Preskriptionstid vid narkotikabrott

2015-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |2012-11-20 hittade polisen vid en husransakan 42,82 gram marijuana hemma i min bostad. 2014-12-02 blir jag kallad att läsa genom förundersökningsprotokollet. Alltså 24 månader och 12 dagar efter brottshändelsen. Min fråga är: Om inte brottet är preskriberat?
|Hej!Tack för din fråga!Jag kan först generellt nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och enligt 1 § så är straffet för narkotikabrott fängelse i högst 3 år, se här. Enligt 2-3 §§ i narkotikastrafflagen kan sedan straffskalan variera beroende på om brottet kan anses vara ringa eller grovt.Preskriptionsregler för brott finns i brottsbalken (1962:700) kap. 35, se här. Hur lång preskriptionstiden kommer att vara beror på om brottet klassas som ringa narkotikabrott, narkotikabrott, eller grovt narkotikabrott eftersom straffskalorna mellan dessa olika brott varierar, och då det är svårt för mig att avgöra vad det rör sig om i just detta fall så ger jag ett generellt svar för de olika graderna av narkotikabrott.Om brottet klassas som ringa narkotikabrott så är preskriptionstiden enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 1 två år. Om det handlar om narkotikabrott som kan ge fängelse i högst tre år så är preskriptionstiden tio år enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 3. Vid grovt narkotikabrott (vilket det med största sannolikhet inte rör sig om i detta fall då mängden narkotika inte är stor nog) är preskriptionstiden femton år enligt brottsbalken 35 kap.§ 1 punkt 4. Om man inte erhållit del av åtal eller häktats inom dessa olika tider beroende på vilket brott det rör sig om, så är brottet preskriberat vilket innebär att påföljd för brottet inte får utdömas. De preskriptionstider som anges ska räknas från den dag då brottet begicks enligt brottsbalken 35 kap. 4 §.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Lagföras för gärning som var tillåten när den begicks?

2015-01-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej det är så att jag gjorde en jävligt klantig grej för ett tag sen. Men jag undrar om man kan dömas om man gömt grejer som har varit lagliga för tillfället men som sen klassats i efterhand.Jag råkade göra det under en blackout och nu hittar jag inte grejerna samt att polisen tog mig i närheten pga av att jag var påverkad. Det handlar om 50 gram spice som blivit klassat som hälsofarlig vara. Vad kan straffet tänkas bli för det. Tacksam för svar Mvh Hans
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att den spice-sorten du tagit befattning med utgör en av de sorter som klassats som narkotika/hälsofarlig vara enligt 8 § narkotikastrafflagen. Dock kan du, med stöd av den straffrättsliga legalitetsprincipen, inte dömas för en gärning som inte var straffbelagd vid den tid då den begicks. Det innebär att, om din spice inte var klassad som ett hälsofarligt ämne när du gömde den, så har du inte begått ett brott och kan därmed inte straffas för det. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte eller om du har närmre funderingar, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ringa narkotikabrott genom innehav och eget bruk

2014-12-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har erkännt att jag innehavt 0,25g amfetamin och kissade positivt vid det tillfälle jag erkännde det andra brottet. Jag är straffad för ett ringa narkotikabrott sen tidigare (marijuana). Vad kan jag nu vänta mig för straff?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Amfetamin är klassat som en narkotikasubstans och att inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika är straffbart enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen, se https://lagen.nu/1968:64. Gränsen för ringa narkotikabrott avseende innehav av amfetamin brukar ligga på 4 gram. Ditt innehav på 0.25 g ligger långt under detta och således är det mest troligt att Du döms för ett ringa narkotikabrott. Normalstraffet för detta brott är dagsböter(straffmaximum ligger dock på fängelse i sex månader), se 2 § https://lagen.nu/1968:64. Rubriceringen för ringa brott är som huvudregel förbehållen de gärningar som består i innehav(som jag redogjorde för ovan), men även sådana gärningar som består i eget bruk. Till grund för åtal avseende eget bruk ligger allt som oftast blod- eller urinanalys samt egna uppgifter om narkotikakonsumtionen. Narkotikans art blir därmed av mindre intresse då man skall bestämma straffvärde för brottet. I normalfallet bestraffas konsumtion av narkotika med dagsböter genom ett strafföreläggande. Hur höga böterna blir är allra främst beroende utav din årsinkomst vid tidpunkten då dagsboten bestämms. Ju högre årsinkomst Du har desto högre blir boten!Påföljdsbestämningen är beroende av väldigt många faktorer och utifrån de uppgifter Du angett kan jag inte med säkerhet säga vilket straff Du kan komma att få. Dock skall sägas att ett återfall i brott får en betydelse vid den slutliga straffmätningen! I ditt fall rör det sig enbart om bötesbrott och det torde knappast vara aktuellt att utdöma ett fängelsestraff. Påföljderna villkorlig dom samt skyddstillsyn skulle jag säga inte heller är aktuella.Hoppas Du är nöjd med mina svar!Med vänlig hälsning, 

Skolfråga om narkotika

2014-12-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag håller på en arbete under mina juridikstudier och har valt att skriva om drogen Spice. Jag har lite svårt att hitta rätt lagtext angående detta preparat, vad det är som gör att den inte går att förbjuda eller hur går det att komma runt lagen med detta preparat? och Är det möjligt med den lagstiftning som finns idag att kunna narkotikaklassa detta preparat helt?
Mattias Vilhelmsson |Din fråga är en skolfråga, vilket Lawline har som policy att inte besvara. Närmast har ju problemen med detta att göra med avancerad kemi och rättssäkerhet. Mitt tips är att börja i NSL och jobba dig vidare därifrån. Lycka till!

Brottsprovokation eller bevisprovokation?

2015-02-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej !Marijuanafrön lagliga att köpa/inneha. Beställa fem frön från NL. Tullen öppnar och ser vad det är. Klistrar igen kuvertet och skickar det till adressaten. Tullen informerar polisen som väntar i drygt två månader (om fröna planterats är plantan som störst nu ). Gör nu tillslag mot frö-beställaren. Är inte detta brottsprovaktion ?Med vänlig hälsning från mig
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaBrottsprovokation är, som du troligen vet, förbjudet enligt svensk lag. Problematik uppstår dock eftersom att bevisprovokation inte är förbjudet. Skillnaden mellan dessa har beskrivits som "Brottsprovokation ingår i begreppet okonventionella spaningsmetoder och med detta avses ett agerande från polisens sida som syftar till att framkalla brott, medan en bevisprovokation syftar till att få fram bevisning om ett begånget brott, om vilket det föreligger misstanke." I SOU 2003:74 "Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen" kan du läsa mer om gränsen mellan brottsprovokation och bevisprovokation. Utöver detta kan man säga att polisen har att ta hänsyn till proportionalitetsprincipen i sin verksamhet, bl.a. vid bevisprovokation. Innebörden av proportionalitetsprincipen är att polisens åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Med största sannolikhet rör det sig om bevisprovokation i det fallet du nu har beskrivit. Polisen provocerar fram bevis (genom att låta innehavaren av plantan odla fram marijuana) och kan på så vis styrka narkotikainnehav.

Ringa narkotikabrott cannabisharts

2015-01-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjena, jag blev tagen igår med 5g hasch. Jag har aldrig varit dömd för något tidigare, nu undrar jag vilka böter jag kommer få, och vad som kommer ske efter! MVH Pawel
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Jag ska göra mitt bästa för att besvara den!Det första som är viktigt att reda ut är huruvida 5 gram kan klassas som ringa narkotikabrott eller vanligt narkotikabrott. Cannabisharts klassas som narkotika och bestämmelserna för narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen: https://lagen.nu/1968:64. Enligt din beskrivning så hade du ett innehav på 5 gram cannabisharts. Enligt praxis kan gränsen på ringa narkotikabrott samt narkotikabrott skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilken typ av drog det är, mängden av narkotika samt om drogen är ämnad för eget bruk eller inte. Gränsdragningen för ringa narkotikabrott rörandes cannabisharts går vid ungefär 50 gram. Det betyder att 50 gram och över ska anses vara ett vanligt narkotikabrott och då det under 50 gram ska det ses som ringa. Stor betydelse har dessutom lagts gällande vad personen i fråga har för avsikt med innehavet av drogen. Om innehavaren av narkotikan har som avsikt att sälja drogen kan gränsen för det ringa narkotikabrottet sänkas i jämförelse med vad det skulle göra ifall det ansågs vara för eget bruk. Endast personligt bruk eller innehav av personligt bruk ska kunna anses som ringa enligt förarbetena till narkotikastrafflagen. I praxis har det dessutom gjorts skillnad på olika nivåer av Cannabisextrakt då det har fastslagits att cannabisharts med högre THC- halt kan ge ett hårdare straff än cannabisharts med lägre halt. Då 5 gram av cannabisarts kan anses vara en relativt liten dos kan dagsböter bli aktuellt i ditt fall. Rätten brukar ta i beaktning ifall personen i fråga har blivit dömd för samma brott förut. Jag hoppas att svaret gav dig mer klarhet!Hälsningar,

Bruk alt. innehav av en narkotikaklassad substans

2014-12-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Förra helgen knackade det på 7 civilpoliser på min kompis dörr. De hittade en påse med max 3 gram cannabis och min kompis erkände att han hade rökt cannabis men att påsen inte var hans. Han fick sedan göra ett urinprov. Polisen frågade alla i lägenheten (8 pers) vems cannabiset var men ingen visste. Vem får då skulden för innehavet? Polisen sa att den som äger lägenheten står till svars för det som finns där, men det var fortfarande inte hans... Kommer han som äger lägenheten att få straffet även om han säger att det inte är hans? Kommer det att dras upp i rättegång?Tack på förhand
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Jag kommer nedan att dela upp mina svar i olika stycken för att Du lättare skall tillgodogöra dig svaren. Inledningsvis bör dock nämnas att cannabis är en sådan substans som klassas som narkotika, vilket framgår av Läkemedelverkets föreskrifter, se http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/Lakemedelsverkets-foreskrifter---LVFS/. Kan polisen begära någon att göra ett urinprov?Enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken(RB) får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas. Med kroppsbesiktning menas bland annat tagande av urinprov. Det skall sägas att det är väldigt vanligt med drogtester inom rättsväsendet, framför allt inom den polisiära verksamheten. Allra vanligast är tagande av prover vid misstanke om ringa narkotikabrott av den anledningen att man snabbt vill säkerställa en eventuell drogpåverkan vid brottstillfället. I din kompis fall gjorde poliserna bedömningen att han/hon uppvisade tydliga tecken och symptom på att ha "rökt på" för att kunna betraktas som skäligen misstänkt för brottet i fråga. I en sådan situation medges provtagning!Innehav av cannabisI din kompis fall menar jag att 1 § p. 6 narkotikastrafflagen torde vara det aktuella lagrummet, se https://lagen.nu/1968:64. Där föreskrivs att all olovligt innehav, bruk eller annan form av befattning med narkotika, är straffbart. Bestämmelsen omfattar alltså all form av olovligt handhavande av narkotika! Med innehav förstås i första hand samma sak som att ha narkotika i besittning och kan utöva en faktiskt rådighet över narkotikan. Detta innebär i princip att narkotikan skall vara i personens omedelbara kontroll och han/hon styr över vad som händer med narkotikan. Om så är fallet är svårt för mig att uttala mig om då jag känner till alldeles för lite om fallet. Dock vill jag bara uppmärksamma dig på att det polisen sa avseende att den som äger lägenheten alltid skall stå till svars för detta inte stämmer. En bedömning görs alltid från fall till fall och slutresultatet behöver inte alltid bli såsom polisen sa.Avseende bruket av narkotika kan nämnas att alla former av tillförsel av narkotika till kroppen faller under bestämmelsen. Genom att ha rökt en narkotikaklassad substans är det inga tvivel om att detta rekvisit är uppfyllt. Detta innebär alltså att om det ej går att styrka att din kompis haft ett innehav av cannabis kommer han/hon troligen att fällas för att ha brukat substansen.Ansvar för brott enligt ovan nämnda paragraf förutsätter att din kompis haft uppsåt till gärningen. För att hålla det kort och koncist innebär detta att uppsåtet skall täcka de olika gärningsmomenten. Din kompis skall ha haft klart för sig vilket substans han har rökt på. Det förutsätts inte att han/hon känner till att substansen är narkotikaklassad. Visste han/hon om att det var cannabis, så är detta tillräckligt för att uppsåtskravet skall vara uppfyllt. Straffminimum för detta brott ligger på 14 dagars fängelse. Straffmaximum är fängelse i 3 år.Rimligt utfall i detta ärendeJag vill påpeka att jag enbart redogjort för min uppfattning i ditt ärende enligt gällande lagstiftning. Med det sagt vill jag uppmärksamma dig på att den som olovligen tar befattning med narkotika ofta uppfyller rekvisiten för brott enligt flera punkter under 1 §, se https://lagen.nu/1968:64. Dock döms gärningsmannen enbart för ett brott oberoende om det faller in under en eller flera punkter. Är brott som faller in under 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa döms gärningsmannen till ett lindrigare straff. Detta regleras i 2 § och straffskalan för ett ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i sex månader. Ser man till förarbeten och den praxis som finns är ringa brott förbehållet sådana gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk. Gränsen för ringa innehav av cannabis har i praxis varit ungefär 50 gram. Även om alla omständigheter i fallet skall beaktas vid brottsrubriceringen presumeras narkotikabrott av normalgraden vara för handen om innehavet överskrider denna mängd. Tre gram cannabis är en väldigt liten mängd och det skall mycket till för att ett innehav av en sådan liten mängd skall leda till att innehavaren fälls för ett narkotikabrott av normalgraden.Min bedömning är alltså att din kompis eventuellt kan komma att dömas för ringa narkotikabrott för innehav av cannabis. Om inte tillräckliga bevis finns för att styrka innehav, så kan han/hon ändå komma att dömas för ringa narkotika brott för det egna bruket. Normalstraffet för detta brott är dagsböter. Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten då dagsboten skall bestämmas. Ju högre årsinkomst en person har desto högre blir alltså boten! Om förundersökningen avslutats och åklagaren finner att det finns tillräcklig styrka i bevisningen mot dig, så beslutar denne om åtal. Det kan även vara som så att bevisningen inte är tillräcklig och att något åtal därför inte väcks. Det finns en teoretisk möjlighet att detta ärende kommer att leda till en huvudförhandling om åklagaren efter en avslutad förundersökning finner att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom i en senare huvudförhandling. Jag skulle dock säga att det mest aktuella i din kompis fall är att åklagaren kommer att meddela ett strafföreläggande, till vilken din kompis har att antingen erkänna brottet eller bestrida föreläggandet. Erkänner han/hon blir det ingen rättegång utan han/hon föreläggs enbart att betala dagsboten. Likt en fällande dom vid en huvudförhandling kommer även ett erkännande av brottet genom strafföreläggandet att framgå i belastningsregistret. Bestrider din kompis strafföreläggandet så kommer målet istället att prövas av domstolen. Hoppas Du känner att jag lyckats besvara dina frågor på ett tillfredställande sätt. Har Du några övriga funderingar är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se. Med vänlig hälsning, 

Ertappad med okänt ämne, straffansvar?

2014-09-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Jag var på väg hem från krogen och blev då stoppad av två civilpoliser. De visiterade mig och fann en liten påse med tabletter i min ficka. Jag fick följa med in till polisstationen för ett förhör. Jag nekade till att tabletterna var mina och kunde inte förklara hur de hamnat i min ficka. Urinproverna visade negativt för droger. Jag är inte dömd sen tidigare. Jag har god ekonomi och fast jobb. Vad kan jag förvänta mig av detta? Mängden och vad för drog de misstänkte att det var uppfattade jag inte under förhören. Är väldigt tacksam för svar.
|Hej och tack för din fråga! Det beror väldigt mycket på vad tabletterna skulle visa sig vara för typ av ämne. Ifall tabletterna skulle vara någon sorts narkotika så kan du hållas ansvarig då poliserna hittade tabletterna på dig. Detta är ett brott enligt 1 § narkotikastrafflagen, se här. Då mängden inte är så mycket kommer det troligtvis anses vara ringa enligt 2 § narkotikastrafflagen och straffet kan då vara antingen böter eller fängelse. Ifall tabletterna inte skulle vara ett olagligt ämne så kommer det inte att blir några fler konsekvenser för dig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar