skillnaden mellan real- och nominell lön

2006-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag är studerande och har svårt att greppa följande begrepp. Nominell och real. Tex nominell inkomst och real inkomst. Hjälp mig,tack!
Joel Wickman |Hej, Nominell betyder ordagrant "till namnet" och real betyder "verklig". Med nominell lön menas alltså lönen du har till namnet, i praktiken är det lönen som står på din lönespecifikation denna kan skilja sig från din reallön som alltså är din verkliga lön. Vid beräkning av reallön tas häsyn till inflationen. Även om din nominella lön (lönen du har på pappret) är konstant över tid kan den reella lönen sjunka eftersom pengarnas värde har minskat. Du kan kan helt enkelt inte köpa lika mycket för lönen du får. Hoppas du förstår bättre nu.

Skuldsatt

2006-09-15 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har massa skulder blivit varslad från jobbet jobbar nu men ingen fast anställning har massa betalningsanmärkningar.. får inget lån så att jag kan lösa alla skulder... vad ska jag göra måste finnas nån som kan hjälpa mig... jag betalar av en skuld så kmmer nästa håller hela tiden på så.. jag orkar inte längre min fru grälar varje varje dag med mig tack vare detta måste finnas nån det kommer folk o knackar dörr från kronofogden.. min yresvärd vill vräka mig hjälp mig
Cornelia Svensson |Hej, eftersom du är i en väldigt besvärlig ekonomisk situation råder jag dig att själv kontakta kronofogdemyndigheten. Om dina ekonomiska problem är långvariga och dina skulder hela tiden överstiger dina inkomster och du därmed inte kan betala kan det vara aktuellt att göra en så kallad "skuldsanering". Då jag inte har någon information om dina skulder, hur gamla de är osv så kan jag inte avgöra om detta kan bli aktuellt. Detta kan dock kronofogdemyndigheten svara på. En skuldsanering innebär att du tillsammans med kronofogdemyndigheten lägger upp en betalningsplan för att du ska kunna bli skuldfri. Läs mer på kronofogdemyndighetens hemsida www.kronofogden.se eller ring 0771-73 73 00, de har telefontid måndag till fredag 8-18. Jag hoppas att det löser sig för dig och du är alltid välkommen att återkomma om du har ytterliggare frågor. Med vänliga hälsningar

Kan man låna pengar om man har betalningsanmärkningar

2006-08-02 i EKONOMI
FRÅGA |Finns det ett lån som man kan söka om man har betalningsanmärkningar och jag vill bli av med mina skulder så att jag slipper ha betalningsanmärkning.
Fredrik Jorstadius |Hej! Det är helt upp till företagen som betalar ut lånen om de är villiga att låna ut till en person med betalningsanmärkningar. Så vitt jag vet finns det väldigt få företag som är villiga att låna ut till personer med betalningsanmärkningar. Mvh

Ekonomisk rådgivning för utlandssvenskar

2006-05-19 i EKONOMI
FRÅGA |Jag är utlandssvenk och behöver ekonomisk rådgivning samt råd angående pensionssparande i Sverige. Önskar finna någon som är van vid personer i samma situation som jag själv. Vem kan jag kontakta?
Michael Witting |De som är mest vana vid att hjälpa hemvändande svenskar med deras pengar är banker och större försäkringsbolag. På dessa banker och försäkringsbolag finns det folk som håller på just med sådana frågor. Vad det gäller pensionssparande kan du också vända dig till någon fondförvaltare.

Är det lagligt att ta ut en avgift vid kortköp?

2006-09-29 i EKONOMI
FRÅGA |Är det lagligt att ta ut en extra avgift för att betalningen sker med kort istället för kontanter?
Michael Witting |Det finns ingen lag som uttalar att det skulle vara brottsligt att ta ut en av avgift när betalning sker med kort. Däremot kan det i avtalen mellan bankerna och butikerna finnas en klausul som stadgar att butikerna inte får ta någon avgift för sådana köp. Jag vet att sådana klausuler finns i många avtal. Om butikerna bryter mot en sådan klausul är det frågan om ett avtalsbrott. Det kan bl.a. leda till att butikerna blir av möjligheten att ta betalt med kort. Om du vill ta reda på vilken rätt butiken har att ta en kortavgift eller om du vill anmäla butiken för detta avtalsbrott ska du vända dig till Visa eller Master Card (beroende på vilken du är ansluten till). Du kan säkerligen också vända dig till din bank.

Översyn av ekonomi

2006-08-21 i EKONOMI
FRÅGA |Vem kan göra en översyn av min total ekonomi och därefter ge mig råd och anvisningar om hur jag skall förfara i framtiden. Mvh Bror
Michael Witting |Jag tror att det är bäst att vända sig till en rådgivare på någon bank.

Skuldebrev - krav på räntesats?

2006-07-22 i EKONOMI
FRÅGA |Jag ska upprätta ett skuldbrev som i praktiken kommer att löpa med 0% ränta, då det är ett relativt litet belopp som kommer att återbetalas inom något år. Nu har jag fått höra att en revers, för att vara juridiskt giltig (i alla fall för tio år sedan) måste innehålla en räntesats. Min fråga är därför: stämmer detta och finns det i sådana fall någon minimiräntesats?
Marcus Berglie |Ett skuldebrev (revers) utfärdas och tillställs ofta borgenären vid penninglån (försträckning) och utgör ett fordringsbevis, liksom ett medel för att underlätta överlåtelser av fordringar. Särskilda regler härom återfinns i Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) [ se http://lagen.nu/1936:81 ]. SkbrL innehåller bl.a. bestämmelser av allmän karaktär om t.ex. platsen där betalning skall ske, valuta och förfallodag. Emellertid finns inga regler som innebär ett absolut krav på att en ränta skall löpa å det belopp som skuldebrevet avser eller att en viss räntesats måste stadgas på skuldebrevet för att handlingen skall äga giltighet. Du måste sålunda – i motsats till vad du fått höra – inte ange någon räntesats för att det skuldebrev som du avser upprätta skall bli giltigt. I 6 § SkbrL återfinns en hänvisning, enligt vilken ränta på grund av skuldebrev skall regleras av Räntelag (1975:635) (RL) [ se http://lagen.nu/1975:635 ]. Av sistnämnda lag, som i huvudsak är dispositiv (d.v.s. gäller i den mån parterna inte överenskommit annat), följer att ränta som huvudregel inte utgår för tid innan en fordran förfaller till betalning (2 § 1 st.). Det sagda innebär att du inte behöver skriva på skuldebrevet att ingen ränta skall utgå å det försträckta beloppet. En låntagare är nämligen endast skyldig att betala ränta, om denne utfäst sig att göra detta (förutsatt att skulden betalas i rätt tid). Sammantaget innebär reglerna i SkbrL och RL att du kan utelämna en räntesats på ditt skuldebrev, utan att handlingen förlorar sin giltighet och utan att någon skyldighet för gäldenären att erlägga ränta uppstår. Lycka till!

Likvidation av AB

2006-05-08 i EKONOMI
FRÅGA |Jag vore jätte tacksam ifall jag kan få svar på den här frågan. Det rör ett aktiebolag, ett konstbolag, vars ende ägare har tänkt sig att likvidera bolaget. Bolagsägaren tänkte att han skulle köpa ut tillgångar, alltså tavlor, i konstbolaget till sig själv som privatperson,för det bokförda värdet som är mycket mindre än marknadsvärdet på tavlorna. Därefter tänkte han sälja tavlorna själv som privatperson (och därmed inte för bolagets räkning). Min fråga är ifall det blir några aktiebolagsrättsliga konsekvenser med detta förfarande. Jag är inte intresserad av de skatterättsliga konsekvenserna eftersom jag vet att de skulle bli olika beroende på ifall bolaget säljer tavlorna och ifall han själv som privatperson säljer tavlorna. Jag är väldigt tacksam om Ni tar Er tid med denna fråga, MVH
Jesper J Silow |Hej! Aktiebolagslagen är så att säga enkel och kompromissvänlig i detta avseende. Om det endast finns en ägare i ett AB, har denne mycket fria händer. Om det aktuella företaget inte har några borgenärer som förfördelas genom de transaktioner som Ni beskriver, finns det ingenting som hindrar att transaktionerna genomförs som beskrivet. Om det finns borgenärer är det viktigt att dessa ersätts, annars kan de yrka betalningsansvar för företaget. Det finns då inte några tillgångar kvar, företaget försätts i konkurs, och tavlorna kan återvinnas till konkursboet. Om vi bortser från detta något dystra scenario, är det endast viktigt att reglerna om likvidation i ABL följs, dessa är dock av mer formell karaktär. Hör gärna av Er med fler frågor. Mvh