Skadestånd för personskada pga. brott

2012-04-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Blev misshandlad i oktober 2010 och nu ska äntligen målet gå till tingsrätten. Jag undrar hur mycket jag kan få i skadestånd? Det blev bara utdelat ett slag men det tog hårt, jag svimmade och bröt ett flertal ben i ansiktet samt fick käken ur led. Akut sjukhusvistelse i ett dygn, konstant verkande huvud i en månad och kunde inte vistas utomhus på kvällar för risken att få ett slag till i ansiktet vilket enligt doktorn skulle kunna vara livshotande då okbenet var av.
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga, Enligt 2 kap. 1§ Skadeståndslagen ska den som vållar en personskada ersätta denna. Vilken ersättning som ska ges framgår av 5 kapitlet i samma lag. Språkligt brukar man dela upp personskadeersättning i ekonomisk ersättning och ideell ersättning. Den ekonomiska personskadeersättningen omfattar sjukvårdskostnader och inkomstförlust (5:1 1st. 1-2 p. Skadeståndslagen.) Nu är svensk sjukvård till övervägande del skattefinansierad, men om du själv fått bekosta t.ex. smärtstillande mediciner kan du få ersättning för detta enligt punkten om sjukvårdskostnader. Det framgår inte av din fråga om du har ett jobb och om du i så fall tvingades sjukskriva dig från detta, men om så är fallet får du även ersättning för den inkomst du förlorade genom sjukskrivningen – dvs. skillnaden mellan din ordinära lön och det du fick i sjuklön/sjukpenning under perioden du inte kunde jobba. Den ideella personskadeersättningen omfattar ersättning för sveda och värk (5:1 1 st. 3p. Skadeståndslagen). Denna ersättning fungerar som en kompensation för det lidande och de besvär personen har från det att skadan uppkom till dess att den är läkt. Ersättningen bestäms utifrån en tabell upprättad av Trafikskadenämnden. För personskada som inte kräver stadigvarande sjukhusvård är ersättningen 2.400 kr/månad enligt 2012 års tabell. Ibland är det oklart när en skada ska anses vara ”läkt”. Om den skadade personen har ett jobb och sjukskrivits från detta anses skadan oftast vara läkt när sjukskrivningen upphör, men undantag kan göras och är personen arbetslös, studerande eller liknande får man fastställa sjukdomstiden på annat sätt. Utifrån din symtombeskrivning får man nog se det som att skadan var läkt tidigast en månad efter misshandeln, eftersom du under den första månaden hade konstant värk och tvingades ändra dina rutiner pga. risken att förvärra skadan. Det skulle i så fall berättiga dig till en månadsersättning på 2.400 kr. Utöver ekonomisk och ideell skadeersättning kan du också få kränkningsersättning eftersom du åsamkats skadan genom brott, 2:3 Skadeståndslagen. Vid misshandel brukar ersättningen bestämmas till mellan 5.000 – 15.000 kr. Då den misshandel du utsattes för ledde till ganska omfattande skador borde din ersättning ligga i den övre delen av denna skala. Sammanfattningsvis kan du alltså kräva ersättning för de vårdkostnader och den inkomstförlust du eventuellt haft, samt ersättning för sveda och värk och kränkningsersättning. Nu tänkte jag avsluta med några ord om hur det fungerar att kräva skadestånd i en brottmålsrättegång. Domstolen kommer inte att behandla frågan om eventuellt skadestånd till dig automatiskt. Det är du som målsägande som måste ta initiativ och yrka på att få skadestånd. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att utforma och driva ditt skadeståndskrav under rättegången, om du begär detta (22 kap. 2§ Rättegångsbalken). Du bör meddela åklagaren att du vill ha sådan hjälp och i samband med detta ange de symtom och eventuella kostnader du haft, och vad du vill ha i ersättning för dessa. När domstolen behandlar ett skadeståndskrav kan den inte döma ut mer eller annat än vad som yrkats (17 kap. 3§ Rättegångsbalken). Det innebär att om du skulle glömma att yrka ersättning på någon av punkterna jag gått igenom ovan, eller om du skulle yrka ett lägre belopp än vad du faktiskt har rätt till, kan domstolen inte ”rätta till” det felet åt dig och döma ut ett större skadestånd. Du bör därför tänka igenom vilka kostnader och symtom du hade efter misshandeln som kan ersättas enligt punkterna ovan och noggrant ange detta. Och är du osäker på vilket belopp du ska begära är det bättre att du tar i ”lite extra” än att yrka i underkant, eftersom domstolen som sagt inte kan döma ut en högre ersättning än vad du yrkat (däremot lägre). Nedan finns länkar till Skadeståndslagen och Rättegångsbalken. Jag lägger också in länkar till Trafikskadenämndens beräkningstabell för ersättning för sveda och värk, samt en referatsamling från Brottsoffermyndigheten med exempel på fall där kränkningsersättning utdömts pga. brott. Sidorna 46-47 i referatsamlingen innehåller ett antal exempel på misshandelsfall och uppgifter om vilket belopp som dömdes ut. https://lagen.nu/1972:207 https://lagen.nu/1942:740 http://www.trafikskadenamnden.se/upload/Ers%C3%A4ttningstabeller/2012/Sveda%20och%20v%C3%A4rk_2.pdf http://www.brottsoffermyndigheten.se/Sidor/EPT/Bestallningar/PDF/Referatsamling%202012.pdf Lycka till, och tveka inte att höra av dig igen om du undrar något mer! Vänligen,

Preskriptionstid för fordran på skadestånd i anledning av brott

2012-03-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Jag dömdes för misshandel i tingsrätten 2010. Brottet skall ha begåtts 2006. Jag var misstänkt och åtalad för grov misshandel, men dömdes för misshandel. Jag anhölls och häktades 2009. Släpptes efter 5 dagar. Jag blev dömd att betala skadestånd. Målsägande har än idag (2012) inte begärt att jag ska betala skadeståndet. Jag vill fråga om när preskriberas skadeståndet?
Johan Corell |Hej Regler om preskription kan du finna i preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130. Att du är skadeståndsskyldig innebär att den skadelidande har en fordran på dig. Huvudregeln är att fordringar på skadestånd i anledning av brott preskriberas tio år efter uppkomsten enl. 2§ preskriptionslagen. Dagen för den skadegörande handlingen räknas normalt som tidpunkten för fordrans uppkomst. 3§ preskriptionslagen innebär att preskriptionstiden för fordringar på skadestånd i anledning av brott kan förlängas över tio år i vissa fall. Denna bestämmelse är inte aktuell i ditt fall. Eftersom brottet skulle ha begåtts 2006 så preskriberas målsägandes fordran på skadestånd 2016 om inte ett preskriptionsavbrott inträffar dessförinnan. Att preskriptionsavbrott inträffar innebär att tiden kommer att förlängas ytterligare, se 5-7§§ preskriptionslagen. Med vänliga hälsningar

Skadestånd misshandel

2011-03-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar hur mycket skadestånd min syster kan få efter en misshandel när hon var ute och roa sig på stan. Hon har tänkt begära 1500kr för konstant huvudvärk i 1 vecka och därefter sporadisk smärta i ca 1 mån. Pga misshandeln blev hon sjukskriven i 3 veckor och vill ha ersättning med 30 000kr för utebliven lön. Hon har även fått köpa mediciner för 1200kr och betalt två låkarbrsök på 600kr. I allt kaos skulle hon egentligen åka utomlands på semester, resan var dock inte betald men kan man kräva ersättning som kompensation för att tillfället gick om intet? Tack!
Mathias Gunnervald |Hej, Skadestånd regleras främst i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207) . Den grundläggande principen inom skadeståndsrätten anses vara att ersättningen skall sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat. Huvudregeln om ersättning för personskada finns i 5 kap. 1 § SkL. Ersättning skall enligt paragrafen utgå för 1) sjukvårdskostnad och andra utgifter 2) inkomstförlust 3) sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Punkt 1-2 avser ekonomisk skada, medan punkt 3 avser ideell skada. Gällande den icke fullt utnyttjade semestern torde den rymmas under punkt 2, då även förlorad semester kan ersättas såsom inkomstförlust. Frågan behandlades i rättsfallet NJA 1948 s. 646, där en person fick ersättning för semester denne inte kunnat tillgodogöra sig. Vänligen,

Preskription på fordran i anledning av brott

2011-02-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Löper preskriptionstiden på ett skadestånd pga. brottslighet från det att domen faller eller från det att den brottsliga handlingen utförs? (dvs. infaller 10års gränsen, om man bortser från ev. avbrott, 10 år efter brottet eller domen?) Ser gärna hänvisning till lagtext, rättsfall eller lagkommentar an. detta.
Andreas Vinqvist |Hej, Preskriptionstiden avseende skadestånd på grund av brott räknas normalt från den dag brottet begåtts, se NJA II 1981 s. 25. Preskriptionstiden kan dock förlängas i vissa fall. Enligt 3 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran i anledning av brott först ett år efter tiden för åtalspreskription, om inte domstol avgjort ansvarsfrågan avseende brottet dessförinnan. Har domstol avgjort frågan innan denna tidpunkt, gäller den normala 10-årsfristen från dagen då brottet begicks. För mer information, se Preskriptionslagens 2 och 3 §§ samt NJA II 1981 s. 25ff. Vänligen,

Böter vs. skadestånd

2012-03-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Blev tagen för snattning i dag med en 0,5l dricka i min väska jag ej betalat för. Butiksinnehavaren bad mig vänta medans han ringde polisen. Samtalet gick inte fram, istället föreslår han att jag betalar "en bot" till honom på 2000,-. Jag skrev under på ett papper men fick själv ingen kopia.Han påstog att jag snattat förut men lade inte fram något bevis för detta. Min fråga: är detta normalt? får han göra så? Jag var så obekväm o shockad att allt annat än polis verkade som en bra idé då..
Lars Bålman |Tack för din fråga. Varken brottsbalken (1962:700), bötesverkställighetslagen (1979:189) eller lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. erkänner den typ av bot och bötesverkställighet som butiksinnehavaren talade om. Han har gjort fel som kallat detta för en bot. En helt annan sak är att du kan bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (1972:207), SkL. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, och den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan, 2 kap. 1-2 §§ SkL. 5 kap. SkL anger vad ett skadestånd får omfatta, bland annat alltså sakskada. Fick butiksägaren tillbaka flaskan helt oskadd och utan att den blev öppnad? I så fall kan han troligen inte begära så mycket i skadestånd. För att få skadestånd måste någon typ av skada ha uppkommit, även om sådan inte nödvändigtvis måste vara fysisk. Jag förutsätter att du inte åstadkom någon skada i övrigt, och inte heller brukade våld mot eller hotade någon. Eventuellt kan butiksinnehavaren hävda att ni har kommit överens om skadeståndet, och visa upp det papper du skrev på, dock vet jag inte vad som stod på detta papper. I vart fall kan beloppet jämkas enligt 36 § avtalslagen (1915:218). I nuläget kan du vänta med att vidta några åtgärder, men du kan självklart prata med vem du vill om detta. Källa: lagen.nu

Ersättning för falsk anmälan

2011-12-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan ! har två pojkar på 13 och 15 år som har blivit oskyldigt anmälda till polis för olaglig förföljelse. Kan dom på något sätt få ersättning från den personen för att denne gjort en falsk anmälan på dom?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Eventuellt kan Brottsbalkens 15 kap. 6 § https://lagen.nu/1962:700 om falsk eller obefogad angivelse av oskyldig till åtal, göras gällande av den som anmälts/anklagats för brott. Det krävs då att den som angivit det påstådda brottet visste att den anklagade var oskyldig och att angivaren avsåg att den anklagade skulle bli åtalad och fälld till ansvar för det angivna brottet. Det krävs också att det är en formlig angivelse med direkt uppmaning att åtala den anklagade/angivne för brottet för att regeln ska bli tillämplig. Handlar det istället endast om en framställning till polismyndigheten att undersöka om brott föreligger och att den utpekade i sådant fall (om man finner att brott föreligger) ska åtalas, så kan denna regel inte göras gällande. Det väcker man åtal för brott så kan man föra en talan om skadestånd i rätten i samband med detta enligt enligt Rättegångsbalken (RB) 22 kap 1 § (se https://lagen.nu/1942:740#K22) Man kan få skadestånd på olika grunder, bland annat p.g.a. kränkning och/eller sveda och värk. Enligt skadeståndslagen (SkL) 2 kap 3 § (se https://lagen.nu/1972:207) gäller att ”Då någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ska ersättning utgå för den skada som kränkningen innebär.” Kränkning torde anses vara för handen om handlingen framkallat känslor såsom ex. rädsla, skam eller förnedring hos den drabbade. Skadestånd p.g.a. personskada kan enligt SkL 5 kap 1 § utgå för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). En skadeståndstalan kan föras även som ett civilrättsligt tvistemål, d.v.s. utanför brottmålsrättegången, dock är det vanligen av praktiska skäl mest lämpligt att ta det inom ramen för en brottmålsrättegången. Vänligen

Skjuta annans hund

2011-03-14 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har (hade!!) en tax som var 7 år och har nog aldrig gjort en fluga förnär. Kanske mindre hyss när han var i valpåldern. Givetvis har den sagt ifrån när någon kommit in på tomten. Vid ett tillfälle råkade den komma över till grannen som har höns bakom sitt hus. område. Han skaffade tupp för ett tag sedan eftersom han tyckte att hönsen behövde detta. den här tuppen förde givetvis oväsen och jag retade mej givetvis på detta. Kanske min tax kände detta och bet således ihjäl tuppen. Grannen sköt då min tax och sa sen att jag fick skylla mej själv som inte höll ordning på den. Får han göra så ??
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet NJA 1988 s. 495 hade en man skjutit en hund efter att hunden gått till attack mot mannens getter. Detta ansågs inte vara en godtagbar handling och mannen dömdes för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1 ). I fallet ansågs det inte vara försvarbart att för skyddande av sina getter sträcka sig så långt som att skjuta hunden. Detta dels på grund av getternas ringa värde i jämförelse med värdet på hunden. Därav bör bedömningen bli den samma då det gäller en tupp. Du har med största sannolikhet möjlighet att kräva skadestånd av mannen som sköt din hund. Vänligen,

Jämkning av skadestånd vid rån

2010-12-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej Jag blev dömd för grovt rån samt försök till rån på minderåriga och blev dömd till 29 000 i skadestånd samt 300 timmars samhällstjänst och har precis fått en dotter. Rånen begicks för 3 år sedan men rättegången blev i år (2010) då jag var utomlands i 3 år. Jag ah ringen inkomst förutom föräldraledighet - lägstainkomst samt lite från försörjningsstödseneheten. Är detta rätt?? överklagan är på gång och är om två veckor. min fårga är; detta hänsynslösa straff måste ändras och bli mildare med tanke på min situation (ung förälder utan inkomst eller egen bostad). kommer detta att "förmildras", har jag någon rätt att få ett mildare straff nu under överklagan med tanke på min situation?
Lina Radovic |Jämkning av skadestånd är möjligt enligt 6:2 skadeståndslagen, om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Hänsyn lär också kunna tas till anhörigas behov. Vid grövre brottslighet såsom rån kan dock jämkning troligtvis inte ske. Det hindrar dig givetvis inte från att åberopa 6:2 skadeståndslagen i rättegången. Se 6:2 skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 Med vänlig hälsning