Vad säger lagen om att döda andras husdjur?

2005-12-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur lyder lagen som säger att man inte får döda andras husdjur?..Hundar? Vet ni om lagen är annorlunda i Storbritannien?
Joel Laack |Att skada någon annans husdjur kan utgöra djurplågeri, något som är brottsligt enligt 16 kapitlet 13 § brottsbalken och straffas med upp till två års fängelse. Nämnda lagrum hittar du http://lagen.nu/1962:700#K16P13 . Att döda någon annans husdjur är att anse som skadegörelse, då husdjur i lagens mening behandlas som egendom (se 12:1 brottsbalken)

Företagsspioneri

2005-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!. Jag har precis råkat ut för en olycklig händelse där en journalist tog antällning hos mitt företag bara för att ta reda på mer om det och sedan skicka vidare den informationen till mina konkurrenter, vad kan jag göra för att begränsa skadan?
Fia Berg |Hej! Det låter som om personen bedrivit någon form av företagsspioneri. Sådant föreligger om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet det vill säga sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Information är uppgifter som dokumenterats men även enskilda personers kännedom om något. Dock gäller ej detta om man lämnar informationen till myndigheter eller annat behörigt organ. Det är inte heller brottsligt att avslöja missförhållanden av allvarligt slag. Man kan straffa anställda för detta brott men bara om han bereder sig tillgång till information som han inte får inom ramen för hans tjänst. Om det nu ä fråga om företagsspioneri kan du kräva ersättning från personen motsvarande den skada du lidit. Hoppas du fått reda på det du var ute efter. Hör av dig annars. Lycka till! Mvh

Omprövning av körkortsingripande

2005-12-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur ska jag på effektivast och pålitiligaste sätt yttra mig skriftligt mot en eventuel omprövning (körkortsingripande) av mitt körkort för att behålla körkortet samt undvika en "prick" i registret? Behöver bilen i arbetet (utan bil = inget jobb = ingen lön) Vore tacksam för svar. TACK//MARCUS
Sara Forslund |Hej, Hur du bäst skall yttra dig är beroende av skälet till att ditt körkort har blivit indraget. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om återkallelse av körkort, och reglerna om detta hittar du i körkortslagen (1998:448) samt i körkortsförordningen (1998:980). Det är alltså till länsstyrelsen du ska vända dig för att överklaga beslutet och få tillbaka ditt körkort. Du utformar en skrivelse där du motiverar ditt behov av körkortet. Behöver du bilen i ditt arbete skall din arbetsgivare intyga detta. Har du blivit av med körkortet på grund av rattfylleri finns alternativa lösningar med till exempel alkolås. Har rattfylleriet varit grovt eller skett upprepade gånger kan du även bli tvungen att bifoga ett läkarintyg. Mer information om detta hittar du på www.lst.se. Har ditt körkort väl blivit indraget kommer det att finnas en notering om detta i registret. Hoppas mitt svar är till din hjälp! Mvh,

Får en ordningsvakt använda våld?

2005-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En ordningsvakt kastade ut mig från en pub utan anledning och började knuffa och ta till lättare våld mot mig. Får jag göra motstånd då och får hon kasta ut mig utan anledning?
Sofie Olofsson |Ordningsvakter är under tillsyn av polisen. En ordningsvakt har befogenhet att avvisa eller avlägsna en person som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Då en ordningsvakt ska avvisa någon från en plats ska han således i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar. Om ordningsvakten efter anmaning möts av motstånd får han använda våld, dock inte mer än vad som är försvarligt. När man avgör vad som är försvarligt tar man hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Om ordningsvakten vid ett avvisande som i och för sig sker på korrekta grunder använder för mycket våld, blir inte själva avvisandet i sig ogiltigt. Ordningsvakten kan dock bli skyldig till t.ex. tjänstefel, ofredande, vållande till kroppsskada eller misshandel. Angående nödvärnsrätten i ett fall där ordningsvakten begår övervåld är grundregeln den att nödvärnsrätt inte föreligger mot någon som utför ett lagenligt ingripande. I vissa fall skulle sådan rätt dock kunna föreligga exempelvis om ordningsvakten startat ett helt lagligt ingripande som sedan övergår i en brottslig gärning. Om en ordningsvakt helt utan laga stöd uppsåtligen misshandlar någon har man självfallet rätt att använda sig av nödvärnsrätten. Vid en situiation där en person ska avvisas från en pub torde dock nödvärnsrätt inte bli aktuellt. Däremot kan ansvar för tjänstefel m.m. enligt ovan bli aktuellt. En ordningsvakt som döms för sådana brott riskerar att få sitt förordnande som ordninsvakt förordnat av polisen. Om ordningsvakten startat ett lagligt ingripande och du då gör motstånd eller besvarar våldet från ordningsvaktens sida med våld eller hot om våld kan du bli ansvarig för våldsamt motstånd eller våld mot tjänsteman. Mvh

Uppsnappande av radiotrafik

2006-01-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar hur departementsutredningen ds 2005:5 från justitiedepartementet, om den skulle bli lag skulle påverka lagligheten vid uppsnappandet av radiobefordrad elektronisk kommunikation. Nu är ju så vitt jag förstått helt lagligt. se brottsbalken kap4 paragraf 8 tom 10 samt lagen om elektronisk kommuniktion 6 kap paragraf 17 och 23. Skulle bli mycket tacksam om ni kunde tolka vad som menas med de två sista meninngarna i det första stycket på sida 58 i utredningen.
Oscar Björkman |Denna fråga är svår att ge ett definitivt svar på eftersom det rör tolkning. Vid juridisk tolkning används vissa principer, till exempel den så kallade lex specialis-regeln. Denna innebär att lagar som innehåller särskilda regleringar går före mer allmänna. I Ds 2005:5 står det på s 58 första stycket: Även dataintrångsbestämmelsen, som också ger ett skydd för uppgifter under befordran, förutsätter för straffansvar att en gärning är olovlig. Att dataintrångsbestämmelsen omfattar uppgifter som överförs via radio är alltså inte oförenligt med principen om att etern är fri. Frågan om olovlighetsrekvisitet kan anses uppfyllt eller inte i dessa fall torde främst vara intressant i situationer som rör intrång. Dataintrångsbestämmelsen i brottsbalken 4:9c stadgar att det inte är tillåtet att olovligen bereda sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling. Detta omfattar även uppgifter underbefordran. I Ds 2005:5 står det att denna bestämmelse även kan vara tillämplig på radiotrafik. I båda fallen måste man notera att det krävs att uppgifterna nås på ett olovligt sätt, frågan blir då i det aktuella när det ska anses vara olovligt att snappa upp radiobefordrad elektroniks kommunikation. Detta står att söka i lag om elektronisk kommunikation (se http://lagen.nu/2003:389). Enligt 6 kap, 17§ p 3 är det tillåtet att med radiomottagare uppsnappa meddelande som inte är avsedda för allmänheten eller den som uppfattar det om meddelandet befordras via ett allmänt kommunikationsnät. Det är enligt 23§ samma kap och lag inte tillåtet att föra meddelandet vidare om det uppsnappats på ovan omnämnda sätt. Med lening av detta torde alltså inte ett dylikt förfarande vara olovligt enligt brottsbalken och därför inte olagligt. Om meddelandet däremot skulle ha förmedlats genom ett privat kommunikationsnät, exempelvis två privata radiosändare hos ett företag, torde olovlighetsrekvisitet vara uppfyllt. Det går emellertid inte att vara helt säker på detta eftersom det rör sig om en tolkning. Domstolar och myndigheter kanske tolkar uttrycket annorlunda. MVH

Vad gäller för bedrägerier över nätet?

2005-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar över vad lagen säger om bedrägerier över internet. Låt säga att man lägger ut en länk där man vill att personer ska betala in pengar till ett postgironr och lovas i utbyte mot detta ett medlemskap i ett erotiskt nätverk. Detta nätverk existerar inte. Utan personen har som avsikt att behålla pengarna utan vidare, om möjligt försöka få mer pengar.
Fia Berg |Hej! Bedrägerier över internet behandlas som andra bedrägerier. De kan dock vara svåra att komma åt eftersom gärningsmännen ofta finns utomlands. Enligt BrB 2:4 (se http://www.lagen.nu/1962:700#L1976:20 ) är dock svensk lag tillämplig om brottet, som i ditt fall, anses förövat i Sverige. Det är helt klart fråga om ett bedrägeri enl. BrB 9:1 (se http://www.lagen.nu/1962:700#L1976:20). Hoppas du fått svar på din fråga! Mvh

Kan man mista medborgarskap på grund av brott?

2005-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |det var jag som ställde en fråga om jag kan bli straffad om jag blev hotad och darför inte sa nåt, men jag undrar vad händer med killen som ljög till staten... om att han var gift men egenligen var det hans syster...det var innan han blev svensk medborgare..blir han då utvisad eller får fängelse? och vad händer med hans syster?
Fia Berg |Hej! Om någon erhållit svenskt medborgarskap, kan han inte fråntas detta på grund av att han begått ett brott i Sverige. Detta måste upptäckas innan myndigheten meddelar beslut om att man får medborgarskap. Vad gäller systern så förstår jag det som att hon inte har svenskt medborgarskap utan bara uppehållstillstånd. I detta fall kan brott utgöra skäl för att inte erhålla medborgarskap i framtiden samt skäl för utvisning. Mvh

Busschaufförers befogenhet

2005-11-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag ifrågasatte iatt jag skulle betala fyra kuponger för en bussresa. Jag begärde att få se prislista. Chauförren som var mycket otrevlig skrek att han skulle slänga mig av bussen. Jag begärde återigen att få se tariffen. Jag nekades. Till slut ringde busschaufferen till en central. Jag bad att få prata med personerna på centralen. När jag skulle ta mikrofonen funkade det inte, Busschauffören fortsatte att trakassera mig och sa "är du för dum för att trycka in en knapp så det hörs". Jag blev arg slängde biljetthäftet på bordet vid förarplatsen och sa "ok jag betalar". Föraren flög upp och tog ett våldsamt grepp om min jacka och skakade mig och hotade att slänga av mig. Är det tillåtet för en busschaför att röra en passagerare?
Oscar Björkman |Personer som arbetar inom kollektivtrafiken har inte vad som kallas en laga befogenhet att agera med våld mot personer. De har samma rättigheter som vem som helst att ingripa eller försvara sig själva. Det är med andra ord inte tillåtet för en busschaufför att agera som han gjorde i ditt fall. Hans agerande kan till och med anses brottsligt, nämligen ofredande enligt brottsbalken 4 kap 7§ ( se http://lagen.nu/1962:700#K4P7), ett brott som faller under allmänt åtal.