Förtal

2010-04-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att anmäla förtal/ärekränkning. En person har skrivit ett brev till en branschorganisation där jag skulle blivit invald som suppleant. I detta brev har personen skrivit att jag låtit en förening betala min utbildning och sedan stuckit, att jag har förskingrat pengar för föreningen, att jag har motarbetat föreningen m.m Allt detta är falskt anklagande. Och nu tycker jag att denna person gått förlångt, jag måste göra ngt. Tacksam för ngn vägledning.
|Hej! Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken så ska den som lämnar uppgift om annan som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal. Som exempel nämns att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Att i brev beskylla någon för att bland annat ha förskringrat pengar bör anses tillräckligt allvarligt för att anse att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning. Det kan också tilläggas att det för ansvar inte krävs att uttalandena sedan fått den verkan. Undantag finns dock då personen som lämnat uppgifterna inte ska dömas för förtal; om den som skrev brevet var skyldig att uttala sig eller om det med omständigheterna var försvarligt att lämna dessa uppgifter. Han ska då i båda fallen visa att uppgiften antingen var sann eller att han hade skälig grund för den. Att det med omständigheterna skulle vara försvarligt att lämna uppgifterna blir troligtvis i detta fall främst en bedömning av situationen då uppgifterna lämnades. När, var, till vem och även syftet med uttalandet kan vara av betydelse. Även hur meddelandet lämnades kan spela roll. Utan närmare uppgifter om detta, kan man generellt säga att det är ett relativt snävt område då man anser att det är försvarligt att lämna osanna uppgifter. Om gärningen anses försvarlig ska den som lämnat uppgifter också visa att den var sann, vilket här inte är fallet, eller att han hade skälig grund för den. Det sistnämnda innebär att det även finns en möjlighet till ansvarsfrihet om uppgiften är osann men gärningsmannen hade tillräcklig anledning att tro att den var sann, exempelvis om han har vidtagit åtgärder för att kontrollera uppgifterna. Som säkert framgår är det svårt att närmare ge ett tydligare svar utan mer information. Rent praktiskt kan dock sägas att för att gå vidare och anmäla det eventuella förtalsbrottet så får du vända dig till polisen där du bor och göra en polisanmälan, alternativt ringa och göra en anmälan över telefon. Information om telefonnummer eller var närmaste polisstation ligger finns på www.polisen.se. Vänliga hälsningar, Caroline Wennerstein

Brott som begås över Internet

2010-01-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vad som egentligen gäller för blogginlägg, kommentarer och diskussionsforum på nätet. Hur kan man som privatperson angripa förtal, kränkning och hot på nätet? Vilken lagstiftning skyddar oss mot detta? Har även varit i kontakt med en stor kvällstidning, som har en artikel publcerad på sin hemsida där min bild och namn förekommer. De vägrar att radera artikeln pga sin policy om trovärdhet. Finns det någon bestämmelse i PUL som kan angripa detta? Eller någon annan integritetsskyddande lagstiftning gällande just nätet/digitala medier? Kan man \"anmäla\" tidskriften för detta - är de inte skyldiga att ta bort sådant material på begäran? Tack!
Linus Jonson |Hej Någon särskild lagstiftning angående vilka straffbara gärningar som kan begås genom blogginlägg eller inlägg på s.k. diskussionsforum på Internet finns inte, utan brottsbalken (BrB) är tillämplig även här (märk dock att många brott är konstruerade så att de svårligen kan begås över Internet, t.ex. misshandel och våldtäkt) Förtal, förolämpning och olaga hot (se BrB 5:1-3 & 4:5) är emellertid exempel på brott som kan begås över Internet. "Kränkning" är inget brott i sig. Det är alltså den vanliga strafflagstiftningen som beivrar dessa brott. Den som utsätts för brott kan alltså på vanligt sätt anmäla detta till polisen. Vad gäller de allra flesta s.k. *diskussionsforum*, är vidare lagen om elektroniska anslagstavlor (https://lagen.nu/1998:112) tillämplig. Här stadgas ett straffansvar för den som ansvarar för forumet. Denne är således skyldig att ta bort vissa typer av meddelanden som andra personer skrivit, om dessa meddelanden utgör t.ex. barnpornografibrott, uppvigling eller olaga våldsskildring (5 §). Förtal, förolämpning eller olaga hot omfattas dock inte av ansvaret. Användaren som skrivit inlägget med det straffbara innehållet ansvarar alltså i regel enligt brottsbalkens bestämmelser. Detta gäller dock inte alltid. Vissa diskussionsforum kan erhålla grundlagsskydd genom tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (se 1:9 YGL). Hit hör t.ex. forum på nyhetstidningars hemsidor. Förenklat kan ett sådant skydd sägas innebära att den ansvarige utgivaren i straffrättsligt avseende ansvarar för allt som publiceras på forumet, men att endast vissa brott är straffbara (se TF 7 kap.). Detta innebär att om A är ansvarig utgivare och driver ett forum som åtnjuter grundlagsskydd, så ansvarar A för det olaga hot som användaren B i ett inlägg riktar mot C. B straffas alltså inte för detta (se TF 8 kap.). Vad gäller en tidnings *publicering av namn och bild i en artikel* är PUL inte tillämplig (7 § 2 st. PUL) då tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde. Om publiceringen utgör brott enligt TF 7 kap. kan den emellertid utgöra brott, för vilket ansvarig utgivare ansvarar (men observera att endast vissa brott är straffbara här, dock omfattas förtal). Pressen har alltså en långtgående rättighet att publicera personuppgifter inom det journalistiska syftet och torde därför inte vara skyldiga att ta bort uppgifterna på din begäran. Slutligen kan erinras om att du kan göra en anmälan hos *Allmänhetens pressombudsman* (http://www.po.se/) om du känner dig orättvist behandlad av pressen, även om något konkret brott inte har begåtts. +*Länkar:*+ Brottsbalken (BrB): https://lagen.nu/1962:700 Tryckfrihetsförordningen (TF): https://lagen.nu/1949:105 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL): https://lagen.nu/1991:1469 Personuppgiftslagen (PUL): https://lagen.nu/1998:204

Åtala Förtal

2009-11-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En kollega till mig stoppar mina möjligheter till karriär genom att förtala mig inför chefen. Rena lögner och påhitt som jag inte känns vid. Hon förvränger situationer som varit till rena lögnerna. Hon har garanterat skadat min framtida karriär och förtroendet hos min chef. Kan man driva detta vidare???
Niklas Karlsson |Hej!Jodå det går att driva frågan. Förtal enl. 5 Kap 1 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1 är något man kan straffas för.Det som kan vara lite besvärligt är dock att förtal är ett s.k. målsägandebrott enl. 5 Kap 5 § Brottbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Det innebär att det är du som kommer få åtala och driva målet och inte en åklagare, om det inte är så att särskilda skäl föreligger för att åklagare ska få sköta åtalet. En annan sak är att du måste bevisa att hon förtalat dig för att vinna målet, kan du inte visa detta är det olämpligt att väcka ett åtal. I så fall kanske en vanlig muntlig konfrontation är att föredra.Lycka till!Mvh

Kan jag anmäla för förtal?

2009-10-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej! en för mej okänd person påstår följande, är inte serviceminded,tittar bort och ignorerar folk som kliver på bussen, kör ryckigt,snabbt med tvära inbromsningar, kör för fort, ger ett allmänt otrevligt o. osäkert bemötande vilket alltsamman är rena fantasier, kan jag anmäla personen för förtal.
Niklas Karlsson |Hej,Jag tycker att det du har blivit utsatt för låter mer som förolämpning enl. 5 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) se https://lagen.nu/1962:700#K5P3 än förtal enl. 5 kap 1 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K5P1.Den som förtalar måste enligt lagtexten peka ut annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller annars på ett sätt som är ägnat att väcka andras missaktning. Det innebär att den som förtalar någon måste göra det till någon annan än, dig, i det här fallet.Över huvud taget tycker jag att det du beskriver mer låter som en sådan förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB genom ”kränkande tillmäle eller beskyllning”.Lite beroende på omständigheterna kan du få åtala gärningen själv. Förtal är ett s.k. målsägandebrott se Ekelöf, rättegång andra häftet, 1996 s. 61. Se också de speciella åtalsreglerna i 5 kap 5 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K5P5.

Kränkande texter i låt

2010-02-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Ett rockband har gjort en låt om mig. Mitt namn nämns och det är tydligt att det inte rör sig om någon annan med samma namn då flera av mina särdrag (mitt arbete, min musiksmak mm) tas upp i låtens text. Texten är hånfull och kränkande mot mig. Låten finns med på en skiva vars baksidetext säger något i stil med att alla likheter med verkligheten bara är slumpen och försäkrar att inga av de personer som låtarna handlar om finns på riktigt. Kan bandet genom denna text värja sig? Kan jag hävda förtal, ärekränkning eller liknande?
Niklas Karlsson |Hej! Du kan hävda att du blivit utsatt för förtal, och förolämpning enl. Brottsbalken 5 kap 1-3 §§, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Har man begått ett brott så kan man inte friskriva sig från ansvar i efterhand. Men... Det som blir besvärligt i det här fallet är två saker. 1 Förtal och förolämpning är s.k. målsägandebrott, vilket betyder att åklagaren som regel (det finns undantag i samma bestämmelse) inte kommer att åtala för de här brotten, utan det lär du få göra 5 kap 5 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P5. 2 Det ska också bevisas, vara ställt utom rimligt tvivel att de som förolämpat också gjort detta i akt och mening att just förolämpa. De måste ha haft uppsåt att förolämpa just dig med de här texterna. Här kan sådan "friskrivning" som bandet gjort få relevans (både i friande och fällande riktning kan jag tänka mig, beroende på en samlad bedömning av samtliga omständigheer) när man ska avgöra om det är bevisat att ett brott enl. 5 kap begåtts eller inte. Det finns alltså en del hinder på vägen. Statistiken talar också sitt tydliga språk, brott mot 5 kap BrB är klart underrepresenterade, http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=526&statsType=100&statsCounty=La&Year=2009&type=1. Mvh

Ryktesspridning som anses vara förtal

2009-12-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejOm ngn säger att jag slår min sambo och att vi skulle tillsammans använda droger är detta förtal eller inte? Detta sprids som skvaller och direkt till mig.Inget av ovanståend stämmer kan bevisa detta.Med vänlig hälsning
Gustaf Lidegran |Hej!Att sprida ett sådant budskap om någon är ett typiskt fall av förtal. Särskilt allvarlig är ryktesspridningen om att du skulle slå din sambo. Förtal är beskrivet i brottsbalkens femte kapitel 1-2 §§ som du kan läsa https://lagen.nu/1962:700#P1 . Att säga det direkt till dig kan vara straffbart som förolämpning 3 § samma kapitel men jag uppfattar spridningen som den allvarligaste delen av brottet.Vänliga hälsningar

Uttalande i SMS, förolämpning?

2009-12-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit kallad i flera sms \"farsistisk luder\" av en person som egentligen menade fascistisk luder. Hon kunde egentligen inte stava rätt. Jag har inte anmält henne. Jag skulle vilja veta om det är lönt att anmäla och om i så fall vad är det som händer med denna person. Jag har tittat på BrB 3:3 men vet inte om det är tillräckligt med bevis för att kalla det förolämpning.Mvh,
Carina Persson |Hej!För att det skall vara ett brott enligt 5:3 Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1 krävs att uttalandet är kränkande för den person som det riktar sig till. Det innebär att om du har känt dig kränkt av SMS:en kan det vara fråga om förolämpning. Om det är tillräckligt allvarligt för att vara förolämpning är upp till en domstol att avgöra. Om personen som har förolämpat dig blir dömd i en rättegång är straffet böter. Med vänlig hälsning

Anklagande av "någon" förtal?

2009-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en person på ett årsmöte i en samfällighetsförening framför osanna påståenden om en medlem i föreningen och samtidigt anklagar ¨någon¨ för att ha kletat ner hans bil med hundbajs (den misskrediterade har hund, så alla förstår att det är henne han menar), är det förtal? Den utpekade mår väldigt dåligt av det här, då flera personer har börjat ¨titta snett¨ på henne.
Jonathan Nirmark |Brottet förtal, vilken du hittar https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1, är tänkt att skydda människor från ärekränkande angrepp på deras aktning och anseende. Det kräver varken att den utpekade blivit missaktad/misskrediterad eller förnärmad/mått dåligt. Det finns inte någon allmän regel om att alltid få säga sanningen. I fall då det är försvarligt att lämna den ärekränkande uppgiften är det straffritt om den som lämnade uppgiften visar att den var sann eller att han hade skälig fog för den. Ett årsmöte i en samfällighetsförening är enligt min mening inte en sådan situation varför det i ett sådant fall inte spelar någon roll om det som sades var sant eller inte.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan vara fråga om förtal trots att personen i fråga inte utpekas direkt. Svaret beror här helt på hur uttalandet gjordes eller med andra ord på hur subtilt utpekandet var. En allmän klagan över att ha fått sin bil nedsmutsad är inte i sig att anse som förtal. En förutsättning för att det ska vara fråga om förtal är att någon faktiskt utpekas. Personen måste inte nämnas vid namn men det måste framgå av omständigheterna vem det är som utpekas. Att en person uttryckligen omtalas strax innan ett uttalande med en obestämd "någon" kan tala för att ett visst samband avsågs mellan yttrandena. Att flera personer efter yttrandet har börjat "titta snett" på personen i fråga är enligt min uppfattning något som talar för att de som hörde yttrandet uppfattade ett sådant samband. Som du beskriver situationen kan det alltså vara fråga om förtal.Med vänlig hälsning