Gallring i belastningsregistret

2010-03-07 i Påföljder
FRÅGA |Jag skulle vilja veta hur länge grovt vållande till annans död ligger kvar i belastningsregistret. Samt om det är datumet för domen eller datumet för händelsen som är aktuell.
Andreas Vinqvist |Hej, Regler kring gallring av uppgifter i belastningsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister (se https://lagen.nu/1998:620). Enligt 17 § 1 p. gallras fängelsestraff 10 år efter frigivningen. Vänligen,

Preskriptionstid för ringa dopningsbrott

2010-02-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej, Har sökt lite varstans men aldrig funnit ett konkret svar på min fråga. Vad är preskriptionstiden för ett dopingbrott egenbruk med dagsböter som påföljd? Har läst både 8år 5år samt 2år vad gäller? Mvh/
Cajsa Hansen |Lag (1991:1969)om förbud mot vissa dopningsmedel stadgar om straff för dopningsbrott, se https://lagen.nu/1991:1969. Då straffet i detta fall skulle stanna vid dagsböter har personen dömts för ringa dopningsbrott enligt lagens 3 § 2 st, se https://lagen.nu/1991:1969#P3S2. Den nämnda lagen klassas som en specialstrafflag i förhållande till Brottsbalken (BrB). Det som stadgas i BrB gäller dock även för specialstraffrättsliga brott såvida inget annat är föreskrivet. Lag om förbud mot vissa dopningsmedel innehåller inga bestämmelser om preskriptionstid, därmed gäller BrB 35 kap även för preskription av dopningsbrott. Preskriptionstiden fastställs efter det straff som högst ”kan följa” på brottet i fråga. Under förutsättning att det i detta fall ej blir tal om straffhöjning är 6 månader det högsta straff som kan ådömas för ringa dopningsbrott. Därmed är preskriptionstiden för brottet ifråga 2 år enligt 35:1 1 st 1 p BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1. Tiden räknas ifrån det att brottet begicks enligt 35:4 BrB och den misstänkte måste alltså inom den föreskrivna tiden häktas eller delges åtal för att en påföljd skall kunna utdömas, se https://lagen.nu/1962:700#K35P4S1.

Påföljd för misshandel

2010-02-13 i Påföljder
FRÅGA |Jag kommer att åtalas för brott misshandel minderårig person ett slag med handflatan i berusat tillstånd har inget minne av händelsen och 2 knuffar inga fysiska skador enligt 20 kapitlet 6 lagen och undrar vad straffet blir om jag blir fälld.
Lina Radovic |Vilket straff som utdöms för brott är beroende av olika faktorer. Att du var i berusat tillstånd är ingen ursäkt och ingen förmildrande omständighet. Att misshandeln var riktad mot ett barn kan vara en försvårande omständighet vilket kan leda till att straffet blir strängare än om brottet skulle vara utövat mot en vuxen person. Straffet för misshandel är fängelse i max två år. En faktor som t.ex. spelar in är om personen tidigare begått brott. Det är svårt att förutse exakt vilken påföljd som utdöms. De påföljder som är aktuella är fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom.

Dagsböter vid snatteri

2010-01-17 i Påföljder
FRÅGA |Min sambo har ingen inkomst men dömdes till dagsböter, 60 å 50kr. Är det rätt? Det gäller snatteri.
Gustav Nittby |Hej, Böter ingår i straffskalan för snatteri BrB 8 kap. 2§ och om påföljden bedöms kunna stanna vid böter väljs detta. Observera att stadgandet i BrB 1 kap. 5§ där det stadgas att ”fängelse är att anse som svårare straff än böter” bedöms objektivt, dvs. huruvida böter i ett enskilt fall upplevs som mer betungande är i och för sig irrelevant. Jfr. även förhållandet till villkorlig dom 27 kap. 1§. Antalet dagsbot (30-150) beror på svårhetsgraden av brottet och storleken på dagsboten fastställs till visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor. Det är den enskildes ekonomiska förhållande som avgör dagsbotens storlek. BrB finner du https://lagen.nu/1962:700. Med vänlig hälsning

Påföljd och möjlighet till strafföreläggande vid stöld i butik

2010-03-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag är tidigare ostraffad, har aldrig gjort något olagligt, men gjorde en dumhet: stal kläder för 2350 kronor på coop forum. Erkände direkt på plats. Jag har varit deprimerad en längre tid. Är ensamstående med tre barn. har fast jobb sedan 23 år är 47 år och helt förtvivlad över att jag gjorde en sådan dumhet. Har aldrig gjort något liknande förut. Hur stor är möjligheten att få villkorlig dom eller kanske ett strafföreläggande? Mvh
Georg Dellborg |Hej. Det du har gjort kan antingen vara stöld (8:1 Brottsbalken) eller försök till stöld. Detta beror framförallt på om du greps innan eller efter att du passerade dörren/kassaspärren. Jag kommer att besvara din fråga som om det gäller en fullbordad stöld. Straffvärdet för stöld kan variera mellan 14 dagars och två års fängelse. Hur högt straffvärde en enskild stöld har bedöms från fall till fall och beror bland annat på hur stölden gått till, vad som stulits osv. Jag kan inte säga exakt vilket straffvärde din stöld har, men en enstaka stöld i en butik som inte avser något väldigt värdefullt ligger i den nedre delen av straffskalan. Att straffet för stöld är fängelse betyder inte att alla som döms för stöld behöver avtjäna ett fängelsestraff. Vid svenska domstolar finns en presumtion (utgångspunkt) att inte döma till fängelse utan välja en annan påföljd istället (oftast villkorlig dom). Utgångspunkten att inte döma till fängelse bryts om den som åtalas tidigare gjort sig skyldig till brott, om brottet är ett ”artbrott” eller om straffvärdet är 12 månaders fängelse eller mer (30:4 BrB). ”Artbrott” är särskilt samhällsfarliga brott som rattfylleri och våld mot tjänsteman, däremot inte stöld. Eftersom du inte begått brott tidigare, stöld inte är ett artbrott och den stöld du gjort dig skyldig till med stor säkerhet har ett straffvärde på mindre än 12 månader, är alltså utgångspunkten att du inte skall dömas till fängelse. En annan omständighet som kan tala emot fängelse är också om det saknas anledning att anta att du kommer att återfalla i brott (30:7 BrB). Eftersom du har arbete och barn och verkar leva ett stabilt liv i övrigt, bör risken att du återfaller i brott bedömas som liten. Det mest troliga är att du döms till villkorlig dom och dagsböter. Villkorlig dom innebär att du får en prövotid på två år under vilken du skall visa att du lever skötsamt (27:3-4 BrB). Om det du gjort inte är en fullbordad stöld utan bara ett försök, förändras inte särskilt mycket. Stöldförsök är också brottsligt (8:12 BrB), och kan som mest ge samma straff som en fullbordad stöld (23:1 BrB). Du frågar också om strafföreläggande. Strafföreläggande innebär att åklagaren utfärdar ett straff (i ditt fall villkorlig dom och böter) direkt istället för att väcka åtal och gå till rättegång (48:2 Rättegångsbalken). Förutsättningen för att detta skall kunna ske är att du erkänner brottet och att det är uppenbart att du inte skulle dömas till fängelsestraff om rättegång hölls (48:4 2st. RB). Strafföreläggande är ganska vanligt vid snatterier eller enstaka stölder i butik. Jag skall dock påpeka att det är åklagaren som bedömer om strafföreläggande är lämpligt i just ditt fall. Du kan inte kräva att få ett strafföreläggande, utan vad du kan göra är just att erkänna direkt så som du gjort och att acceptera strafföreläggandet om ett sådant utfärdas. Brottsbalken och Rättegångsbalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/19420740.htm Hör gärna av dig om det är något mer du undrar. Vänligen, Georg Dellborg

När sker gallring ur belastningsregistret?

2010-02-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej ! jag blev dömd till skyddstillsyn för rån år 2001 och sedan blev jag dömd till skadegörelse 2007 till dagsböter .. gallras de båda ur belastningsregistrets utdrag då 2012?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om belastningsregistret återfinns i lag (1998:620) om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620. Enligt 3 § ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som bl.a. genom dom har ålagts påföljd för brott. Lagens 17 § innehåller bestämmelser om gallring ur brottsregistret. Lagrummets 4 p stadgar att skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, d.v.s. i Ditt fall år 2011. För dagsböter gäller enligt 17 § p 9 att detta gallras fem år efter domen, i Ditt fall 2012. Observera dock 18 §, som lyder: ”Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma person, skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem skall finnas kvar i registret.” Det innebär att båda domarna kommer att gallras då ingen av dem längre skall finnas kvar enligt 17 §. I detta fall är det domen avseende dagsböter som skall gallras sist. Det stämmer alltså att båda domarna kommer att gallras år 2012. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning

Gallring i belastningsregistret

2010-01-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge noteringen i belastningsregistret finns kvar om man blivit dömd för ringa narkotikabrott påverkan och 0.16g innehav av kokain där påföljden blev dagsböter (inkl. ersättning till brottsoffer) med 4500:- SEK.
Andreas Vinqvist |Hej, Regler om gallring av uppgifter i belastningsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620#P17S1. Enligt 17 § 9 p. ska böter gallras fem år efter domen. Vänligen.

Preskriptionstid för urkundsförfalskning

2009-12-02 i Påföljder
FRÅGA |Min fd make förfalskade min namnteckning år 2000 på en låneansökan om 100 000 kr och fick igenom den ansökan utan min vetskap. (Vi var då gifta.) Jag undrar hur lång preskribtionstiden är för urkundsförfalskning?Mvh
Josefina Blom |Hej,Regler om urkundsförfalskning och preskriptionstid återfinns i kapitel 14 och 35 Brottsbalken (Brb)(https://lagen.nu/1962:700). Preskriptionstidens längd bygger på straffet för brottet i fråga. Då olika straffsatser föreligger för urkundsförfalskning beroende på vilken grad brottet hänför sig till skiljer sig även preskriptionstiderna åt. Normalgraden av urkundsförfalskning har en preskriptionstid på fem år, medan ringa urkundsförfalskning (förvanskning av urkund) har en preskriptionstid på två år och grov urkundsförfalskning en preskriptionstid på tio år. Preskriptionstiden börjar löpa från och med den dag brottet begicks, se 35:4 Brb.Vänligen,