Beslut i samfällighetsförening

2007-02-14 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag har en följdfråga på ett svar ni tidigare lämnat, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=3673 . Min ursprungliga fråga gällde samfällighetsförening - är det samma som bostadsrättsförening?
Susanne Sjölander |För samfällighetsföreningar gäller lagen om förvaltning av samfälligheter, se http://www.lagen.nu/1973:1150 . Om beslutet tagits av en samfällighetsförening kan ett nytt beslut (samt upphävning/förändring i frågan) fattas vid en extra föreningsstämma eller vid ordinarie stämma. För att få till stånd en extra föreningsstämma krävs att minst en femtedel av föreningens röstberättigade, eller enligt vad som anges i stadgarna, begär detta hos styrelsen ( se § 47 i lagen ovan). Som huvudregel gäller att det beslut som majoriteten röstat för, av dem som röstat på stämman, gäller. Vid lika röstetal gäller det alternativ som ordföranden röstat för. Om det i stadgarna till föreningen står inskrivet något om att en kabelTV-anläggning ska uppföras, är kraven på att kunna ändra detta beslut högre. För att ändra stadgarna krävs att två tredjedelar av de avgivna rösterna röstar för/emot alternativet, se § 52 i lagen ovan.Angående talan mot föreningsstämmobeslut, se § 53 i lagen ovan.Med vänlig hälsning

Ändring av beslut på extra föreningsstämma

2007-01-13 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett anläggningsbeslut upphävas/förändras på en extrastämma? T ex borttagande av kabelTV anläggning då sådan finns i anläggningsbeslut? Vad krävs?
Susanne Sjölander |Av din fråga framgår inte vilken typ av sammanslutning alternativt offentligrättsligt organ som beslutet tagits i, men jag har antagit att det gäller en bostadsrättsförening. Om beslutet tagits av en bostadsrättsförening (ekonomisk förening) kan ett nytt beslut (samt upphävning/förändring i frågan) fattas vid en extra bolagsstämma. Som huvudregel gäller att det beslut som majoriteten röstat för, av dem som röstat på stämman, gäller. Om det i stadgarna till föreningen står inskrivet något om att en kabelTV-anläggning ska uppföras, är kraven på att kunna ändra detta beslut högre. För att ändra stadgarna krävs som huvudregel att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det hela, se http://www.lagen.nu/1991:614#R64 , kapitel 9:23-24 Bostadsrättslagen. Jag hoppas detta gav lite vägledning, men om jag missuppfattat din fråga får du gärna höra av dig igen så ska jag försöka hjälpa till! Mvh

Styrelsen vid börsintroducering

2006-10-09 i Föreningar
FRÅGA |Är jag skyldig att lämna utdrag ur belastningregistret om min arbetsgivare önskar det? Bolaget är i färd att börsnoteras och alla i styrelsen och ledningen skall lämna ett sådant intyg.
Alexander Garbu |Personerna i ett börsnoterat bolags styrelse får inte ha begått vissa typer av brott, därmed måste ni lämna det begärda utdraget till arbetsgivaren för att det skall kunna avgöras huruvida personerna i styrelsen är trovärdiga i lagens mening.

Är föreningsrätten lagfäst?

2006-03-23 i Föreningar
FRÅGA |Finns det något lagrum för föreningsrätten? I fråga om man blir diskriminerad för att man är med i en grupp som t.ex. heter "Fria minkarna".
Joel Laack |Friheten att ingå i och driva olika föreningar är grundlagsfäst i regeringsformen (RF 2 kap 1 § 1 st. 5 p). Föreningsfriheten är dock en s.k. relativ fri- och rättighet och kan således inskränkas genom lag eller, efter bemyndigande i lag, annan författning. Genom att Sverige tillträtt Europakonventionen [angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna] skyddas föreningsfriheten dessutom genom artikel 11 i konventionen. Enligt både konventionstexten och RF får vissa inskränkningar göra, t.ex. med hänsyn till nationell säkerhet. Dessa bestämmelser gäller dock endast gentemot ”det allmänna” och alltså inte privatpersoner emellan. Arbetsrättsligt intar fackföreningar dock en särställning. Därigenom är det t.ex. i fråga om lön förbjudet att särbehandla en person för dennes fackliga tillhörighet. Någon diskrimineringslag som därutöver direkt förbjuder särbehandling enbart p.g.a. av medlemskap i en viss förening finns heller inte, varför något reellt rättsligt förbud inte existerar.Vänligen

Uteslutning ur ideell förening

2007-01-17 i Föreningar
FRÅGA |Hur skall en uteslutning av 1 medlem i en ideell förening med bl.a. social samvaro inskrivet i stadgarna gå till?
Kimmie Johansson |Hej!Det är svårt att ge något precis svar på din fråga eftersom ideella föreningar inte finns reglerat i lag och jag inte känner till föreningen och dess stadgar. Utgångspunkten för ideella föreningar är just stadgarna där det brukar anges vilket organ som är behörigt att utesluta, i vilken ordning detta ska ske och på vilka grunder en uteslutning kan göras. Om inget finns reglerat i stadgarna så faller man tillbaka på intern praxis inom föreningen och det är möjligt att snegla på Lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667, och se till god föreningssed.Domstolar bedömer sällan en uteslutnings materiella grund, undantag har gjorts där medlemskapet har haft en ekonomiska betydelse men det tycks inte vara aktuellt här.Uteslutningsgrunder kan vara så väl objektiva som subjektiva och det kan också vara möjligt att en mer skönsmässig bedömning görs av det organ som beslutar om uteslutning. Det finns dock vissa principer som måste iakttas, dessa är likhetsprincipen, att alla medlemmar har lika rätt och ingen ska gynnas framför annan. Likaså majoritetsprincipen, majoriteten bestämmer och i regel är det absolut majoritet som gäller vid beslut. I annat än valfrågor är det inte ovanligt att ordföranden har utslagsröst. I fråga om mer extraordinära beslut som stadgeändringar kan kvalificerad majoritet vara lämpligt och/eller att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor.Grunden för uteslutning kan inte heller vara diskriminerande, uteslutning pga. ras, religion eller dyl. kan sannolikt överprövas av domstol och grunden bör också vara förenlig med § 36 AvtL dvs. bestämmelsen för inte vara oskälig. Det torde också krävas att uteslutningsgrunden är förenlig med föreningens syfte. §36 finner du http://www.lagen.nu/1915:218.Det är också lämpligt att den medlem som riskerar uteslutning hörs om detta innan beslut fattas och att denne delges beslut efter det har tagits.Föreningens styrelse torde kunna vara behörigt organ, i vart fall om uteslutningen beror på grunder upptagna i stadgarna, annars är det upp till föreningens stämma.Oavsett stadgebestämmelser så har det framförts i juridisk litteratur åsikten att uteslutning alltid kan komma ifråga vid illojalt beteende och medlemmen har agerat i strid mot föreningens syften.Jag hoppas att detta gett dig lite vägledning.MVH

Var registrerar man en förening?

2006-11-06 i Föreningar
FRÅGA |Var registrerar man en förening?
Michael Witting |Det gör man hos Bolagsverket. Föreningen blir därmed en juridisk person och medlemmarna blir fria från personligt ansvar för föreningens skulder.

Ideella föreningar

2006-08-10 i Föreningar
FRÅGA |Hej, Jag är styrelseledamot i en idrottsförening bestående av två sektioner, nyligen har det uppkommit diskussioner om att dela föreningen. Vad händer med de gemensamma tillgångarna, finns någon rättslig praxis?
Jonas Forsén |Hej.Jag har försökt att finna någon praxis gällande fissioner av ideella föreningar men har tyvärr inte hittat någon.Som du säkert redan är medveten om så finns det heller ingen specifik lag som reglerar ideella föreningar.Man får istället med viss försiktighet se om lösningar kan återfinnas i lagen om ekonomiska föreningar eller om någon lösning går att söka i föreningens stadgar.Jag undrar närmast om föreningen i dag är att ses som en förening eller om den egentligen redan är två föreningar?Finns det endast en styrelse och ett par stadgar så är det en förening och de tillgångar som tillhör föreningen gör givetvis det.Om det är frågan om att den nuvarande föreningen skall läggas ned för att ge utrymme åt två nya föreningar så finns det praxis för likvidationsförfaranden när det gäller ideella föreningar som liknar förfarandet för ekonomiska föreningar. Det verkar vara en svår fråga som du ställer för jag har inte funnit något rakt svar på din fråga i den juridiska litteraturen.Jag hoppas att ni finner en bra lösning på ert problem.Mvh/