Måste borgenär styrka att kravbrev mottagits?

2006-02-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har en del kamrater som hamnat i skuldfällan vad det gäller konsumentkrediter och jag är väldigt nyfiken på preskription och evetuella avbrott i preskriptionstid. Jag är av uppfattningen att preskriptionsavbrott inträffar så fort fordringsägaren aktualiserar nämnda fordring med ett brev oavsett om du har mottagit brevet eller ej! Nu har jag däremot fått höra att det skall finnas ett prejudikat som säger att fordringsägaren måste kunna styrka att man mottagit brevet osv för att preskriptionsavbrott skall kunna hävdas. Hur ligger det egentligen till?
Sofie Olofsson |Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Det är borgenären som står risken för att ett kravbrev inte når gäldenären. För att ett kravbrev ska medföra preskriptionsbrott åligger det alltså borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet. Detta framgår bl.a. av rättsfallet NJA 1996 s 809. Se också proposition 1979/80:119 s 64.

Tolkning av webbserver-avtal

2006-02-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag driver en enskild firma och har en server placerad i ett datacenter. Enligt avtalet är ju jag ansvarig för servern och vad den används till. Min fråga är: Finns det någon möjlighet för mig att genom ett liknande avtal skriva över ansvaret till personer/företag som hyr av mitt företag? Så att jag vid en eventuell tvist kan framhålla avtalet mellan mig och min kund och på så sätt föra över ansvaret till honom. I avtalet står följande: "Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part." vilket jag tolkar som att jag inte kan binda min kund till samma avtal. Mycket, eller varför inte säga exremt, tacksam för svar då det är avgörande för om jag kommer att gå vidare med detta eller försöka hitta andra inkomstkällor.
David Andersson |Hej! Jag delar din åsikt när det gäller villkoret om att avtalet inte kan utsträckas till ytterligare part. Vidare borde du kunna skriva ett avtal med parter som hyr från dig att det är de som ansvarar för materialet som de lägger upp. Däremot innebär det ju inte att huvudleverantören, Crystone i detta fall, håller någon annan än dig ansvarig för avtalsbrott som sker på utrymmet som i deras register innehas av dig. Du kan därmed få stå till svars för vad dina kunder gör i förhållande till Crystone, efter det får du ju dock föra talan mot dina kunder. Något avtalsförhållande mellan dina kunder och Crystone föreligger inte. Ett annat råd kan ju vara att du hör efter med Crystone hur det ligger till och hur de ser på det hela. Det finns säkert andra tjänstleverantörer som kan vara dig behjälplig om Crystone inte vill att du hyr vidare ditt utrymme. Lycka till!

Felaktig boyta vid köp av bostadsrätt: friskrivning

2006-04-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bostadsrätt för tre månader sedan. Lägenheten skulle vara 124 kvadratmeter enligt uppgift från bostadsrättsföreningen. I kontraktet står: "Denna area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse bör därför vidta en uppätning". Jag har mätt enligt de regler som finns och får arean till ca 115 kvadratmeter, dvs cirka 8 kvadratmeter mindre än angiven area. Med avseende på chanserna att vinna en tvist, är det värt att gå vidare med detta? Med vänliga hälsningar Emma
Jesper J Silow |Hej Emma! Ditt problem är svårt att svara på med precision. Det finns rättsfall som avgjorts på samma område, dvs. när felaktig yta angivits vid köp av bostadsrätt. I dessa två hovrättsfall som jag refererar till har köparen fått rätt i slutändan, med prisavdrag som effekt. Vad som komplicerar Ditt fall är den ansvarsfriskrivning som står i Ditt kontrakt. Generellt sett tenderar domstolarna att ta fasta på den sortens klausuler, då de ses som en slags befästelse av avtalsfriheten. Bostadsrätt ses som lös egendom, och den tillämpliga lagen är 1905 års Köplag. Därför är avtalsfriheten mer vidsträckt än vid konsumentförhållanden. För att sätta klausulen ur spel borde Du nog företagit uppmätning innan Du genomförde köpet av lägenheten, och omförhandlat köpesumman med denna utgångspunkt. Med tanke på klausulen i kontraktet bedömer jag chanserna att lyckas med denna tvist som små. Mvh

Hur formulerar man ett gåvobrev av en bostadsrätt?

2006-05-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur formulerar jag ett gåvobrev av min del av bostadsrätten till vår vuxna dotter? Gåvan skall vara hennes enskilda egendom. Vad spelar det för roll om gåvan är att anse som förskott på arv eller inte?
Sara Edström |I gåvobrevet ska framgå givarens och mottagarens personuppgifter, namn/beskrivning av objektet, hur stor andelen är och i ditt fall att gåvan ska utgöra enskild egendom. Om du inte vill att gåvan ska räknas som förskott på arv så måste detta också framgå av gåvobrevet. Om det inte gör det blir din dotter tvungen att avräkna gåvan från den laglott hon är berättigat till av föräldrarnas kvarlåtenskap. Viktigt att komma ihåg är vidare att om ett gåvoobjekt utgörs av två makars gemensamma bostad så krävs den andre makens samtycke för att en överlåtselse av egendomen eller andel i den ska bli giltig. Detta samtycke bör också framgå av gåvobrevet. Avslutningsvis så är det bra om formuleringen av gåvobrevet hålls så enkel och tydlig som möjligt för att undvika missförstånd och tolkningssvårigheter i framtiden.

Vad gäller vid borgensåtagande?

2006-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är delägare i ett aktiebolag och har planer på att dra mig ur av personliga skäl. Jag har dock skrivit på ett borgensåtagande vid ett lånetillfälle som rörde bolaget. Är denna borgen en sak mellan mig och banken, då inte detta tas upp i bolagsordning eller kompanjonsavtal, och kan jag riskera att sitta med denna på obegränsad framtid om inte övriga delägare vill dela upp den?
Eva Olofsson |Hej! Vad jag kan förstå utifrån din fråga har du själv personligen gått i borgen för ett lån från en bank till bolaget. Detta är en sak mellan dig och banken, eftersom det är banken som krävt ditt borgensåtagande som säkerhet för att låna ut pengarna. Om ditt borgensåtagande inte är tidbegränsat, vilket inget i din fråga tyder på att det skulle vara, kommer det att kvarstå för en obegränsad framtid även om du väljer att dra dig ur bolaget. Ett borgensåtagande kan inte sägas upp eller jämkas om inte långivaren frivilligt går med på det, exempelvis genom att någon annan övertar ditt borgensåtagande. Den enda lucka som kan finnas för jämkning eller uppsägning av borgensåtaganden är om kreditgivaren gjort en mycket bristfällig kreditvärdering av låntagaren eller om långivaren utelämnat viktig information till borgensmannen, men med tanke på att du varit delaktig både som borgensman och låntagare torde dessa undantag knappast vara tillämpliga på ditt fall. Du har med andra ord att förlita dig till en ny överenskommelse med banken.

Lokalhyresgäst eller anställd? lön eller del i vinst

2006-05-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |om man hyr del i lokal och ägaren har försäljning,vi säljer och vi får inget för det typ procent ,klassas vi som anställda just när vi säljer? vad säger lagen om det?
Fredrik Jorstadius |Hej! En hyresgäst har ingen äganderätt över lokalen han disponerar. Som jag tolkar din fråga säljer din affär fastighetsägarens varor. Om du vill ha någon form av ersättning för den tjänsten, måste ni avtala om det. Naturligtvis skall ni få ersättning för detta om ni utför själva säljarbetet. Sedan kan det tänkas att ni kanske får lägre hyra, eller någon annan naturaersättning för arbetet, vilket kan räknas istället för ekonomisk ersättning. Rent lönemässigt är det ingen skillnad i den juridiska bedömningen om du ses som anställd och får lön för detta, eller om du ses som självständigt verksam och får viss del av vinsten. Däremot är lagen om anställningsskydd (LAS), tillämplig om du ses som anställd. Det skulle medföra att du har rätt till uppsägningstid, och ett visst anställningsskydd. Din situation är dock svårbedömd utefter de förutsättningar som du beskriver. Rent generellt kan sägas att denna typen av problem brukar lösas på rent avtalsrättslig väg. Det finns även en skatterättslig aspekt på din situation, var vänlig återkom om även detta är intressant för dig.

Fullmakt till omyndig

2006-03-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan ge en 17 åring fullmakt att företräda en annan persons intressen? Mvh Jessica
Lisa Hallergren |Fullmakt är ett bemyndigande för någon att, med bindande verkan för den som utfärdat fullmakten, handla för denne. En omyndig kan agera som fullmäktig om denne har ”erforderliga förståndsgåvor”. Observeras bör att skadeståndsansvaret kan vara begränsat för den omyndige. Mvh,

Arbete utan överenskommelse

2006-02-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min far bedriver näringsverksamhet och vi får leveranser dagligen via en väg som drivs som en samfälld vägförening där vi själva är medlemmar. Vinterväghållningen är ofta dålig och nyligen åkte en lastbil med varor till oss av vägen. Vi ordnade själva med bärgning och efter att vi i många år alltid ställt oss själva till förfogande vid avåkningar och extra vinterväghållning helt kostnadsfritt som en goodwill, ville vi nu prova andra metoder. Vi fakturerade därmed 2 timmars arbete a´ 250kr + 12 st säckar vägsalt. S:a 836 kr +moms, ( detta långt under våra egna kostnader för bärgningen). Vägföreningen har nu meddelat oss att man inte tänker betala fakturan förrän man undersökt vad lagen säger. Vi vill ju inte vara sämre varför vi nu vänder oss till er.
Oscar Björkman |Det ni har utfört kallas inom juridiken för negotiorum gestio, vilket innebär att arbete utförs utan att något avtal har träffats. För att kunna få ersättning för sådant arbete krävs att det som utfördes var något absolut nödvändigt som inte kunde vänta. I det här fallet läggs ytterligare en faktor till, nämligen vilket ansvar som vägföreningen har. Om den ska ombesörja vinterunderhåll och det inte har gjorts torde ni kunna debitera för "saltandet". Bärgningsarbetet är tveksamt om ni kan få betalt för. Vägföreningen kan troligen inte anses skyldiga att svara för bärgning av bilar.