Skadestånd för följdskada vid personskada

2012-07-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Vi var på en djurpark i slutet av maj och vår dotter hoppade i ett höloft som de byggt upp. Hon bröt foten på två ställen. Enligt djurparken var den kontrollerad och ok, genom att det var en luftmadrass under höet. Men denna luftmadrass syntes och runt omkring låg det lite hö. Hon hamnade i kanten mellan höet och luftmadrassen. Vi har varit hemma med v.a.b. i tre veckor. Hur går vi tillväga för att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst?
|Hej! Skadeståndslagen ger en möjlighet till ersättning för närståendes inkomstbortfall som uppkommit på grund av personskada. Ersättningen betalas ut till som den som lidit skadan och förutsätts lämnas vidare till den som orsakats inkomstbortfall. Det innebär att om ni kan visa att skadan orsakades av djurparken och att denna förfarit vårdslöst så har er dotter rätt till skadestånd både för sina frakturer och de inkomstbortfall som blivit följden. Med den lilla information du uppgett i frågan kan jag inte ge ett säkert svar, men om det fanns en luftmadrass och er dotter hoppade och landade bredvid den är det osäkert om djurparken handlat vårdslöst. Jag rekommenderar dig att konsultera någon om omständigheterna mer i detalj för att avgöra om ni har ett stark mål. Om ni gör bedömningen att ert läge är starkt kan ni börja med att kontakta djurparken, det är möjligt att de har en policy för skador på besökare. Om så inte är fallet har ni möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka på skadestånd.

Hur bör man kräva en vän på skadestånd?

2012-04-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid en fest hade jag min macbook air stod framme och gästerna fick själva välja musik. Vid ett tillfälle lade en av mina vänner datorn farligt nära kanten och strax senare gick han in i den så att den olyckligtvis föll ner på kakelgolvet och fick stora bucklor/skråmor men trots den hårda smällen fortfarande fungerar helt felfritt. Detta är ytterst irriterande då jag själv varit väldigt försiktig och aldrig tappat den tidigare. Min försäkring täcker inte skönhetsskador och en reparation kostar mer än vad datorn är värd. Misstänker att jag rättsligt har rätt att kräva min vän på de pengar min dator är värd men finns det något bra sätt som han och jag kan lösa det här utan att behöva riskera varandras vänskap.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Det du har råkat ut för är en sakskada i skadeståndslagens (SkL) mening. Jämlikt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Det är föga troligt att din vän uppsåtligen orsakat skadorna på din dator. Däremot kan det mycket väl vara så att han genom vårdslöshet, t.ex. genom att ställa den mycket nära kanten på ett bord där det är mycket folk i rörelse, har vållat skadan. Det är alltså mycket möjligt att du har en rättslig rätt att kräva din vän på ersättning för de skador som uppstått. Detta sker ytterst sker genom en domstolsprocess. Att gå vägen genom domstol för att erhålla ersättning är en mycket lång och kostsam historia, som inte sällan kan tära väldigt mycket på exempelvis en vänskap två personer emellan. Eftersom din önskan är att lösa problemet på ett sätt så att er vänskap inte riskeras, råder jag er därför att efter förmåga göra upp i godo. Det jag råder dig till är helt enkelt att prata med din vän och diskutera om det finns förutsättningar att komma fram till en samförståndslösning. På detta sätt slipper ni göra en rättslig process av det hela, som mycket väl kan kosta er den vänskap ni har. Hur du bör framföra detta till din vän är helt upp till dig. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar tillföljd utav säkerhetsbrist i produkt - Produktansvarslagen

2012-01-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag behöver er hjälp. Då min familj har vart med om en olycka med en kaffebryggare som sprängdes i handen på en person. Lite information om själva händelsen (Denna person i frågan skulle hämta kaffe då han tar tag i kannan och plötsligt sprängs den i handen på honom. Två blodådror sprack och blodet hamnade på golv väggar och tak. Vi åkte till sjukhuset där dem stoppade blödningen och det visade sig att två blodådror och två senor hade blivit avskurna utav glaset på kaffebryggaren. Det blev operation dagen efter för att sätta ihop senorna så att han kan använda handen igen. Nu har han vart sjukskriven i över tre månader. och kommer fortfarande vara det på grund utav att han inte kan röra/använda tummen. han jobbar som byggnadsarbetare och är ej funktionärlig i sitt arbete) Jag har vart i kontakt med Företaget angående ärendet och vi har fört samtalsdialoger samt mailat konversationer. Dock så är vi inte nöjda med deras beslut om hur ärendet avslutades så jag har istället tagit ärendet i mina egna händer. Jag har pratat med konsumentverket som tycker jag skall ta ärendet vidare genom att använda Sveriges lagar vad vi som konsumenter har rätt till. Jag har letat efter information men det känns inte tillräckligt. för att underlätta ert ärende så kommer jag bifoga vad företaget skrev till mig i deras slutliga mail angående produkten: Det är dock väldigt olyckligt att kaffebryggaren inte kunnat återfås, eftersom vi nu inte kan göra en fullständig utredning av orsaken. Huvudkontoret meddelar dock att det som troligtvis har hänt, är att en liten osynlig spricka uppstått i glaset, som sedan fått glaset att krossas från den lätta stöten när den tagits ur hållaren. Eftersom detta inte kan undersökas är det dock väldigt svårt att bevisa den exakta orsaken till detta. Vi slängde iväg bryggaren då vi inte ville se röken av den eftersom den orsakat en stor skada för personen i frågan. Hur skall jag kunna föra min talan vidare och vart/hur skall jag referera till då jag skall maila iväg ärendet igen till företaget? Obs deras ersättning för denna skadan var en dvd spelare. Det är inte okej att ersätta en personskada med en dvd spelare vilket nu har triggat igång mig att föra detta vidare. Vill ni ha mer information så är det bara att slå en signal så berättar jag gärna mer detaljerat vad jag tänker angående ärendet. Hjälp!? Tack på förhand MVH Malin Backner
Stefan Fagerbring |Hej! I detta fall kan följande till att börja med konstateras. En kaffebryggare, eller i vart fall en medföljande glaskanna, har med stor sannolikhet varit behäftad med ett fel, vilket i det här fallet fått en olycklig konsekvens i form av en personskada. Situationen köp av lös sak som en näringsidkare säljer till en konsument faller normalt under Konsumentköplagen (1990:932), https://lagen.nu/1990:932. Denna lag behandlar däremot inte fall av personskador, utan istället aktualiseras Produktansvarslagen (1992:18), https://lagen.nu/1992:18. Enligt 1 § Produktansvarslagen gäller att skadestånd enligt lagen betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med en +produkt+ avses i lagen +lösa saker+, se 2 § Produktansvarslagen. Den glaskanna som har spruckit och orsakat personskadan, omfattas i det här fallet utav begreppet +produkt+ i lagens mening. Med en +säkerhetsbrist+ i en produkt, avses i lagens mening en produkt som inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter, se 3 § Produktansvarslagen. Skadeståndsskyldig enligt lagen är i första hand den som tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, se 6 § Produktansvarslagen. Utgångspunkten för skadeståndsansvar följer av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207. "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.". Av detta följer att (1) man ska ha vållat en skada, (2) man ska haft uppsåt eller handlat vårdslöst (culpöst) och (3) skadan ska vara på person eller sak. Detta innebär i vanliga fall att, för att en part ska vara skadeståndskyldig för en skada, krävs det att denne har handlat uppsåtligen eller vårdslöst. Detta gäller däremot inte vid skadeståndsansvar i enlighet med Produktansvarslagen, då detta ansvar är +strikt+. En näringsidkare som har tillverkat en produkt som är behäftad med en säkerhetsbrist, vilken orsakar en personskada, är alltså skadeståndsansvarig oavsett om han har handlat uppsåtligen alt. vårdslöst eller inte. Vad gäller skadeståndets bestämmande, regleras i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen följande: +5 kap. 1 §+ Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. För bestämmande av ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) används Trafikskadenämndens ersättningstabeller, http://www.trafikskadenamnden.se/Ersattningstabeller/. Hur du bör gå vidare i det här fallet kan jag inte uttala mig om, men då det inte är helt osannolikt att det har förelegat en säkerhetsbrist i kaffebryggaren och tillverkaren därmed ska vara strikt skadeståndsansvarig enligt Produktansvarslagen, skulle jag ge dig rådet att kontakta en advokat för vidare konsultation och som kan hjälpa dig skriva en stämningsansökan mot tillverkaren om inte de vill tillerkänna dig annan ersättning än en DVD-spelare. Det går dock inte att utesluta att det kan uppstå en svår bevisfråga, huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist i glaskannan. Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa dig mera, men jag hoppas att du finner någorlunda hjälpledning i mitt svar.

Tillåtet att yrka på symboliskt skadestånd?

2011-10-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |I http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5805435&date=&menuids= talas om en person som krävt 1 öre i skadestånd för förtal. Kan man verkligen kräva så lite pengar i en rättegång?
|Hej, Tack för din fråga. I 2 kap. 3 § Skadeståndslagen anges att den som allvarligt kränker annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. I detta fall rör det sig om förtal vilket är ett ärekränkningsbrott och paragrafen är således tillämplig. I 5 kap. 6 § i ovan nämnda lag framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. I paragrafen anges sedan vissa faktorer som ska beaktas särskilt vid bedömningen. Paragrafen ska läsas tillsammans med 2 kap. 3 § som anger att det ska röra sig om en allvarlig kränkning för att rätt till skadestånd ska uppstå. Vad gäller skadeståndets storlek ska den enligt lagkommentaren beräknas enligt en 'skönsmässig bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar'. Detta innebär dock inte att målsäganden/käranden måste kunna uppskatta detta belopp själv, utan denne kan yrka på ett belopp som denne anser vara befogat och sedan är det upp till domstolen att avgöra vad som är skäligt med beaktande av vilken typ av brott det rör sig om och så vidare. Det torde höra till ovanligheterna att en person yrkar på ett så litet skadestånd som ett (1) öre. Jag kan bara spekulera kring skälen bakom att välja en symbolisk summa som knappast kan sägas motsvara den skada som den utsatte har lidit. Svaret på din fråga är emellertid att något hinder mot att yrka på ett så lågt skadestånd inte föreligger. Med vänlig hälsning,

FEL VID BEHANDLING AV TANDLÄKARE

2012-06-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vill stämma min Tandläkare! För ca 2år fick jag 2 tandbryggor som jag inte tyckte var bra, men min tandläkare sa att allt var bra. Jag gick till en annan tandläkare och fick då veta att Bryggorna var ej täta så en efter en rot blev infekterad så min nya tandläkare fick ta bort dem. Har varit utan tänder till 2 dagar sen pga försäkringens tid. Kan jag stämma tandläkare som gjorde fel för sveda och verk hon orsakat mig?
|Hej! Man kan som patient hos tandvården få ersättning för skador, ja. Men, observera att vissa konsekvenser av behandlingar inte går att undvika, och sådana kan man som patient inte få ersättning för. I ditt fall menar du att själva behandlingen varit felaktig, och dessutom fått detta bekräftat av en annan tandläkare. Det är rätt sannolikt att du kan få ersättning för skadan. Dock stämmer du inte enskild läkare, utan du får anmäla felet hos Patientförsäkringen om det är inom folktandvården. Om det var en privatl läkare som är medlem i organisationen privattandläkarna gör du en anmälan hos dem. Om läkaren inte är medlem i organisationen måste du ta reda på vilket försäkringsbolag du ska göra anmälan hos. Den allmänna preskiptionstiden är 10 år enligt preskiptionslagen, om den inte brutits. Lycka till!

Principer för skadeståndskrav

2012-04-20 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Skadeståndskrav? Kan man kräva en person på skadestånd trots att det saknas fällande dom? Förundersökningen lades ner och det står ord mot ord om vad som hände. Det uppkom en del sakskador,förutom sveda och värk, och min fråga är om man kan begära skadestånd/ersättning för dem och hur man isåfall går tillväga?
Johan Wahlbom |Hej. Tack för din fråga som jag tror även andra personer, vilka befinner sig i samma situation som du, har funderat på. Det är en fråga med flera delfrågor och således blir svaret ganska långt. När du skriver att det saknas en fällande dom och att förundersäkningen lades ner antar jag att detta rörde det så kallade brottmålet. Om saken till exempel rörde misshandel (sveda och värk) kombinerat med skadegörelse (sakskador) är detta brottsligt och faller under allmänt åtal för vilket endast åklagare kan föra talan enligt Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) 20 kapitlet 1 §. För att kunna fälla en eventuell gärningsman i ett brottmål måste åklagaren kunna visa att gärningsmannen var skyldig utom all rimlig tvivel, vilket är ett väldigt högt krav. Om bara ord stod mot ord i det aktuella fallet var bevisningen inte tillräcklig för att bevisa gärningsmannens skuld och det är antagligen anledningen till varför förundersökningen lades ned. Det finns en viktig regel, med namnet Res Judicata, inom processrätten (som den aktuella frågan bland annat berör) som stadgar att en person inte får stämmas för samma sak två gånger. Regeln finns i Rättegångsbalken 17 kapitlet 11 § samt i 30 kapitlet 9 §. Även om gärningsmannen hade blivit fälld i domstol för sina brottsliga handlingar skulle domen ändå inte hindra en skadelidande person från att senare även kräva skadestånd av gärningsmannen. Anledningen till detta är att de två frågorna inte rör samma sak; det ena rör brottmål där staten för talan om straff medan det andra rör ett civilrättsligt mål där den skadelidande för talan om skadestånd. Således finns inget hinder att väcka talan gällande skadeståndskrav. Att det över huvud taget är möjligt att begära skadestånd vid sveda och värk samt vid sakskador framgår i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) 2 kapitlet 1 §. För att begära skadestånd krävs det att den skadelidande lämnar in en stämningsansökan till rätten enligt Rättegångsbalken 42 kapitlet 1 §. Vad ansökan ska innehålla framgår tydligt i samma kapitel 2 §; det ska framgå vad personen som stämmer (käranden) vill uppnå med sitt krav (yrkande), varför (grunden), vilka bevis han/hon har samt varför den aktuella domsolen är behörig att ta emot ansökan. Även om stämningansökan inte är komplett kommer rätten att hjälpa käranden genom ett såkallat föreläggande. När stämningen utfärdats kommer personen som blivit stämnd (svaranden) ha tid på sig att svara. Rätten kommer sedan kalla till så kallad muntlig förberedelse där de båda parternas inställning ytterligare preciseras och eventuella oklarheter reds ut enligt Rättegångsbalken 42 kapitlet 8 §. Under den här muntliga förberedelsen kommer rätten sträva efter att parterna förlikas vilket innebär att parterna kommer överens utan att saken behöver prövas i domstol. Är det inte möjligt med förlikning under den muntliga förberedelsen kommer saken avgöras i domstol under en så kallad huvudförhandling. Även under denna förhandling kommer rätten att hjälpa en eller båda parter om så behövs. Beviskraven i ett skadeståndsmål är lägre än i ett brottmål. Det kommer dock med stor sannolikhet inte räcka med att bara ord står mot ord. Ytterligare bevisning, genom till exempel ett vittne, lär behövas. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

ERSÄTTNING FÖR SVEDA OCH VÄRK

2011-10-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Har blivit biten i benet av en lös Pitbullterrier. Är sydd i benet. Har polisanmält händelsen. Det jag önskar hjälp med, är vilket belopp jag kan begära i skadestånd/sveda och värk, förutom de faktiska kostnader och inkomstbortfall jag haft under två veckors sjukskrivning. Hundägaren vet om de skador jag fått, men har ej kontaktat med en enda gång, sen det hände 11 juni i år. Vad är skäligt att begära? Mycket tacksam för vägledning!
Hampus Sabel |Hej, Huvudregeln när det gäller skadestånd är att den skadelidande personen skall försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat (dvs ersätta utebliven inkomst, sjukvårdskostnader, mm). Man kan också få en "plåster-på-såren"-ersättning för sveda och värk. Detta regleras i Skadeståndslagen 5 kap. 1§ Ersättning för skada och värk varierar från fall till fall beroende på ett stort antal faktorer. Har du exempelvis fått vanprydande ärr eller tappat funktion i benet ger det rätt till högre ersättning. För att avgöra vilken ersättning som är passande i ditt fall rekommenderar jag att du kontaktar Brottsofferjouren. Du kan beskriva skadorna i detalj för dem och de kan hjälpa dig att avgöra vad som är rimligt att begära i ersättningsväg i just ditt fall. Du kan kontakta Brottsofferjouren via telefon på nr: 0200-212019. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänligen,

Ersättning för stukad fot?

2011-07-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Härom natten stukade jag foten på väg in i trappuppgången till hyreshuset där jag bor. Anledningen till att jag stukade den va för att jag trampade ner i en spricka/håla bredvid gallret utanför porten. Jag anser att det är mycket dåligt underhåll från fastighetsskötarens och jag vet att vaktmästarna har sett groparna. Jag undrar om jag har rätt att kräva någon ersättning från min hyresvärd eller fastihetsskötare?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! Du har råkat ut för en så kallad personskada, som bland annat regleras i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Det sägs i 2:1§ att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada skall ersätta skadan. Eftersom ingen uppsåtligen vållat dig skada i fallet återstår att utreda om någon varit vårdslös. Underlåtenhet att vidta skadeförebyggande åtgärder kan i vissa fall ses som vårdslöst, särskilt om olycksrisker finns på allmänna platser. Det går inte att med ledning av din fråga ge besked huruvida det varit vårdslöst att inte åtgärda problemen utanför porten. Men om det skulle visa sig att sådan vårdslöshet som krävs enligt skadeståndslagen förekommit kan du eventuellt kräva viss ersättning från hyresvärden. Räknas fastighetsskötaren som anställd krävs synnerliga skäl för att han personligen ska kunna göras ansvarig. Enligt 5:1§ skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Ersättningsnivån för sveda och värk baseras som regel på Trafikskadenämndens tabeller och normalt måste man ha varit sjukskriven för att erhålla någon ersättning. Mvh