hembudsklausul

2010-01-29 i Övrigt
FRÅGA |Äger 50% av ett aktiebolag med hembudsklausul. Har för avsikt att försöka sälja min andel till personalen eftersom min kompanjon inte vill lösa ut mig. Kan min kompanjon efter en försäljning begära inlösen av en enda av de försålda aktierna för att få aktiemajoritet ? Vilket pris gäller i så fall ?
Nils Andersson |Hej! Enligt Aktiebolagslag (2005:551) kan ett hembudsförbehåll införas i ett aktiebolags bolagsordning. Ett hembudsförbehåll innebär i korthet att en aktieägare eller annan kan ha rätt att lösa in aktier som övergått till en ny ägare. Reglerna kring detta återfinns i kapitel 4 § 27-28. I din fråga undrar du om din kompanjon kan tänkas ha rätt att lösa in aktier efter det att du sålt dessa samt vilket pris han i så fall skulle få betala. Om hembudsklausulen är giltig skall den vara införd i bolagsordningen och det skall framgå av den vilka som är lösenberättigade, vilken turordning som skall gälla samt om hembudsklausulen kan innefatta ett köp av ett mindre antal aktier än vad det totala hembudet omfattar. (ABL 4:27 p 2,3) Svaret på din första fråga borde alltså stå att finna i bolagsordningen, medger den införda klausulen att din kompanjon kan utnyttja hembudet för att köpa ett mindre antal aktier har han alltså rätt att göra det. Priset som skall gälla kan antingen vara infört i hembudsklausulen alternativt skall ett pris sättas som motsvaras priset vid en normal försäljning. Detta innebär ofta att lösenpriset hamnar på ungefär samma nivå som den nya ägaren betalade. Med andra ord sätts priset i förhållande till vad en aktie är värd på aktiemarknaden eller motsvarande handelsplats. Mitt råd till dig är att läsa igenom bolagsordningen ordentligt, troligtvis får du svar på dina frågor genom att läsa den införda hembudsklausulen. Lycka till!

Enskild firma - revisor?

2008-01-05 i Övrigt
FRÅGA |Behöver en enskild firma ha en revisor??
Louise Danielson |Hej!En enskild firma är ingen egen juridisk person och det finns ingen klar gräns mellan ägaren och företaget. Ägaren är alltid personligt ansvarig för firmans tillgångar och skulder och något särskilt startkapital finns inte. Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha någon revisor. Det finns med andra ord inga krav på det. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma är dock bokföringsskyldig, se bokföringslagen 2 kap 6 § http://lagen.nu/1999:1078 . Det kan då i vissa fall vara av stor hjälp att kontakta en revisor ändå. Vänligen,

Suppleanters roll

2008-03-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Hur visar man att styrelsesuppleant i AB inte är delaktig i företagets beslut så att den slipper ansvar? Behövs något särskilt dokument?
Gustaf Günther |Hej,Som regel deltar inte suppleanter i styrelsebeslut. Deras roll är att vara ersättare för ordinarie styrelsemedlemmar som inte kan närvara. Vilka medlemmar som är med och fattar beslut i en fråga bör antecknas i varje styrelseprotokoll. En medlem kan vidare begära att det skrivs i protokollet att personen i fråga avstår från att rösta eller är av en skiljaktig mening.Mvh

Medlemmars rätt till styrelseprotokoll

2007-03-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en båtklubb och har hört genom andrahandsuppgifter att jag skulle vara föremål för diskussion i det senaste styrelse protokollet.Jag har tillskrivit styrelsen och sagt att om så är fallet vill jag ha utdrag från styrelseprotokollet i de frågor som berör mig för att kunna bemöta eventuell kritik.Kan styrelsen neka mig detta?
Anna Mann |Hej!Det finns inget i lag som reglerar att styrelsens protokoll är hemliga eller offentliga. Det är endast vid offentliga myndigheter som det finns reglerat. Om klubben har några stadgar, vilket den bör ha, kan det vara reglerat i dem om medlemmarna har rätt att ta del av information om beslut som tas. Om du blir nekad protokollet av styrelsen kan du be att få ta del av stadgarna (om du inte redan har tillgång till dem) och se om det står att medlemmarna har rätt till styrelseprotokollen eller på annat sätt rätt att få ta del av beslut som tas.Vänliga hälsningar