Underskriftsförfalskning utförd av minderårig vid Internetköp

2014-12-12 i Förfalskat avtal
FRÅGA |Hej! Min yngre bror (12 år) har just godkänt ett avtal för en produkt i mitt namn, utan tillåtelse. Företaget krävde endast epost, registreringsnummer för fordon och telefonnummer. Nu sitter jag med en faktura och ett avtal som tar ifrån mig rätten att hävda distans- och hemförsäljningslagen. Min fråga är då; är avtalet giltigt, trots att personen som accepterade är under 18 år gammal?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Eftersom din bror inte å din räkning kan företa någon rättshandling utan fullmakt har han inte rätt att binda dig vid något avtal utan ditt medgivande. Något avtal föreligger sålunda inte då din ”underskrift” är förfalskad (jfr. 1 § avtalslagen). Din brors omyndighet är i detta avseende utan betydelse då han inte företar någon rättshandling för egen del.Utöver de rent rättsliga aspekterna måste förstås bevisfrågan beaktas. I fall då det påstås att en underskrift är förfalskad åligger det den som hävdar giltigheten av denna att styrka sitt påstående vid invändning om att något avtal aldrig träffats. Säljaren måste således kunna bevisa att du företagit beställningen.Vilka beviskrav som uppställs samt vilka presumtioner som föreligger i fall som det berörda är högst oklart till följd av vissa meningsskiljaktigheter hos högre makt. Det kan därför inte med absolut säkerhet uteslutas att säljaren skulle lyckas fullgöra sin bevisbörda, varför du bör vara beredd på att själv kunna bevisa det påstådda händelseförloppet samt i andra hand framföra invändningar i fråga om distans- och hemförsäljningslagens tillämplighet.Av 1 kap. 3 § nämnda lag framgår att avvikelser från lagen är utan verkan i den mån lagen ifråga ej uttryckligen föreskriver annat. Det är följaktligen inte möjligt att överenskomma om avvikande avtalsvillkor, vilka stadgar att lagen ej skall gälla, om inte denna tillåter detta. Dessvärre är undantagen från lagens tillämpningsområde, vad gäller den ångerrätt som kan tänkas vara av intresse, alltför många för att här kunna belysas i detalj (se 2 kap. 11 § nämnda lag), varför du istället rekommenderas ta del av paragrafens innehåll på egen hand.Värt att notera är att din bror kan bli skadeståndsskyldig för sitt agerande då han falskeligen försökt binda dig vid ett avtal. Denna fråga utreds dock ej närmare i detta sammanhang då den inte är av betydelse för frågan om bundenhet. En ingående behandling av frågan finns att läsa här.Sammantaget gäller alltså att du i första hand bör hävda avtalets ogiltighet till följd av underskriftsförfalskning och i andra hand, förutsatt att så är fallet, att distans- och hemförsäljningslagen alltjämt skall vara tillämplig, varmed följer att du bör ha ångerrätt (om fristen löpt ut har du ev. laga förfall då din rättsvillfarelse i viss utsträckning vållats av säljaren) (se 2 kap. 10 § nämnda lag).Avtalslagen finns att läsa här samt distans- och hemförsäljningslagen här.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.Vänligen,

Försök till bedrägeri

2010-12-20 i Förfalskat avtal
FRÅGA |Hej! Jag var uppringt av en företag. Säljaren har sagt att de vill bara killa om alla uppgifter stämmer (namn,adress,telefon, email). Jag har sagt att det stämmer och då sagt han att han ringer nästa år. Om en vecka fick vi faktura på 13000. Jag mailade och ringde direkt och sagt att vi har inte beställd nåt. DE sagt att samtalet har spelats på bandet och det är en muntlig avtal. När jag sagt att jag vill lyssna på det själv då sagt de att de ska ringer snart tillbaka. Om 30 min ringde säljare som jag har prata med och sagt att vi kan riva faktura och behöver inte betala ingenting. Om 1o dagar till fick jag mail att jag har godkänd avtal och pris som säljare nämnde och är skyldigt att betala den faktura . Vad ska vi göra? Jag läste på nätet att det var många som drabbades av samma företag på samma sätt.
Natalie Lindqvist |Betala inte fakturan! För att du ska vara betalningsskyldig krävs det att du har gjort en beställning. Har du inte gjort någon beställning har du inte heller någon skyldighet att betala. Har du - trots att inget beställts - ändå fått en faktura bör den omedelbart bestridas. Det gör du enklast genom att dra ett streck över fakturan, skriva bestrides med stora bokstäver och skickar tillbaka den till avsändaren. Skriv aldrig under med din namnteckning. Om du skrivit under ett erbjudande och returnerat detta till avsändaren är du i princip bunden av din underskrift och skyldig att betala den faktura företaget skickar ut. Av din fråga framgår tydligt att du inte har beställt något och företaget som har skickat en faktura till Er tycks syssla med bedrägeriverksamhet. Ni har möjlighet att anmäla företaget till försök till bedrägeri (kap 9 § 1 Brottsbalken). Om du vill göra detta kontakta då Tingsrätten och skicka in en stämmningsansökan. Lycka till! Med Vänlig Hälsning Natalie Lindqvist