Förtal

2011-02-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. jag har en f.d arbetskompis som har blivit utsatt för förtal? från sin f.d chef. Chefen har påstått till ett flertal personer+ mig att min kompis under anställnigstid har tagit pengar och varor till ett värde av 100-150 000:-. Är detta ett klart fall av förtal? Chefen har inte kunnat presentera några som helst bevis på att hans påstående är sanna. Vad kan man vänta sig utav en ev.polisanmälan? Går det att få skadestånd för allt psykiskt lidande dessa påstående har orsakat? Mvh Niclas
Elin Karlsson |Hej, Förtal hittar man i 5:1 Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700 och innebär att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar andra uppgifter som är avsedda att utsätta denne för andras missaktning. Efter vad du beskriver verkar detta falla under förtal. Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5:5 Brottsbalken. För att det ska vara värt att med framgång väcka åtal krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Om förtal

2011-02-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Går det att anmnäla för ärekränkning då min syster säger att jag tagit saker och pengar ur vår fars dödsbo, skickat mejl och skrivelser om detta till alla 6 syskon. Att det har försvunnit saker ur dödsboet som jag inte kan minnas har funnits.
Angelica Hage |Hej Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Om jag har förstått saken rätt så har din syster skickat meddelanden till övriga syskon med uppgifter om att du har stulit ur dödsboet, vilket då utpekar dig så som brottslig. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Viktigt är dock att din syster haft för avsikt att skada ditt anseende genom att lämna uppgiften för att hon ska kunna dömas till ansvar för förtal. Det är tillräckligt, att du kan bevisa att lögnen var ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver du inte uppvisa. Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att hon kan visa att uppgiften var sann eller att hon hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller hon inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. Med Vänliga Hälsningar

Yttrandefrihet - ansvar - whistleblower

2010-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Att skriva ett antal brev till en f.d. chef och likt en whistleblower berätta om upplevda missförhållanden på denna arbetsplats samt be honom förklara ett och annat härvidlag - att när chefen vägrar ge sig tillkänna med svar - skriva ännu fler brev och däri också framföra kritik mot ledarskapet - är det att syssla med OFREDANDE enligt BB kap 4 ? Har man inte rätt till yttrandefrihet ?
Natalie Lindqvist |Ofredande kan inte vara aktuellt, då ofredande förutsätter att man med grövre medel än via brev antastar någon. I kap 4 § 7 stadgas om ofredande: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”. Whistleblower är ett begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att få negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal. Enligt 5:1 BrB stagas om förtal :”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” Du har rätt att skriva brev till din chef och uttala dig om de missförhållanden som skett (yttrandefrihet), men jag råder dig att undvik att skriva som en ”wistleblower”, då det kan leda till ansvar för förtal. Det är helt lagligt att skriva vad du tycker så länge du formulerar dig på ett icke kränkande sätt och uppgifterna är sanna. Med vänlig hälsning Natalie Lindqvist

Traksserier och telefonterrorisering

2010-11-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Efter sep. från mina barns far har mitt liv allt för ofta varit ett elände pga honom. Anklagelser och skuldbeläggande - hans stress, pengaproblem, alkohol, bekymmer med sönerna är mitt fel. Han terroriserar mig med SMS och samtal nattetid, projicerar allt ont på mig och pratar illa om mig inför barnen. Jag gör allt för dem! Men jag behöver inte detta från deras far. Detta har skett i 15 år! Vad kan jag göra?
Lina Radovic |Då detta pågått under 15 års tid, utgår jag ifrån att dina barn är tillräckligt stora för att själva avgöra var och hos vilken förälder de vill bo, och det är alltså inte fråga om någon vårdnadstvist? Telefonterrorisering och mobbing är ett brott enligt brottsbalken 4:7 (ofredande). Enligt brottsbalken 3:5 kan även psykisk misshandel ugör ett brott om det leder till att personen ifråga får en påvisbar psykisk sjukdom. Om någon lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, kan personen dömas för förtal, 5:1 brottsbalken. Det framgår inte av din beskrivning vad dina barns far uttryckligen säger men i vissa fall kan det vara brottsligt att smutskasta en person inför andra. Se https://lagen.nu/1962:700 Det du kan göra är att anmäla personen i fråga till polisen. Du kan också begära att få ett besöksförbud utfärdat mot honom i samband med detta. Besöksförbud kan utfärdas med stöd av lagen om besöksförbud. Se https://lagen.nu/1988:688 Besöksförbudet hindrar personen att lagligen förfölja eller trakassera dig, 1 § lagen om besöksförbud. Enligt 2 § lagen om besöksförbud kan förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat besöksförbud). Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt utvidgat besöksförbud). För att komma till rätta med problemen bör du allså vända dig till polisen. Lycka till och hör av dig igen om något var oklart.

Om ärekränkning

2011-02-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej! kan man anmäla en person för ärekränkning på såna grunder att dessa/denna pers sprider ut rykten som tex att jag är otrogen,kör andra män i byn när sambon är på jobb etc etc vilka det inte finns en gnutta sanning i? hur är det om nån sprider ut rykten att nån är gravid och det kanse är sant men att man sagt att personen man sagt åt ej får föra det vidare pga olika anledningar till att man inte vill folk ska veta?
Jenny Gustafsson |Hej Therese! Det brott som det skulle kunna vara fråga om i fallen du nämner är förtal. Brottet regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. I paragrafen står det: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Det kan alltså vara fråga om förtal även om uppgifterna som sprids är sanna. Det väsentliga är att uppgifterna som sprids kan leda till att den utpekade utsätts för missaktning. För att någon ska kunna dömas för förtal krävs att denne har uppsåt. Det innebär att personen medvetet spridit uppgifterna till andra, samt att personen kände till de omständigheterna som gör att den utpekade riskerar att utsättas för andas missaktning. Frågan är då om uppgifterna om att du är otrogen samt ryktena om att du är gravid är sådana uppgifter som kan leda till att du utsätts för missaktning. När en domstol dömer i förtalsmål tar de hänsyn till vilka kretsar den utpekade umgås i och hur just den utpekades situation ser ut. En uttalad nykterist riskerar att utsättas för andras missaktning om någon sprider ut att han dricker alkohol och då kan det vara fråga om ett förtalsbrott. Om uppgiften däremot sprids om någon som inte är nykterist behöver det inte alls vara frågan om något brott. Det är alltså svårt att säga att det generellt är förtal att sprida ut rykten om att någon är otrogen respektive gravid. Bedömningen görs i varje enskilt fall. Huruvida det är ett brott eller inte beror på om du på grund av ryktena riskerar att utsättas för andras missaktning, samt om den som spred uppgifterna var medveten om detta.

Förtal

2011-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person jag aldrig träffat men som jag vet vem det är har skickat mail till min arbetsgivare och ber honom att avsluta alla samarbeten med mig pga att jag är misstänkt för ekonomiska brott, att jag lånat pengar jag inte betalat tillbaka, att jag har pedofila tendenser och är farlig för barn (är tvåbarnsfar själv för övrigt) samt att jag är oärlig och ljuger hur mycket som helst. Detta måste väl anses kunna vara förtal? Hur lång tid tar i regel en polisanmälan tills den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning? Självfallet är inget av detta sant. Han är bara sur pga att hans flickvän har lämnat honom för mig, men hade det egentligen spelat nån roll om nåt hade varit sant (givet att jag inte hade blivit dömd för nåt av det påstådda)?
Angelica Hage |Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, tar man framförallt hänsyn till vilka värderingar som råder på den utpekades ort och i hans bekantskapskrets. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. I ditt fall rör det sig som jag förstår det, om utpekande av dig som både brottslig och på andra sätt klandervärd i ditt levnadssätt. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person, så som din arbetsgivare. Du behöver inte kunna bevisa att ditt anseende verkligen skadats av uppgiften. Det viktiga är att den lämnade uppgiften typiskt sett kan leda till att du utsätts för omgivningens missaktning. Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att han kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Enligt den information som du ger här så har jag svårt att tänka mig att stycke 2 i ditt fall skulle kunna utesluta ansvar, då personen i fråga, så som utomstående, inte troligen kan anses ha haft en skyldighet att uttala sig om saken till din arbetsgivare. Uppfyller han inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. När det gäller din fråga om hur lång tid det tar från det att en polisanmälan lämnas in, till dess att den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning, så är det inget jag kan bedöma. Detta påverkas av arbetsbelastningen hos polisen på den ort där utredningen ska göras osv. Men vad jag kan säga är att en utredning ska påbörjas så snart som möjligt efter det att anmälan har inkommit till polisen, och i denna typ av fall bör den misstänkte (om han blir misstänkt) bli kontaktad i ett tidigt skede i utredningen. Viktigt är dock att det inte räcker med att göra en polisanmälan för att en förundersökning ska påbörjas, du måste även ange brottet till åtal vid anmälan enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#A4), såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § Rättegånsbalken (https://lagen.nu/1942:740#A4). Med Vänliga Hälsningar

Anmälan om förtal

2010-11-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En tjej i min omgivning har spridit ryken om att min sambo våldtagit henne. Dessa rykten är givetvis osanna. De som hört ryktet kommenterar även på min blogg med kommentarer som "hur kan du vara tsm med en våldtäktsman" Nu vill min sambo anmäla henne för förtal. Hur går det till?
Rebecca Dahlquist |Hej, Tack för din fråga. Förtal tas upp i Brottsbalkens 5 kapitel, 1 §. Det krävs inte att ryktena är falska för att detta ska vara att räkna som förtal, även om så verkar vara fallet för dig. Det krävs dock att den här tjejen har, som det sägs i lagtexten, ”lämnat uppgift” om din sambos klandervärda beteende. Med det menas att två personer som allmänt samtalar om ett rykte inte kan åtalas för förtal, utan det krävs att hon har framställt uppgiften själv. När hon talar om det för någon så är brottet fullbordat, det krävs inte någon stor spridning, även om det kan ge upphov till en eventuellt strängare påföljd om hon befinns skyldig. Förtal är ett så kallat angivelsebrott. Åklagaren har här alltså ingen åtalsplikt, utan det krävs för att åklagaren ska få väcka åtal att målsäganden, dvs din sambo, angivit brottet till åtal samt att åtal är påkallat av särskilda skäl. Det räcker inte med att din sambo gör en polisanmälan för att han ska ha ”angivit brottet till åtal”, han kommer troligen tillfrågas då han gör en anmälan om han önskar göra det. Om din sambo då uppger att han vill ange brottet till åtal, kommer en förundersökning att inledas enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken, såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § RB. Din sambo bör vid anmälan ange att han vill ha underrättelse om förundersökningen skulle läggas ned. Skyldigheten som finns att underrätta en målsägande som har angett brottet till åtal inträder nämligen inte om inte en utredning har nått så långt att någon blivit skäligen misstänkt för brottet. Med vänlig hälsning,

Polisanmälan på falska grunder

2010-10-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur jag tar tillbaka en polisanmälan som är gjord på falska grunder? Vad händer i en rättegång där målsägande vet att anmälan är falsk men inte vill ta tillbaka den eller tillstå att han har gjort en falsk anmälan?
Angelica Hage |Hej En mottagen anmälan hos polisen kan inte återtas. Polisen har alltid en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal. Är anmälan gjord på falska grunder så finns viss möjlighet för den som felaktigen har blivit anmäld att enligt Brottsbalkens 5 kap. 1 § (https://lagen.nu/1962:700) uppmana till att utredning om förtal föreligger, då den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift för att utsätta denne för andras missaktning, kan dömas för förtal. Men för att detta ska vara straffbart förutsätts att uppgiftsutlämnandet är ägnat att utsätta den beskyllde för andras missaktning, att detta varit avsikten med uppgiftslämnandet. Har uppgiftslämnaren haft en skälig grund för att lämna uppgiften (om han har skaffat sig belägg för uppgiften och han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann) ska han inte dömas för förtal genom bestämmelsens andra stycke (Brottsbalken 5 kap. 1 § https://lagen.nu/1962:700). Eventuellt kan Brottsbalkens 15 kap. 6 § https://lagen.nu/1962:700 om falsk eller obefogad angivelse av oskyldig till åtal, göras gällande av den som anmälts/anklagats för brott. Det krävs då att den som angivit det påstådda brottet visste att den anklagade var oskyldig och att angivaren avsåg att den anklagade skulle bli åtalad och fälld till ansvar för det angivna brottet. Det krävs också att det är en formlig angivelse med direkt uppmaning att åtala den anklagade/angivne för brottet för att regeln ska bli tillämplig. Handlar det istället endast om en framställning till polismyndigheten att undersöka om brott föreligger och att den utpekade i sådant fall (om man finner att brott föreligger) ska åtalas, så kan denna regel inte göras gällande. Med vänliga hälsningar