Deponering av bil när garaget säljs?

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mors svärson har lånat mors gargage några år för att vinterförvara sin bil. Nu har jag skrivit köpekontrakt på huset och nu behöver jag garaget för att förbereda inflyttning på ett smidigt sätt. 10% på köpeskillingen betalades i samband med kontraktets upprättande. Överlåtelsen kommer att ske vid årsskiftet. Nu hävdar min svåger att min mor gör sig skyldig till kontraktsbrott som inte låter honom använda garaget som han tidigare gjort. han hävdar att det finns ett muntligt avtal dom emellan. Han har betalat 1000:- per år för lånet. Summan har dock inte varit något som dom kommit överens om utan svågern har gjort det som ett tack. Min mor har aldrig gjort någon överenskommelse med sin svärson utan allt har skett som en ren handling släktingar emellan. Kan min svåger verkligen anklaga min mor för kontraktsbrott? Kan han göra det till en rättssak?
Daniel Svensson |Hej och tack för din fråga, På grund av att priset inte verkar ha varit marknadsmässigt och sättet som betalningen skett på ter det sig som att förhållandet dem emellan varit av övervägande benifik (vederlagslös) karaktär. Enligt HB 12:6§ se http://lagen.nu/1736:0123_2, har din mor därför rätt att säga upp din svåger när hon vill. Även om avtalet skulle betecknas som oneröst kan han inte kräva att avtalet skall fortgå i all evighet. Priset och omständigheterna talar för en kortare uppsägningstid som i princip bör begränsa sig till att han hittar en temporär förvaringplats. Han bör alltså inte ha någon större framgång med att göra en rättsak av denna fråga. Hoppas att detta var svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart.

Avtals ogiltighet p.g.a. psykisk sjukdom

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett köp ogiltighetsförklaras om man misstänker att personen som köpte verksamheten inte är helt frisk. Här menar jag då att personen lider av någon psykisk sörning. Dessutom har säljaren satt priset alldeles för högt. Finns det något man kan göra?
Love Wilén-Örnulf |Generellt sett kan man säga att det är svårt att få avtal ogiltigförklarade och att den som vill föra en sådan talan måste kunna bevisa sina påståenden. Samtidigt verkar det i detta fall finnas några lagrum att gå på i och med att det verkar som om psykisk störning går att bevisa och priset klart överstiger marknadspriset. Det finns en ogiltighetsgrund som hänför sig till psykisk störning och som innebär att alla avtal som någon ingår på grund av psykisk störning är ogiltiga. Typexemplet är när en manodepressiv person går in och köper en massa saker som han eller hon inte behöver i en affär. Detta framgår av lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Denna ogiltighetsgrund gäller även om den som avtalet slöts med var i god tro. Att berika sig på grund av annans oförstånd kan även vara ocker om vederlaget står i uppenbart missförhållande till prestationen. Enligt 31 § avtalslagen gäller då att avtalet ska ogiltigförklaras och prestationerna återgå. Eventuellt skulle man även kunna använda den s.k. generalklausulen i 36 § avtalslagen. Enligt den kan avtalsvillkor som t.ex priset ändras om: ”villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.” Det du kan göra är att prata med säljaren och höra hur han eller hon ställer sig till ovanstående lagrum. Allt kompliceras av att bara den personen som saken angår har talerätt. Det innebär att man eventuellt måste få köparen ställd under förvaltare för att kunna föra en process i den personens namn. Om det rör sig om mycket pengar kan det vara värt att besöka en expert på området för att få ytterligare rådgivning. För att eventuellt utreda förutsättningarna för förvaltarskap kan du prata med överförmyndarnämnden i kommunen där köparen bor. För aktuella lagrum se www.lagen.nu.

Aktiers överlåtbarhet, skyldighet att sälja

2006-09-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!När man löser ut en delägare i ett aktiebolag, vem bestämmer hur stor summan ska vara? Vår revisor har räknat ut en summa som jag är nöjd med men de andra delägarna vill inte gå med på denna summa, kan de vägra betala? Hur går man i så fall vidare med detta?
Lawline-teamet |Hej!Aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, se 4 kap 7 § ABL. Detta kan dock inskränkas genom s k samtyckesförbehåll (4 kap 8-17 §§ ABL), förköpsförbehåll (4 kap 18-26 §§ ABL) eller hembudsförbehåll (4 kap 27-36 §§ ABL). Är inget förbehåll gjort och aktieägaravtal saknas är det aktieägaren som bestämmer vad den vill göra med aktierna. Det gäller för köparen och säljaren att komma överens om ett pris; att en revisor indikerat ett "marknadspris" förändrar inget och betyder på intet sätt att aktieägaren är skyldig att sälja.Aktiebolagslagen (ABL): http://www.lagen.nu/2005:551Mvh

Hyresuppsägning av garage.

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om uppsägning av ett hyresavtal för ett garage? Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet utan vidare? Eller måste grund anges? I själva avtalet anges endast möjlighet för hyresgästen att säga upp avtalet.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Den i folkmun kallade ”hyreslagen”, d v s jordabalkens 12 kap (se http://www.lagen.nu/1970:994 ), gäller även på hyresavtal för garage. Rent definitionsmässigt hör garage till gruppen lokal. Regler om uppsägning av lokal finns i 12 kap 57 och 58 §§. Dessa regler gäller dock enl 56 § samma kapitel enbart om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd. I 12 kap 58 § kan vi först och främst utläsa att en hyresvärd som vill säga upp ett lokalhyresavtal i uppsägningen skall underrätta hyresgästen om de villkor han kräver för att förlänga avtalet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Underlåter hyresvärden att göra detta är uppsägningen utan verkan, enligt paragrafens andra stycke. Vidare ser vi i 12 kap 57 § att hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen har rätt till ersättning med ett belopp som enligt 58 b § motsvarar en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet och ingen av de fall som radas upp i 57 § är för handen. Utgångspunkten är här att hyresvärden, såsom ägare till hyresobjektet, alltid har en långtgående rätt att bestämma hur han vill förfoga över sin egendom. Dock ansågs det nödvändigt att till viss del inskränka denne ägarens rätt att råda över tillhörigheten och på så vis tillförsäkra innehavare av en begränsad rätt, såsom en hyresgäst, viss säkerhet. De punkter då ägarens rätt till egendomen står över hyresgästens rätt att nyttja det hyrda är t ex, som du kan se i lagen, i fall hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, eller om hyresvärden har en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet, t ex för att denne vill nyttja sin mark själv. Har hyresvärden dock inte haft bra anledning till uppsägningen så kan han, som sagt, bli ersättningsskyldig. Med vänlig hälsning,

Samäganderätt och försäljning av egendom

2006-10-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Tack för ditt svar. Min syster har nu meddelat att hon kommer att lämna in en ansökan om hjälp att sälja sommarstugan med hänvisning till Lagen om samäganderätt. Räcker det verkligen med enbart hennes åsikt? Krävs det inte ett mer konkret skäl till att göra så? Räknas inte min vilja? Vad kan jag göra för att bestrida detta? Tacksam för snabbt svar! M v h Patrik
Jenny Larse |Hej.Enligt lagen om samäganderätt (1904:48) så kan en av delägarna till en samägd egendom ansöka hos rätten att egendomen för gemensam räkning skall säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan begära anstånd med en sådan försäljning om det föreligger synnerliga skäl. Det finns ingen uttömmande uppräkning på vad som innefattas i begreppet synnerliga skäl i enlighet med 6 § Samäganderättslagen. Domstolen kommer att avgöra detta från fall till fall. Vissa sociala förhållanden eller ett särskilt dåligt konjunkturläge skulle kunna vara ett sådant skäl. Det är med andra ord svårt för övriga delägare att bestrida en försäljning av samägd egendom.Samäganderättslagen (http://lagen.nu/1904:48_s.1)Vänligen,

Beräkning av uppsägningstid

2006-10-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |"Vill kunden säga upp avtalet skall uppsägningen ske skriftligen per post. Om avtalet inte sägs upp inom nittio (90) dagar innan det upphör, förlängs det automatiskt med tre (3) månader i taget med nittio (90) dagars uppsägning innan nästkommande avtalsperiod." Ovanstående står det i villkoren för mitt bredband nästa tre månadersperiod börjar 061016 tom 070115 Jag sa upp mitt abonnemang i förra veckan kan ni tolka när avtalet uppör att gälla.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, I det fall du följt de i avtalet uppställda kraven på hur en uppsägning skall ske så torde avtalet upphöra att gälla 070116. Av dateringen i din fråga drar jag den slutsatsen att du sade upp avtalet under vecka 38. Då denna uppsägning gjorts mer än 90 dagar innan den nästkommande avtalsperioden börjat gälla (d v s den perioden som börjar 070116) så borde du inte vara bunden längre än till slutet av nuvarande avtalsperiod. Vill du dock vara helt säker på saken rekommenderar jag dig att kontakta ditt bredbandsbolag. Med vänlig hälsning,

Tidpunkt vid vilken uppsägningstid börjar löpa

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skrev på ett hyresavtal för en lägenhet med inflyttningsdatum 1 november. Nu blev det så att jag sedan hittade en annan lägenhet som var mycket bättre så jag sa upp det kontraktet som jag hade skrivit på tidigare. Förhoppningen var att det skulle vara tre månaders uppsägningstid från att jag sa upp kontraktet, men nu säger hyresvärden att uppsägningstiden inte kan börja räknas förrän från den tidpunkt jag skulle ha flyttat in, dvs 1 november. Jag riskrerar alltså att få betala tre månadshyror i stället för en som det skulle ha blivit om uppsägningen gällde från att jag sa att jag ville säga upp kontraktet. Stämmer det att man räknar uppsägningstiden från att jag flyttat in?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Ett hyresavtal kan sägas upp genast efter att det ingåtts. Detta oberoende av om tillträde skett. (Se Högsta domstolens dom refererad i NJA 1993 s 555.) Uppsägningstiden är till för att båda parter skall garanteras en skälig tidsfrist under vilken parterna skall hinna vidta nödvändiga åtgärder. Detta syfte tillgodoses även i det fall uppsägningen träder i verkan innan hyrestiden börjat löpa. Med vänlig hälsning,

Avtal om samägande

2006-09-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är två väldigt bra vänner som köper fritidshus ihop. Vi delar på allt. Hur bör ett avtal formuleras?
Jenny Larse |Hej, Lag (1904: 48) om samäganderätt är tillämplig i erat fall då ni kommer att köpa en fastighet gemensamt. Samäganderättslagen ställer inte upp några formkrav på hur ett samäganderättsavtal skall se ut så det står er därmed fritt att utforma avtalet utefter erat eget tycke. Samäganderättslagen är dispositiv och kan därmed avtalas bort. Jag skulle rekommendera er att gå igenom lagtexten för att se om det finns frågor som ni vill reglera som inte framgår av lagtexten. Avtalet kan således fungera som en utfyllnad av lagtexten. Detta innebär i praktiken att de regler som föreskrivs i lagtexten gäller om ni inte skriver något annat i avtalet. Ni kan därmed välja att frångå vissa regler i lagtexten, hela lagen eller endast fylla ut lagtexten där denna inte är tillräckligt specifik. Vilka frågor ni bör reglera kan jag inte råda er i, utan detta bör ni själva sitta ner och fundera över. Samäganderättslagen ( http://lagen.nu/1904:48_s.1)