Är muntliga avtal bindande?

2012-03-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag svarade på en annons på blocket om att få köpa en bil. I annonsen stod det 15 000. Jag träffade killen och tittade på bilen men jag tyckte inte den va värd 15000 så jag sa att jag kunde köpa den för 12000. Han gick då med på det. Jag hade inga pengar med mig just då men jag skulle betala den dan efter. När jag då ringer upp honom dan efter så säger han att han sålt den till en annan för 15000. Vi hade ju kommit överens om att jag skulle få köpa den för 12000. Kan jag få rätt på något sätt?
Isabel Ringsby |Hej! Om man kommer överens om att köpa exempelvis en bil är det fråga om ett avtal. Eftersom ni verkar ha bestämt att du ska köpa bilen och dessutom har kommit överens om ett pris är förutsättningarna för att ingå avtal uppfyllda. I svensk rätt föreligger inget allmänt krav på att avtal ska vara skriftliga för att vara gällande och allmänt gäller att avtal är bindande, se 1 § Avtalslagen. Så länge inte säljaren har förbehållt sig rätten att sälja bilen till någon annan person har ni ingått ett avtal och att sälja bilen till någon annan innebär i det fallet ett avtalsbrott. När ett avtalsbrott har begåtts har motparten i regel rätt att göra olika felpåföljder gällande. I det här fallet är det kanske framförallt en rätt att kräva skadestånd för den skada som du drabbas av i samband med avtalsbrottet. Exempelvis kan skadestånd lämnas för att motparten blir tvungen att betala mer för en liknande vara. Dock vill jag påpeka att det kan vara svårt att bevisa att ett avtal verkligen har ingåtts om ord står mot ord. Det skulle även vara upp till dig att bevisa att ett avtal verkligen har ingåtts och vilka skador som du faktiskt har drabbats av. Vänliga hälsningar,

Muntligt föravtal angående köp av kolonistuga

2011-12-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Vill köpa en kolonistuga (ofri grund/lös egendom). Vi har muntligen kommit överens om att jag efter besiktning betalar handpeng och erlägger resterande belopp efter årsskiftet, helt enligt säljarens önskemål. Nu, två veckor senare, när jag ska betala handpeng drar sig säljaren ur affären. Får det gå till så? mvh
Anna Nordlander |Hej, Frågan som aktualiseras i din situation är om man med bindande verkan kan ingå avtal om framtida köp. Som du påpekar är en kolonistuga civilrättsligt att anse som lös egendom, och det formkrav som gäller för överlåtelse av fast egendom enligt 4:1§JB aktualiseras således inte. Gränsdragningen mellan fast och lös egendom görs motsats vis genom definitionen av fast egendom i JB kap.1-2. Hade stugan varit att betrakta som fast egendom hade en utfästelse om framtida försäljning varit ogiltig. Ett motsvarande förbud vad det gäller lös egendom existerar dock inte i svensk rätt utan avtal angående ett framtida köp av lös egendom är som utgångspunkt giltiga. Generellt innebär alltså frånvaron av ett formkrav att det är tillåtet att ingå bindande avtal om köp i framtiden, detta kan man sluta sig till genom HD:s praxis. Föravtal är alltså i princip bindande om de uppfyller de gängse krav som finns på avtal i allmänhet (vid intresse rekommenderar jag Avtalsrätt I skriven av Adlercreutz) . Muntliga avtal är giltiga och principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas) är tillämplig på situationen, säljaren har alltså ej rätt att frånträda avtalet. Erkänner säljaren att avtalet existerar så ska han även hedra det. Ansvar för culpa in contrahendo (klandervärt beteende i samband med avtalets ingående) kan aktualiseras om säljaren ej fullföljer avtalet, ett eventuellt skadestånd utgår då som utgångspunkt till det negativa kontraktsintresset. Ett sådant anspråk måste grunda sig i din motparts culpösa beteende, vilket verkar kunna vara för handen i ditt fall då din motpart har frångått den allmänna lojalitetsplikt som avtalsparter har gentemot varandra. Jag kan ej av din fråga utläsa om säljaren faktiskt förnekar avtalets existens, men om så är fallet och din motpart ej erkänner att avtalet har kommit till stånd kan det komma att innebära problem för dig då det är den part som hävdar att avtal har kommit till stånd som bär bevisbördan för detta. Då ett muntligt avtal kan vara svårbevisat du bör för att tvinga fram efterlevande av överenskommelsen antingen förmå din motpart att erkänna avtalets existens alternativt prestera bevisning för att ni har tecknat ett avtal som ska hållas i enlighet med ordalydelsen. En sådan bevisning skulle exempelvis kunna bestå i vittnesutlåtelser, inspelning av avtalet eller någon form av skriftlig bevisning där avtalets existens erkänns. Hoppas mitt svar är till hjälp! Med vänlig hälsning

Muntligt avtal - innehåll och eventuell ogiltlighet

2011-05-03 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Det ringde ett företag som heter Gyllene sidor till oss och jag hörde Gula sidorna. Jag blev också tveksam när hon nämnde en summa som jag inte kände igen och frågade då henne om det var samma annons som vi hade haft föregående år och då svarade hon jakande på detta vilket inte stämmer då vi aldrig aldrig haft någon annons med dem tidigare. Hon påstod att det var bara för att kolla av om vi skulle ha något ytterligare med i år. När jag fick fakturan någon dag senare så ringde jag upp dem direkt sa att jag hade missförstått namnet på företaget och att vi inte alls hade gjort en beställning med det förstnämnda företaget. Jag faxade även till dem ett skriftligt nej tack tilld detta. De hade även fel företagsnamn på och detta påpekade jag något som de än idag inte har ändrat. Jag har inte betalat någon faktura och har även skickat tillbaka en påminnelse och strykt över företagsnamnet då det inte stämmer. Vad kan jag göra nu?
Fredrik Mandelholm |Då ni mottagit erbjudandet om tjänst (jag utgår från att det rör sig om någon form av marknadsföringsförsäljning) i egenskap av näringsidkare så saknas det specifik lagstiftning som reglerar frågan. Utgångspunkten är istället att avtalsfrihet råder. Något förenklat säger man att i oklara fall, likt det aktuella, så skall den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni avsett att avtala om, avgöra avtalets innehåll. Baserat på dina uppgifter så framgår det tydligt att du överhuvudtaget inte avsåg att ingå i en affärsförbindelse med det aktuella företaget. Detta får särskild betydelse vid muntliga avtal då det enligt praxis är den som hävdar att ett muntligt avtal föreligger, och att det har en viss lydelse, som har bevisbördan för att så är fallet, se NJA 2005 s. 205. Det är alltså er motpart som har att bevisa att ni ingått avtal och vilken utformning det gavs. Vidare är 30§ Avtalslagen av intresse i ert fall. Paragrafen behandlar svikligt förledande, s.k svek, och kan aktualiseras till följd av att försäljaren gav ett falskt jakande svar på din fråga om föregående års annons. Ett andra krav för att svek skall föreligga är dock att uppsåt, det skall ha skett avsiktligen, föreligger hos försäljaren. En alternativ grund för dig att åberopa är 33§ som behandlar avtal i strid mot tro och heder. Här finns inget uppsåtskrav men bestämmelsen skall tillämpas restriktivt. Att lämna direkt felaktiga uppgifter vilket läggs till grund för ett affärsförhållande skulle dock kunna utgöra ett handlande i strid mot tro och heder. Rent praktiskt behöver du inte göra särledes mycket mer än vad du redan gjort, det vill säga reklamerat köpet och inte betalt fakturan. Spara samtliga brev/fax som utbyts med företaget. Vänder de sig trots dina invändningar till kronofogdemyndigheten får du möjlighet att yttra dig och det är därefter upp till Gyllene Sidor att bevisa att ni är skyldiga dem pengar. I yttersta fall kan du överklaga kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätt, se 18:§ Utsökningsbalken. Avtalslagen finner du här: https://lagen.nu/1915:218 Utsökningsbalken finner du här: https://lagen.nu/1981:774 NJA 2005 s. 205 finner du här: https://lagen.nu/dom/nja/2005s205 Vänligen,

Avtalsbrott vid muntligt konsumentavtal

2011-04-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag har blivit lurad av ett företag som sålt en Body Shape maskin till mig under förutsättningarna att jag skulle få ha maskinen gratis i 4 månader och om jag ej av någon anledning inte ville ha kvar maskinen skulle jag få lämna tillbaka den, detta är ett muntligt avtal som jag ha 2 av varandra oberoende vittnen till. Han vill inte hålla avtalet så nu förlorar jag massa pengar varje månad p.g.a av att han inte håller vad han lovat. Vad gör jag?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Även muntliga avtal är giltiga, problemet är ju oftast att bevisa att man har rätt. Då du har två vittnen till det här muntliga avtalet så ökar dina möjligheter att även få rätt. Som du säkert vet har ju Allmänna reklamationsnämnden hand om sådana här frågor, men snabbast och enklast vore att vända dig till din kommunala rådgivare via Konsumentverket, för de tar hand om enskilda ärenden. Den kan du söka på här http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/?WT.ac=Personlig+r%C3%A5dgivning/kvl De kommer kontakta företaget i fråga åt dig. Det kan till exempel ske via mail. Var noga med att ge dem alla väsentliga uppgifter, såsom att du har vittnen och vad avtalet från början skulle innebära. Något som även kan hjälpa dig redan innan du kontaktar din kommunala konsumentrådgivare, är att skicka ett e-mail till företaget i fråga och meddela dem om att du tänker ta upp det här med Konsumentverket. I flera fall kan det vara tillräckligt för att du som konsument ska få rätt. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har bindande muntligt avtal träffats?

2012-02-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Fick inget mail från er så jag skickar frågan igen: Jag svarade på en annons på blocket om att få köpa en bil. I annonsen stod det 15000. Jag träffade killen och tittade på bilen men jag tyckte inte den va värd 15000 så jag sa att jag kunde köpa den för 12000. Han gick då med på det. Jag hade inga pengar med mig just då men jag skulle betala den dan efter. När jag då ringer upp honom dan efter så säger han att han sålt den till en annan för 15000. Vi hade ju kommit överens om att jag skulle få köpa den för 12000. Kan jag få rätt på något sätt?
Saba Razavi |Hej och tack för din fråga! När du erbjuder dig att köpa bilen för 12000:- och han går med på det, har ni ingått ett muntligt avtal. Eftersom säljaren omedelbart accepterat ditt muntliga anbud om att köpa bilen för 12000:-, är hans accepterande av ditt anbud bindande enligt avtalslagens (AvtL) regler. Se AvtL 1 kap. 1§ och 3§ 2st. Däremot är det oklart om han gick med på att du skulle betala bilen dagen efter. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal i detta fall, och huvudprincipen enligt avtalslagen är att träffade avtal är bindande för båda parter och ska hållas. Därför kan man säga att säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott i detta fall. Du kan få rätt genom att stämma personen i tingsrätt, men av informationen i frågan att döma så vore det ej att rekommendera. Eftersom du har bevisbördan om du stämmer säljaren måste du bevisa att personen begått ett avtalsbrott, vilket blir mycket svårt i detta fall. Om säljaren förnekar att ni kommit överens så blir det väldigt svårt för dig att bevisa motsatsen, då det inte verkar finnas någon bevisning utan endast ord mot ord. I det fall du skulle förlora målet blir du skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, vilket kan bli väldigt dyrt. Det jag skulle göra i ditt fall är att försöka kontakta säljaren och berätta om hur rättsläget ser ut och att han faktiskt gjort sig skyldig till avtalsbrott. I framtiden kan du tänka på att kräva skriftliga avtal/kvitto eller dylikt för att undvika liknande situationer. Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar,

Bevisbördan för muntligt avtal

2011-10-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Var för en tidsedan och tittade på en Entrepenad maskin. Det var lite att serva på maskinen. säljaren tog sig på att serva maskinen. Vid en telefonkontakt dagen efter jag tittade på maskinen meddela jag att när maskinen var servad skulle jag komma och titta på maskinen igen och bestämma mig då. Säljaren förstod det som jag menade att jag bestämt mig för att köpa maskinen och bara se så allt fungerade. Han menar nu att jag bruttit mot vårt muntliga avtal vilket jag inte tycker jag gjort. Vad händer om han går vidare juridiskt med detta?
Mathias Gunnervald |Hej, Huvudregeln enligt är att ett avtal är bindande oavsett om det upprättas skriftligen eller muntligen. Av informationen du ger får jag intrycket av det aldrig upprättats något avtal. Om säljaren vänder sig till en domstol för att avgöra frågan är det han som har bevisbördan för att ett avtal faktiskt ingåtts, vilket kan vara praktiskt besvärligt att göra. För det första kan det många gånger vara svårt att bevisa vad parter sagt, för det andra är vanligen inte det muntliga språkbruket lika exakt som det skriftliga och har därför inte samma genomslagskraft som ett skriftligt avtal. Förutsatt att inte säljaren på något sätt har dokumenterat ett ingående av avtal så är min bedömning att han har små chanser att få rätt vid en prövning av det hela. Vänligen,

Muntliga hyresavtal avseende lös sak

2011-04-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |En hyrbilsfirma hävdar felaktigt att jag har åsamkat skada på en bil. Jag fyllde inte i något besiktningsprotokoll vid uthämtningen eller återlämning. Påpekade muntligen repor och buckla på bilen och fick muntligt svar att det var OK om jag lämnade tillbaka bilen i samma skick. Firman har skickat faktura på 2000 kr i självrisk till mig. Ord står mot ord. Kan jag hävda min rätt trots att jag/firman ej har bevis på hur bilen såg ut vid uthämtningstillfället?
Martina Blomberg |Hej, Följande svar utgår från att du hyrt bilen i egenskap av privatperson. Utgångspunkten för en bedömning av detta är avtalet mellan konsumenten och uthyraren. Detta då hyra av lös egendom inte är direkt reglerat i lag. Bestämmelser tas istället från analogier från andra lagar. Det finns alltså inga direkt tvingande regler vid uthyrning till en privatperson av lösa saker. I huvudsak gäller avtalsfrihet vid uthyrning till konsument. Dock gäller lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, se https://lagen.nu/1994:1512. Denna lag ger uttryck för oklarhetsprincipen som säger att alla villkor i avtalet som inte varit uppe till individuell förhandling skall tolkas till konsumentens fördel, se 10 § https://lagen.nu/1994:1512#P10S1 Enligt 12 § anses ett villkor inte varit uppe till individuell förhandling tills dess att annat har visats. Vidare kan 36 § Avtalslagen bli aktuell på vissa villkor för att jämka eller helt utesluta dessa ur avtalet. I ditt fall rör det sig inte om ett villkor som inte varit uppe till förhandling och inte heller ett oskäligt avtalsvillkor som behöver jämkas. Här rör det sig istället om innebörden av ett villkor där ord står mot ord. Vanligtvis är det så att du som hyr egendom har en vårdplikt och alltså måste se till att lämna tillbaka egendomen i det skick som den var då du började hyra den (bortsett från "vanligt användningsslitage"). Här påstår du att du har uppfyllt din vårdplikt och uthyraren påstår att du brutit mot denna. Detta innebär att ert avtal måste tolkas och alltså en fråga om vad ni kan bevisa för era respektive tolkningar av avtalet. Precis som med alla muntliga avtal är det svårt att bevisa vad som egentligen överenskommits. Lycka till!

Muntliga avtal, uppsägningstid

2011-04-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Om man bara har ett muntligt avtal mellan 2 företag där vi är kund och transporterar gods och man blir uppsagd med 3 månaders uppsägning, kan vi då som kund avsluta denna körning omgående
Sofia Linder |Hej! Tack för din fråga. Inom svensk avtalsrätt har principen om att avtal skall hållas en stark och central ställning. Ett muntligt avtal är giltigt på samma sätt som ett skriftligt. För vissa avtal finns det emellertid särskilda formkrav. Baserat på underlaget i din fråga finns inga sådana formkrav för det avtal ni slutit. Förutsatt att ni tillsammans har kommit överens om en uppsägningstid på tre månader är det alltså det som skall gälla. Det kan dock sägas att det är den som påstår att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid som måste bevisa det i en eventuell tvist. På detta sätt skiljer sig muntliga avtal från skriftliga, eftersom själva bevisningen blir betydligt enklare när det är fråga om ett skriftligt avtal. Det andra företaget kan givetvis inte tvinga er att fullfölja avtalet i tre månader till. Om ni väljer att bryta avtalet kan ni bli skadeståndsskyldiga för de extra kostnader som detta medför för er motpart. Ovanstående förutsätter som sagt att er motpart kan uppfylla sin bevisbörda. Hoppas att mitt svar varit till hjälp. Återkom gärna om du har några följdfrågor. Länk till avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) Vänligen, Sofia Linder