Skadestånd - inkasso?

2006-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jeg har begått ett brott där en person skall få ersättning av mig. 500kr i böter. 1000kr i skadestånd. (Det personen skall ha) Jag får ett inbetalningskort på 500kr och betalar. Jag får inget inbetalningskort på de där 1000kr utan personen som skall ha pengarna RINGER mig och säger att jag skall betala honom 2000kr (MER än jag har fått papper på att jag skall betala) så vi kommer överens om att jag skall kolla upp hur mycket pengar det handlade om och att HAN skulle ringa tillbaka efter 2 dagar. Han ringer inte mig efter 2 dagar utan tar kontakt med inkasso direkt. Utan alltså att ha givit mig en chans att betala rätt belopp. ÄR DETTA RÄTT?
Branka Stojkovic |Vad jag har förstått så har du i en dom ålagts att betala 500 kr i böter och 1000 kr i skadestånd. Domen är det som ligger till grund och det är det som du skall betala. Tänk dock på att det kan bli mer pengar om ränta löper på beloppet. Ränta räknas då från dagen då brottet begåtts till dess att betalning skett. Han kontaktade säkert inkasso för att han inte tror att du kommer att betala. Mitt råd är att du betalar så som det står i domen. Uppstår ytterligare problem kan du kontakta kronfogdemyndigheten för råd.

Vad skall ingå i ett kravbrev?

2006-03-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vi har haft hyresgäster i en stuga som har orsakad stora skador till en väg och två dörrar. Vår försäkring vill inte betalar skadan. Jag vill skicka en kravbrev men är inte säkert vad ingår i ett sådant brev. Kan ni hjälpa? Bernard le Roux
Fredrik Jorstadius |Hej! Då hyresgästerna orsakat skada på eran stuga under sin vistelse där är de skyldiga att ersätta skadan enligt JB 12:24 §. Du bör därför i ditt kravbrev framställa ett krav på att få ersättning för de utgifter/kostnader som ni haft pga skadorna samt hänvisa till ovanstående lagrum. Vill du ha ett utförligare svar så får du höra av dig igen Mvh

Felmedicinering

2006-03-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En felmedicinerad kvinna, boende på ett ålderdomshem, skickas till akutsjukhus för magpumpning. Kan hon kräva ersättning för det lidande hon utsatts för. Kan dottern kräva ersättning för förlorad arbetsinkomst då hon varit hos mamman på sjukhus
Nahale Karimi |Felmedicineringen har resulterat i en personskada som enligt skadeståndsrätten definieras som fysiska skador på den mänskliga kroppen exempelvis förgiftningar och sjukdomar. För att ansvar skall aktualiseras krävs att skadan föranletts av uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Vad som avgör om ett handlande är oaktsamt till den grad att det skall anses skadeståndsgrundande eller ej beror av flera olika faktorer bland annat kan sedvanan inom aktuell bransch tillämpas för jämförelser. Om inte författningar, domstolsprejudikat eller sedvanan ger tillräcklig ledning måste en domstol göra en fri bedömning av vilka krav som kan ställas på det aktuella handlandet. Vid patientskador blir en oaktsamhetsbedömning vansklig, men reglerna om skadeståndsansvar för vållande gäller likväl. Det lönar sig dock bättre i de flesta fall att kräva patientskadeersättning enligt patientskadelagen än att driva ett skadeståndskrav inför domstol. Följdskador till personskador som drabbar annan än den som har lidit personskada kallas för tredjemansskador. Dessa är i regel inte ersättningsgilla om de endast består av förmögenhetsskador.

Ansvar för hund som vållat skada

2006-02-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En hundägare rastade sin hund lös varvid den sprang in i min fårhage och dödade en tacka. Händelsen polisanmäldes men åtal väcktes inte mot hundägaren trots att händelsen utspelade sig på en plats som enligt den lokala ordningsstadgan kräver koppeltvång. Åklagaren tyckte att jag kunde begära överprövning om jag inte vara nöjd med beslutet men jag är tveksam till om det skulle kunna förändra något? I mitt skadeståndskrav till hundägaren har jag yrkat på dels djurets slaktvärde (försäljningsvärdet av kött och skinn) samt tackans förlorade avelsvärde som produktionsresurs (kött och skinn från två lamm). Är detta rimligt? Hundägaren tycker att det är för dyrt och vägrar att betala - på vilket sätt kan han överklaga mitt skadeståndskrav?
Sandra Bolle |Hej! Trots att talan inte väcktes kan du föra en civilrättslig talan med skadeståndsanspråk som kan skiljas från den straffrättsliga talan (om du inte redan gjort detta). Enligt lag om tillsyn över hundar och katter se http://lagen.nu/1943:459 så skall enligt 6§ skada som orsakas av hund ersättas av dess ägare. Ansvaret är ett så kallat rent strikt ansvar som innebär att hundägaren är skyldig att ersätta skadan vare sig han har varit oaktsam eller inte. Din skada klassa som en sakskada enligt skadeståndsrätten. Enligt 5 kap 7§ SkL ges sakdestånd med anledning av sakskada för sakens värde alltså bör du kunna få skadestånd för slaktvärdet. VAd gäller det förlorade avelsvärdet är jag mer tveksam, men det skulle kunna falla in under inkomstfölust eller intrång i näringsverksamhet. Då du inte närmare beskrivit varöfr talan inte fördes är det svårt att avgöra om det är värt att begära omprövning. Dock fattades beslutet av en anledning och troligen om inget nytt framkommit sen senast så kommer inte ett annat beslut att fattas. Lycka till coh hör av dig igen om något är oklart! MVH

Hundägares ansvar

2006-04-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om hundägares ansvar och deras ersättningsskyldighet för den skada deras hund orsakar. Så här är läget: Min och min mammas hund (en 15-årig sheltie-tik) attackerades av en annan mycket större hund som kom bakifrån och bet vår hund över ryggen. Den attackerande hunden var lösspringande och hade troligtvis tagit sig loss från där den hade varit bunden. Efter ett tag och mycket ståhej släppte den stora hunden och mamma trodde att vår hund hade klarat sig lindrigt undan. Tre dagar senare blir vår hund svårt sjuk och det visar sig att hon fått en infektion med kallbrand i huden där hunden hade bitit och vi blir i praktiken beordrade av veterinären att avliva henne. Våra kostnader förenade med detta blev totalt strax över 8000 kr. I detta ingår då kostnader för veterinärvård, avlivning och enskild kremering med urna. Självrisken uppgick till knappt 5000 kr, resten täcktes av hundförsäkringen. Min fråga är, vad har jag egentligen rätt att kräva av ägaren till den attackerande hunden? Enbart den kostnad som ej täcks av försäkringen, dvs 5000 kr? Hela kostnaden, oavsett om det täcks av försäkringen eller inte, dvs 8000 kr? Har jag rätt att kräva ersättning för den del som utgörs av enskild kremering med urna eller kan jag bara kräva ersättning motsvarande kostnad för allmän kremering? Har jag rätt att kräva ersättning för hunden, dvs förlorat affektionsvärde. Dessutom dog ju hunden på ett oerhört tråkigt och onödigt plågsamt sätt tack vare att den andra hundägaren brast i uppsikt av sin hund. Min planering är att endast kräva ersättning för självrisken, dvs 5000 kr (där ju enskild kremering ingår). Men om det skulle bli några problem skulle jag väldigt gärna veta exakt vad jag har laglig rätt till. Vore oerhört tacksam för ett snabbt svar Vänliga hälsningar Maria Ahlfors
Lorraine Sauvy |Som hundägare i Sverige har man ett så kallat ”strikt” ansvar för sin hund, vilket innebär att man i samtliga fall ansvarar och är ersättningsskyldig för de skador som ens hund kan orsaka på människor, djur eller föremål. Detta regleras i lagen (1943:549) om tillsyn över hundar och katter http://lagen.nu/1943:459. Den skada som ni lidit på grund av dessa tragiska händelser ger er rätt att kräva ägaren till den skadevållande hunden på ersättning för de kostnader som er försäkring inte täckte. Däremot är det inte troligt att ägaren är skyldig att ersätta tilläggskostnaden för just den separata kremering eftersom det var ert personliga val och inte är någon egentlig följd av händelserna, utan ersättningen blir för en ”vanlig” kremering (om denna inte ingick i försäkringen) samt självrisken. Eftersom en hund inte räknas som en person utan en sak (det kan låta okänsligt, men rent juridiskt är det så) borde ni även kunna begära ersättning för förlorad egendom, eftersom hunden tyvärr gick bort. Ni kan dock inte begära någon ersättning för ert eventuella psykiska lidande eftersom det endast är möjligt vid personskada. Vad gäller affektionsvärde ersätts det aldrig enligt svensk rätt. Mvh

Lösspringande hundar - skadestånd?

2006-05-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan Under en promenad i ett tättbebyggt område mötte jag två lösspringande hundar. När jag fösökte passera dom blev jag anfallen och biten upprepade gånger i bägge armarna. Polisanmälan är gjord , skadorna dokumenterades hos läkare och fotograf. Enligt polisen bet samma hund sommaren 2005 en man som fick betydligt värre skador än vad jag fick, men åklagaren som hade det fallet tyckte att ej att djuren behövde avlivas utan ägaren fick tillsägelse att bygga hundgård etc. Vad har jag för rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ( är sjukskriven), förstörd oljerock, sveda och värk samt hur kan jag bidra till att dessa hundar ej kan skada någon mer människa. Hade åklagaren i somras tagit sitt ansvar hade detta ej behövt hända, jag tänker på att nästa gång kan det vara ett ett barn som hundarna biter.
Branka Stojkovic |I det här fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig, se http://lagen.nu/1943:459. Hundägare har ett strikt ansvar, vilket innebär att skador och avsevärda olägenheter som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare, se 6 §. I skadeståndslagen, se http://www.lagen.nu/1972:207 anges vilka skador som skall ersättas. Enligt 2 kap 1 § skall sak- och personskador ersättas. Av 5 kap 1 § framgår vad som ersätts vid personskador. Detta medför att du kan få ersättning för samtliga förluster som du angett. I lagen om tillsyn över hundar och katter stadgas att polismyndigheten får meddela det beslut som omständigheterna kräver om tillsynen över hund eftersätts, 3 §. Det kan vara fråga om att hunden skall förses med munkorg eller hållas instängd. Om hunden visat benägenhet att bita människor får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg. Mvh

Strikt ansvar i lagen

2006-02-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag skulle kortfattat vilja veta var strikt ansvar regleras i lagen, inom vilka områden och hur ser det ut utanför lagen? Finns det ngt område där strikt ansvar gäller men som ej är reglerat av lagen?
Christina Weilander |Hej! Strikt ansvar innebär att man blir ansvarig oberoende av uppsåt eller oaktsamhet. Hund- och kattägare har så kallat strikt ansvar, detta regleras i lag om tillsyn över hundar och katter som du hittar http://lagen.nu/1943:459. Detta innebär således att ägaren alltid blir ansvarig för de skador djuret orsakar. Ett annat exempel hittar du i miljöbalken 32:1 som bland annat reglerar skadestånd för vissa miljöskador: "Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning."

Ränta på deponerat belopp

2006-02-19 i Ränta
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller deponerad summa pengar, deponin avser för för leverantören en försäkran om att ordinarie belopp å faktura inkommer i rätt tid.Det deponerade beloppet skall ligga kvar under ett års tid och därefter återbetalas.Skall ränta utgå för det deponerade beloppet under året?Om så är fallet vill jag bli hänvisad till den gällande lagtexten.Tack för att ni tar er tidMed vänlig hälsning
Sofie Olofsson |Enligt 8 § lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet, se http://www.lagen.nu/1927:56 , ska den deponerade summan pengar genast sättas på ett räntebärande konto (behöver dock ej ske om det kan antas att utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att beloppet sattes ned). Räntan ska betalas till den som lyfter beloppet.