Grovt ratfylleri påföljdsbedömning

2011-01-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Nyligen har jag åkt för grovt rattfylleri, har blåst 0,70 mg/l i utandningsluft. Jag har sagt till polisen innan kontrollen att jag tog en storstark öl, och inget mera :( Jag så också att jag drack 2 glas bål men att trodde att det var alkoholfritt, eftersom de fanns barn på festen. Har frivilligt följt till sjukhuset och enligt polisen så såg jag inte ut synlig påverkad. Inne på sjukhuset pratade jag med läkare och hon bedömde att jag behöver inte ta något blodprov? Istället så skickades jag hem, med information om att jag kan ansöka om alkolås via transportstyrelsen och få mitt körkort tillbaka eftersom jag är i stort behöv av den (är egenföretagare, familjföretag drivs av mig och min fru, inga anställda) Själv är jag gift, har 4 barn, är 40 år, och tidigare straffad (år 1998 för grovt rattfylleri,då jag fick 1 månad med fotboja, men då levde jag en helt annat liv än nu) Jag säger till Er helt ärligt att jag dricker bara på lördagskvällar och resten av väcka tar jag inte ens lättöl. Nu sitter vi alla här väldigt ledsna, oroar oss vilken straff kan jag få, hur blir det med våran företag eftersom om jag får fängelsestraff min fru kan inte driva den utan mig. Snälla kan ni svara på min fråga, vilken straff som kan vänta mig? Stort tack
Natalie Lindqvist |Hej! Som jag förstått det har Ni skickats hem med information om att Ni kan ansöka om alkolås via transportstyrelsen och få Ert körkort tillbaka eftersom du är i stort behöv av det. Detta pekar på att Ni inte ansågs vara i ett sådant tillstånd som leder till en frihetsberövande påföljd. Dock kan jag inte svara på detta konkret utan att veta mer om detaljerna i fallet. Nedan förklarar jag om straff för rattfylleri och påföljdsbedömningen. Dock är det omöjligt att ta ställning till hur domstolen kommer resonera i Ert fall i en prövning. Om rattfylleri och straff stadgas i trafikbrottslagen (TBL): Den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anse som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om: 1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, 2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller 3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Påföljdsbestämning: Domstolen har att avgöra frågan om vilken grad av brottet som föreligger efter en samlad bedömning av omständigheterna i det konkreta fallet. Alltså görs en helhetsbedömning där flera omständigheter vägs in bl.a. om föraren varit avsevärt påverkad av alkohol, om gärningen inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Härmed avses främst att föraren kört vårdslöst eller haft en särskilt ansvarsfull föraruppgift. Eftersom du blåst 0,7 mg i utandningsluften är det fråga om grovt rattfylleri. 0,7 mg utandningsluft = 1,4 promille. I förarbeten till Trafikbrottslagen stadgas att en alkoholhalt på 1,5 promille eller däröver anses vara en av de omständigheter som skall beaktas särskilt vid bedömningen. Detta innebär att brott i sådana fall regelmässigt är att bedöma som grova. På ett sätt som motsvarar nuvarande förhållanden blir det emellertid möjligt att vid mildrande omständigheter bedöma brottet som lindrigare. Alltså eftersom din alkoholhalt är lägre än 1,5 promille finns det möjlighet att du döms till ett lägre straff än fängelse. En förmildrande omständighet i ditt fall är att du är i stort behov av bil och att ett fängelsestraff skulle påverka din firma och din familj. Rattfylleri är dock i dag ett av de brott där arten av brottsligheten med särskilt stor styrka anses tala för en frihetsberövande påföljd (fängelse). Straffvärde/straffmätning: Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig. Slutsats: Som jag förstått har det förflutit lång tid mellan din tidigare brottslighet (rattfylleri), så detta kommer med stor sannolikhet inte att beaktas i påföljdsvalet. Att du är i behov av bil och att en frihetsberövande påföljd kommer att innebära skada för din firma och familj kommer att vägas in. Eftersom (som du uppgett) du trodde att bålen du drack inte innehöll alkohol bör ses som en förmildrande omständighet, då detta föranleder att handlingen inte kan beaktas som självförvållat rus. För att vidare besvara din fråga måste uppgifter om hur du förde ditt fordon beaktas (vilket jag inte vet). Om du förde fordonet på ett vårdslöst sätt som innebar fara för trafiksäkerheten kan ett fängelsestraff aktualiseras. Jag vågar inte dra någon slutsats i ditt fall, men avgörande torde vara hur du förde fordonet samt att du inte visste att bålen innehöll alkohol. Om du förde fordonet på ett tryggt sätt, finns möjlighet att du döms till icke frihetsberövande påföljd dvs. böter. Hoppas informationen ovan har gett dig lite vägledning. MVH Natalie

Återkallelse av körkort efter att ha dömts för vårdslöshet i trafik

2010-11-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Min mamma körde på E4 mot färdriktningen där hastighetsgränsen var 110 km/tim. Mamma hade kommit upp på E4 utan att veta om det, och körde ca 70 km/tim. En kvinna fick väja varvid hon körde på ett vägräcke och fick mindre plåtskador på bilen. Några minuter därefter blev mamma stoppad av polisen. Enligt domen så blev mamma medveten om att hon körde i fel riktning på E4 när hon mötte kvinnan som väjde, och att mamma då fortsatte att köra vidare med avsikt att ta av vid nästa avfart från E4. Mamma har kört prickfritt i 57 år, och har aldrig blivit dömd för något annat brott. Hon slapp fängelse, samhällstjänst och böter pga. sin ålder och “övriga omständigheter”, men hon fick villkorlig dom. Finns det risk för att mamma kan bli av med sitt körkort när hon har fått en villkorlig dom som straff för trafikförseelsen?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Det är transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av körkort, vilket bland annat kan ske om man har brutit mot en viktig trafikregel, till exempel har kört för fort, kört mot rött ljus eller liknande (se 5 kap 3§ körkortslagen, se https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1) I din mammas fall handlar det om en allvarlig trafikförseelse, varför hon också dömdes till villkorlig dom (för vad jag antar var vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafik). På grund av detta kan jag inte tänka mig annat än att hennes körkort kommer att återkallas. Enligt 5 kap 6§ körkortslagen (se https://lagen.nu/1998:488#K5P6S1) gäller härefter en spärrtid på mellan 1 månad och 3 år då körkortet är ogiltigt. Vid allvarligare förseelser (som det här är fråga om) blir denna oftast minst 1 år, och för att få tillbaka körkortet krävs då att man ansöker om utfärdande av körkort på nytt efter spärrtidens utgång. Med tanke på din mammas ålder och den aktuella händelsen, finns det onekligen tecken som talar för att hon kan få svårt med att klara kraven för ett sådant utfärdande. Men även om det på ett individuellt plan såklart är jobbigt att inte kunna köra bil kanske det ändå, med tanke på vad som hänt, är dags att lägga bilnycklarna på hyllan och låta någon annan köra. Vänliga Hälsningar

Påföljd vid trafikbrott

2010-11-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Min fru korde bakifran in i en lastbil pa motorvagen runt Malmo. Inga personskador, inga skador pa lastbilen, var bil totalkvaddad (den var gammal 1998). Hon minns inte vad som hande men tror att hon somnade vilket hon sade till polisen. Ingen alkohol, korde inte for fort, inga droger. Vilken ar den varsta straffpafoljden. Inga tidigare trafikbrott. Jag ar i USA, min fru i Sverige.
Lina Radovic |Det brott som skulle kunna komma ifråga är vårdslöshet i trafik, där straffet är dagsböter. För detta krävs dock att din fru förfarit vårdslöst i trafiken. Se 1 § trafikbrottslagen, https://lagen.nu/1951:649 Det är svårt att bedöma huruvida din fru förfarit vårdslöst, då jag inte har alla omständigheter vid handen. Det kan t.ex. vara vårdslöst att köra bil när man är väldigt trött. Att någon brister i uppmärksamhet för ett ögonblick är inte straffbart, alltså när det är fråga om rena olyckshändelser. Föraren av bilen har dock en skyldighet att stanna och lämna namn och adress samt lämna upplysningar om olyckan, se 5 § trafikbrottslagen. Även om din fru inte gjort sig skyldig till brott är hon troligtvis skyldig att ersätta de skador som uppkommit till följd av hennes handlande. Ta därför kontakt med det försäkringsbolag där hennes bil är försäkrad, för att få information om eventuella skadors ekonomiska omfattning och om anspråk om ersättning inkommit från lastbilschauffören.

Återkallelse av körkort

2010-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Har en bekant vars son, under prövotiden för körkort, kört 30 km/h för fort på 30 väg. Fotograferad med trafikkamera. Fått från polisen att han är skäligen misstänkt för trafikförseelse. Påföljd böter drygt 3000 kronor. Om han skriver på och erkänner, betalar in bötesbeloppet, polisen lämna ärendet ändå till Transportstyrelsen för återkallande av körkortet? Med vänliga hälsningar
Emelie Gärde |Hej! Ja han kommer med största sannolikhet att bli av med sitt körkort då hans fortkörning ej är att anses som ringa se 5 kapitlet 3 § punkt 4 Körkortslagen. Återkallelse av körkort som Transportstyrelsen beslutar om kan grunda sig på ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot, en lagakraftvunnen dom etc se 5 kapitlet 1 § stycke 2 Körkortslagen. Länk till Körkortslagen: https://lagen.nu/1998:488 Med vänliga hälsningar

Straff för trafikbrott samt urkundsförfalskning

2010-12-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad det är för straff på om man kör bil och är minderårig och blir stannad av polisen? Också om det är fortkörning på detta? Sedan undrar jag också vad det är för straff på id förfalskning om man till exempel har målat över någon siffra på id kort eller har gjort ett nytt kort med ändrade års uppgifter? Tacksam för svar!
Emelie Gärde |Hej! Jag kan inte svara på vilken påföljd du kommer att få då man gör en bedömning i det enskilda fallet och tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Din unga ålder kommer att leda till att du kommer att få en mildare påföljd då detta enligt 29 kapitlet 7 § Brottsbalken är något som man skall ta hänsyn till vid straffmätningen. Då jag inte kan ge dig något svar på vilken påföljd som just du kommer att få så kommer jag att redogöra för dig hur straffskalan för brotten som du har nämnt ser ut. Även fast brotten upptar straff som fängelse och böter kan domstolen besluta att döma ut till exempel ungdomstjänst, ungdomsvård etc. Om någon uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon döms man för *olovlig körning* till böter enligt 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Om den olovliga körningen har skett vanemässigt kan det vara att ses som grovt och då kan man dömas till fängelse i upp till sex månader. För *fortkörning* kan man få böter. På http://www.poliskontroll.se/trafikregler.html kan du se bötesbeloppet storlek beroende på hur mycket man har överskridit hastighetsgränsen (i ditt fall är det ej aktuellt med återkallande av körkort). Då jag ej vet något om det inträffade så vet jag inte hur pass allvarligt polisen ser på händelsen men jag vill bara nämna för dig att de kan välja att åtala dig för vårdslöshet i trafik enligt 1 § Lag om brott för vissa trafikbrott som stadgar; Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon _i väsentlig mån_ i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för *vårdslöshet i trafik* till dagsböter. Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Ansvar enligt denna paragraf inträder först då man kan konstatera att en överträdelse av en trafikregel på det sätt och under de omständigheter som den skett skapat en situation som typiskt sett kan anses innebära fara för trafikolycka. *Urkundsförfalskning* är reglerad i 14 kap 1 § Brottsbalken och stadgar fängelse i högst två år. Vid ringa brott är påföljden enligt 14 kap 2 § Brottsbalken böter eller fängelse i högst sex månader. Länk till Lag om vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Länk till Brottsbalken: http://www.lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar

Indraget körkort

2010-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Får körkortet indraget inom 48 tim.Kört mot rött. Kan man överklaga och endast få böter? Aldrig tidigare bötfälld eller straffad
Lina Radovic |Du kan överklaga beslutet att få ditt körkort indraget. Att körkortet blir indraget är inget straff, utan en annan rättsverkan av brott. Beslutet att få ditt körkort indraget är ett förvaltningsbeslut som kan överklagas hos den förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten). Se 8 kap. 1 § körkortslagen, https://lagen.nu/1998:488#K8P1S1N1 I överklagandet ska du uppge varför du anser att beslutet är felaktigt. Du kan också anföra att beslutet drabbar dig särskilt hårt t.ex. om du är beroende av körkortet i ditt arbete. Du kan fortfarande bli dömd i tingsrätten för trafikbrottet och få böter som påföljd.

Överklagande av Transportstyrelsen beslut

2010-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Får körkortet indraget inom 48 tim. Kört mot rött. Kan man överklaga och endast få böter? Aldrig tidigare bötfälld eller straffad.
Emelie Gärde |Hej! Enligt 5 kapitlet 3 § punkt 4 Körkortslagen, hädanefter KKL, skall ett körkort återkallas om man kör mot rött ljus och brottet _ej anses som ringa_. I 5 kapitlet 7 § KKL stadgas att ett körkort skall omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 5 kapitlet 3 § punkt 4 KKL och att föraren kan medges rätt att fortsätta köra under 48 timmar närmast därefter. Vidare stadgas i 7 kapitlet 5 § KKL att om ett körkort har blivit omhändertaget enligt nyss nämnda paragraf skall Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Ett beslut enligt 5 kapitlet 7 § KKL _kan inte överklagas_ enligt 8 kapitlet 2 § punkt 5 KKL. Ett beslut om körkortsåterkallelse _kan däremot överklagas_ till Förvaltningsrätten. Överklagandet skall vara skriftligt och undertecknat av dig. Det skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den dag som du tagit del av beslutet. Transportstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till Förvaltningsrätten i den domkrets där du är folkbokförd. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att det bör ändras. Det är inte möjligt för mig att svara på om du kommer att vinna någon framgång med ett överklagande eller ej om Transportstyrelsen väljer att fatta ett beslut om att återkalla ditt körkort. Jag har inte tillräckligt med information om händelseförloppet och övriga omständigheter för att kunna göra en sådan bedömning. Länk till Körkortslagen: https://lagen.nu/1998:488#K5 Hoppas jag har kunnat vara till din hjälp. Med vänliga hälsningar

Vårdslöshet i trafik

2010-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |En dag på väg till jobbet, vid filbyte i låg hastighet (20 km/tim och blinkers på) från mittfält till vänsterfil blir bilist som jag kör in framför i vänsterfilen irriterad och börjar köra nära bakifrån på hotfullt sätt. Detta pågår i ca 20 minuter och i allt högre hastighet. Situationen är hotfull och jag är rädd. När jag tillslut bestämmer mig för att våga stanna och konfrontera personen visar det sig att han är polis och har sin fru bredvid sig i bilen. Bilen är civil och polisen är civilklädd. Det finns inget som tyder på att han var polis. Nu är jag kallad till rättegång för vårdslöshet i trafik. Jag anser att jag är oskyldig men ord står mot ord. Kan jag dömas och i så fall vad kan straff bli? Behöver jag advokat?
Dennis Carlsson |Hej! Enligt 1 § i Lag om straff för vissa trafikbrott kan man dömas till vårdslöshet i trafiken om man som billist brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Vilket kort sagt innebär att du som billist skall köra ansvarsfull och på ett säkert sätt i trafiken. Av vad jag förstår av din utsaga tyder inte mycket på att du kört vårdslöst om du inte kört alldeles för fort i någon form av trafikfarlig miljö och det därför kan anses som ett medvetet risktagande se t.ex Nja 2001 s 286. Istället torde det vara den andra trafikanten som skall hålla vederbörligt avstånd till dig. Eftersom ord står mot ord är det en svår situation att bedöma i praktiken, dock tenderar en polismans ord att väga tyngre än en privatpersons. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter om det inte anses som grovt då kan straffet bli upp till två års fängelse, utöver det brukar man förlora körkortet under en viss tidsrymd. Eftersom du ska stå inför domstol kan du begära en offentlig försvarare vilket kan vara mycket värdefullt för dig. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hittar du https://lagen.nu/1951:649 Mvh