Sakskada på hunddagis

2014-03-13 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund går på hunddagis. För en tid sen ska hon ha rivit upp en plastmatta i hagen som hon vistas i enligt personalen. Nu kräver de oss på skadestånd för detta. Är detta okej juridiskt sett? I kontraktet står visserligen att hunddagiset kan kräva ersättning för skador hunden orsakar, men jag hävdar att de har ansvar för hunden när hon är där. Hemma har hon aldrig bitit på möbler etc.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndsmässigt sett så finns det en lag som handlar om just hundar (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1). Hundägare har vad man i skadeståndsrättsliga sammanhang kallar för strikt ansvar, som betyder att man blir skadeståndsskyldig för den orsakade skadan trots att man inte varit oaktsam. Detta framgår av 19§ i denna lag, som stadgar att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om denne varit vållande till skadan eller inte. Med innehavare menas då den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund, vilket i detta fall är hunddagiset. Just detta är också anledningen till att hunddagiset har tagit fram sitt kontrakt som undantar dem från den skada som hunden orsakar när den är på hunddagiset. Inom juridiken gäller den avtalsrättsliga grundprincipen pacta sunt servanda, som på svenska betyder avtal ska hållas. Den innebär att när parterna väl har kommit överens och slutit ett avtal så ska parterna sedan hålla sig till det som avtalet innebär. När ni lämnade in hunden till hunddagiset och skrev på kontraktet så gick ni därmed med på de avtalsvillkor som hunddagiset använder sig av, och det är ett avtal som ni nu är bundna att respektera. Enda möjligheten att undkomma ett sådant avtal är att avtalet i sig skulle framstå som oskäligt och därmed kan jämkas med stöd av avtalslagens regler (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1). Min bedömning är dock att ett sådant avtal inte ses som oskäligt från hunddagisets sida, eftersom att de annars hade lidit en ständig risk att bli skadeståndsskyldiga för hundarnas beteende och då skulle ha svårt att driva sin verksamhet. Med vänliga hälsningar, 

Strikt ansvar för hundägare

2013-07-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! För några dagar hade jag hand om en väns hund.På kvällen tog jag och några vänner en promenad med hunden där vi hade gjort själva kopplet till ett strypkoppel för att vi skulle bara ut en snabb vända och hade lite bråttom (vanligtvis har hunden en lite krånglig sele).När vi hade gått en bit lyckades hunden slita sig ifrån kopplet och började trippa framför oss.Han gillar att bli jagad.I vilket fall så gick vi lugnt bakom hunden och försökte få han att stanna på alla vis.Tillslut kom vi ut på en väg där hunden såg en annan och började genast att springa emot denne.Han Bet den andra så att den fick åka till djursjukhuset och sys.Alla kostader gick på 30.000 sammanlagt.Jag har pratat med ägaren och han har inte gjort något polisanmälan men självklart vill han ha tillbaka sina pengar.Jag undrar nu...Är det jag som ska betala på min hemförsäkring? Om den ens täcker? Eller ska min vän som äger hunden ta det på dennes? Tacksam för svar
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,I egenskap av hundägare/innehavare åläggs man ett strikt ansvar.  Med innehavare i lagens mening avses den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Strikt ansvar är en ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte och innebär således att denne svarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. I enlighet med 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - se (https://lagen.nu/2007:1150) ska en skada som orsakas av en hund  ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.Vänligen, 

Skadestånd vid angrepp av hund

2012-12-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min sambo blev överfallen av 2 stora hundar och hennes lilla hund blev så illa skadad att den avlev på djursjukhus, hundarna är belagda med att de skall bära munkorg och alltid vara kopplad för detta är 4 överfallet från dessa hundar. Hundägaren visar inget intresse av att ersätta min sambo för kostnader som uppstått i samband med händelsen. Vad gör vi?
|Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Enligt 19 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har ni rätt till ersättning från hundägaren för den skada som hunden orsakat er. Detta ersättningsansvar är ett så kallat strikt ansvar. Ni behöver därför inte visa att hundägaren varit oaktsam (klantig), det räcker med att dess hund orsakat er skada. För att utkräva er ersättning bör ni, om inte hundägaren betalar frivilligt, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur ni gör detta finns på http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. Var noga med att spara kvitton så ni kan bevisa era utgifter ("skador"). Om ni inte vill föra talan helt på egen hand kan ni anlita ett ombud.

Strikt ansvar vid hundbett

2012-07-12 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Vems försäkring gäller om mitt barn som jag har delad vårdnad av med mamman blir biten av mammans hund under barnets vistelse hos mamman. Gäller det strikta ansvaret för hundägaren (mamman) även om det är hennes eget barn
Angelica Rigborn |Hej Håkan och tack för din fråga! Alla hundägare har ett strikt ansvar vilket innebär att man som ägare ansvarar för all den skada som ens egen hund orsakar. Detta regleras i 19§ (https://lagen.nu/2007:1150). Mamman har alltså som ägare en skyldighet att ersätta skadan som har uppkommit. Eftersom detta är en intern angelägenhet antar jag att skadestånd inte är en lämplig åtgärd. Jag rekommenderar att du kontaktar mamman och ber henne kontakta sitt försäkringsbolag. Antagligen kommer mammans försäkring täcka eventuella skador och ersättningen för vård. Med vänlig hälsning,

Strikt ansvar för hundägare

2013-08-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej min Chihuahua har blivit ihjälbiten av en Schäfer förra veckan. Min hund var kopplad och schäfern i fråga var lös, hunden sprang ikapp min bakifrån och bet ihjäl den med ett ända hugg. Mitt försäkringsbolaget betalar bara ut halva (5000SEK) hundens livförsäkring pga att den var 9år. Händelsen är polisanmäld men polisen säger att dom kan ingenting göra. Jag betalade 10000SEK för min hund och vill minst ha ut det jag betalade. Ägaren till schäfern vägrar betala. Finns det någonting jag kan göra för att iallafall få ut pengar så det täcker kostnaden för en ny chihuahua. MVH Linn
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,I egenskap av hundägare/innehavare åläggs man ett strikt ansvar.  Strikt ansvar är en ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte och innebär således att denne svarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans.I enlighet med 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - se (här) ska en skada som orsakas av en hund  ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vänligen,

Friskrivningsklausul och strikt ansvar

2013-02-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall rent strikt ansvar gäller fortfarande om två parter har en friskrivningsklausul mellan sig?
Ingrid Faxing |Hej,Ifall ni har kommit överens om att strikt ansvar inte ska gälla er emellan så gäller detta. Men friskrivningsklausulen gäller inte mot tredje man. /Ingrid

Skadestånd pga katt?

2012-12-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Kan jag bli skyldig skadestånd/ersättning till min granne om min kastrerade utekatt har orsakat skador på deras utekatt? Finns några lagar kring detta?
Angelica Rigborn |Hej Caroline och tack för din fråga! Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen (https://lagen.nu/2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. Enligt 19 § föreskrivs att hundägare har ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Detta innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Denna regel kan dock inte tillämpas på katter, det vill säga katter är undantagna det strikta ansvaret. Kattägare har alltså inget strikt ansvar för vad deras katter orsakar, utan de ansvarar enligt skadeståndslagens regler. Dock kan skadeståndsansvar fortfarande föreligga enligt skadeståndslagen, (https://lagen.nu/1972:207). Enligt 2 kap. 1 § krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I ditt fall kommer det vara väldigt svårt för din granne att bevisa att du handlat oaktsamt och inte utövat tillräcklig uppsyn över din katt. Din granne äger alltså bevisbördan för skadan. Med vänlig hälsning,

Skadestånd pga buller vid vägarbeten

2012-07-11 i Strikt ansvar
FRÅGA |Kan man begära skadestånd från Trafikverket då jag fått tinnitus som säkerligen är orsakat av att vi bor nära ett motorvägsbygge? Jag undrar hur jag skall gå tillväga och om det är någon idé? Hälsningar Marie Åhrman
Johan Wahlbom |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga som jag gärna besvarar. Generellt gäller att skadeståndsansvar kräver att skadevållaren har varit vårdslös eller oaktsam. Detta framgår i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) 2 kapitlet 1 §. Dock gäller andra regler för skadestånd som relaterar till så kallade miljöskador. Enligt Miljöbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM) 32 kapitlet 3 § 1 stycket 6 punkten anses buller utgöra miljöskador. Dock måste det vara övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan bullret och skadan (i detta fall er tinnitus) vilket kan visa sig vara svårt att bevisa. Skadeståndsansvaret är i vissa fall strikt vilket framgår av Miljöbalken 32 kapitlet 1 § 3 stycket. Strikt ansvar innebär att skadevållaren kan bli skadeståndsansvarig utan att han eller hon agerat vårdslöst eller oaktsamt. Den skadeståndsansvariga är i ert fall Trafikverket vilket framgår av Miljöbalken 32 kapitlet 6 §. Sammanfattningsvis finns det en teoretisk möjlighet för dig att få skadestånd i förevarande fall men det kan bli svårt att bevisa. Det kommer med sannolikhet krävas mätningar av bullernivån samt dina skador för att bevisa orsakssambandet. Däremot vill jag inte svara på om det är värt att driva frågan eller inte. För att få svar på den frågan bör du vända dig till en verksam jurist. Undersök om din hemförsäkring täcker de kostnader som uppkommer vid ett sådant möte. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom