Att inte deklarera vinst

2009-12-28 i Påföljder
FRÅGA |En person säljer sin bostadsrätt och flyttar in hos pojkvänen. Men hon deklarerar inte vinsten av försäljningen. Är det ett brott? , i såfall vad hittar man det i lagen? vad får personen för straff om man fäljs om man går fri varför går man det? finns det flera altenativ till att gå fri/ dömas i så fall vad ?
Frida Henkow |Hej!Att inte deklarera en vinst vid försäljning av en bostadsrätt innebär att man underlåter att lämna uppgift till Skatteverket. Den som underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. Detta enligt 2 § Skattebrottslagen, se https://lagen.nu/1971:69.Mvh

Straff för stöld

2009-10-26 i Påföljder
FRÅGA |hej jag har åkt fast för stöld. undrar över vad de blir för straff..är 20år gammal aldrig dömd tidigare. stölden består av 3båtmotorer och 3 cross motorcyklar..tacksamm för svar
Karin Hellander |Hej!Paragrafen om stöld finns i Brottsbalkens 8 kap 1§, och där sägs att om stölden innebär stor skada kan man få fängelse i upp till 2 år. Att detta rör sig om stöld, och inte snatteri som är den mildare graden råder ingen tvekan om pga föremålens värde.Vad som menas med stor skada är en bedömningsfråga, och kan handla om sådant som om stölden inneburit ett integritetsintrång, så som att man brutit sig in i någons hus och tagit sakerna, eller tagit pengar ur någons handväska osv.Hur det förhåller sig i ditt fall vet jag ingenting om, så jag kan tyvärr inte ge mer ledning i om omständigheterna kring ditt fall ska ses försvårande eller inte. Det finns i 29 kap Brottsbalken regler för hur straffmätningen görs. Även här tar man hänsyn till omständigheterna i just ditt fall, för att se om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter. Vad som kan tala till din fördel är din unga ålder, i 29 kap 7§ sägs att man speciellt beaktar personens ungdom om brottet skett innan 21 års ålder, och detta kan ge dig lindrigare straff än du skulle fått annars. Exaktare svar om vad du väntar för påföljd för stölden, just eftersom det är en individuell bedömning. Vill du läsa mer själv så hittar du Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700Med vänlig hälsning

Fråga om bl.a. uppsåt vid medicinering.

2009-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan!För 10 år sedan blev jag straffad mot knivlagen. Jag fick en månads fängelse som straff. Och i år, 2009, åkte jag fast för snatteri. Min fråga är: Hur blir straffet?Jag har gått hos en psykolog sedan 5 år tillbaka, och gör det fortfarande. Jag var påverkad (då brottet skedde) av medicinen som jag skulle tagit på kvällen, fast jag tog den på morgonen. Men innan den kvällen var jag sömnlös i tre dagar.Jag gick omedvetet in till en affär där jag plockade varor jag inte ens använder. Jag gick sedan ut. Då kom en person som kunde varit vem som helst, helt främmande, och försökte stoppa mig då jag var helt utanför affären. Han bad mig att jag skulle följa med honom in till kontoret. Men jag vägrade, för jag visste inte vad jag hade gjort, eller varför jag akulle följa med honom in. Sedan började han dra i mig fram och tillbaka och då kom en annan person, kvinnlig, och började också att dra i mig fram och tillbaka. Då ropade jag att de skulle ringa polisen. Efter några minuter gick jag ifrån platsen med snabba steg. Sedan stod jag i försvarsläge, jag höll mig för magen och handen. Jag är 60% handikappad i handen. Jag har även genomgått två operationer i magen. Men efter jag gått därifrån kom de ikapp mig, och då vred mannen min hand bakom ryggen och slängde mig ner på marken så att jag ramlade ner på knäna, armbågen och slog i ansiktet. Jag slog även i magen. Jag försökte skydda min mage och skrek att det gjorde ont, men han uppfattade det som hårt motstånd mot honom. Sedan tog han tag i andra handen och satte handbojor på mig. Sedan kom polisen och jag åkte med dem till polisstationen. Där konstaterade den ena polisen att handbojorna satt väldigt hårt och klämde mot min hand. Efter en timma åkte de in med mig till akuten för att handen var svullen. Den behövde undersökas. Sedan blev jag förhörd (när jag kommit tillbaka från sjukhuset) Vad har jag gjort mig skyldig till, och dem är mest skyldig?Kan man av medicinska skäl få ett lindrigt straff? Jag lider av ADHD och andra psykiska symptom, som stress och nära kroppskontakt. Jag tar massor av tabletter.
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej,Din fråga kan egentligen delas upp i två delar, för det första gäller det vilket brott du själv kan tänkas ha gjort dig skyldig till och vilket straff det kan medföra, särskilt med hänsyn tagen till dels din tidigare dom, och dels din sjukdom/medicinering. För det andra gäller det huruvida de som ingrep mot dig har handlat riktigt, kan det rent utav vara så att de begått en brottslig handling? Jag kommer därför strukturera svaret efter dessa olika frågeställningar.Vad gäller det brott du (eventuellt) gjort dig skyldig till kan följande sägas; du benämnar själv tillgreppet som snatteri, vilket regleras i 8 kap. 2§ BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1) och är den ringa varianten av huvudbrottet stöld. Med tanke på den berättelse som framgår av din frågeställning synes inget annat än värdet på det tillgripna kunna avgöra gränsen mellan stöld och snatteri och för närvarande är den gränsen satt till 1000 kr (Högsta domstolens domB 5097-08, 2009-09-30). Snatteri är som sagt en ringare variant av stöld och de förutsättningar (de rekvisit) som måste vara uppfyllda för att brottet ska föreligga framgår därför av stöldparagrafen, 8 kap. 1 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1), dessa är: 1. olovligt tagande av 2. ett objekt som tillhör annan med 3. tillägnelseuppsåt och 4. som innebär skada. Alla dessa objektiva rekvisit måste vara täckta av uppsåt (det subjektiva rekvisitet). För ditt fall finner jag främst kravet på uppsåt vara intressant med bakgrund av din sjukdom/medicinering. Om det verkligen är så som du beskriver att du plockat på dig saker utan att ha varit medveten om det är det mycket möjligt att domstolen gör den bedömningen att du inte hade uppsåt p.g.a. så kallad tillfällig sinnesförvirring. I detta sammanhang är det av intresse att nämna bestämmelsen, 1 kap. 2 § 2 st. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K1P2S2) som stadgar att en gärning som begås under självförvållat rus eller (självförvållad) tillfällig sinnesförvirring ändå kan vara brottslig, d.v.s. att om en gärning utförts utan uppsåt p.g.a. detta så ska den bedömas som om uppsåt fanns. Dock är det så att ett så specifikt uppsåt som finns i stöld/snatteri-paragraferna (d.v.s. tillägnelseuppsåt) inte anses kunna fingeras (NJA 1973 s. 590). I ditt fall kan det röra sig om en tillfällig sinnesförvirring p.g.a. medicineringen och då uppkommer frågan om den kan anses självförvållad. Att ta föreskriven medicin brukar ej betraktas som självförvållat, här skulle bedömningen dock kunna påverkas av att du tagit medicinen vid annan tidpunkt än vad du var föreskriven. Det tål att poängteras att rättsläget beträffande denna paragraf är mycket oklart på flera punkter. Min mening sammanfattningvis är att det är fullt möjligt att du kan anses sakna uppsåt och att du därmed inte gjort dig skyldig till ett brott.Om vi ändå förutsätter att du skulle befinnas ha haft erforderligt uppsåt är det som sagt beroende på värdet om gärningen ska bedömas som snatteri eller stöld. Det kan även tilläggas att om det är så att du har använt dig av något våld när du sökt motverka gripandet (detta förutsätter att våldet använts för att hindra tillbakatagandet av det tillgripna och inte för att skydda dig själv), vilket i och för sig inte verkar vara fallet utifrån din berättelse, det skulle kunna vara möjligt att döma för rån enligt det s.k. motvärnsfallet, 8 kap. 5 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P5S1). I så fall kan det dock vara relevant att tillämpa 2 st. samma paragraf vilket innebär att man dömer för de brott som gärningen innefattar (tex. snatteri och ringa misshandel eller ofredande). Straffskalorna för de olika brotten sträcker sig från böter till fängelse i högst sex år (rånfallet). Det kan tilläggas att det brott som du dömdes för för 10 år sedan torde vara allt för gammalt för att kunna påverka påföljdsbedömningen för det brott du kan ha gjort dig skyldig till nu.Vad gäller det du blivit utsatt för vid gripandet kan följande sägas; vid stöld/snatteri finns rätt för den bestulne att ta tillbaka det som stulits om det sker i omedelbar anslutning till brottet, 16 § p. 6 promulgationsförordningen till strafflagen (KF 1864:11 s. 101). Lovlig självtäkt (som detta kallas) anses vara möjlig även om själva gärningen inte är brottslig t.ex. p.g.a. bristande uppsåt (vilket som ovan sagts skulle kunna vara för handen i ditt fall). Det är även så att om brottet har fängelse på ett år i straffskalan (vilket är fallet för stöld men inte för snatteri) så får envar gripa den misstänkte, 24 kap 7 § RB (se https://lagen.nu/1942:740#K24P7S2). Genom att göra motstånd mot någon som utnyttjar sin rätt att ta tillbaka det tillgripna kan det innebära att man gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, 8 kap 8 § BrB. I situationen kan det även föreligga rätt till nödvärn enligt 24 kap 1 § 2 st. 2 p. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K24) men det förutsätter att den som tillgripit något gör motstånd med våld eller hot om våld. I sammanhanget finns dock många bedömningsfaktorer och det finns utrymme för t.ex. nödvärnsexcess, 24 kap. 6 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K24P6S1) om man (här syftar jag på de som försökt hindra dig från att lämna platsen) använt sig av mer våld än tillåtet och det finns även en rätt för andra att hjälpa den utsatte (den som utsatts för tillgreppsbrottet i detta fall), 24 kap. 5 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K24P5S1). Som synes kan det vara mycket oklart var gränsen för vad som är tillåtet vid gripandet/fasthållandet i väntan på polis går, och jag kan tyvärr inte ge dig ett rakt svar på din fråga.Sammanfattningsvis inbjuder ditt fall till en mängd juridiska bedömningar av komplicerad karaktär och det finns all anledning för dig att begagna dig av rätten till en offentlig försvarare om det hela skulle leda till rättegång, du bör även rådgöra med denne och/eller polis angående huruvida det finns anledning att polisanmäla/åtala de som gripit dig med såpass hårdhänta metoder.M.v.h.

Hur bedöms ett snatteri för 15 kr?

2009-11-30 i Påföljder
FRÅGA |vad är bedömning mot snatteri för 15 kr ?
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej,Snatteri regleras i 8 kap. 2 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1) och är den ringa varianten av huvudbrottet stöld. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. För att bli dömd för brottet krävs att rekvisiten för stöld är uppfyllda, 8 kap. 1 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1), dessa är: 1. olovligt tagande av 2. ett objekt som tillhör annan med 3. tillägnelseuppsåt och 4. som innebär skada. Alla dessa objektiva rekvisit måste vara täckta av uppsåt (det subjektiva rekvisitet). Rekvisitet skada innebär att det ska vara fråga om ekonomisk skada, och i ett snatteri med ett värde om 15 kr är detta rekvisit det låga beloppet till trots uppfyllt. Vad påföljden blir beror på omständigheterna vid brottet och påverkas t.ex. av faktorer som den tilltalades ålder (om under 21 år), 29 kap. 7 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1) och hur brottet har gått till (butikssnatteri? stöld ur handväska? o.s.v.). Vid ett så lågt belopp kan jag knappast tänka mig annan påföljd än böter och förmodligen det lägsta möjliga, vilket är trettio dagsböter, hur stora böterna blir beror på den tilltalades inkomst och ekonomiska förhållanden, som regel minst 50 kr per dagsbot, 25 kap. 2 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1).Med detta inte sagt att ett snatteri av något med så ringa värde alltid kommer att leda till påföljd. Det är snarare så att de flesta åklagare i detta fall skulle utnyttja möjligheten i 20 kap. 7 § 1 st. 1 p. RB till åtalsunderlåtelse (se https://lagen.nu/1942:740#K20P7S1), d.v.s. att brottet inte skulle leda till någon rättegång och inte heller till någon påföljd.M.v.h.

straff för provocerat slag

2009-10-29 i Påföljder
FRÅGA |Jag har under en längre tid blivit trakasserad av arbetskamrat och jag tappade kontrollen och utdelade ett slag mot hans huvud.Han har i sin tur gjort en anmälan och jag vet inte vad som kommer hända.vad är det för straff för en sådan förseelse? Vad skall jag göra?
Niklas Karlsson |Hej,Det låter som om du genom ditt slag gjort dig skyldig till misshandel enl. 3 kap 5 § Brottsbalken (BrB) se https://lagen.nu/1962:700#K3P5. Lite beroende på skada och omständigheterna, eventuellt till den ringa varianten eller ofredande enl. 4 kap 7 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K4P7. Om slaget bedöms som ofredande riskerar du fängelse i max ett år eller böter.Om slaget bedöms som misshandel som är ringa riskerar du fängelse i max sex månader eller böter.Om slaget bedöms som misshandel av normalgraden riskerar du fängelse i maximalt två år.Enligt 30 kap 4 § BrB se https://lagen.nu/1962:700#K30P4 ska rätten fästa sin uppmärksamhet vid sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Att du varit provocerad är en förmildrande omständighet som enligt, 29 kap 3 § 1 punkten se https://lagen.nu/1962:700#K3P5 beaktas vis straffmätningen.

Urkundsförfalskning - brott begånget i Sverige?

2009-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Vad kan hända om man använder falska betyg, från ett svenskt universitet, utomlands? Är det urkundsförfalskning i Sverige då?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga!Brottet urkundsförfalskning återfinns i Brottsbalken 14 kap 1§, se https://lagen.nu/1962:700#A2Begreppet ”urkund” avser en handling som upprättats till bevis, eller annars är av betydelse som bevis. Betyg är exempel på en urkund. En förfalskning kan bestå både i att upprätta en helt ny urkund, eller att ändra i en befintlig.För ansvar krävs också att det förelegat ”fara i bevishänseende”. Detta innebär att fara finns att den förfalskade urkunden kan komma att förväxlas med en äkta, att det är sannolikt att den kommer till användning vid bevisning, samt att det finns en sannolikhet att användningen av den skulle medföra skada eller olägenhet. Den förfalskade urkunden måste alltså ha någon form av likhet med en äkta, för att ansvar ska kunna göras gällande. Brottet urkundsförfalskning anses fullbordat redan genom själva förfalskningsåtgärden. För ansvar krävs alltså inte att man sedan på något sätt använt sig av den förfalskade urkunden. Om förfalskningen gjorts i Sverige har man gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, oavsett om man enbart begagnat sig av den utomlands. Med vänlig hälsning

Återkallelse av körkort vid olaga intrång

2009-09-21 i Påföljder
FRÅGA |om man har fått körkort nyligen och fortfarande har prövningstid, kan man då få återkallat körkort ifall man blir misstänkt och dömd för olaga intrång?
Josefina Blom |Hej,Regler om återkallande av körkort återfinns i Körkortslagens (https://lagen.nu/1998:488).I 5:1 stadgas att ett körkortsingripande sker med återkallande eller genom varning. Ett återkallande får inte ske om du enbart är misstänkt, det måste finnas en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse i grunden. I 5:3 räknas ett antal punkter med brott upp vilka anger när ett körkort ska återkallas. I 5:3 punkt 6 stadgas att körkorten ska återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.Med tanke på ovanstående finns det en möjlighet att körkortet återkallas om du döms för olaga intrång oavsett om du innehar körkortet under prövotiden eller inte. Vänligen,

Övergrepp i rättssak

2009-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad för straff som är möjligt om man:- knuffat någon några gånger samt hållt fast denne.- sagt \"du vet inte vad som kommer hända med dig om du talar med polisen\" - dvs övergrepp i rättssak- det finns folk som är betalda för att \"göra sig av med dig\" - olaga hot.Ang. övergrepp i rättssak handlar det om att personen inte ville att den hotade skulle tala med polis ang. stöld och mordbrand som gärningsmannen utfört.Hur ser straffen ut kring misshandeln, olaga hot och övergrepp i rättssak i detta fall?Tacksam för svar snarast!
Dennis Carlsson |Hej!Om jag förstår det rätt har allt detta skett genom ett och samma händelseförlopp och därmed bör alla dessa händelser endast ses som övergrepp i rättssak enligt BrB 17:10, då både våldet och hoten är gjorda i syfte att hindra personen från vittna eller dylikt och därmed konsumeras brotten av 17:10. Han döms isåfall endast för övergrepp i rättssak. Straffskalan för brottet ligger mellan böter om brottet är ringa och fängelse upp till fyra år vid normalgraden, samt åtta år om brottet skulle anses som grovt. Sedan om brotten leder till fängelse eller annan påföljd beror på flertalet omständigheter som anges BrB 30:4.Skulle du ändå vilja veta straffskalan för brotten hittar du misshandel i BrB 3:5 dock torde knuffar i vanliga fall innebära ansvar för ofredande BrB 4:7, Olaga hot hittar du i BrB 4:5.Brottsbalken (1962:700), BrB hittar du https://lagen.nu/1962:700Mvh