Ansvar för "live-chatt"

2010-09-28 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar vem som bär ansvaret för publicerade inlägg som görs i en "live-chatt" på internet. Både i det avseende då det förekommer på en hemsida för en välkänd periodisk skrift samt om det förekommer på en hemsida dom tillhandahålls av en privatperson? *
Samuel Lundberg |Hej, En "live-chat" på internet räknas högst troligen som en s.k. elektronisk anslagstavla. Det innebär att _Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor_ är tillämplig när det gäller att placera ansvaret för publicerade inlägg. Denna lag anger att det finns en skyldighet för tillhandahållaren att informera användarna om tillhandahållarens identitet, att ha uppsikt över anslagstavlan samt att ta bort meddelanden som strider mot några av brotten mot allmän ordning, som t.ex. uppvigling och hets mot folkgrupp, se 3-5§§, https://lagen.nu/1998:112. Brister tillhandahållaren i dessa skyldigheter kan det utdömas straff i form av böter eller fängelse, se 6,7§§. Lagen gör ingen skillnad på om tillhandahållaren är välkänd eller ej. Att tillhandahållaren hålls ansvarig för en del av de publicerade inläggen tar dock ej bort ansvaret för var och en som skriver på anslagstavlan. Dessa enskilda personer kan fortfarande åtalas för t.ex. hets mot folkgrupp, uppvigling o.s.v. om inläggen är av den karaktären och brottsrekvisiten i övrigt är uppfyllda. Med vänlig hälsning

Hur lång tid får man vänta innan polisen hör av sig angående eventuellt brott.

2010-09-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, åkte fast för några veckor sedan med min kompis leg. efter händelsen har jag inte hört något alls, inget brev inga samtal eller något, inte min kompis heller. betyder det att polisen inte gjorde en anmälan eller ska jag fortsätta vänta på brev eller samtal?
Rickard Malteskog |Hej! Du är troligen misstänkt för brottet missbruk av urkund enligt brottsbalken 15 kap 12 § när du använt någon annans leg. Se https://lagen.nu/1962:700#A2 Enligt brotsbalken 35 kap 1 §, se https://lagen.nu/1962:700#A3 får påföljd ej dömas ut efter att två år paserat. Du kan få vänta upp till två år innan ditt eventuella brott preskriberas. Polisen eller åklagare genomför nu antagligen en förundersökning enligt rättegångsbalken 23 kap, se https://lagen.nu/1942:740#A2 Efter att förundersökningen är klar så kommer polis eller åklagare meddela dig om vad de kommit fram till i förundersökningen. Tyvärr får du vänta på att polisen eller åklagaren avslutat sitt arbete innan du kan räkna med att de hör av sig till dig. Hur lång tid det tar vet jag ej. Om du vill veta hur lång tid du måste vänta, kan du ta kontakt med polismyndigheten och fråga dem. Med vänlig hälsning Rickard Malteskog

Är det lagligt att bränna upp pengar?

2010-07-07 i Övriga brott
FRÅGA |Är det tillåtet enligt Svensk lag att bränna svenska sedlar?
Georg Dellborg |Hej. Att bränna upp eller på annat sätt förstöra pengar är lagligt i Sverige. I många länder, t.ex. USA, är det straffbart att förstöra landets valuta, och även i Sverige hade vi tidigare en särskild lag som förbjöd förstörelse av rikets mynt och sedlar. Den lagen avskaffades dock i början av 1980-talet. Gudrun Schyman begick således inte något brott i Almedalen;) Vänligen,

När föreligger övergrepp i rättssak?

2010-05-30 i Övriga brott
FRÅGA |Ett vittne som ska ska vittna i en rättegång mot två misstänkta i ett misshandelsfall, blir innan rättegången efterföljd av de misstänktas kompisar. De åker ständigt samma buss som henne och följer efter henne när hon ska handla men de säger aldrig något till henne. Vittnet skräms dock så pass mycket av händelserna att hon inte vågar vittna i domstolen. Min fråga är om kompisarna kan dömas för övergrepp i rättssak, olaga hot, olaga tvång eller ofredande.
Carina Persson |Hej! Övergrepp i rättssak föreligger när någon med våld eller hot om våld angriper någon som t.ex. skall vittna i en rättegång. Det blir även fråga om övergrepp i rättssak om någon vidtar en gärning som medför lidande, skada eller olägenhet, eller hot om sådan gärning för att hindra någon från att t.ex. vittna i en rättegång. 17 kap 10 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) Att ständigt följa efter någon även om man inte säger något kan mycket väl vara sådan annan gärning som lagen anger, alltså kan det vara fråga om övergrepp i rättssak. Förmodligen skulle en domstol anse att det är fråga om övergrepp i rättssak. Antagligen skulle brottet anses vara ringa, men det finns ändå anledning att anmäla. Med vänlig hälsning

Vittnesförhör under förundersökning

2010-09-25 i Övriga brott
FRÅGA |Är det straffbart att som vittne i en förundersökning utelämna för ett mål väsentliga uppgifter om personer eller omständigheter som kan påverka eller t.o.m. avgöra värderingen i och utgången av ett mål?
|Hej och tack för din fråga Under polisförhör vittnar du inte under ed och kan därför inte straffas för mened om du utlämnar information eller talar osanning. Detta kan du däremot riskera att göra när du vittnar under ed i domstol. Med vänlig hälsning

Skattebrott?

2010-08-08 i Övriga brott
FRÅGA |Mina reseavdrag har granskats av skatteverket. I samband med detta så upptäckte jag att jag räknat fel på avdraget. Jag skickade in min uträkning och det nya beloppet och verifierade med bensinkvitton. Mellanskillnaden mellan det gamla och nya avdragsbeloppet är 15000 kr. Jag skrev också att jag räknat fel i deklaration. Vad kommer att hända? Kan jag åtalas för skattebrott trots att jag har rättat felet?
Martin Fridh |Hej, Det är riktigt att det enligt Skattebrottslagen (1971:61) är straffbelagt att lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration till skatteverket, förutsatt att det felaktiga underlaget leder till att staten undandras inkomster eller att ett otillbörligt stort belopp tillgodoräknas dig, se https://lagen.nu/1971:69#P2S1 Skattebrottslagen gäller även vid grovt culpöst beteende. Detta innebär att du ej behöver ha lämnat uppgifterna uppsåtligen för att kunna straffas utan det räcker med att du handlat grovt oaktsamt. Aktuellt brott vid sådant förfarande är enligt 5 § skattebrottslagen vårdslös skatteuppgift, se https://lagen.nu/1971:69#P5S1 Ditt agerande skulle kunna beivras enligt denna paragraf, men för att inte göra lagens bestraffningsområde alltför brett finns 12 § skattebrottslagen som ansvarsbefriar oaktsamt lämnade uppgifter som sedermera frivilligt ändras. Regeln sägar att frivilligt ändrade uppgifter inte kan straffas. Rättelsen ska ha gjorts utan att skatteverket särskilt agerat med anledning av dina felaktiga uppgifter. Så länge du har anledning att tro att den oriktiga uppgiften inte är upptäckt eller kommer att upptäckas av skatteverket har du rätt att ändra dina uppgifter, se https://lagen.nu/1971:69#P12S1 I det fall du försuttit din chans att ändra uppgifterna. Det vill säga att skatteverket redan agerat emot dina reseavdrag kan du med framgång hävda att du ej handlat grov oaktsamt utan enbart oaktsamt, ett sådant agerande leder ej till straffansvar. Enligt praxis räknas ej vanlig glömska, förhinder, oföretagsamhet eller nonchalans som grov oaktsamhet. Dessutom ska gärningen enligt 5 § 2 st skattebrottslagen ej straffas om den är av mindre allvarlig art. Gränsen för mindre allvarlig förseelse har I praxis bestämts till att ungefär ett basbelopp ska undandras staten. Ett basbelopp är idag runt 45 tusen kr, du ska alltså ej straffas. Vänliga hälsningar

Angående tillämpligheten av svensk lag

2010-06-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag fick höra om ett fall där en svensk blir tagen med lite cannabis i danmark av dansk och svensk polis. Svensken blir dömd i sverige enligt svensk lag. Borde han inte bli dömd enligt dansk lag. Enligt båda är ju innehav av cannabis olovligt men straffet är ju mycket lägre i danmark. Jag har läst det här http://lawline.se/answers/1668 men tycker inte det ger svar på vilket straff man borde få.
Ulrika Lundgren |Hej! Enligt svensk lag är innehav av cannabis straffbart. Detta framgår av Narkotikastrafflagen, NSL. NSL gäller territoriellt oinskränkt. Detta innebär att innehav av narkotika är ett brott enligt svensk lag oavsett var i världen handlingen utförs. Dvs, en person som blir tagen med cannabis i Danmark har även begått ett brott enligt svensk lagstiftning. I det fall du tar upp har personen i fråga uppenbarligen blivit dömd i Sverige. Detta möjliggörs då det är fråga om en svensk medborgare som utfört den kriminella handlingen i ett land där handlingen också är straffbar. Det vill säga, vill svenska domstolar döma en svensk medborgare som begått ett brott utomlands krävs att samma handling också är kriminaliserad i det land där den begicks. Innehav av cannabis är kriminaliserat även i Danmark. Då svensk domstol har rätt att döma skall svensk lag användas, oavsett om våra bestämmelser skiljer sig från det andra landets lag. Detta framgår av 2 kap. 2 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K2P2S1. Med vänliga hälsningar,

Straffrättens olika uppsåt

2010-05-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar vilka olika uppsåt det finns inom straffrätten och när de kommer till talan (inom vilka situationer tex?) Sedan undrar jag också. Om man efter problem med en bilhandlare blir stämd inför tingsrätten och yrkar prisavdrag för de ”fel” som bilarna haft, ska det inte då vara en åklagare som skall väcka talan inför domstolen? Förstår inte riktigt..
Lina Radovic |Inom straffrätten finns tre olika uppsåt. Direkt uppsåt/avsiktsuppsåt innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma hans död, har direkt uppsåt/avsiktsupsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation när någon gör något med meningen. Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. Om det fanns en passagerare i bilen som omkom, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till hans död, då gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle omkomma. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå. Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt skall föreligga i förhållande till en omständighet krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg samt att han varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. När det handlar om en tvist angående t.ex. prisavdrag för fel i vara, är det inte åklagare som väcker talan. Åklagare åtalar endast för brott. Om man blir stämd av en bilhandlare eller privatperson är det fråga om en civilprocess. I civilprocess är det istället parternas ombud som för talan, t.ex. en advokat eller biträdande jurist.