Ansvar för hundar

2006-03-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en främmande hund tar sig in i mitt hus eller på min tomt och den blir biten av min egen hund, kan jag då hållas ansvarig för detta?
Joel Laack |Utgångspunkten är enligt lag om tillsyn över hundar och katter att en ägare till en hund, oavsett eget vållande, svarar för skador som dennes hund orsakar, s.k. strikt ansvar. Detta framgår av 6 § som du finner http://lagen.nu/1943:459#P6 . I fråga om ansvar i skadeståndsrättslig mening måste dock beaktas bestämmelsen i 6 kap 1 § 2 st skadeståndslagen om medvållande. (Nämnda lagrum hittar du http://www.lagen.nu/1972:207#K6P1 ) Detta innebär att om den skadelidande genom försumlighet bidragit till den uppkomna situationen kan skadeståndet jämkas eller helt bortfalla. Att låta sin hund springa löst kan i allra högsta grad ses som försumligt på så vis att det skall ligga dennes ägare till last att den sedan skadas. Enligt nämnda lag om tillsyn över hundar och katter är det en hundägares plikt att tillse att hunden inte springer lös, vilket får antas vara en förutsättning för att den skall kunna ta sig in på din tomt eller in i ditt hus. Kopplingstvång råder enligt jaktlagen 6 § allmänt i Sverige under perioden 1 mars t.o.m. 20 augusti. Inga hundar får under denna period springa lösa [läs okopplade] i naturen. Enligt jaktförordningen får därutöver länsstyrelsen förordna om utökat kopplingstvång och på andra platser under övriga delar av året. I många fall innebär detta att det t.ex. i tätorter råder ett absolut kopplingstvång året runt. Intressant i ditt fall är därutöver rättsfallet RH 1993:163 från Nedre Norrlands hovrätt där en okopplad hund anföll en annan, kopplad, hund. I detta fall var visserligen inte skadeståndsfrågan den primära och inte heller fanns kopplingstvång gälla för den aktuella platsen, men hovrätten uttalar sig på så vis att vi att vi kan sluta oss till att det faktum att kopplingstvång inte förekom, var en omständighet som blev en del av bedömningen om nedsättning av skadeståndet till följd av medvållande förelog. Det är i detta avseende svårt att uttala sig i ansvarsfrågan. Klart är dock att den bedömning som görs i denna del i ditt fall kommer att kretsa kring framförallt de moment som jag behandlat ovan. Med vänlig hälsning

Ersättning från vägverket p.g.a. hål i väg.

2006-03-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har kört ner i ett 50 cm djupt och 40x60 cm brett hål i vägbanan på E4:an där tillåten hastighet är 110 km / tim. Vägen på aktuell vägsträcka är försedd både med mittvajer och vajer på högra vägkanten. Enligt uppgift hade hålet legat öppet under några timmar. Kan jag kräva Vägverket på skadestånd och ersättning för reparation av min bil?
Sandra Bolle |Hej. I skadeståndslagens 2 kap 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Här blir det en bedömningsfråga huruvida arbetarna varit vårdslösa när de lämnade hålet öppet i några timmar. Enligt rådande praxis får det troligen anses att de i ett fall som detta får anses ha varit vårdslösa då de inte satt upp någon slags varningsutrustning kring hålet. De borde ha insett att risken för att skada var överhängande samtidigt som det inte krävts mycket arbete för att sätta upp någon form av varning. Enligt 3:1 Skadeståndslagen skall den som arbetstagare i sin tjänst ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom försummelse i tjänsten. Enligt 5:7 omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Dina möjligheter att få ersättning är troligen relativt stora, dock gäller enligt 6 kap 1§ 2 st SkL att sakskada kan jämkas om den skadelidande varit vållande - t.ex. vid fortkörning, även detta blir en bedömningsfråga. Lycka till. Med vänliga hälsningar

Hundägares ansvar

2006-04-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om hundägares ansvar och deras ersättningsskyldighet för den skada deras hund orsakar. Så här är läget: Min och min mammas hund (en 15-årig sheltie-tik) attackerades av en annan mycket större hund som kom bakifrån och bet vår hund över ryggen. Den attackerande hunden var lösspringande och hade troligtvis tagit sig loss från där den hade varit bunden. Efter ett tag och mycket ståhej släppte den stora hunden och mamma trodde att vår hund hade klarat sig lindrigt undan. Tre dagar senare blir vår hund svårt sjuk och det visar sig att hon fått en infektion med kallbrand i huden där hunden hade bitit och vi blir i praktiken beordrade av veterinären att avliva henne. Våra kostnader förenade med detta blev totalt strax över 8000 kr. I detta ingår då kostnader för veterinärvård, avlivning och enskild kremering med urna. Självrisken uppgick till knappt 5000 kr, resten täcktes av hundförsäkringen. Min fråga är, vad har jag egentligen rätt att kräva av ägaren till den attackerande hunden? Enbart den kostnad som ej täcks av försäkringen, dvs 5000 kr? Hela kostnaden, oavsett om det täcks av försäkringen eller inte, dvs 8000 kr? Har jag rätt att kräva ersättning för den del som utgörs av enskild kremering med urna eller kan jag bara kräva ersättning motsvarande kostnad för allmän kremering? Har jag rätt att kräva ersättning för hunden, dvs förlorat affektionsvärde. Dessutom dog ju hunden på ett oerhört tråkigt och onödigt plågsamt sätt tack vare att den andra hundägaren brast i uppsikt av sin hund. Min planering är att endast kräva ersättning för självrisken, dvs 5000 kr (där ju enskild kremering ingår). Men om det skulle bli några problem skulle jag väldigt gärna veta exakt vad jag har laglig rätt till. Vore oerhört tacksam för ett snabbt svar Vänliga hälsningar Maria Ahlfors
Lorraine Sauvy |Som hundägare i Sverige har man ett så kallat ”strikt” ansvar för sin hund, vilket innebär att man i samtliga fall ansvarar och är ersättningsskyldig för de skador som ens hund kan orsaka på människor, djur eller föremål. Detta regleras i lagen (1943:549) om tillsyn över hundar och katter http://lagen.nu/1943:459. Den skada som ni lidit på grund av dessa tragiska händelser ger er rätt att kräva ägaren till den skadevållande hunden på ersättning för de kostnader som er försäkring inte täckte. Däremot är det inte troligt att ägaren är skyldig att ersätta tilläggskostnaden för just den separata kremering eftersom det var ert personliga val och inte är någon egentlig följd av händelserna, utan ersättningen blir för en ”vanlig” kremering (om denna inte ingick i försäkringen) samt självrisken. Eftersom en hund inte räknas som en person utan en sak (det kan låta okänsligt, men rent juridiskt är det så) borde ni även kunna begära ersättning för förlorad egendom, eftersom hunden tyvärr gick bort. Ni kan dock inte begära någon ersättning för ert eventuella psykiska lidande eftersom det endast är möjligt vid personskada. Vad gäller affektionsvärde ersätts det aldrig enligt svensk rätt. Mvh

Lösspringande hundar - skadestånd?

2006-05-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan Under en promenad i ett tättbebyggt område mötte jag två lösspringande hundar. När jag fösökte passera dom blev jag anfallen och biten upprepade gånger i bägge armarna. Polisanmälan är gjord , skadorna dokumenterades hos läkare och fotograf. Enligt polisen bet samma hund sommaren 2005 en man som fick betydligt värre skador än vad jag fick, men åklagaren som hade det fallet tyckte att ej att djuren behövde avlivas utan ägaren fick tillsägelse att bygga hundgård etc. Vad har jag för rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ( är sjukskriven), förstörd oljerock, sveda och värk samt hur kan jag bidra till att dessa hundar ej kan skada någon mer människa. Hade åklagaren i somras tagit sitt ansvar hade detta ej behövt hända, jag tänker på att nästa gång kan det vara ett ett barn som hundarna biter.
Branka Stojkovic |I det här fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig, se http://lagen.nu/1943:459. Hundägare har ett strikt ansvar, vilket innebär att skador och avsevärda olägenheter som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare, se 6 §. I skadeståndslagen, se http://www.lagen.nu/1972:207 anges vilka skador som skall ersättas. Enligt 2 kap 1 § skall sak- och personskador ersättas. Av 5 kap 1 § framgår vad som ersätts vid personskador. Detta medför att du kan få ersättning för samtliga förluster som du angett. I lagen om tillsyn över hundar och katter stadgas att polismyndigheten får meddela det beslut som omständigheterna kräver om tillsynen över hund eftersätts, 3 §. Det kan vara fråga om att hunden skall förses med munkorg eller hållas instängd. Om hunden visat benägenhet att bita människor får polismyndigheten besluta att hunden skall omhändertas genom myndighetens försorg. Mvh

Tvist om olycksfallsförsäkring - överklagande

2006-05-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej! jag var med i en mc-olycka i höstas och fick väldiga problem med ryggen. har pratat fram och tillbaka med fösäkringsbolagets personskadeavdelning och pratat med deras sjuksköterska, jag har gått till läkare, specialister och går regelbundet till en sjukgymnast som alla säger att ryggbesvären och olyckan har ett smaband. Nu tycker inte försäkringsbolaget det för att det inte stämmer in med det "normala förloppet". Jag vill överklaga detta men vet inte hur jag ska göra, vilka jag ska prata med osv.. skulle uppskatta all hjälp jag kan få!
Jesper J Silow |Hej! Först kan jag konstatera att tvister om försäkringsfall ofta är väldigt komplicerade, och inte helt beroende av juridisk kompetens. Jag avhåller mig därför från att försöka bedöma ditt fall. Rent generellt sett kan jag råda dig att dokumentera din skada rent medicinskt så ingående som möjligt. Enligt generella bevisbörderegler är det upp till dig att bevisa att skada inträffat. Då du är konsument är beviskravet dock något lättare, det räcker att du "gör antagligt" att skadan inträffat. Ifråga om överklagandet, så kan jag konstatera att ditt fall kompliceras något p.g.a. att det skedde innan den nya försäkringslagen trädde ikraft 1:a januari. Det är väldigt att veta vilken försäkring du söker ersättning från, bedömningen skiljer sig väldigt från om det är en speciell olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller någon form av hemförsäkring. Skriv gärna tillbaka och specificera vilken försäkring det rör sig om. Om din försäkring är en hemförsäkring eller reseförsäkring gäller enligt 7§ Konsumentförsäkringslagen följande: "I samband med att en skada regleras skall försäkringsbolaget, om det inte med hänsyn till omständigheterna är obehövligt, upplysa den som begär försäkringsersättning om vilka möjligheter som finns att få en tvist om ersättningen prövad." Som sagt, hör gärna av dig och tala om vilken försäkring som gäller om du anser att du inte fått frågan besvarad ordentligt, jag är annars nästan helt säkert att försäkringsbolaget kan svara på hur överklagande genomförs! Lycka till! Mvh

Skadestånd - inkasso?

2006-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jeg har begått ett brott där en person skall få ersättning av mig. 500kr i böter. 1000kr i skadestånd. (Det personen skall ha) Jag får ett inbetalningskort på 500kr och betalar. Jag får inget inbetalningskort på de där 1000kr utan personen som skall ha pengarna RINGER mig och säger att jag skall betala honom 2000kr (MER än jag har fått papper på att jag skall betala) så vi kommer överens om att jag skall kolla upp hur mycket pengar det handlade om och att HAN skulle ringa tillbaka efter 2 dagar. Han ringer inte mig efter 2 dagar utan tar kontakt med inkasso direkt. Utan alltså att ha givit mig en chans att betala rätt belopp. ÄR DETTA RÄTT?
Branka Stojkovic |Vad jag har förstått så har du i en dom ålagts att betala 500 kr i böter och 1000 kr i skadestånd. Domen är det som ligger till grund och det är det som du skall betala. Tänk dock på att det kan bli mer pengar om ränta löper på beloppet. Ränta räknas då från dagen då brottet begåtts till dess att betalning skett. Han kontaktade säkert inkasso för att han inte tror att du kommer att betala. Mitt råd är att du betalar så som det står i domen. Uppstår ytterligare problem kan du kontakta kronfogdemyndigheten för råd.

Vad skall ingå i ett kravbrev?

2006-03-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vi har haft hyresgäster i en stuga som har orsakad stora skador till en väg och två dörrar. Vår försäkring vill inte betalar skadan. Jag vill skicka en kravbrev men är inte säkert vad ingår i ett sådant brev. Kan ni hjälpa? Bernard le Roux
Fredrik Jorstadius |Hej! Då hyresgästerna orsakat skada på eran stuga under sin vistelse där är de skyldiga att ersätta skadan enligt JB 12:24 §. Du bör därför i ditt kravbrev framställa ett krav på att få ersättning för de utgifter/kostnader som ni haft pga skadorna samt hänvisa till ovanstående lagrum. Vill du ha ett utförligare svar så får du höra av dig igen Mvh

Felmedicinering

2006-03-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En felmedicinerad kvinna, boende på ett ålderdomshem, skickas till akutsjukhus för magpumpning. Kan hon kräva ersättning för det lidande hon utsatts för. Kan dottern kräva ersättning för förlorad arbetsinkomst då hon varit hos mamman på sjukhus
Nahale Karimi |Felmedicineringen har resulterat i en personskada som enligt skadeståndsrätten definieras som fysiska skador på den mänskliga kroppen exempelvis förgiftningar och sjukdomar. För att ansvar skall aktualiseras krävs att skadan föranletts av uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Vad som avgör om ett handlande är oaktsamt till den grad att det skall anses skadeståndsgrundande eller ej beror av flera olika faktorer bland annat kan sedvanan inom aktuell bransch tillämpas för jämförelser. Om inte författningar, domstolsprejudikat eller sedvanan ger tillräcklig ledning måste en domstol göra en fri bedömning av vilka krav som kan ställas på det aktuella handlandet. Vid patientskador blir en oaktsamhetsbedömning vansklig, men reglerna om skadeståndsansvar för vållande gäller likväl. Det lönar sig dock bättre i de flesta fall att kräva patientskadeersättning enligt patientskadelagen än att driva ett skadeståndskrav inför domstol. Följdskador till personskador som drabbar annan än den som har lidit personskada kallas för tredjemansskador. Dessa är i regel inte ersättningsgilla om de endast består av förmögenhetsskador.