Ansvar för hund

2011-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En dag när jag var ute i skogen fick min hund vittring på en älg. Min hund, Limbo, sprang efter älgen som fick panik och sprang rakt över en väg. Olyckligtvis körde en bil rakt in i älgen. Bilföraren bröt ett ben samtidigt som bilen fick stora skador. Min fråga är: Vilka möjligheter har bilföraren gällande skadestånd av mig?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) har en hundägare eller innehavare strikt ansvar över sin hund, vilket innebär att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om inte han eller hon har vållat skadan. I rättsfallet NJA 1983 s 606 jagade en hund ut en älg på vägen och en bil körde på älgen. I det fallet ansågs det inte utrett att hunden haft sådan inverkan på älgens beteende att den kunde anses ha orsakat att älgen kom ut på vägen. Hundens ägare blev alltså inte ersättningsskyldig för några skador. Baserat på praxis borde du alltså inte bli skadeståndsskyldig, men samtidigt finns det strikta ansvaret över hundar, så det går inte att klart förutsäga hur en domstol skulle bedöma fallet. I trafikskadelagen finns bestämmelser om vad en trafikförsäkring kan ersätta, du hittar lagen här: https://lagen.nu/1975:1410. En skadelidande kan dock välja att istället begära skadestånd. Utgår trafikskadeersättning kan försäkringsbolaget i vissa fall rikta återkrav mot den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat skadan. Mvh

Skadestånd för hundägare

2011-09-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan! Två stora hundar sprang in i vårt hus och bet ihjäl vår lilla hund i vardagsrummet. Min sambo försökta hindra dem, men då bet de henne i handen. Dörren var öppen och sambon och vår hund var precis framför huset när de hände. När de såg hundarna komma sprang de in men hann inte stänga dörren. Sambon fick uppsöka vård och kan efter nästan två månader inte använda tummen. Nu undrar jag - är det rimligt att begära skadestånd från dessa hundägare och ungefär hur mycket? Om de vägrar betala, och vi kontaktar advokat, vem är det som betalar rättegångskostnaderna?
Elin Sjörén |Hej, Det är absolut värt att begära skadestånd av hundägarna. Både för din sambos skada och för er hunds död. I lag om tillsyn över hundar och katter föreskrivs nämligen i 19 § att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare/innehavare. I skadeståndslagen hittas sedan bestämmelser om hur ersättningen för skadan ska beräknas. I denna lags 5 kap. 1 § föreskrivs att den som tillfogats personskada (jag tänker då på din sambo) har rätt att kräva ersättning för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Har din sambo således tvingats uppsöka läkare för skadan har hon rätt att kräva ersättning för detta. Hon har även rätt att få ersättning för förlorad inkomst om hon tvingats vara hemma från jobbet till följd av skadan. Enligt tredje punkten kan hon också få ersättning för själva obehaget hon upplevt genom skadan. Vidare föreskrivs i samma lags 5 kap. 7 § att ersättning för sakskada (vilket gäller er hund) kan krävas för bland annat ”sakens värde eller reparationskostnad”. Denna bestämmelse omfattar givetvis inte bara husdjur, vilket får förstås av ordalydelsen. Ni har dock, genom bestämmelsen, rätt att kräva ersättning för er hunds värde (vad det exempelvis skulle kosta er att köpa en ny) och om ni haft några sjukvårdskostnader för hunden efter angreppet. Om ni skulle behöva dra saken inför rätta är det, som huvudregel, den som förlorar målet som får stå för alla rättegångskostnader (se rättegångsbalken 18 kap. 1 §). Det är emellertid svårt att sia om vem som kommer att ”vinna” ett mål. Det kan till exempel sluta med att man gör upp i godo istället, vilket skulle innebära att vardera parten själv står för sina rättegångskostnader. Det kan givetvis också sluta med att ena parten får rätt och den andre då tvingas stå för alla kostnader i målet. Mycket mer än så kan jag inte säga, men att ni skulle komma att fullständigt ”förlora” målet har jag väldigt svårt för att tro. Lag om tillsyn över hundar och katter: https://lagen.nu/2007:1150 Skadeståndslag: https://lagen.nu/1972:207 Rättegångsbalk: https://lagen.nu/1942%3A740 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Strikt ersättningsansvar för hundägare.

2011-03-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min son tog med sig vår hundvalp till sin mamma som inte protesterade mot att hunden togs dit. Där har valpen bitit sönder föremål och orsakat skada. Vem är ersättningsskyldig för skadorna? Omfattas skadan normalt av ansvarsförsäkringsmomentet i hemförsäkringen?
Anna Eriksson |Hej, Tack för din fråga! Hundägaren eller innehavaren har ett strikt ansvar för de skador som hunden vållar, se 19§ Lag om tillsyn över hund och katt, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1. Att den skadelidande personen i fråga inte har protesterat mot att hunden medtas får ingen inverkan på ansvarsfrågan. Det är alltså Ni som ägare som får stå kostnaden för de skador som hunden orsakat. Vad gäller frågan om skadan som hunden orsakar täcks av ansvarsförsäkringen så varierar det mellan olika försäkringsbolag och även om det inte är ovanligt att ett sådant ersättningsanspråk omfattas så är det långt i från säkert. Det lättaste sättet att ta reda på det är att vända dig till ditt försäkringsbolag eller läsa igenom deras villkor. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar

Ansvar för annan hunds attack

2011-01-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en (tillfällig) hundvakt är ute och rastar vår hund och det kommer en lösspringande hund som går till anfall mot vår hund och hundvakten försöker avstyra anfallet men då blir offer för den lösspringande hunden, vilket ansvar har jag i denna situation? Med vänlig hälsning
Mathias Gunnervald |Hej, Du kan inte bli ansvarig för någon kostnad eller liknande som uppstår då en lösspringande hund attackerar en person som på uppdrag av dig rastar din hund. Ägaren till den attackerande hunden är den som står som ansvarig i en situation som den givna. Vänligen,

Hund biten av lösspringande hund

2011-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man ska gå till väga för att få ersättning när hunden har blivit biten av en lösspringande hund? Hundägaren vägrar att betala veterinärvårdskostnader trots att vissa påstår att han är tvingad till det enligt lag.
Emil Görrel |Hej! I förevarande fall är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) tillämplig. Enligt 1 § 1 st. ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt 19 § 1 st. samma lag har hundägaren ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att ägaren anses ansvarig oavsett om uppsåt eller oaktsamhet förelegat. Skada orsakad av hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Ägaren eller innehavaren har i sin tur rätt att få tillbaka vad denne betalat i skadestånd av den som vållat skadan (regressrätt). Mitt råd till dig är därför att du upprättar en fordran på det belopp du vill ha utbetalt, viktigt är att denna innehåller ett sista betalningsdatum. Skulle ägaren till den lösspringande hunden inte betala sin skuld frivilligt kan du använda dig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § 8 mom. Utsökningsbalken (UB)(https://lagen.nu/1981:774). Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (https://lagen.nu/1990:746). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar tillbaka vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1) fordran ska avse pengar 2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket är fallet i förevarande situation. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html). Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären (25 § BFL) varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle gäldenären inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan (42 § BFL). Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att du behöver ansöka om detta (2 kap. 1 § 3 st. UB). Skulle gäldenären bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Du kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten (33-34 §§BFL). I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären att betala, kan du använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på din ansökan, kan verkställa. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Häst biten av lösspringande hund.

2011-06-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Under en ridtur blev min häst anfallen en lös hund som sprang efter oss. Hästen är biten i tre ben, bogen mm.. Hur funkar det med skadestånd, kan jag kräva det av hundägaren? Hur går jag tillväga?
Emil Görrel |Hej! I förevarande fall är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) tillämplig. Enligt 1 § 1 st. ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt 19 § 1 st. samma lag har hundägaren ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att ägaren anses ansvarig oavsett om uppsåt eller oaktsamhet förelegat. Skada orsakad av hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Ägaren eller innehavaren har i sin tur rätt att få tillbaka vad denne betalat i skadestånd av den som vållat skadan (regressrätt). Stämningsansökan skickas till tingsrätten. Formulär samt information om vad detta ska innehålla finns på Sveriges Domstolars hemsida; http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Även övrig information som rör förfarandet i domstolen finns att läsa på samma hemsida. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Skadeståndsansvar för djurägare

2011-03-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Vi är ett antal hyresgäster som bor på ett område med både hundar, katter och mycket barn. Vi har ett stort problem med katter som springer lösa i vintförvåg, och repar bilar och gör sina behov i barnens sandlådor, och på andras gårdar. Vi har pratat med dom som äger katterna eftersom vi vet vika dom är och förklarat att dom måste se till sina katter så dom inte ställer till med obehag eller skadegörelen för andra hyresgäster,har även pratat med hyresbolaget om problemet men dom bryr sig inte. Så vi vet inte vad vi ska göra. Att sätta sitt barn i en lekpark full med kattbajs och kiss är inte hälsosamt. Och det är inte kul att komma ut till sin nya bil och den har blivit repad av katter. Sen har vi många hundägare som inte plockar upp efter sin hund också, utan lämnar det mitt på gräset eller på vägen, har själv 4 hundar och tycker det är vidrigt när det inte plockas upp. Hoppas vi kan få något förslag, på vad vi som hyresgäster kan göra för att allt ska lösa sig, skulle hoppas att det fanns en lag på att även katter ska rastas i koppel om det bor i ett bostadsområde.
Elin Schmid |Hej, Det finns en lag som heter ”Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter”. För hund gäller att ägaren har strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att ägaren anses ansvarig oavsett om uppsåt eller oaktsamhet förelegat. Skada orsakad av hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. I 1§ i lagen om tillsyn över hundar och katter stadgas bland annat att: ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter” När det gäller katter har ägaren eller innehavaren dock inte strikt ansvar utan det är vanligt culpa-ansvar som gäller, det vill säga ägaren/innehavaren måste ha varit vårdslös för att skadeståndsansvar skall kunna aktualiseras. Miljödomstolen har i en dom rörande ett fall i Sollentuna slagit fast att kattägare inte kan ställas till svars om deras katter springer på annans mark och lämnar sin avföring. Det blir således upp till markägaren att freda sig bäst denne kan. Detta blir givetvis svårt i ert fall då det rör sig om en hyresfastighet dock står inget rättsmedel tillbuds för att avhjälpa detta problem i dagsläget. När det gäller katternas skada på bilar krävs alltså, för att skadestånd skall kunna bli aktuellt, att kattägaren anses vara vårdslös. Detta kan bli svårt att bevisa då det faktum att man har sina katter lösa inte räcker för att man skall anses ha agerat vårdslöst. Vidare krävs det att man kan bevisa vems katt det är som orsakat skadan. När det gäller hundägarna är de däremot skyldiga enligt lag att plocka upp efter sina hundar. Lycka till! Med vänlig hälsning

strikt ansvar för hundägare

2010-12-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om jag som hundägare går med min hund koppla på allmän väg, kommer grannens katt, och hoppar framför min hund som, som då blir rädd och samtidigt ger katten ett tjuvnyp så denns ägare måste uppsöka vetrinär, vem skall stå för dess kostnader. mvh Tommy Gllersjö
|Hej och tack för din fråga! Enligt 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter ska katter och hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som motverkar att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt 19 § samma lag har en hundägare strikt ansvar för de skador som dennes hund orsakar. Detta betyder att du blir skadeståndsskyldig trots att du inte har vållat skadan. Vad gäller katter saknas motsvarande regel. Eftersom du har strikt ansvar för vad din hund orsakar kommer du att stå för veterinärskostnaderna. Lagen om tillsyn över hundar och katter hittar du här: https://lagen.nu/2007:1150 Med vänlig hälsning,