Homosexuellas rätt till adoption

2005-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är lagligt för homosexuella att adoptera?
Ann Rask Samuelsson |Det är lagligt för homosexuella att adoptera. Enligt lagen om registrerat partnerskap ges ett partnerskap samma rättsverkningar som för äktenskap. Därigenom ges homosexuella par rätt att prövas för adoption. Tidigare fanns ett undantag som sade att rätten att prövas för adoption inte omfattade registrerade partners. Detta gäller dock inte längre.

Sambo med skatteskuld

2005-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag blir sambo och undrar om jag behöver vara orolig för de skatteskulder som min sambo har. Jag vill inte att de drabbar mig på något vis. Vi kommer att ha en skild ekonomi samt ett samboavtal som säger att sambolagens bodelning inte ska gälla
Lisa Hallergren |Skatteskulder är helt personliga, varför du inte behöver känna någon oro. Sambolagens regler omfattar endast gemensam bostad och gemensamt bohag. Ej annan egendom, varför exempelvis banktillgodohavanden ej omfattas. Ert samboavtal, som skall vara skriftligt och undertecknas av er båda, kommer alltså att innebära att ni behåller den egendom ni äger vid eventuell separation. Äger ni något med samäganderätt, skall den egendomen delas vid eventuell separation. Observeras bör att ett samboavtal ej kan avtala bort rätten att överta den gemensamma bostaden, då denna regel är tvingande enligt sambolagen. Den av er med bäst behov av bostaden har alltså rätt att överta den, om det anses rimligt, oavsett vad ni avtalat i ert samboavtal. Mvh

Vad ska jag göra, överta lånet eller lösa ut henne?

2005-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Frågan igen då lyder om jag måste köpa ut henne. har hon rätt till 50% av dom 500 000 som lägenheten har ökat i värde.
Fia Berg |Hej! Smidigaste sättet vore om du övertog hennes del av lånet. Det hon vill är ju att inte längre vara belånad för något hon inte har, det kan ju trots allt hindra henne om hon vill exempelvis köpa en bostad i framtiden. Dessutom sa du tidigare att du hittils betalat räntor etc för hela lånet, så för dig är det ju ingen förlust. Mvh

Samboegendom

2005-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Sambon står som ägare till vår båt, hur skriva avtal att den är vår gemensamma egendom, vid exempelvis dödsfall? skillnaden mellan fri och full äganderätt i ett sambotestamente?
Lorraine Sauvy |Hej! Sambors egendom skall enligt sambolagen http://lagen.nu/2003:376 utgöras av gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt ändamål, och det är alltså det som skall delas ifall samboförhållandet skulle upphöra på grund av separation eller dödsfall. Till gemensamma bostad och bohag räknas dock inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, exempelvis en båt (såvida man inte bor på båten), varför båten således inte skulle delas vid en sambobodelning. Om den kvarlevande sambon vid dödsfall inte är ”faktisk” ägare till egendomen ifråga kan så kallad dold samäganderätt föreligga. Den kvarlevande sambon har då att visa att han/hon haft del i egendomen, exempelvis för att båda tillskjutit medel för anskaffandet av egendomen. För att underlätta för den kvarlevande sambon kan samborna redan innan dödsfallet göra uttryck för deras gemensamma vilja om att egendomen skall vara gemensam. De kan till exempel upprätta ett avtal dem emellan att egendomen skall ses som gemensam (ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknat av båda för att vara giltigt, men behöver inte vara bevittnat), faktiskt överlåta hälften av egendomen till den ”dolde” ägaren genom exempelvis en gåva eller genom att testamentera egendomen till den kvarlevande. Vid skillnaden mellan att få egendom testamenterad till sig med full äganderätt eller fri förfoganderätt innebär det sistnämnda att man får förbruka egendomen men inte själv testamentera den vidare, till skillnad från full äganderätt då man bestämmer helt själv vad man vill göra med egendomen. mvh

Bodelningsförättare

2005-12-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Tack för svaret på min fråga. Skulle gärna vilja fråga en gång till. Min fru säger att hon har lånat ut alla pengar som hon har på sitt konto i thailand precis nu när vi håller på att skilja oss, måste jag bevisa att hon har haft pengar på sitt konto, jag kan inte ens kontonumret? Om hon nekar till allt hon äger i thailand hur går jag till väga för att bevisa det, jag har en del papper som visar att hon äger mark, men huset och hennes konto har jag inga papper på? Måste hon vara ärlig och berätta eller kan hon bara neka?
Michael Witting |Nej, du behöver inte bevisa att hon har pengar på ett konto i Thailand, men det är en fördel om du kan. Om två makar inte kan enas vid bodelningen räcker det med att en av makarna ansöker enligt 17 kap. 1 och 2 §§ ÄktB, se http://www.lagen.nu/1987:230, hos tingsrätten att en bodelningsförättare ska utses. Denna bodelningsförättare kommer då att förrätta en bouppteckning. Då kommer varje make vara tvungen att uppge vilka tillgångar och skulder denne har. Om någon av makarna inte tror att den andra maken har givit korrekta uppgifter kan denne enligt 17 kap. 5 § 2 st. ÄktB begära att den andra med ed inför domstol bekräftar riktigheten av uppgifterna. Skulle maken då lämna falska uppgifter kan denne dömas till enligt 15 kap. 1 § BrB, se http://www.lagen.nu/1962:700, till mened. Tänk på att en bodelningsförättare tar bra betalt.

Tidpunkt för värdering av tillgångarna i ett dödsbo?

2005-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om ett arvsskifte inte kan genomföras på grund av meningsskiljaktigheter om värdering av boets tillgångar och en skiftesman utses. Hur går skiftesmannens värdering av boet till? Värderas boet till "dagsvärde" eller är det värdet vid datum för dödsfallet som används? Jag tänker närmast på fonder och aktier. Har det gått några år kan skillnaden vara ganska stor.
Sara Edström |Dödsboets tillgångar och skulder skall i bouppteckningen värderas utifrån det marknadsvärde de hade på dagen för dödsfallet.

Skilsmässa utan äktenskapsförord

2005-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min dotter har gift sig med en mycket äldre man. Hon har tillgångar men han bara skulder. Hon vägrade skriva äktenskapsförord. Har hon rätt att inte dela lika vid ev skilsmässa om äktenskapet blir kortvarigt?
Sofia Fjelland |Hej! Vid avsaknad av ett äktenskapsförord ges ändå en möjlighet i äktenskapsbalken 12:1, läs http://www.lagen.nu/1987:230, att jämka resultatet av en bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods. I detta fall, din dotter. Regeln är till för att hindra personer från att skilja sig till pengar. Enligt skevdelningsregeln, som den kallas, tas hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt vid bedömningen av om det vore oskäligt att dela lika. Rör det sig om ett kortvarigt äktenskap, en gräns dras på fem år, ges möjligheten att underlåta likadelning. Viktigt att observera är att om din dotter bott ihop med sin make innan äktenskapet räknas även denna tid in vid avgörandet av om äktenskapet är att anses som kort eller långvarigt. I förarbetena till lagen anges att rätten till likadelning växer i takt med äktenskapets längd. Efter två års äktenskap, om makarna inte bott ihop innan, torde 2/5 av giftorättsgodset delas lika. Blir äktenskapet långvarigt återstår fortfarande en möjlighet att undgå likadelning. T ex om det finns en betydande skillnad i makarnas nettoförmögenhet och om din dotter exempelvis erhåller ett stort arv. Viktigt att ha i åtanke är att skevdelningsregeln är ett undantag från huvudregeln att allt ska delas lika och syftar i huvudsak till att undanta egendom som din dotter ägde innan äktenskapet och egendom vilken hon ärvt. Således kan egendom som hon och hennes make förvärvar för gemensamt bruk komma att delas lika även om din dotter har betalat och står som ägare av egendomen. mvh

Sambo som testamentsvittne? / Krävs vittnesmening?

2005-12-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hur skall ett testamente vara utformat för att vara hållbart i en domstol? 1. Jäv - kan sambo/särbo bevittna? 2. Skall det finnas en text som beskriver testatorns tillstånd? - t ex "vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja osv".
Sofie Olofsson |1a. Ett vittne får inte vara jävigt. Följande personer anses vara jäviga enligt ÄB: – den som är närstående till testator – den som omfattas av testamentet – den som är närstående till en person som omfattas av testamentet Sambo/särbo räknas inte som närstående enligt dessa regler. Med närstående menas i ÄB:s mening testamentstagarens make, registrerade partner eller syskon. Svåger eller svägerska samt släkt i upp- och nedstigande led räknas också som närstående. Sambo/särbo är alltså inte att anse som jävig enligt första punkten ovan (”den som är närstående till testator”). Om sambon/särbon omfattas av testamentet eller är närstående till någon som omfattas av testamentet enligt andra och tredje punkterna ovan (”den som omfattas av testamentet” resp. ”den som är närstående till en person som omfattas av testamentet”) är denne däremot jävig. Om ett vittne anses jävigt är testamentet (eller delar av det) ogiltigt p.g.a. formfel (ett testamente måste dock först klandras för att det ska bli ogiltigt på denna grund). Men observera att i de fall sambon inte är jävig enligt ÄB är det ändå inte rekommendabelt att använda denne som testamentsvittne, se vidare punkt 1b. 1b. Om testamentsvittnet är jävigt i ÄB: s mening är testamentet (eller delar av det) alltså ogiltigt (efter klandertalan) p.g.a. formfel. Värdet av sambon som testamentsvittne kan dock ifrågasättas enligt andra grunder. Även om sambo/särbo inte anses jäviga i ÄB: s mening är de ändå att anse som en närstående till testator om t.ex. en tvist skulle uppkomma angående exempelvis testators sinnesskaffenhet. En sambos vittnesutsaga torde inte kunna tillmätas särskilt stor betydelse i en sådan rättegång. Exempelvis kan en sambo aldrig tvingas vittna i domstol i ett mål som rör den andra sambon. Det är här alltså inte fråga om jäv, utan istället om trovärdigheten i allmänhet. På ovan anförda skäl är det alltså högst olämpligt att använda en sambo/särbo som testamentsvittne, även om bevittnandet i sig inte är att anse som jävigt i ÄB: s mening. 2. Det är inget absolut krav på att ha en s.k. ”vittnesmening”, även om detta rekommenderas i lagtexten. En vittnesmening underlättar för testamentstagarna att i efterhand bevisa att testamentet upprättats på ett formellt korrekt sätt och att vittnena varit medvetna om att de bevittnat ett testamente.