje delbetalning har du rätt att få kvitto. Det framgår inte av din fråga om du och din borgenär särskilt har kommit överens om denna avbetalningstakt och i så fall om några särskilda sanktioner ska utgå för det fall en amortering uteblir. Är det tanken kan det vara värt att avtala särskilt om detta. Exemplet är också ”räntefritt”. Om det är tänkt att ränta ska utgå på lånet under själva lånetiden, s.k. avkastningsränta måste man avtala särskilt om det. Efter beloppet kan man då göra tillägget ”...jämte X% årlig ränta från denna dag till dess betalning sker.”, under förutsättning att ränta ska utgå årligen. Ränta kan betalas månadsvis eller i andra intervaller om man avtalar om det.Vänligen

Dröjsmålsränta vid löpande skuldebrev

2007-08-12 i Skuldebrev
FRÅGA |Behöver man i ett skuldebrev ange vad skulden avser eller räcker det med tex följande text för ett löpande skuldebrev? "Till Innehavaren betalar jag 100 000 kronor senast den 31 oktober 2007."Om inte skulden betalas i tid, vilken ränta gäller då om inget skrivits?
Caroline Perlström |Hej,Man behöver inte ange vad en skuld avser i ett skuldebrev. Om en förfallodagen är avtalad, men ingen ränta, utgår ränta från förfallodagen tills dess att skulden är betald. Se Räntelagen 3§ 1 st, http://lagen.nu/1975:635 . Räntan storlek är den gällande referensräntan med ett tillägg på 8 procentenheter, se Räntelagen 6§ ,http://lagen.nu/1975:635 .Med vänlig hälsning

När någon hävdar avbetalning på skuld.

2007-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.jag har överlåtit ett skuldebrev till person A som i sin tur skall kräva person B på en skuld. person B säger att han redan har betalat en summa pengar till mig.Vad kan person A göra i så fall?
Marie Wahlin |Om person B hävdar att han har betalat men så inte är fallet blir enda utgången i fallet att person A får stämma in till domstol för att få en exekutionstitel, om inte B betalar dessförinnan vill säga. A får då vända sig till tingsrätten på den ort där B är bosatt. A skickar in sin stämningsansökan och anger orsaken till stämningen. Under förhandlingen gäller det för A att visa att han/hon har betalningsanspråk genom att vara den rätta ägaren av skuldebrevet samt att betalning inte skett. Möjligen kan du kallas som vittne som ett led i bevisningen huruvida betalning skett till dig eller inte. För B i sin tur gäller det sedan att motbevisa att han/hon faktiskt har betalat. Detta bör sker vanligtvis genom någon form av kvitto som B då ska ha erhållit från dig, eller visa en notering på skuldebrevet att delbetalning skett och med hur mycket. Med vänliga hälsningar

Skriftligt bevis för lån av pengar. Enkelt skuldebrev.

2007-11-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,under år 2000 lånade jag ut 45.000 SEK (vid två olika tillfällen) räntefritt och utan att tala om när det skulle återbetalas. Nu under 2007 har jag fått en inbetalning på 5.000 SEK.Då jag har svårt att tjata om mina pengar skulle jag gärna vilja ha skriftligt på resterande lån 40.000 SEK.Det ska fortfarande vara utan ränta och inget speciellt datum för återbetalning.Men jag vill gärna att det ska täcka: Om jag går bort så vill jag att mina barn får pengarna Om den som jag har lånat pengarna till går bortHur ska jag skriva?Tack på förhand.Med vänlig hälsning
Ludvig Lagerkranz |Hej!Ett bra sätt att ”få skriftligt” på din fordran är att be den som lånat pengar av dig att skriva ett s.k. enkelt skuldebrev. Detta fungerar som ett bevis för att du har en fordran mot den person som ställt ut skuldebrevet. Oavsett om du eller gäldenären (den som lånat pengar) skulle avlida kan din fordran göras gällande. Det kan dock vara lämpligt att dina barn känner till att det finns ett skuldebrev, för det fall du skulle avlida. Ett enkelt skuldebrev kan t.ex. formuleras: ”Till N.N. betalar jag vid anfordran X kr. Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid” Vidare ska man ange datum, personnummer och namnteckning. Det finns inget krav på att skuldebrevet ska bevittnas, men det är förstås bra att låta göra det. Att betalning sker ”vid anfordan” innebär enkelt att fordan förfaller till betalning när du som borgenär meddelar gäldenären att du vill ha betalt. Man behöver inte nämna något om räntan. Lånet blir räntefritt eftersom s.k. avkastningsränta bara utgår om man har avtalat särskilt om det. För övrigt kan det vara bra att känna till att preskriptionstiden för en fordran är 10 år, om man inte har kommit överens om annan tid. Om man som borgenär skickar en skriftlig påminnelse om fordran bryts preskriptionstiden och ny preskriptionstid börjar därefter löpa. Ett avtal om att ingen preskriptionstid skall löpa är ogiltigt.Lycka till!Vänligen

Hur kan man få hjälp att driva in en skuld?

2007-09-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har ett skuldebrev som är ingått mellan mig och en fd bekant. Jag är den ursprungliga borgenären. Personen som har skulden vägrar nu att betala enligt skuldebrevet, vad kan jag göra för att driva in skulden?
Hanna Adamson |Hej,Om man ska processa för att driva in en skuld bör man först fråga sig om det krav man har är tvistigt eller inte. En fordran är tvistig om personen som står i skuld till dig påstår att så inte är fallet, av någon anledning. Då måste fordran prövas i sak, dvs det måste avgöras om en fordran finns eller ej, vilket görs i domstol (Tingsrätten vid den ort där svaranden är folkbokförd). När man från domstolen fått en dom på att betalning ska ske som trätt i kraft kan man gå till kronofogden och få hjälp att driva in skulden genom utmätning om personen trots domen inte betalar.Om saken däremot inte är tvistig, vet båda att fordran existerar men personen betalar ändå inte och det kan bero på ovilja eller oförmåga. I så fall är det bäst att vända sig till kronofogdemyndigheten direkt för att snabbare och enklare få fram verkställighet (hjälp att få betalt). Då görs ingen prövning i sak, utan betalningsförläggande mot personen görs direkt med skuldebrevet som grund. Du lämnar då in en skriftlig ansökan om betalningsförläggande direkt till kronofogdemyndigheten där svaranden är folkbokförd. Denne får då en viss tid på sig att svara, gör han eller hon inte det bifalls vanligen ansökan. Bestrider personen nu kravet får du möjlighet begära att saken överlämnas till tingsrätten för prövning enligt ovan. Bifalls ansökan om betalningsförläggande behövs inte någon ytterligare ansökan om verkställighet genom utmätning göras utan det sker automatiskt (se UB 2 kap 1 § 3 st, http://lagen.nu/1981:774).Lycka till!

Dödande av bortkommet skuldebrev

2007-04-24 i Skuldebrev
FRÅGA |jag har ett löpande skuldbrev där jag är innehavaren och sedan gör av med detta, finns inte att hitta? vilka möjlighter har jag att få tillbaka mina pengar från gäldenären då?tack på förhand
Elzbieta Kaczorowska |Hej,Ett löpande skuldebrev är ett så kallat värdepapper, vilket innebär att det är själva dokumentet som är bäraren av en rättighet, i detta fall rätten att ta betalt av gäldenären. Detta betyder att gäldenären, om han eller hon betalar skulden till en person som felaktigt har skuldebrevet, gör detta med befriande verkan. Detta innebär även att gäldenären inte gärna betalar till en person som inte kan uppvisa skuldebrevet, eftersom denne då skulle kunna bli tvungen att betala samma belopp igen till den som faktiskt har skuldebrevet. Frågan är därför hur man går till väga för att ta betalt av gäldenären utan att kunna visa upp skuldebrevet.Enligt 1 § lagen om dödande av förkommen handling (även kallad mortifikationslagen, ML, se http://www.lagen.nu/1927:85 ) kan ett löpande skuldebrev som kommit bort dödas. Detta så kallade dödningsförfarandet är en process som tar tid och påbörjas genom att en anmälan om dödande av en handling lämnas in till tingsrätten (2 § ML). Till ansökningen skall även bifogas ett dokument som beskriver skuldebrevets innehåll, alternativt en avskrift av skuldebrevet (3 § ML). Gäldenären måste även meddelas om att en ansökan om handlingens dödande gjorts (4 § ML).Nästa steg aktualiseras om sökanden lyckats göra det sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I sådant fall utfärdar rätten en stämning som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I denna stämning skall ett datum sättas, om minst ett år och högst två år från kungörelsen, och alla med uppgifter om skuldebrevet uppmanas därmed att lämna upplysningar om detta innan det angivna datumet (se 6 § ML). Inte förrän denna tid förflutit kan rätten döda handlingen enligt 8 § ML. Om ett dödningsförfarande har genomförts framgångsrikt enligt ovanstående innebär detta att den som förlorat handlingen i alla fall kan göra gällande sin rätt. Här kan borgenären genom att bevisa dödningen av handlingen, t ex på så sätt att rättens dödningsbeslut visas upp, kräva att få betalt utan att behöva visa upp själva skuldebrevet. Alternativt kan borgenären i stället önska att en ny handling med motsvarande innehåll utfärdas (9 § ML).Med vänlig hälsning,

Borgenärsbyte

2006-08-04 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan min mamma överlåta en fordran på mej till mina övriga syskon? Jag har inte kunnat betala för ett fastighetsköp och mamma har inte heller krävt att jag ska göra det. Det gör dock mina syskon. Det finns två reverser. På den ena står det att jag sex månader efter skriftlig och delgiven uppsägning skall betala till henne och pappa (som dock är avliden). Jag ska också betala årlig ränta tills full betalning skett (vilket jag inte heller kunnat). På den andra reversen står det att jag skall betala till min pappa eller order.Har hon rätt att överlåta någon av dessa fordringar?
Daniel Waerme |Hej!De två reverserna är av olika slag. Den förstnämnda, som är ställd till din mamma och pappa är ett enkelt skuldebrev. (26 § Skuldebrevs lagen, se http://www.lagen.nu/1936:81)Den andra, som är ställt till din pappa eller order är ett löpande skuldebrev. (11 § Skuldebrevslagen)Borgenärsbyte, s.k. cession, kräver inget medgivande från gäldenären. Detta innebär att hon har rätt att överlåta dessa fordringar till dina syskon som, om förfallodagen inträtt, har rätt att kräva dig på full betalning samt ränta. Att de olika reverserna är av olika slag(ett löpande och ett enkelt) ändrar inte borgenärens rätt att överlåta fordringarna. Förenklat och förkortat kan man säga att skillnaden framförallt består i vilka invändningar du kan göra för att inte betala till den nya borgenären. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen, lycka till.Med vänliga hälsningar