Heltid till deltid - uppsägning?

2006-04-13 i Övrigt
FRÅGA |Om en arbetsgivare tvingar en anställd att gå från heltid till deltid, räknas det som en uppsägning och återanställning eller som en ändring av anställningsvillkor? Har arbetstagaren rätt till uppsägningstid?
Daniel Waerme |Arbetsgivaren kan inte tvinga en arbetstagare att gå från heltid till deltid. Utgångspunkten för svensk rätt är att part i ett avtalsförhållande inte har möjlighet att ändra avtalet utan motpartens samtycke. Dvs. om arbetstagaren inte samtycker krävs att arbetsgivaren säger upp honom/henne. Vid uppsägning krävs saklig grund enl 7 § LAS (se http://lagen.nu/1982:80) och den anställde har rätt till uppsägningstid enl 11 §. Hör gärna av dig med mer frågor! Med vänliga hälsningar

Rätten till OB-tillägg

2006-02-28 i Övrigt
FRÅGA |arbetsrätt: en arbetsgivare anställer en säljare till en butik och det finns inte kollektiv avtal. I antällningsbeviset står månadslön sek..... men inte nåt om ob tillägg. Jag vill veta om det ska stå i kontraktet + ob ers. eller om det behövs inte för att enligt lagen har alla rätt till ob ersättning enligt handelsforbund och jag skulle vilja läsa om lagen om ni kan bifoga den tillm mig. tack för hjälpen.
Andreas Heed |Rätten till ersättning för arbete på obekväm arbetstid (OB) brukar normalt framgå av kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns måste rätten till en sådan ersättning regleras i ditt anställningsavtal. Det finns ingen lag som reglerar rätten till ”OB”. Det krävs, som sagt, ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som reglerar arbetsgivarens skyldighet att ersätta dig för arbete på obekväma arbetstider.

Skadeståndsansvar vid personskada

2006-02-13 i Övrigt
FRÅGA |Min granne hjälper mig att ta ner min katt från taket på mitt hus. Grannen trillar ner och skadar sig. Blir jag skadeståndsskyldig? Vilken försäkring täcker denna skada?
Nahale Karimi |Ett skadeståndsansvar kan inträda då någon på grund av uppsåt eller oaktsamhet tillfogar annan skada. Vid icke uppsåtligt handlande är det således avgörande för skadeståndsskyldigheten om ditt handlande har varit oaktsamt. Det är svårt att få en klar bild över din delaktighet i händelseförloppet men då man gör en oaktsamhetsbedömning brukar man normalt fråga sig om den påstått oaktsamme borde ha handlat på något annat sätt. I detta fall verkar det som att skadan har inträffat på grund av din grannes oaktsamhet och det går då inte att belägga dig med något ansvar. Din grannes försäkring borde täcka skadorna, med visst avdrag för självrisk.

Är uppsägningen sakligt grundad?

2006-02-05 i Övrigt
FRÅGA |hej har just blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vi är rätt många på företaget som är uppsagda, men på företagets hemsida går man ut med annons och söker folk, det står bara att man söker självständiga konsulter, men inte att man ska vara egen, får man asöka personal oavsett anställd eller egen när företaget varslar så många på grund av arbetsbrist?????
Fia Berg |Hej! Enligt 7 § LAS (se http://lagen.nu/1982:80) ska uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Exempel på sakligt skäl är just arbetsbrist. Dock är en uppsägning inte sakligt grundad om det är så att att arbetsgivaren skäligen kan bereda arbetstagaren annat arbete 7 § 2 st LAS(se http://lagen.nu/1982:80). Som det låter på din berättelse är detta en förutsättning som gör att ni skulle kunna klandra uppsägningen. Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund (om sådant finns) då de brukar ställa upp vid konflikter som denna. Lycka till!

Får jag ta ut föräldraledighet i samband med semestern?

2006-03-07 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag är en tvåbarnsmamma med tvillingar på fem år. Jag har föräldraledighet kvar och vill ta ut den i samband med semestern. Min arbetsgivare säger att jag inte kan detta inom semesterperioden. Har varit i kontakt med försäkringskassan, de säger att jag kan. Jag jobbar inom handels 50%.
Sofie Olofsson |Regler för hur och när föräldraledighet kan tas ut finns i föräldraledighetslagen (1995:584) se http://lagen.nu/1995:584 . Enligt denna lag ska en arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg (13 §). Arbetstagaren har då rätt att ta ut den eller de dagar denna begär (11 §). I lagens inledning sägs att det genom kollektivavtal får göras avvikelser från 13 § och bestämmas den närmare tillämpningen i fråga om 11 §. Enligt vad jag erfarit har det dock inte inom handels träffats några särskilda bestämmelser om dessa lagrum och lagen ska då tillämpas enligt sin ordalydelse. Så länge du anmäler din föräldraledighet i tid bör du alltså beviljas denna.

Är jag tvungen att lämna ut hemligt nummer?

2006-04-08 i Övrigt
FRÅGA |hej vilka personuppgifter är man skyldig att lämmna till arbetsgivaren tex på fastatelefonen har jag skyddat nr och inte på mobiltelefonen och mobil nr har han fått men kan han även kräva att jag ska lämmna ut de skyddade nummret det är ju inget säkerhetsklassat jobb jag har bara ett vanligt fabriks jobb
Joel Laack |Nej, det kan din arbetsgivare inte göra, i vart fall inte med direkt lagstöd. Tanken är att du och din arbetsgivare skall utväxla sådan information som underlättar er relation med varandra. Hit hör väl närmast sådana uppgifter som behövs för utbetalning av lön och adresser, så att arbetsrelaterat material kan nå fram. Tala med din arbetsgivare om varför du inte vill lämna ut ditt hemtelefonnummer, så förstår han/hon säkert. Med vänliga hälsningar

Får man jobba natt som 16-åring?

2006-02-27 i Övrigt
FRÅGA |Jag är 16 år, får jag jobba kvällar exempelvis mellan 23-03 på en restaurang som diskplockare?
Fredrik Jorstadius |Hej! Du har rätt att ingå avtal om anställning, även om anställningen medför att du jobbar natt. Det finns dock en del inskränkningar eftersom du ännu inte är myndig(fyllt 18). När du ingår ett anställningsavtal behöver du vårdnadshavarens godkännande. Om du fått ett godkännande kan vårdnadshavaren ändock, efter påbörjad anställning, säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan om vårdnadshavaren anser att anställningen inverkar på din hälsa, utveckling eller skolgång. (Se http://lagen.nu/1949:381) Det finns dock ytterligare bestämmelser om detta i EG-rätten så om du behöver ett mer specifikt svar får du höra av dig igen. Lycka till! Mvh

Oklarheter i avtal

2006-02-07 i Övrigt
FRÅGA |Jag har bytt tjänst inom företaget och min före detta chef vägrar betala ut den bonus jag jobbade upp under sista kvartalet pga att mitt avtal är luddigt skrivet och går att tolka åt två håll om man så vill. Vem beslutar vilken tolkning som är rätt? Jag som är beroende av avtalet eller min chef som givetvis vill spara pengar?
Oscar Björkman |Vid oklarheter i avtal kan flera olika metoder användas för att få fram rätt betydelse, bokstavstolkning, en tolkning av själva texten, avsiktstolkning, vilken avsikt parterna hade när avtalet tecknades med mera. Varken du eller din chef kan anses ha rätt att tolka avtalet. Om ni inte kan komma överens och någon är missnöjd får saken tas till domstol. En process kan dock bli dyr för den förlorande parten som måste ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Mitt råd är att du vänder dig till ditt fackförbund med problemet. De kan hjälpa dig med vad du ska göra.