Skadeståndskrav

2006-02-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag blev hundbiten i benet i somras. Hur mycket ska jag begära i skadestånd? Har två bestående ärr efter hundens hörntänder i mitt ben. Fick infektion i såren och fick antibiotika. Skedde när jag hade semester från jobbet. Kunde ej utnyttja min sommarsemester i Danmark fullt ut, då jag ej kunde bada pga såret. Tack på förhand Linda
Lisa Hallergren |Grundläggande principen för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen i pengar skall sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om skadan ej hade inträffat. Huvudregeln om ersättning för personskada finns i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207), SkL. Ersättning skall enligt paragrafen utgå för 1) sjukvårdskostand och andra utgifter 2) inkomstförlust 3) sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Punkt 1-2 avser ekonomisk skada, medan punkt 3 avser ideell skada. Gällande din icke fullt utnyttjade semester torde den rymmas under punkt 2, då även förlorad semester kan ersättas såsom inkomstförlust. Det finns ett rättsfall, NJA 1948 s. 646, som behandlar en situation liknande din. Dock måste du för att få ersättning för förlorad semester ha sjukskrivit dig hos din arbetsgivare när hundbettet ägde rum, då det ej finns möjlighet att sjukskriva sig i efterhand. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till Brottsofferjouren. Till dem har du möjlighet att i detalj redogöra för skadorna och på så vis få god hjälp med utformningen av ditt skadeståndskrav. Brottsofferjouren når du på telefonnummer; 0200-212019. Mvh

Vems försäkring täcker en olycka

2006-01-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min granne hjälper mig att ta ner min katt från taket på mitt hus. Grannen trillar ner och skadar sig. Vilken försäkring täcker denna skada?
Sandra Bolle |Hej! För att du skall bli ansvarig för din grannes skada krävs vållande (se SkL 2:1 http://lagen.nu/1972:207), dvs att du varit försumlig, samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och din grannes fall, dvs att det legat i farans riktning ur en fackmans perspektiv, vilket kan diskuteras. Mitt råd till dig är att kontakta ditt försäkringsbolag och be dem om råd, de vet ju exakt vad just din försäkring täcker. Med vänlig hälsning

Arbetstagares ansvar vid ren förmögenhetsskada

2005-12-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en känd ekonomiijournalist, kolumnist på en mycket känd och välrenommerad ekonomitidning råder tidningens läsare vid ett seminarium/föredrag att göra affärer med en dansk bank genom ett svenskt tradingföretag, och delar ut reklamblad för dessa två företag, då de inte har Finansinspektionens tillstånd att bedriva affärer med svenska privatpersoner och rådgivningen inom två månader leder till att tio svenskar förlorar sammanlagt 5.300.000 SEK. Har då tidningen principalansvar för ekonomijournalisten, som arvoderas för sina artiklar av den? Är det rimligt att begära att tidningen medverkar med viss del av advokatkostnader vid en rättegång? Tacksam för snabbt svar. Mvh, Karin Qvist-Wilson
Andreas Heed |Först och främst kan det ifrågasättas om någon ersättning skall utgå över huvud taget. Journalistens råd har för privatpersonerna lett till ekonomiska skador. Dessa förluster är att betrakta som s.k. rena förmögenhetsskador då de inte har samband med någon person- eller sakskada. För att ersättning skall utgå krävs vid rena förmögenhetsskador att skadan vållats genom brott. Som du formulerat din fråga är det tveksamt att journalisten förfarit brottsligt. Närmast till hand är möjligtvis bedrägeri, men detta är svårt att uttala sig om. När det gäller frågan om principalansvar för tidningen är huvudregeln att principalen skall ersätta rena förmögenhetsskador som arbetstagaren vållat "i tjänsten" genom brott. Det krävs alltså samband mellan skadevållandet och arbetsuppgifterna. Vid brottsliga handlingar anses ofta skadevållandet sakna tillräckligt samband med arbetsuppgifterna (se t.ex. NJA 2000 s. 380). Personligt ansvar för arbetstagaren kan ändock aktualiseras (dvs. även om vållat "i tjänsten") om det föreligger sk. "synnerliga skäl". Detta innebär i praktiken en presumtion om ansvarfrihet för arbetstagaren. Utgångspunkten är alltså att arbetstagare inte själv skall svara för vållande i tjänsten. Personligt ansvar för arbetstagaren kan också bli aktuellt om det föreligger tillräckligt samband med tjänsten då arbetsgivaren under ett kontrakt blivit skyldig att till medkontrahenten utge ersättning för ren förmögenhetsskada och om arbetstagaren genom "fel eller försummelse" i tjänsten orsakat avtalsbrott som föranlett arbetsgivarens skadeståndsansvar. Mvh

Arbetstagare och skadestånd

2005-11-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi håller på med ett grupparbete på universitetet. Begreppet "i tjänst" i SkL 3:1, Var i förarbeten kan man läsa huruvida de kommit fram vad som menas med i tjänst? Tack på förhand /Karin
Eva Olofsson |Hej! I propositionen till Skadeståndslagen (prop 1972:5 sid 471 ff och 651 ff) kan ni läsa om arbetstagarbegreppet. Lycka till med ert grupparbete!

Bränd av vatten

2006-02-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej! jag blev brännskadad av varmvatten från kran då slangen sprack av det heta vattnet ,jag fick det över hela mej, andra gradens brännskada på ena armen o i underlivet ,gjorde en skadeanmälan tillsammans med fastighetsägaren dagen efter.Efter min skada så fick jag veta följande av mina grannar!!!!!! flera av mina grannar har flera ggr klagat till bo-värden att varmvattnet varit för varmt ,,,det har mätts till 90 grader, vilket jag inte hade en aning om)detta har pågått i ÖVER 2 år ,nov-04 skulle problemet åtgärdas (obs att det klagats då i 2 år) fastighetsägaren beställde en ventil till en av beredarna som finns i garaget (det jag även hyr) firman (yit) som tog emot beställningen åkte ut o satte dit ventilen sen trodde man att det var ok,,, man kollade altså inte efter rep...att det var ok,,,, det visade sej efter min skada att det beställts FEL ventil ... så problemet var kvar. min ersättning från fastighetsägarens försäkringsbolag 2300-: i sveda o värk + att jag fått tillbaka det jag förlorat ,,sönderklippta kläder inkomstbortfall o.s.v. jag har klagat på deras sätt att handlägga detta till högste chefen där jag fått svar att man s ka se över detta ännu en gång, denna gång vill man ha kopior på journaler från läkare där jag varit för mina skador , varför gjordes inte detta från början kan man undra?? jag har haft 3 infektioner i underlivet p.g.a detta + att jag misstänker ett missfall i samband med det 90 gradiga vattnet jag fick upp i underlivet, jag blödde mycket från underlivet över en vecka,min arm fick jag lägga om på vårdcentralen varannan dag i 5 veckor , fick även penncillin för infektion i armen, Jag hade chefen(fastighetsägaren) på besök hos mej för några veckor sen ,, där erkänner man att de varit försummliga ,, men sammtidigt skylle r man på den mäskliga faktorn. VAD SKA JAG GÖRA??? det är så mycket mera som hänt men kan inte skriva ner allt!
Oscar Björkman |En sak du kan göra är att kontakta Hyersgästföreningen. De hjälper hyresgäster som har problem med fastighetsägare som inte sköter sig som de ska. Det är en stor organisation som har ett stort antal medlemmar, över en halv miljon hushåll. Om du anser att det skadestånd du fick var för litet kan du väcka talan mot hyresvärden och kräva mer skadestånd. Skadestånd på grund av kroppskada utgår i de fall skadevållare, hyresvärden, varit vårdslös. Det vill säga om hyresvärden har varit vårdslös när denne inte bytte packningarna och det finns ett samband mellan detta och dina brännsskador kan du ha rätt till skadestånd, se http://lagen.nu/1972:207#K2P1. I skadestånd för personskada innefattas bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust med mera (se http://lagen.nu/1972:207#K5P1). Innan du startar en rättslig process är det klokast att kontakat en professionell jurist, det är även viktigt att tänka på att det kan vara förenligt med stora kostnader att processa. Den förlorande parten ska enligt huvudregeln betala alla rättegångskostnader, sina egna och motpartens.

Hur stor blir räntan på mitt skadestånd?

2005-11-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om någon skall betala ett skadestånd på 105 000 kronor. Räntan skall räknas from den 1 september 2000 fram till dagens datum enligt §6 räntelagen. Hur stort blir beloppet?
Joel Wickman |Hej! Räntan på skadestånd beräknas, enligt 6§ räntelagen, som beloppet plus den aktuella referensräntan jämte ett tillägg på 8 procentenheter. Det är ganska tidskrävande att räkna ut det exakta beloppet då referensränan har ändrats 10 gånger sedan den 1 september 2000. Den genomsnitliga referensräntan har under denna period dock varit 2,55 % vilket ger dig en ungefärlig total ränta på 58 157 kr (105 000kr*0,1055%*5,25år). Det totala beloppet blir då ca 163 157 kr (105 000kr+58 157). Vill du räkna ut ditt belopp exakt kan du göra det med hjälp av en referensräntetabell som finns http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409

Måste man ha sin hund kopplad?

2005-11-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Är en hundägare tvyngen att ha sin hund kopplad inom stadsgränsen? Och om hunden inte är kopplad och orsakar en personskada, är det ett civilrättsligt mål?
Sandra Bolle |En hundägare är skyldig att att hålla sin hund under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skador. En hund som visar benägenhet att bita människor får inte vara lös utomhus om den inte hålls inom ett område som är ordentligt inhängnat, där utomstånde inte har tillträde. Men eg. så spelar det ingen roll om hunden är kopplad eller inte eftersom en skada som orsakas av en hund skall ersättas av hundägaren även om denne gjort allt han kunde för att hunden inte skulle orsaka skada. Den som blivit biten av en hund kan alltså få skadestånd från hundägaren vare sig hunden varit kopplad eller inte.

Skadeståndsberäkning

2005-11-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har gjort polisanmälan för "stöld av växter" enligt tidigare ställd fråga till lawline. Polisen har nu bett mig precisera mitt skadeståndsanspråket. Jag funderar på om jag kan begära ersättning för följande punkter: *Växternas värde *Min tid för att hantera stöldanmälan etc. *Min tid för inköp av nya växter eller *En trädgårdsmästares hjälp att införskaffa nya växter. *Beräknade kostnader för trädgårdsmästares hjälp att plantera nya växter *Kränkning *Lidande *Uppskattad värdeminskning för fastigheten. Vad är i så fall en rimlig timkostnad för eget arbete? Jag anser mig mycket kränkt av att växter jag uttryckligen sagt att hon inte får ta ändå stulits. Jag tycker också att jag lidit av pressen inför vänner, grannar och släktingar att behöva göra rättsak av detta. Vad är en rimlig nivå på ersättningskrav för kränkning? Finns det någon praxis för kränkning/lidande?
Eva Olofsson |Som jag nämnde i det förra svaret beräknas eventuellt skadestånd utifrån vad det kostat dig att ersätta de förlorade växterna. Kostnaden beräknas utifrån återanskaffningspriset dagen då växterna togs. Dessutom kan du få ersättning för den eventuella tidsspillan som återanskaffandet orsakat dig och även för eventuella omkostnader såsom omplantering eller liknande. Kostnaden skall dock beräknas till lägsta möjliga pris och det är du som måste styrka att du haft eller kommer att ha de utgifter du kräver ersättning för. När det gäller ersättning för kränkning krävs att ett brott har begåtts. Förmögenhetsbrott som det här är fråga om är sådana brott som normalt inte i sig anses utgöra en kränkning. Dock kan förhållanden i det enskilda fallet såsom att brottet skett i någons hem i vissa fall tala för att kränkningsersättning ändå skall utgå. Att uttala sig om någon summa är vanskligt, med tanke på avsaknad av praxis men 5 000 kr brukar vara den lägsta summa som begärs. Någon ersättning för lidande kan inte bli aktuell när det gäller sakskada utan enbart vid personskador.