Skadeståndskrav mot bokföringsbyrå

2013-03-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej igen, Jag undrar på vilka rättsliga grunder man kan kräva skadestånd mot en bokföringsbyrå? Tacksam för ert svar.
|Hej! Din fråga handlar om vad man inom skadeståndsrätten kallar rådgivningsansvar. Detta begrepp betyder att en företrädare för en viss yrkesgrupp, till exempel en advokat eller en revisor, har ett skadeståndsansvar för de råd som lämnas i yrkesutövningen. En grundläggande förutsättning för att rikta skadeståndkrav mot någon är att man drabbats av skada. Exempelvis kan skada vara försämrat rörelseresultat, minskade inkomster eller ökade utgifter. Ett annat krav för att just en bokföringsbyrå ska bli skadeståndsskyldig är att en person som arbetar på byrån har varit oaktsam. För att konstatera att oaktsamhet föreligger krävs en bedömning i förhållande till hur branschen anser att en aktsam yrkesutövare borde utöva sitt yrke. Man tar bland annat hänsyn till risken för skada och storleken av den potentiella skadan, men även till faktorer som talar mot ansvar. Förutom oaktsamhet kan också en brottslig handling grunda skadeståndsansvar, då behöver man inte göra en oaktsamhetsbedömning. Slutligen krävs ett orsakssamband mellan den skadeståndsgrundande handlingen och den uppkomna skadan. Detta brukar uttryckas som att det felaktiga utförandet av tjänsten eller det felaktiga rådet ska ha orsakat den aktuella skadan för att skadeståndsansvar ska aktualiseras. Dessa är det allmänna förutsättningarna för en bokföringsbyrås skadeståndsansvar. Vanligtvis finns även ett avtal mellan byrån och personen som vänder sig till den och detta avtal kan givetvis påverka bedömningen. Vänligen,

omprövning av skadeståndsersättning

2012-12-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om det står i ett avtal att man "avstår från ytterligare krav mot X i denna sak" Finns det då aldrig möjlighet till omprövning av ersättningen enl 5 kap 5 par 1972 års lag? Har ej fått resning trots intygen. Led av psykisk störning när avtalet ingicks-97 (Gäller personskador som gett "sena sviter" som kan visas med läkarintyg)
|Hej och tack för din fråga! Jag utgår från att du menar ersättningsprövning enligt Skadeståndslagen(1972:207). När ett avtal sluts är utgångspunkten att det är bindande och måste respekteras av båda parterna, men Skadeståndslagen 5:5 innebär att man kan begära omprövning av ersättningen under vissa förutsättningar. Jag har lite svårt att förstå om skadeståndsfrågan är avgjord genom avtal eller dom, då du dels talar om resning vilket kan tillämpas mot domar och sedan ett avtal. Ett avtal som säger att du avstår från framtida krav är visserligen bindande men bör kunna jämkas enligt 36 § Avtalslagen som oskäligt, då det är ett avtal på förmögenhetsrättens område och möjligen bör kunna ses som oskäligt om du avstått från framtida rättigheter du haft. Möjligen kan 31 § Avtalslagen också användas mot bakgrund av att du led av en psykisk störning, dock kräver den bestämmelsen att det varit ett uppenbart missförhållande mellan era respektive prestationer i avtalet vilket är svårt att uttala sig om utan att ha sett hur avtalet sett ut. Oavsett ger 5:5 Skadeståndslagen en möjlighet att ompröva avtal om skadestånd, så har skadeståndet bestämts enbart genom avtal bör 5:5 kunna användas direkt för att angripa avtalet. Klausulen om att du avstår från ytterligare krav bör kunna jämkas enligt 36 § Avtalslagen såsom oskälig, vilket innebär att rätten helt enkelt bortser från denna klausul. Dock kräver omprövning enligt 5:5 att det skett en väsentligt förändring i de grunder som skadeståndet beräknades utifrån. Det kan i ditt fall röra sig om en väsentlig förändring i medicinska sviterna av skadan, vilket brukar kunna ligga till grund för omprövning enligt 5:5 Skadeståndslagen. Domstolen brukar även beakta om det skett en väsentlig förändring i inkomstförhållandena på grund av skadan, men det är lite osäkert utifrån din fråga vad du vill ha ersättning för. Högsta domstolen har i fall kring 5:5 fastslagit att en väsentlig förändring i den medicinska invaliditeten innebär en grund till omprövning. Detta innebär att de sena sviterna du fått av skadan kan ses som en väsentligt förändring av ditt medicinska tillstånd, vilket kan ha berott på skadan. I ett sådant läge kan du få omprövning. Dock är det svårt för mig att utifrån din fråga svara mer ingående på frågan, då jag inte riktigt förstår om ditt skadestånd bestämts genom avtal eller dom, och inte heller har så mycket information kring vad ditt skadestånd beräknats på(är det ideell eller ekonomisk skada du främst vill ha ersättning för? Vill du få för minskad inkomst eller enbart för din medicinska förändring?) Du får gärna höra av dig igen med lite kompletterande information om du känner att du vill ha mer hjälp!

Skadestånd för felaktigt utförd estetisk operation

2012-11-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har genomgått en bröstförstoring och operationen är inte utförd så som var överenskommet före operationen. Detta har medgivit komplikationer för mig, både psykiska och fysiska. Kan jag begära skadestånd för en felaktigt utförd skönhetsoperation?
|Hej och tack för din fråga! Om du som patient skadats i samband med en åtgärd i sjukvård är det möjligt att yrka på ersättning för eventuell personskada. Antingen kan du använda dig av bestämmelserna i skadeståndslagen eller så kan du kräva patientskadeersättning enligt patientskadelagen från den s.k. patientförsäkringen. För att få ersättning från patientförsäkringen ska det ha uppstått en behandlingsskada. Om operationen utförts på ett korrekt sätt men ett resultat som är tillfredställande trots detta inte kunnat uppnås finns det inte grund för ersättning enligt patientskadelagen. Oberoende av om du erhållit patientskadeersättning finns möjligheten att begära skadestånd enligt skadeståndslagen. Gällande skadestånd enligt skadeståndslagen så kan skadestånd utgå om det kan visas att du inte hade samtyckt till operationen och du blivit informerad om att det fanns en risk för en sådan skada som sedan uppkommit. Om ett s.k. operationsavtal är upprättat mellan dig och din läkare finns även en möjlighet att yrka på ett kontraktuellt skadestånd, om läkaren inte presterat i enlighet med vad som var avtalat i operationsavtalet. Vänliga hälsningar,

Utförsäkrad från försäkringskassan - skadeståndsrätt?

2012-08-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev utförsäkrad ifrån försäkringskassan under pågående utredning om det skall göras nya kirurgiska ingrepp. Efter en kort tid visar det sig att jag ska opereras på nytt. har jag rätt att kräva skadestånd för denna utföräkringstid eftersom jag skall opereras och egentligen skulle ha varit sjukskriven även den tiden?
|Hej, Av skadeståndslagens tredje kapitel, andra paragrafen, framgår att staten eller kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada, om det vållats genom fel eller försummelse, vid myndighetsutövning. Försäkringskassan är en myndighet som utövar myndighetsutövning, så om den begått fel så har du rätt till skadestånd. Detta förutsätter dock att utförsäkringen inte skett i enlighet med det tillvägagångssätt försäkringskassan har, under utredningar. Mvh

Belopp för sveda och värk samt ärr.

2013-02-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev hundbiten i ansiktet och fick sy flera stygn runt öga och kind. Hunden befann sig i hundvakts vård när detta hände. Har kontaktat hundägare, men han är inte samarbetsvillig. Har försökt få honom att kontakta sitt försäkringsbolag, men har inte fått någon respons. Vet ej vilket bolag han har. Jag blir nu tvungen att skicka in en stämningsansökan mot honom då jag önskar utlägg för mina kostnader. Nu till frågan: Hur tar jag reda på beloppet jag kan kräva av honom för sveda & värk och ärr? Jag har kontaktat mitt försäkringsbolag, men de i sin tur lämnar över sådana beslut till annat bolag. Hur gör jag?
| Hej, tack för din fråga.   Som du kanske vet har en hundägare strikt ansvar för sitt djur enligt Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här). Att ansvaret är strikt innebär att skadeståndsansvar uppstår oberoende av om uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa) förelegat.    Ersättning för sveda och värk är en så kallad “plåster på såren - ersättning” vilket regleras I Skadeståndslagen 5 kap. 1§. Vilken ersättning som är rimlig kan vara svårt att saga på rak arm. Ersättningen bestäms utifrån schabloner. För att du med säkerhet skall yrka på “rätt” belopp rekommenderar jag dig att I första hand ta kontakt med brottsofferjouren. Enklast kontaktar du dem via telefon på nr: 0200-212019.   Vad jag även kan rekommendera dig att göra är att ta kontakt med försäkringsbolaget eftersom det är fullt möjligt att du kan erhålla ersättning för sveda och värk redan från försäkringsbolaget.   Lycka till   jacob sandeln    

Skadestånd från kommun

2012-11-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag blev mobbad som barn från att jag var 8 år till att jag började gymnasiet. inga vuxna grep in, jag försökte byta skola, men rektorn sa nej. som vuxen går jag i terapi, har ångest och är deprimerad och jag undrar hur man gör för att kräva skadestånd från kommunen?
|Hej och tack för din fråga! Det du beskriver låter som en s.k. personskada som lett till ideella förluster (sveda och värk, men och lyte). Staten eller en kommun ska ersätta personskada som har vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Om du kan visa att skolan vållat dig denna skada genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan du kräva skadestånd av kommunen. Vänliga hälsningar,

Skadeståndskrav och bevisbörda

2012-09-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Jag har en kort fråga. Jag lånade för en tid sedan en bil av en bekant under en längre tid (drygt ett år). Under den tiden orsakade jag vissa skador men dessa är åtgärdade eller betalad ersättning för. Men när jag lämnar tillbaka bilen påstår ägaren att det finns en del andra skador som jag också skulle ha orsakat och som han vill få ersättning för. Dessa hävdar dock jag att de inte har kommit från mig utan redan var där när bilen lånades. Min fråga är egentligen, är det mitt ansvar att bevisa att jag inte har orsakat skadorna eller är det han som ska bevisa att jag har orsakat skadorna om han vill får ersättning även för dessa? Tack på förhand
|Hej och tack för din fråga! Ett mål om skadestånd är ett så kallat tvistemål och där är det som huvudregel personen som påstår något som ska bevisa sitt påstående. Det är alltså din bekants uppgift att bevisa att det är du som har orsakat de nämnda skadorna på bilen. Vänliga hälsningar,

Skadeståndsfråga inom sjukvården

2012-07-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag opererade foten den 7 Maj detta år och har efter operationen känt mer besvär än innan operationen. Jag har bokat tid hos ortopeden för att kräva att de röntgar min fot så att man kan se klart och tydligt hur det ser ut där inne just nu. Om det visar sig att de har förvärrat skadan finns det möjlighet att ansöka om skadestånd för detta? Hur stor är chansen att ett sånt här fall går vidare?
|Rätten till skadestånd på grund av skada som uppstår i samband med sjukvård regleras av Patientskadelagen https://lagen.nu/1996:799. Först måste det fastställas om Patientskadelagen är tillämplig, vilket görs enligt första kapitlet i nämnda lag. Bland annat måste det vara sådan personal som omfattas av Patientsäkerhetslagen och det ställs vissa krav på vilka vårdgivare som kan bli skyldiga att utge skadestånd. I Patientskadelagens § 6 anges grunderna för i vilka fall skadeståndsersättning kan utgå, i paragrafen finns sex punkter varav punkten 1 verkar vara den som (om det nu faller sig så att din fot har blivit sämre) stämmer in bäst. I punkten stadgas att du måste ha fått en personskada som kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts eller om en medicinsk bedömning i efterhand visar att ett annat tillgängligt förfarande hade tillgodosett ditt vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Eftersom min ortopediska kunskap är mycket begränsad är det inte möjligt för mig att svara på om hur ett eventuellt utfall skulle bli men om det visar sig att operationen har förvärrat din skada, kan denna guide hjälpa dig att gå vidare med frågan. http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetslagen/ Vänligen, Jonathan Boman