Skadestånd för hundbett

2010-11-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har blivit hundbiten. Ska begära skadestånd av hundägaren som bor i annan kommun. Hur går jag tillväga? Kan jag själv göra en skrivelse på mitt skadestånd och skicka det till hundägaren? (i första hand) Eller ska jag begära det i en domstol för att göra ett civilrättsmål? Eller är det bäst att anlita en advokat som för min talan? Tacksam för svar.
|Hej! Du bör skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, stämningsblanketten samt vad den ska innehålla finns på Sveriges Domstolars hemsida. Tingsrätten utfärdar se http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx Gå igenom listan noggrant när dy fyller i din ansökan, och var noga med att spara kvitton får sjukvård och dylikt. Om du läser på lite på Sveriges Domstolars hemsida så bör du nog klara att föra din talan själv i det här målet. Känner du dig osäker så finns det inget som hindrar att du skaffar dig ett ombud, men det kommer att kosta dig. Du har rätt till ersättning enligt 19§ i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter "En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan." Detta kallas strikt ansvar och innebär att du inte behöver visa att det är "ägarens fel" att du har blivit biten. Skadeståndet baseras inte på ägarens eget vållande utan helt enkelt på om hunden orsakat dig skada. Med vänlig hälsning

Skadestånd p.g.a. avlidet husdjur

2010-09-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan Idag hände en tråkig sak...... Mina två hundar var ute på tomten hemma(staket runt) och grannens katt hoppade in på tomten och hundarna bet den så illa så den dog. Jag gick över till grannen och berätta vad som hänt, samt erbjöd ersättning för katten alt. ny katt. Undrar bara vad som kan hända ? Låt säga att dom skulle polisanmäla eller liknande ? Hoppas på svar MVH Sandra
Frida Larsson |Högsta domstolen har nydligen avgjort en liknande fråga i NJA 2001 s.65. I målet hade en hund skadat en katt så allvarligt att den efter försök att rädda den hos veterinär var tvungen att avliva den. Frågan uppkom då vilket skadeståndsansvar hundens ägare hade. Högsta domtolen anförde till att börja med att skadestånd omfattar enligt 5:7 skadeståndslagen ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Reparationskostnaden används endast i de fall där denna är mindre än återanskaffningsvärdet. Om reparationskostnaden överstiger kostnaden för återanskaffning av ett likvärigt föremål har den skadelidande därför i allmänhet inte rätt till högre ersättning än vad som motsvarar återanskaffningskostnaden. Särskilda omständigheter kan dock föranleda att ägaren likväl anses berättigad till ersättning på grundval av reparation. Det innebär alltså att den skadelidande kan ha rätt till ersättning för reparation även om det är dyrare än anskaffningsvärdet för ett motsvarande föremål. Högsta domstolen gick sedan över till vad som gäller vid fastställandet av skadestånd i anledning av skada på ett sällskapsdjur. Detta kan enligt domstolen inte ses som vilken skada som helst och att det därför är rimligt att ägaren söker vård för djuret även om kostnaden för detta kan beräknas komma att överstiga djurets ekonomiska värde. Dessa vårdkostnades ska dock vara medicinskt grundande och motiverade. Domstolen menade även att de i målet gällande kostnaderna inte översteg de kostnader som en kattägare rimligen kan beräknas vara beredd att betala. Hundägaren fick därför betala för de vårdkostnader som uppstått i samband med skadan. Gällande ditt fall kan alltså sägas att du är skyldig att betala den återanskaffningskostnad eller "reparationskostnader", dvs. veterinärskostnader. Som jag tolkar din berättelse dog katten omedelbart. Det har således inte uppstått några veterinärskostnader som du, om det funnits, varit tvungen att betala. I ditt fall blir det istället fråga om kostnad för återanskaffning av en likvärdig katt samt eventuella andra kostnader till följd av skadan. Detta rör sig dock enbart om sådana kostnader som inte kunnat förhindas.

Definitionen av innehavare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

2010-09-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter lyder 19 § - En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan Vad menas juridiskt med "innehavare". Vad skiljer detta åt från "ägare"? Är det någon som exempelvis passar hunden tillfälligt, typ hundvakt eller motsvarar det till exempel en fodervärd, eller har det någon annan definition?
Anna Eriksson |Hej, Med innehavaren avses i paragrafen en person som har hunden i sin besittning för exempelvis underhåll eller nyttjande. Oavsett om personen tillfällig ser efter hunden, är en fodervärd eller om man lånat hunden för att bedriva jakt så räknas man in i kategorin innehavare. För att räknas som innehavare måste personen ifråga medvetet ha tagit emot hunden. Ägaren är den som rent rättsligt anses ha äganderätt till hunden, till exempel genom ett köpeavtal. Det finns i Sverige ett hundregister där ägaren ska låta registrera sig. Syftet med att inkludera innehavaren i paragrafen är för att det strikta skadeståndsansvaret inte ska kunna kringgås. Den som tagit på sig ansvaret för hunden måste också utöva nödvändig kontroll över djuret för att den inte ska orsaka skada. Jag hoppas Du har fått svar på frågan! Med vänliga hälsningar

Renrasig löptik blev dräktig på hundpensionat

2010-07-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Lämnade in en renrasig löptik på ett hundpensionat 2 dygn, informerade om löp. Tiken blev dräktig och vi fick 8 blandrasvalpar. Ingen info från hundpensionat eller någon varning om att något kanske hänt. Vilket gjorde att vi inte misstänkte dräktighet utan trodde det var skendräktigt. Vem ansvar för detta? Skadestånd?
|Hej! Ägaren respektive innehavaren av en hund har principiellt ett strikt ansvar för den enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter (se här: https://lagen.nu/2007:1150#P19S1 ). Att ansvaret är strikt betyder att vållade skador ska ersättas även om man inte varit vårdslös. Du kan därför vända dig till både *den betäckande hundens ägare* (om denne går att finna) och *hundpensionatet* (om de innehade den betäckande hunden) med dina skadeståndsanspråk. Dräktighet hos en avelstik har av Högsta domstolen (HD) i ett snarlikt fall vilket refereras i NJA 1990 s 80 (se här: https://lagen.nu/dom/nja/1990s80 ) , betraktats som en sakskada på tiken. I fallet konstaterar HD att bq. "[p]å grund av denna skada får tiken anses ha varit förhindrad att föda en kull med renrasiga schäfervalpar som den annars kunde ha gjort. Den inkomstförlust som uppkommit genom att [ägaren] på detta sätt gått miste om en försäljning av en sådan valpkull utgör en följdskada till sakskadan." Du torde därför vara berättigad till ersättning av skillnaden mellan summan av försäljningsvärdet av de valpar som din tik fick och summan av försäljningsvärdet av en kull renrasiga valpar. Därtill är den skada som du lider till följd av värdeminskning på din tik pga dräktigheten ersättningsgill (om någon sådan uppstått). Med vänliga hälsningar

Ersättning för skada på hund

2010-10-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej Min hund blev överfallen av en lös hund. Har gjort en polis anmälan.Och varit hos veterinären.Ägaren sa att han skulle ta Vet konstarena. Min hund fick sy i buken och förlorade en massa tänder. Nu bestrider han kostnaderna för tänderna och säger att hunden var gammal och tänderna var dåliga så dom vill han inte betala för.Har jag rätt till ersättning för tänderna??
Mari-Helen Schöllin |Hejsan! En hundägare ska ersätta den skada som dess hund orsakat, enligt 19§ Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1 Ett husdjur som skadats utgör en sakskada vilket regleras i 5 kap 7§ Skadeståndslagen (1972:207), se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1. Skadeståndet omfattar ersättning för egendomens värde eller reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad som följt av skadan samt inkomstförlust. Detta innebär att om hunden som överföll din hund har orsakat förlusten av tänderna, så skulle du även kunna få ersättning för den eventuella skada som detta innebär. Men eftersom den andra hundägaren är villig att betala för veterinärkostnaderna, så måste troligen förlusten av tänderna vara att betrakta som en värdeminskning för att rätt till ersättning ska föreligga. Frågan är i så fall om så är fallet. Om förlusten av tänderna däremot inte orsakats av den andra hunden så är det svårt att kräva ersättning för dem. Alltså, har förlusten av tänderna orsakats av den andra hunden och det innebär att värdet på din hund minskat, kan du få ersättning för de förlorade tänderna. Jag kan tyvärr inte svara Ja eller Nej på denna fråga, då jag inte kan avgöra orsaken till att tänderna lossnat eller om värdet på din hund minskat i och med det. Jag hoppas ändå att jag har gjort läget tydligare för dig. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar

Hund skadat annan hund

2010-09-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I hundrastgården skadade min hund en annan hund under lek (de skulle fånga en boll samtidigt)vilket ledde till att att den andra hunden behövdes sövas och sys, nu undrar jag hur praxis är då de båda var lösa, och inget bråk fanns i bilden, båda hundarna är försäkrade, jag har fått höra olika saker 1. Att när man är i en rastgård är man medveten om att skador kan ske och det går på var och ens försäkring, 2. Att jag betalar självrisken för den andras försäkring och 3. att det ska gå på ev. hemförsäkring. Snälla hjälp mig reda ut vad som gäller.
|Hej och tack för din fråga! En hundägare har strikt ansvar för sin hund, vilket framgår av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150), se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm. Detta innebär att en hundägare ska ersätta skador som orsakas av dennes hund oavsett om denna vållat skadan eller inte. Med andra ord ansvarar du för din hund, och den andre hundägaren för sin hund. Ni har båda strikt ansvar för era hundar. Eftersom det inte finns tydliga lagregler för hur skadeståndsskyldigheten ska fördelas mellan flera som svarar på grund av strikt ansvar råder osäkerhet. Följande alternativ finns i fallet: 1) Du blir skadeståndsskyldig för hela kostnaden. 2) Skadeståndet jämkas, dvs. minskas då den andra hundägaren anses vara delaktig genom sitt strikta ansvar. 3) Skadestånd utgår, ev. för att den andra hundägaren anses vållat skadan (troligen ej aktuellt). Det du bör göra är att anmäla kravet på skadestånd för veterinärkostnaderna till ditt hemförsäkringsbolag. I hemförsäkringen finns en ansvarsförsäkring som kan ersätta skadeståndsanspråk. När ditt försäkringsbolag har mottagit din anmälan gör de en utredning för att se hur skadeståndsskyldigheten ska fördelas mellan er. Finner försäkringsbolaget att ersättning ska utgå ur försäkringen får du betala självrisk till ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information. Lycka till!

Ägare och innehavare av häst kan inte genom avtal begränsa tredje mans rätt till skadestånd

2010-09-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Kan man i ett hästfodervärdsavtal avtala bort ansvaret gentemot tredjeman vid ev skada? Kan man då skriva in att fodervärden har ansvaret istället för ägaren?
|Hej! Nej, *det är inte möjligt för två personer att ingå avtal som begränsar en tredjes rätt till skadestånd,* inte ens genom att peka ut en viss person som ersättningsskyldig istället för den som annars är betalningsskyldig. Två personer kan däremot ingå avtal med innebörden att om en av dem utger skadestånd till någon ska den andre ersätta den betalande. En hästägare har inte, som hundägaren, ett strikt ansvar för sitt djur. Skadeståndsskyldighet för hästägaren torde främst uppstå om han genom vårdslöshet i tillsättningen av den som sköter om hästen kan anses ha orsakat skadan. Om hästen orsakar tredje man någon skada på grund av den som tillfälligt innehar hästens bristande tillsyn är det den personen som blir ersättningsskyldig mot den skadelidande enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (se här: https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1 ). Eftersom jag tror att det senare fallet (att hästen orsakar skada pga innehavarens bristande tillsyn/skötsel och inte pga att ägaren utsett någon han vet saknar kompetens att sköta om hästar) vanligen är orsaken till att en häst orsakar skada borde ett avtal med innebörden att en fodervärd ansvarar för skador som hästen orsakar främst ha en förtydligande innebörd. Hoppas jag lyckats göra rättsläget lite klarare. Med vänliga hälsningar

När är man "innehavare" och skadeståndsansvarig för en hund?

2010-04-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Lagen 2007:1150, i vilka fall räknas man som juridiskt och skadestånds skylldigt som innehavare av hund. Om hunden ägas av en person, men en annan person är hundvakt? person som tränar hunden? som har hunden ibland? som har hunden regelbundet för träning? som på kontrakt inte äger hunden men kallar sig för husse för den tycker om hunden och tränar den och rastar den är denne att betraktas som innehavare? Gäller inte innehavare en som genom någon typ av avtal tex fodervärdsavtal eller inackoderings avtal har han om hunden?
Georg Dellborg |Hej. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ”för underhåll eller nyttjande” utan att vara hundens ägare. Detta står i propositionen till Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Att man tagit emot en hund för ”underhåll” syftar på just sådant som hunddagis, passning, träning, fodervärdar osv. ”Nyttjande” av hund är om man t.ex. lånar någon annans jakthund. Svaret är alltså ja, samtliga de exempel du tar är att anse som hundens innehavare under den tid de har hand om hunden, och har alltså strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Tanken med regeln är att ansvaret skall ligga på den person som i praktiken haft möjlighet att ha uppsikt över hunden. Vänligen,