Hundägares ansvar

2012-05-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag var ute att rasta min hund en morgon. En annan hund går med sin ägare en bit bort, men den går lös. Den andra hunden ser min hund och går till attack. Eftersom jag inte tror min hund ska klara en fight, försöker jag att hålla undan min hund, men den andra hunden får fatt i örat på min hund. Jag hamnar i mellan, vi ramlar, och sen kommer ägaren till den andra hunden. Resultatet blev att min överläpp sprack och syddes med fem stygn. Jag fick också ett större, djupare rivsår på halsen, som syddes med otta stygn. Förutom ersättning för vårdcentral och antibiotika, kan jag då kräva skådestånd för mina skador och i så fall hur mycket? Gör man det via sin polisanmälan, eller hur gör man? I dagsläget har jag inte uppgifter på den andra ägaren, men jag hoppas att träffa på han igen (utan hund).
Ingrid Faxing |Hej, det var ingen rolig händelse du råkat ut för. Alla hundägare har ett så kallat strikt ansvar över sin hund, vilket innebär att ägaren ansvarar för den skada som hunden orsakar enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm). Ägaren har alltså en skyldighet att ersätta skadan som uppstår. Du t.ex. kräva ersättning för eventuella ärr som uppstått pga. skadorna samt ersättning för vård. Bäst vore att kontakta hundägaren och kolla om denne är försäkrad på så sätt att hans försäkring täcker hans skadeståndsansvar. Annars kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, blanketten hittar du här http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. Se till att spara kvitton från läkarbesök och dylik. Tänk på att det är kostsamt att driva sak i domstol, bäst vore om du kunde komma överens med hundägaren om ersättning.

Skadeståndsansvar för hundägare, vållande, adekvat kausalitet

2011-03-16 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan. Jag var med om en olycka. Då jag väjde för en inbromsande bil framför mig råkade jag köra på en person som var ute med sin hund. Hunden var i koppel men han tappade den så den kom lös och rymde. Då hoppade den på en annan person och bet den. Hundägaren säger nu att jag är ansvarig för detta, att betala skadestånd till personen som blev hundbiten. Jag har sökt på internet och vad jag förstår så har hundägaren ett sk. strikt ansvar. Vad gäller egentligen? Kan jag ses som vållande till hundbettet? Tacksam för svar! Mvh
Jean Lo |Hej, Enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och kattar, se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1 ska en hundägare ersätta skada som hunden orsakar även om ägaren inte vållat skaden. Det betyder att man är skadeståndsskyldig även om man inte hade uppsåt eller varit vårdslös i förhållande till skadan (till skillnad av vad som gäller generellt för skadeståndsskyldighet) och det handlade om en ren olyckshändelse, detta kallas för strikt ansvar. Detta betyder att det är hundägaren som ska betala skadestånd till personen som blev biten. Enligt samma lagrum andra mening kan hundägaren emellertid kräva tillbaka vad som han har betalt av den som vållat skadan (regressrätt). Här gäller inte strikt ansvar utan för att vara skyldig att betala till hundägaren måste du har handlat vårdslöst. Jag rekommenderar att kontrollera med din hemförsäkring, om du har en, den brukar inkludera ansvarsskydd som täcker skador som man vållar. Jag känner inte till hela händelseförloppet men jag antar att din körning bedöms som vårdslös enligt trafikreglerna, det gäller att man måste köra med sådant avstånd att man kan bromsa i tid utan att behöva väja. Det är dock mycket tveksamt att din handling kommer att bedömas som förorsakande i förhållande till hundbettet p.g.a. brist av advekvat kausalitet. Vad som menas med det är att hundbettet orsakades av din handling men det som saknas här är att handlingen innebär en objektiv fara för den inträffade skadliga effekten just på det sätt som i verkligheten blivit fallet. Konkret uttryckt menas här att det t.ex. är en typisk effekt att köra på en person på trottoaren eller på ett staket när man väja för en annan bil men inte att en annan person blir biten av en hund. Brister det i adekvat kausalitet brister det skadeståndsansvar. Här finns en kort beskrivning av begreppet adekvat kausalitet: https://lagen.nu/begrepp/Adekvat_kausalitet För fullständighetens skull tillägger jag att du som bilförare också har ett strikt ansvar enligt trafikskadelagen. Trafikförsäkringen täcker vissa skador oavsett vållande, se 10, 11 §§ Trafikskadelagen: https://lagen.nu/1975:1410#P10S1 Det är dock även här tveksamt att ansvar för erstättning för hundbettet kommer att aktualiseras här (brist i adekvat kausalitet), även här rekommenderar jag att ta kontakt med din trafikförsäkring. Med vänliga hälsningar

Personskada uppkommen på fartyg - Möjlighet till skadestånd?

2012-03-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag halkade på matrester under julbuffe på ett svenskflaggat kryssningsfartyg på svenskt vatten. Enligt rederiet kan jag inte kräva skadestånd då det är Sjölagen som gäller och inte Skadeståndslagen. "Man får räkna med att sånt händer annars får vi gå o städa hela tiden" var deras ursäkt. Jag fick ett 2.5 cm stort sår under ögonbrynet som blir ett fult ärr. Stämmer det att det inte går att få nåt skadestånd enligt Sjölagen? Mvh Päivi
Stefan Fagerbring |Hej! Följande gäller. Det stämmer att Skadeståndslagen (1972:207) inte är tillämplig i det här fallet då den är subsidiärt tillämplig, utan istället ska reglerna om skadestånd i Sjölagen (1994:1009), https://lagen.nu/1994:1009, tillämpas. Enligt 15 kap. 17 § Sjölagen gäller att en bortfraktare (rederiet) är ansvarig för personskada som drabbar en passagerare på grund av en händelse under resan, om skadan har vållats genom fel eller försummelse av bortfraktaren eller någon som han svarar för. Att inte städa bort matrester från golvet vid en julbuffé torde i normala fall utgöra ett fall av försumligt agerande. Vidare gäller enligt 15 kap. 20 § Sjölagen att bortfraktaren har ett +presumtionsansvar+. Med detta menas att för att undgå ansvar måste bortfraktaren visa att skada som avses i 15 kap. 17 § inte har orsakats genom fel eller försummelse av honom eller någon som han svarar för. För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det även att skadan är adekvat, med dettas menas att skadan kan anses ha varit en "beräknelig" följd utav det försumliga agerandet. Skadan torde i detta fall vara adekvat. Enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 Skadeståndslagen ska skadestånd till den som har tillfogats personskada omfatta ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Du kan alltså få ersättning för ärrbildningen. Du kan se även avgörandet ARN 1996-6160.

Bostadsrättsförenings skadeståndsansvar och förälders tillsynsplikt

2010-01-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, bostadsrättsföreningen har glömt en spann med olja i vår rabatt och nu blev min dotters skor förstörda då hon kom åt kanten av rabatten där oljespill finns. Föreningen vägrar nu betala de 300 kr för nya skor för de säger att jag har tillsynsskydd för mitt barn (barnet är 12 månader det hon gjorde var att hon stod vid kanten utanför rabatten). Är detta korrekt av föreningen?
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej, Fastighetsägare ansvarar generellt för att fastigheten är en säker plats inte bara för boende utan även för andra. Exempelvis ska fastighetsägare se till att snöröjning sker för att slippa skadeståndsansvar. Detta torde innebära att din bostadsrättsförening också ansvarar för att farliga ämnen inte lämnas framme på öppen plats. Du kan därmed kräva ersättning för sakskada enligt Skadeståndslagen. Se https://lagen.nu/1972:207. Att bostadsrättsföreningen hänvisar till din tillsynsplikt som förälder är fel eftersom tillsynsplikten i Skadeståndslagens mening endast avser de fall då barnet orsakar skada och alltså inte då barnet lider skada. Lycka till! Vänliga hälsningar,