Kan uppgifter lämnade vid förundersökning vara förtal?

2010-09-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person A som i en förundersökning uttalar kränkande formuleringar och lögnaktiga anspelningar etc. om en person B, kan den utsatta personen B anmäla A för förtal e.dyl. enligt Bb 5 kap ?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga. Förtal (5:1 Brottsbalken) innebär att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att uppgiften är ägnad att (att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, tar man framförallt hänsyn till vilka värderingar som råder på den utpekades ort och i hans bekantskapskrets. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Den utpekade personen behöver inte heller kunna visa att hans anseende verkligen skadats av uppgiften. Det viktiga är att den lämnade uppgiften typiskt sett kan leda till att den utpekade utsätts för omgivningens missaktning. Svaret på din fråga är alltså i princip ja. Förutsatt att uppgifterna är sådana att de typiskt sett leder till missaktning från omgivningen, spelar det ingen roll att uppgifterna lämnas i samband med en förundersökning. Utöver detta vill jag göra några ytterligare anmärkningar. Om de osanna anspelningarna gäller anklagelse om brott, har A inte gjort sig skyldig till förtal utan till falsk tillvitelse (15:7 Brottsbalken). Falsk tillvitelse innebär att man vid kontakt med åklagare/polismyndighet felaktigt utpekar någon som brottslig eller lämnar felaktiga uppgifter av försvårande karaktär vid utredningen av brott. Falsk tillvitelse är ett betydligt allvarligare brott än förtal. Om A:s påståenden gäller brottsliga handlingar skall det alltså behandlas som falsk tillvitelse och detta ”tränger undan” förtalsbrottet. Vidare gäller att förtal som utgångspunkt faller under enskilt åtal (5:5 Brottsbalken). Med detta menas att det inte är åklagare som utreder och för talan om brottet, utan den förtalade måste själv väcka åtal mot den skyldige. Falsk tillvitelse hör däremot under allmänt åtal, dvs. det är åklagare som för talan. Återkom gärna om du undrar något mer. Vänligen,

Förtal - arbetstagares uppgifter till chef vid rekrytering av nyanställd.

2010-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag blev lovad av en chef på ett företag en anställning men när dom andra anställda fick reda på det skrev dom ett brev till chefen (dom skrev bla att jag inte skulle klara av att jobba pga att jag gått sjukskriven tidigare) Jag fick inte ens prova på jobbet för chefen tog tillbaka det han lovat. Har blivit mobbad av företaget i månader nu. Kan man stämma dom för förtal eller liknade???
Anna Eriksson |Hej, Med förtal menas att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar annan uppgift menad att utsätta personen ifråga för andras missaktning. Det spelar ingen roll för brottet huruvida uppgiften är sann eller falsk då det som man vill bestraffa är att personen inte haft rätt att framställa en sådan beskyllning/uppgift. Det förutsätts att det är en sakupplysning som lämnas och inte bara ett personligt omdöme samt att denna upplysning är av nedsättande beskaffenhet. Dock är man inte skyldig till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna de uppgifter man gjort och man även kan visa att uppgiften var sann eller åtminstone att man hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Allt detta framgår av 5 kapitlet 1§ Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1. Brottet är belagt med böter. Om du vill gå vidare med detta bör du vända dig till polisstationen på din hemort och göra en anmälan. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att förtalsparagrafen är en relativt snäv paragraf, det är med andra ord ganska svårt att bevis och få någon dömd för förtal. Detta är för att det görs en avvägning mellan den kränkning individen utsätts för och den medborgerliga yttrandefriheten. Ditt fall faller i och för sig under förtalsparagrafen men det kan komma att bli svårt att ta sig förbi försvarlighetsbedömningen i lagrummets andra stycke, då anställda får anses ha visst utrymme att upplysa sin chef om eventuella nyanställningar. Med vänliga hälsningar

Förtal

2010-07-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har en fråga och jag vet inte om det kan röra sig om ärekränkning eller något åt det hållet men det är det jag hoppas få svar på. Min sambo`s Ex sprider runt att min sambo skulle vara en kvinnomisshandlare och barnkidnappare både muntligt till folk och på internet det ligger inte någon som helst sanning i det och nu undrar jag bara om det är okej att sprida runt sånt? När det får både mig och min sambo att må dåligt psykiskt?
Emelie Gärde |Hej! Uttalanden så som du har beskrivit dem utgör ärekränkningsbrott i enlighet med 5 kapitlet 1 § stycke 1 Brottsbalken, hädanefter BrB, som stadgar att: _"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter"._ Det rör sig således i detta fall om förtal. Det du kan göra är att anmäla det inträffade till polisen. Jag vill dock upplysa dig om att det är relativt svårt att få någon fälld för förtal då man gör en avvägning mellan skyddet mot kränkande yttranden och medborgarnas yttrandefrihet. För att få någon dömd för förtal krävs att man kan bevisa att uttalandena som har lämnats har varit ämnande att skada den utpekade personens anseende hos andra människor. För straffbarhet är tillräckligt, att beskyllningen är ägnad att utsätta den beskyllde för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver inte förebringas. Vidare stadgas i 5 kapitlet 1 § stycke 2 BrB att: _"Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar"._ Om jag utgår från den lilla information som du har uppgett så har jag svårt att tänka mig att stycke 2 i ert fall skulle vara tillämpbar, då jag varken finner det försvarligt för din sambos ex att säga dessa saker eller att personen ifråga har varit tvungen att uttala sig. Se även 5 kapitlet 2 § BrB som stadgar straff för grovt förtal. Se Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K5 Med vänliga hälsningar

Uttalande under förhandling - förtal?

2010-05-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är målsägande i ett ärende där den tilltalade nyligen dömts för ofredande mot mig. Han är tidigare dömd för olaga hot och förtal. Under den nya rättegången påstod den dömde att han och jag haft ett förhållande, vilket inte är sant. Kan jag anmäla för förtal? Han och hans advokat gjorde stor sak av detta och både jag och min man tar naturligtvis illa vid oss av denna lögn.
Hampus Johansson |Hej! För att förtal ska bli aktuellt krävs att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Det krävs inte att uppgiften faktiskt lett till att andra missaktar den kränkte. Däremot krävs det att uppgiften är av nedsättande beskaffenhet. Uppgiften behöver inte anses vara av nedsättande beskaffenhet i samhället i stort. Det räcker med att uppgiften skulle anses som nedsättande i de kretsar den kränkte lever i. Miljön ska dock inte tolkas alltför snävt. Exempel på en uppgift av nedsättande beskaffenhet kan vara en uppgift om att någon är kriminell. Att påstå att ett förhållande funnits är enligt min bedömning inte att anse av en sådan nedsättande beskaffenhet som krävs. Om det trots detta skulle anses vara en uppgift som bedöms som nedsättande i sin beskaffenhet finns en bestämmelse i 5 kap. 1§ 2st. Brottsbalk som kan fria den som lämnat uppgiften från ansvar. I så fall måste anledningen till uppgiftslämnandet varit försvarligt samt att uppgiftslämnaren måste visa att uppgiften var sann eller att skälig grund fanns för uppgiften. Ett ledande rättsfall på området är RH 1982:81 där ett ombud åtalades för förtal då denne uttalat sig om sin klients motpart i en rättegång. I detta fall blev ombudet ej fälld till ansvar. Det är svårt att ge ett klart svar men mycket tyder enligt mig på att en anmälan inte skulle leda till fällande dom. Vänligen

Förtal - Spridande av lögner

2010-08-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En facklig medlem som sitter med i fackstyrelsen sprider osanningar om mig till mina arbetskamrater, kan jag anmäla honom för förtal, har inte pratat med någon om detta ännu.
Emelie Gärde |Hej! Om en person uttalar osanningar om en annan människa så kan denne bli dömd för förtal. Enligt 5 kapitlet 1 § Brottsbalken skall den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Dock undgår personen ansvar om han/hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och om han/hon visar att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den. För att du skall få den fackliga medlemmen dömd för förtal så krävs det att du kan bevisa att uttalandena som han/hon har lämnat har varit ämnande att skada ditt anseende hos andra människor. För straffbarhet är tillräckligt, att du kan bevisa att lögnen var ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver du inte förebringa. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#A2 Med vänliga hälsningar

Kan ryktesspridning på jobbet anses som förtal?

2010-07-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min fråga gäller förtal. På min arbetsplats har uppstått en mycket obehaglig situation, där två-tre personer går runt och anklagar mig för att ha en sexuell relation med en av mina chefer(som de ogillar mycket). Detta rykte har uppstått några gånger under det senaste året, men med olika manliga chefer. De säger att jag missköter mitt jobb, genom att försvinna från arbetsplatsen i flera timmar för att kunna ha sex med dem på arbetsledarerummet, hur de har sett mig komma ut efter mitt personalsamtal "helt svettig, och rufsig i håret", hur jag ska ha fått helt absurda fördelar i jobbet och sedan har även en av personerna gått och varnat andra medarbetare för att de inte ska tilltala mig, för det kan vara "farligt" för deras rykten. Inget av det här är sant! Jag är en ung söt tjej, på en arbetsplats fylld med lite äldre damer och män. Yngre människor brukar komma och gå på denna arbetsplatsen, för de brukar bli utjagade av samma personer, som nu trakasserar mig. De tilltalar mig inte, och ingen "hör" mig när jag tilltalar dem. Jag har blivit erbjuden en chefsposition, men jag funderar allvarligt på att lämna denna arbetsplatsen. Min anklagade chef, som de försöker även få bort honom, har varit ett stort stöd och så har även de andra cheferna varit. De personerna, som talar mycket om detta med allt och alla, har nu även vänt sig till facket med sina lögner och gjort anmälningar. Vad ska jag göra? Kan jag polisanmäla dem?
Hampus Johansson |Hej! Om någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning kan förtal bli aktuellt. Det räcker med att uppgiften som lämnats anses som nedsättande i de kretsar den kränkte lever i. Om grunderna för förtal anses uppfyllda finns ändå en väg för uppgiftslämnaren att bli fri från ansvar. Om personen som lämnat uppgiften hade en försvarlig anledning till att göra detta samt att uppgiftslämnaren visat att uppgiften var sann eller att skälig grund fanns för uppgiften kan denne gå fri från ansvar. Det är svårt att säga hur det skulle bli i ditt fall bland annat på grund av bevissvårigheter och dylikt men jag ser inga hinder mot att anmäla de personer som spridit nedsättande uppgifter om dig för förtal. Vänligen

Brottsligt att lägga ut vissa bilder på internet?

2010-06-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det straffbart att lägga ut bilder eller filmen på nätet som kan skada vedebörande? Exempelvis om man lägger ut nakenbilder på flicvännen?
Ulrika Lundgren |Hej! Att lägga ut nakenbilder på andra på internet skulle kunna innebära förtal, jämför 5 kap. 1 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1. Med vänliga hälsningar

Förtal

2010-05-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |I en vårdnadstvist och stämning av mitt ex anklagar han mig för att ha varit narkotikamissbrukare, alkoholist, psykotisk, självmordsbenägen, tablettmissbrukare. allt finns bevis för att det är lögner. kan jag stämma honom eller anmäla för förtal?
|Hej! För förtal kan man dömas enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken om man lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning. Ett exempel är att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Att lämna uppgifter som du ovan beskrivit, exempelvis narkotikamissbruk, bör anses som tillräckligt för att vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det ska dock här tilläggas att det inte behöver bevisas att uppgifterna i praktiken fått den verkan. Den som lämnat en kränkande uppgift går dock fri; om han(eller hon) var skyldig att uttala sig eller om man kan anse att det var försvarligt att personen lämnade dessa uppgifter. I båda fallen ska han fråga antingen visa att uppgifterna var sanna eller att han hade skälig grund för att tro att de var sanna. En skyldighet att uttala sig verkar inte föreligga och frågan blir då om det kan anses försvarligt att lämna uppgifterna. Det innebär att man gör en helhetsbedömning av, bland annat, hur meddelandet lämnades, när, av vem och syftet med uttalandet. Generellt är utrymmet för att man ska anse det försvarligt att lämna osanna uppgifter litet men här får man också beakta att de lämnats i samband med en vårdnadstvist. Som jag förstår din fråga verkar detta handla uppgifter som ditt ex eller hans ombud lämnat då de exempelvis utvecklat sin talan, men att uppgifterna framkommit under själva vårdnadstvisten. En liknande situation bedömdes av hovrätten i RH 1982:81. Där kom man fram till att även om uttalandena i fråga innefattade förtal så ansåg man det försvarligt att lämna dessa. Anledningen var, såvitt jag förstår, att uppgifterna skett i samband med en vårdnadstvist och att man då ansåg att det finns ett vidare utrymme för att uttala sig om omständigheter som kan påverka den andre partens lämplighet som förälder. Det ska också tilläggas att man även kom fram till att personen ifråga, ena partens ombud, också hade skälig grund att tro att uppgifterna var sanna. Tyvärr är det vanligt i vårdnadstvister att beskyllningar om den andres lämplighet som person ofta går långt och med stöd i rättsfallet är nog utrymmet för att anmäla framgångsrikt för förtal i liknande situationer inte speciellt stort. Men viktigt att poängtera är dock att uppgifterna i rättsfallet inte, såvitt jag kan förstå, var av riktigt lika allvarlig karaktär som i detta fall och att det ändå sker en bedömning i varje fall om partens yttranderätt de facto har överskridits. En ytlig bedömning i ärekränkningsfrågor blir, som säkerligen framgår, rätt osäker. Men om detta är något du ändå skulle vilja ta detta vidare så blir nästa steg att vända dig till polisen och anmäla för förtal. Om du har ett ombud i vårdnadstvisten rekommenderar jag att du även diskuterar saken med denne. Vänligen Caroline Wennerstein